Home

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

Geldig van 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2024
Geldig van 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2024

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2023 tot 01-08-2024]

Hoofdstuk 1. Algemeen

Titel 1. Definities, aard bepalingen

Artikel 1.1.1. Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

beroepsbegeleidende leerweg: de leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, onder b;

beroepsonderwijs: onderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid;

beroepsopleidende leerweg: de leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, onder a;

beroepsopleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid;

beroepspraktijkvorming: het onderricht in de praktijk van het beroep, bedoeld in artikel 7.2.7, eerste lid;

bevoegd gezag:

  1. van een openbare instelling: bestuurscollege, voor zover de eilandsraad niet anders bepaalt, en, indien de eilandsraad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen, dan wel het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

  2. van een bijzondere instelling: natuurlijke persoon of rechtspersoon die de instelling in stand houdt als bedoeld in artikel 1.3.4, eerste lid;

  3. van een exameninstelling als bedoeld in artikel 1.6.1: rechtspersoon die de exameninstelling in stand houdt;

bijzondere instelling: een instelling in stand gehouden door een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon;

deelnemer: degene die een opleiding educatie volgt, met uitzondering van een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;

deeltijdse beroepsopleiding: een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.6, vijfde lid;

deskundige: een deskundige als bedoeld in artikel 121, zesde lid, van Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek BES;

doorlopende leerroute vmbo-mbo: route als bedoeld in artikel 8.4a.2, tweede lid;

educatie: onderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, eerste lid;

eindtermen: de eindtermen, bedoeld in artikel 7.3.2;

exameninstelling: een instelling als bedoeld in artikel 1.6.1;

examinering: het nemen van beslissingen over inhoud en niveau van examens van een beroepsopleiding in relatie tot de eindtermen, procedures en voorwaarden waaronder examens worden afgenomen, alsmede het vaststellen van de uitslag van examens;

expertisecentrum onderwijszorg: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid;

ho-student: degene die hoger onderwijs volgt, als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

inspectie: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht;

instelling: een organisatorische eenheid die opleidingen educatie of opleidingen beroepsonderwijs verzorgt;

kwalificatie: de kwalificatie, bedoeld in artikel 7.1.3;

kwalificatiedossier: een document waarin een of meer kwalificaties zijn beschreven;

leerlingen: leerlingen als bedoeld in de WPO BES en WVO BES;

leerweg: een leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid;

onderwijs: educatie en beroepsonderwijs;

Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

openbaar lichaam: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

openbare instelling: een instelling in stand gehouden door een openbaar lichaam;

opleiding educatie: een opleiding als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid;

opleidingsdomein BES: een samenhangend geheel van kwalificaties die zijn gericht op en van belang zijn voor eenzelfde bedrijfstak of groep van bedrijfstakken;

persoonsgebonden nummer BES: het administratienummer van de deelnemer, vavo-student of student, dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 8.1.3, vierde lid;

raad: Raad onderwijs arbeidsmarkt als bedoeld in artikel 1.5.1, eerste lid;

Registratie instellingen en opleidingen: Registratie instellingen en opleidingen, bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid;

student: degene die beroepsonderwijs volgt;

studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daarop volgend jaar;

vavo-student: degene die een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs volgt;

voltijdse beroepsopleiding: een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.6, derde lid;

volwassene: een in Nederland woonachtige van 18 jaren of ouder.

Artikel 1.1.2. Aard bepalingen beroepsonderwijs

1.

De bepalingen vastgesteld bij of krachtens de artikelen 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 2.5.1, 2.5.2, 4.1.3, 4.2.1 tot en met 4.2.5, 6.1.1, hoofdstuk 7, 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, tweede lid, 8.1.5a tot en met 8.2.1, 8.4.18.4.2, 8.4.3 en 8.4a.1 tot en met 8.4a.16 zijn regels voor openbare instellingen voor beroepsonderwijs.

2.

De bepalingen vastgesteld bij of krachtens de artikelen 1.3.2, 1.3.5, 2.5.1, 2.5.2, 4.1.3, 4.2.1 tot en met 4.2.5, 6.1.1, hoofdstuk 7, 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, eerste en derde lid, 8.1.5a tot en met 8.2.1, 8.4.18.4.2, 8.4.3 en 8.4a.1 tot en met 8.4a.16 zijn voorwaarden voor bekostiging van beroepsopleidingen aan bijzondere instellingen.

Titel 2. Doelstellingen onderwijs

Artikel 1.2.1. Doelstellingen onderwijs

Titel 3. Instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

§ 1. Taken instellingen

Artikel 1.3.1. Taken instellingen

§ 2. Kwaliteitszorg

Artikel 1.3.2. Kwaliteitszorg
Artikel 1.3.2a. Kwaliteit onderwijspersoneel

§ 3. Overige voorschriften

Artikel 1.3.3. Karakter openbaar onderwijs
Artikel 1.3.4. Instandhouding instelling
Artikel 1.3.5. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

Titel 4. Erkenning beroepsopleidingen en opleidingen educatie

Artikel 1.4.1. Erkenning beroepsopleidingen

Artikel 1.4.2. Erkenning opleidingen educatie

Artikel 1.4.3. Samenwerking met onbekostigd vo t.b.v. doorlopende leerroute vmbo-mbo en geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

Titel 5. Raad onderwijs arbeidsmarkt

Artikel 1.5.1. Raad onderwijs arbeidsmarkt

Artikel 1.5.2. Taken Raad onderwijs arbeidsmarkt

Titel 6. De exameninstellingen

Artikel 1.6.1. Exameninstellingen

Hoofdstuk 2. Planning en bekostiging beroepsonderwijs

Titel 1. Planning

Artikel 2.1.1. Vestiging bekostigingsaanspraak beroepsopleidingen

Artikel 2.1.2. Einde bekostiging beroepsopleiding

Titel 2. Grondslag van de genormeerde bekostiging

Artikel 2.2.1. Rijksbijdrage beroepsonderwijs

Artikel 2.2.2. Berekeningswijze

Artikel 2.2.3. Aanvullende middelen

Artikel 2.2.3a. Teldatum aantal studenten voor berekening bekostiging

Artikel 2.2.4. Aftrekposten rijksbijdrage [Nog niet in werking]

Artikel 2.2.5. Bekendmaking, verstrekking en betaling rijksbijdrage

Artikel 2.2.5a. Rijksbijdrage en private activiteiten [Nog niet in werking]

Artikel 2.2.6. Voorziening in huisvesting door het openbaar lichaam

Titel 3. Begroting, verslaglegging en gegevensverstrekking

Artikel 2.3.1. Jaarrekening

Artikel 2.3.2. Jaarverslag

Artikel 2.3.3. Informatie beroepsonderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 2.3.4. Gebruik persoonsgebonden nummer BES door bevoegd gezag

Artikel 2.3.5. Verwerking gegevens door Minister [Nog niet in werking]

Artikel 2.3.6. Gebruik gegevens uit basisregister onderwijs door Minister en inspectie [Nog niet in werking]

Artikel 2.3.7. Gebruik persoonsgebonden nummer door openbaar lichaam [Nog niet in werking]

Artikel 2.3.8. Onderzoek vanwege Minister

Artikel 2.3.9 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2.3.10. Accountantsprotocol

Artikel 2.3.11. Correctie rijksbijdrage; verrekening vorderingen

Titel 4. Stimuleringsmiddelen voor educatie en beroepsonderwijs en voor afstemming onderwijs-arbeidsmarkt

Artikel 2.4.1. Bijdrage voor derden

Titel 5. Beheer van de middelen

Artikel 2.5.1. Opheffing instellingen

Artikel 2.5.2. Beheer van de middelen

Hoofdstuk 3. Zorgstructuur

Artikel 3.1. Handelingsplan

Artikel 3.2. Samenwerkingsverband

Artikel 3.3. Eilandelijk zorgplan

Artikel 3.4. Expertisecentrum onderwijszorg

Artikel 3.5. Subsidie expertisecentrum onderwijszorg

Artikel 3.6. Toezicht expertisecentrum onderwijszorg

Artikel 3.7. Taakverwaarlozing door expertisecentrum onderwijszorg

Hoofdstuk 4. Personeel

Titel 1. Personeel van instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Artikel 4.1.1. Directeur, docenten en onderwijsondersteunend personeel

Artikel 4.1.2. Benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 4.1.3. Formatie

Artikel 4.1.4. Rechtspositie personeel van een bijzondere instelling

Artikel 4.1.5. Afwijking nationaliteitsvereiste

Artikel 4.1.6 [Nog niet in werking]

Artikel 4.1.7. Akte van benoeming

Artikel 4.1.8. Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door Rijksvertegenwoordiger

Titel 2. Vereisten benoeming of tewerkstelling

Artikel 4.2.1. Vereisten benoeming of tewerkstelling docenten

Artikel 4.2.2. Belasten met onderwijsondersteunende werkzaamheden

Artikel 4.2.3. Bekwaamheidseisen

Artikel 4.2.4. Bekwaamheidsdossier [Nog niet in werking]

Artikel 4.2.5. Geschiktheidsverklaring zij-instroom in het beroep van docent [Nog niet in werking]

Titel 3. Benoembaarheidsvereiste voor overig personeel van instellingen

Artikel 4.3.1. Vereiste benoembaarheid overig personeel

Hoofdstuk 5. Medezeggenschap

Artikel 5.1. Medezeggenschap

Hoofdstuk 6. De Registratie instellingen en opleidingen en de beëindiging van rechten

Titel 1. De Registratie instellingen en opleidingen

Artikel 6.1.1. De Registratie instellingen en opleidingen

Titel 2. Beëindiging van rechten; erkenningen beroepsopleidingen en erkenningen opleidingen educatie

Artikel 6.2.1. Beëindiging van rechten erkenning beroepsopleidingen

Artikel 6.2.2. Beëindiging van rechten erkenning opleiding educatie; waarschuwing

Artikel 6.2.2a. Ontneming recht op examinering educatie; waarschuwing

Artikel 6.2.3. Waarschuwing

Artikel 6.2.4. Ontneming recht op examinering instellingen; waarschuwing

Artikel 6.2.5. Maatregelen

Artikel 6.2.6. Schorsing examinering of diplomering bij wezenlijk vermoeden dat de waarde van diploma’s en certificaten in het geding is bij niet-bekostigde opleidingen

Titel 3. Ontneming van rechten exameninstellingen

Artikel 6.3.1. Ontneming recht op examinering exameninstellingen; waarschuwing

Hoofdstuk 7. Het onderwijs

Titel 1. Het onderwijs

Artikel 7.1.1. Taal

Artikel 7.1.2. Opleidingen

Artikel 7.1.3. Kwalificatie

Artikel 7.1.4. Rapportage vorderingen van studenten

Titel 2. Het beroepsonderwijs

§ 1. Reikwijdte

Artikel 7.2.1. Reikwijdte
Artikel 7.2.1a. Informatie beroepsopleidingen aan aanstaande deelnemers [Nog niet in werking]

§ 2. Beroepsopleidingen en kwalificatiestructuur

Artikel 7.2.2. Onderscheid beroepsopleidingen; niveau; leerwegen
Artikel 7.2.3. Certificaten
Artikel 7.2.4. Kwalificatiestructuur
Artikel 7.2.4a. Studieduur opleidingen [Nog niet in werking]
Artikel 7.2.5. Beroepsvereisten
Artikel 7.2.6. Inrichting opleidingen
Artikel 7.2.7. De beroepspraktijkvorming
Artikel 7.2.8. Totstandkoming praktijkovereenkomst; vervangende praktijkplaats
Artikel 7.2.9. Kwaliteitszorgsysteem; beoordeling van praktijkplaatsen

Titel 3. De educatie

Artikel 7.3.1. Onderscheid opleidingen educatie

Artikel 7.3.2. Eindtermen opleidingen educatie

Artikel 7.3.3. Inrichting voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Titel 4. Examens

§ 1. Examens beroepsopleidingen en opleidingen educatie met uitzondering van opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als vreemde taal

Artikel 7.4.1. Reikwijdte
Artikel 7.4.2. Algemene bepalingen inzake examens
Artikel 7.4.3. Examens beroepsopleidingen
Artikel 7.4.4. Centrale examinering onderdelen beroepsopleidingen
Artikel 7.4.5. Kwaliteitsstandaarden
Artikel 7.4.6. Examinering door andere instellingen of exameninstellingen
Artikel 7.4.7. Examencommissie
Artikel 7.4.8. Diploma’s
Artikel 7.4.8a. Mbo-verklaring
Artikel 7.4.9. Onderwijs- en examenregeling
Artikel 7.4.10. Deelnemersstatuut [Nog niet in werking]
Artikel 7.4.11. Studiegids

§ 2. Examens opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en Nederlands als vreemde taal

Artikel 7.4.12. Reikwijdte
Artikel 7.4.13. Examenregeling opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als vreemde taal

Titel 5. Rechtsbescherming van studenten, vavo-studenten, extraneï en deelnemers

Paragraaf 1. Toegankelijke faciliteit; klachten

Artikel 7.5.1. Toegankelijke faciliteit
Artikel 7.5.2. Klachten

Paragraaf 2. Commissie van beroep voor de examens; geschillenadviescommissie

Artikel 7.5.3. Commissie van beroep voor de examens
Artikel 7.5.4. Inlichtingen
Artikel 7.5.5. Bevoegdheid en samenstelling geschillenadviescommissie
Artikel 7.5.6. Beslissing op bezwaren

Titel 6. Practicumplaatsen voor ho-studenten in opleiding

Artikel 7.6.1. Practicumplaatsen voor ho-studenten in opleiding

Hoofdstuk 8. Aanmelding, inschrijving, mbo-studentenfonds, vooropleidingseisen en melding voortijdig schoolverlaten

Titel 0. Aanmelding

Artikel 8.0.1. Aanmelding uiterlijk op 1 april [Nog niet in werking]

Artikel 8.0.2. Te verstrekken gegevens bij aanmelding [Nog niet in werking]

Artikel 8.0.3. Intakeactiviteiten en studiekeuzeadvies [Nog niet in werking]

Titel 1. Inschrijving, toelating, mbo-studentenfonds en bindend studieadvies

Artikel 8.1.1. Inschrijving

Artikel 8.1.1a. Toelating entreeopleiding [Nog niet in werking]

Artikel 8.1.1b. Toelating basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding en specialistenopleiding [Nog niet in werking]

Artikel 8.1.1c. Toelating opleiding educatie [Nog niet in werking]

Artikel 8.1.2. Samenwerking met VO-scholen ter bevordering van doelmatig en doeltreffend onderwijs

Artikel 8.1.2a. Samenwerking met onbekostigde VO-scholen

Artikel 8.1.3. Te verstrekken gegevens bij inschrijving

Artikel 8.1.4. Nadere voorschriften toelating

Artikel 8.1.5 [Vervallen per 01-08-2023]

Artikel 8.1.5a. Afspraken met betrekking tot extra ondersteuning

Artikel 8.1.6. Onderwijsbijdragen

Artikel 8.1.6a. Mbo-studentenfonds

Artikel 8.1.6b. Voorwaarden voor ondersteuning

Artikel 8.1.6c. Onbillijkheid van overwegende aard

Artikel 8.1.6d. Hoogte van de financiële ondersteuning

Artikel 8.1.6e. Voorziening voor aanvullende ondersteuning

Artikel 8.1.6f. Instellingsregels

Artikel 8.1.6g. Informatieplicht en administratieve vastlegging

Artikel 8.1.6h. Vergoeding in verband met ongebruikte onderwijsbenodigdheden

Artikel 8.1.6i. Financiële ondersteuning bijzondere activiteiten door Onze Minister

Artikel 8.1.7. Controle op langdurige afwezigheid

Artikel 8.1.7a. Bindend studieadvies [Nog niet in werking]

Artikel 8.1.7b. Ongeschiktheid voor toekomstige beroepsuitoefening [Nog niet in werking]

Artikel 8.1.7c. Schorsing

Artikel 8.1.7d. Verwijdering

Artikel 8.1.8. Melding in verband met voortijdig schoolverlaten niet-leerplichtigen

Titel 2. Vooropleidingseisen

Artikel 8.2.1. Vooropleidingseisen

Artikel 8.2.2. Nadere vooropleidingseisen

Artikel 8.2.2a. Aanvullende eisen

Titel 3. [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 8.3.1 [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 8.3.2 [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 8.3.3 [Vervallen per 01-08-2015]

Titel 4. Samenwerking in verband met leer-werktrajecten vmbo, assistentopleiding in het vmbo en geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

Artikel 8.4.1. Samenwerkingsovereenkomst leer-werktrajecten vmbo

Artikel 8.4.2. Samenwerkingsovereenkomst assistentopleiding in het vmbo

Artikel 8.4.3. Samenwerkingsovereenkomst geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

Titel 4a. Doorlopende leerroute vmbo-mbo

Artikel 8.4a.1. Begripsbepaling

Artikel 8.4a.2. Doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Artikel 8.4a.3. Samenwerkingsovereenkomst instelling en school doorlopende leerroute vmbo-mbo

Artikel 8.4a.4. Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo

Artikel 8.4a.5. Inrichting doorlopende leerroute

Artikel 8.4a.6 [Vervallen per 01-08-2023]

Artikel 8.4a.7. Inschrijving bij de instelling

Artikel 8.4a.8. Verantwoordelijkheid van de instelling

Artikel 8.4a.9. Onderwijs- en examenregeling

Artikel 8.4a.10. Studieduur doorlopende leerroute vmbo-mbo

Artikel 8.4a.11. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BOL)

Artikel 8.4a.12. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BBL)

Artikel 8.4a.13. Teambevoegdheid

Artikel 8.4a.14. Overstapoptie

Artikel 8.4a.15. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

Artikel 8.4a.16. Artikelen die buiten toepassing blijven voor de doorlopende leerroute vmbo-mbo

Titel 6. Samenwerking tussen uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

Artikel 8.6.1. Samenwerkingscollege [Nog niet in werking]

Artikel 8.6.2. Grens aan samenwerking en meldplicht [Nog niet in werking]

Artikel 8.6.3. Regeling onderwijsprogramma en examens [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 9. Beroep bij de administratieve rechter

Artikel 9.1. Beroep

Artikel 9.2. Intreden gevolgen van toekennen van rechten na sprongberoep

Hoofdstuk 10. Sancties

Artikel 10.1. Aanwijzing

Artikel 10.1a. Spoedaanwijzing

Artikel 10.2. Inhouding bekostiging

Artikel 10.3. Bestuurlijke boete niet-gerechtigd aanduiden beroepsopleiding

Hoofdstuk 10a. Experimenten

Artikel 10a.1. Ruimte voor innovatie

Hoofdstuk 11. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 11.1. Erkenning en bekostiging

Artikel 11.1a. Overgangsregeling bekostiging

Artikel 11.1b. Voorziening in de huisvesting voor het jaar 2011 tot en met een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

Artikel 11.2. Benoembaarheid bevoegde docenten

Artikel 11.3. Benoembaarheid onbevoegde docenten

Artikel 11.4. Benoembaarheid docenten in opleiding

Artikel 11.5. Toepasselijkheid Wet administratieve rechtspraak BES [Nog niet in werking]

Artikel 11.6 [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 11.6a [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 11.6b. Overgangsbepaling eindtermgerichte opleidingen

Artikel 11.6c. Beëindiging inschrijvingen beroepsopleidingen oude stijl [Nog niet in werking]

Artikel 11.6d. Inwerkingtreding

Artikel 11.6e. Overgangsbepaling leden examencommissie [Nog niet in werking]

Artikel 11.6f. Evaluatie in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

Artikel 11.6g. Evaluatie vereenvoudiging grondslagen bekostiging

Artikel 11.6g*. Evaluatie in verband met wet inzake verbetering rechtsbescherming mbo-studenten

Artikel 11.7. Citeertitel