Home

Dienstenwet

Geldig vanaf 1 juli 2021
Geldig vanaf 1 juli 2021

Dienstenwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om te voorzien in wettelijke regels om uitvoering te geven aan richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (PbEU L 376);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1.1. Definities en reikwijdte

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • afnemer: natuurlijke persoon die onderdaan is van een lidstaat of die rechten heeft die hem door communautaire besluiten zijn verleend, of een rechtspersoon in de zin van artikel 48 van het Verdrag die in een lidstaat is gevestigd en, al dan niet voor beroepsdoeleinden, van een dienst gebruik maakt of wil maken;

 • Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

 • bevoegde instantie: bestuursorgaan, een ander orgaan of een autoriteit, dat of die een toezichthoudende, vergunningverlenende of regelgevende rol vervult ten aanzien van diensten;

 • centraal loket: het centraal loket, bedoeld in artikel 5, eerste lid;

 • consument: afnemer die een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

 • dienst: economische activiteit, anders dan in loondienst, die gewoonlijk tegen vergoeding geschiedt, als bedoeld in artikel 50 van het Verdrag;

 • dienstverrichter: natuurlijke persoon die onderdaan is van een lidstaat of een rechtspersoon in de zin van artikel 48 van het Verdrag, die in een lidstaat is gevestigd en die een dienst aanbiedt of verricht;

 • dwingende redenen van algemeen belang: redenen die als zodanig zijn erkend in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie;

 • eis: verplichting, verbodsbepaling, voorwaarde of beperking uit hoofde van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen of voortvloeiend uit de rechtspraak, de administratieve praktijk, de regels van beroepsorden of de collectieve regels van beroepsverenigingen of andere beroepsorganisaties, die deze in het kader van de hun toegekende bevoegdheden hebben vastgesteld, met uitzondering van regels vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten waarover door de sociale partners is onderhandeld;

 • gereglementeerd beroep: beroepsactiviteit of een geheel van beroepsactiviteiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255);

 • informatiepunt: het informatiepunt, bedoeld in artikel 6, eerste lid;

 • interne markt informatiesysteem: elektronisch informatiesysteem, bedoeld in artikel 34 van de richtlijn, voor de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde instanties van de lidstaten;

 • lidstaat: lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte;

 • lidstaat van vestiging: lidstaat op het grondgebied waarvan de dienstverrichter is gevestigd;

 • Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 • procedures en formaliteiten: activiteiten die naar hun aard door middel van uitwisseling van gegevens en bescheiden tussen een dienstverrichter en een of meer bevoegde instanties plaatsvinden en die op een eis of een vergunning betrekking hebben;

 • richtlijn: richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376);

 • Verdrag: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;

 • vergunningstelsel: procedure die voor een dienstverrichter of afnemer de verplichting inhoudt bij een bevoegde instantie stappen te ondernemen ter verkrijging van een vergunning;

 • vergunning: beslissing, uitdrukkelijk of stilzwijgend, over de toegang tot of de uitoefening van een dienst;

 • vestiging: daadwerkelijke uitoefening van een economische activiteit als bedoeld in artikel 43 van het Verdrag, door een dienstverrichter voor onbepaalde tijd en vanuit een duurzame infrastructuur, van waaruit daadwerkelijk diensten worden verricht;

 • zakelijke afnemer: afnemer, niet zijnde een consument.

Artikel 2

Artikel 3

§ 1.2. Wederzijdse erkenning van gegevens en bescheiden

Artikel 4

Hoofdstuk 2. Centrale elektronische voorzieningen voor dienstverrichters en afnemers

§ 2.1. Het centraal loket

Artikel 5

§ 2.2. Het informatiepunt

Artikel 6

Hoofdstuk 3. Informatie, bijstand en elektronische afwikkeling voor dienstverrichters

§ 3.1. Toegankelijkheid van informatie voor dienstverrichters

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

§ 3.2. Verlening van bijstand aan dienstverrichters

Artikel 12

§ 3.3. Op procedures en formaliteiten betrekking hebbend berichtenverkeer

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

§ 3.4. Gegevensbescherming

Artikel 16

Hoofdstuk 4. Informatie en bijstand voor afnemers

§ 4.1. Toegankelijkheid van informatie voor afnemers

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

§ 4.2. Verlening van bijstand aan afnemers

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Hoofdstuk 5. Vergunningstelsels

§ 5.1. Vergunningen op aanvraag

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

§ 5.2. Meldingen

Artikel 35

Artikel 36

Hoofdstuk 6. Administratieve samenwerking

§ 6.1. Wederzijdse bijstand

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

§ 6.2. Informatie over de betrouwbaarheid van dienstverrichters

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

§ 6.3. Veiligheidsmaatregelen jegens dienstverrichters in individuele gevallen

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

§ 6.4. Het waarschuwingsmechanisme

Artikel 51

Artikel 52

§ 6.5. Toezicht en handhaving

Artikel 53

Artikel 54

§ 6.6. Het contactpunt

Artikel 55

§ 6.7. Het interne markt informatiesysteem

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Hoofdstuk 6a. [Vervallen per 13-06-2012]

Artikel 59a [Vervallen per 13-06-2012]

Artikel 59b [Vervallen per 13-06-2012]

Artikel 59c [Vervallen per 13-06-2012]

Artikel 59d [Vervallen per 13-06-2012]

Hoofdstuk 7. Wijziging van andere wetten

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68