Home

Petroleumwet Saba Bank BES

Geldig vanaf 1 januari 2019
Geldig vanaf 1 januari 2019

Petroleumwet Saba Bank BES

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019]

Artikel 1

1.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

 • Saba Bank het onder de Caraïbische Zee in de nabijheid van het eiland Saba gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan, waarop het Koninkrijk der Nederlanden mede overeenkomstig het op 10 december 1982 te Montego-Bay gesloten Verdrag inzake het recht van de zee (Trb. 1983, 83) soevereine rechten heeft en hetwelk aangegeven is op de bij deze wet als bijlage I gevoegde kaart en in bijlage II bij deze wet nader is omschreven.

 • Petroleum: aardolie en aardgas.

 • Aardolie: ruwe minerale olie, condensaat, asfalt, ozokeriet en alle soorten koolwaterstoffen, zwavel en bitumina, in vaste en in vloeibare vorm, in hun natuurlijke staat of verkregen uit aardgas door condensatie of extractie.

 • Aardgas: alle gasvormige koolwaterstoffen geproduceerd uit een put, inbegrepen nat aardgas, droog aardgas, puthoofdgas en residuëel gas, overblijvende na de extractie van vloeibare koolwaterstoffen uit nat gas, en gas niet bestaande uit koolwaterstoffen voorkomend in natuurlijke associatie met gasvormige of vloeibare koolwaterstoffen.

 • Vat: een hoeveelheid of eenheid olie gelijk aan tweeënveertig (42) Amerikaanse Gallon bij een temperatuur van 60 graden Fahrenheit (60°F).

 • Petroleuminstallatie:

  1. een in, op of boven de Saba Bank geplaatste inrichting voor het onderzoek naar en de winning van petroleum;

  2. een samenstel van inrichtingen waarvan er tenminste één aan de onder a) gegeven omschrijving voldoet.

 • Mijnraad: de raad bedoeld in artikel 9.

 • Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat.

 • Inspectie-ambtenaren: de ambtenaren aangewezen krachtens artikel 10, eerste lid.

 • Rijk: Nederland en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

2.

Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn mede van toepassing op de Saba Bank en binnen de daarboven gelegen exclusieve economische zone.

Artikel 2

1.

De in of op de Saba Bank aanwezige petroleum is eigendom van de het Rijk.

2.

De eigendom van deze petroleum gaat door de winning over op de in artikel 3 genoemde naamloze vennootschap.

Artikel 3

1.

De naamloze vennootschap Saba Bank Resources N.V., gevestigd op Saba, heeft het exclusieve recht op het onderzoek naar- en de winning van petroleum in of op Saba Bank, behoudens het bepaalde in artikel 6, eerste lid.

2.

De aandelen van Saba Bank Resources N.V. kunnen slechts gehouden worden door het Rijk.

Artikel 4

1.

Saba Bank Resources N.V. is gerechtigd om, indien en voorzover zij zulks noodzakelijk oordeelt, met betrekking tot het onderzoek naar- en de winning van petroleum in of op de Saba Bank overeenkomsten met derden aan te gaan, welke alvorens in werking te kunnen treden de goedkeuring behoeven van Onze Minister.

2.

Ingeval een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op onderzoek met gebruikmaking van boringen en op winning van petroleum, verleent Onze Minister zijn goedkeuring slechts indien de overeenkomst wordt aangegaan met een of meer volgens het recht van Bonaire, Sint Eustatius en Saba opgerichte en aldaar gevestigde naamloze vennootschappen.

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Bijlage I

Bijlage II. behorende bij de Petroleumwet Saba Bank BES