Home

Leerplichtwet BES

Geldig vanaf 1 augustus 2023
Geldig vanaf 1 augustus 2023

Leerplichtwet BES

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2023]

Aanhef

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze wet verstaat onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 2. school:

  1. 1°.

   een openbare of een uit openbare kas bekostigde bijzondere basisschool of school of een ingevolge artikel 2.68 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 aangewezen instelling voor voortgezet onderwijs;

  2. 2°.

   een ingevolge artikel 2.66 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 aangewezen bijzondere school voor voortgezet onderwijs, in een openbaar lichaam;

  3. 3°.

   een andere school die wat de inrichting van het onderwijs betreft, overeenkomt met de criteria, bedoeld in artikel 3, en wat de bevoegdheden van leraren betreft, overeenkomt met een of meer van de onder 1° bedoelde scholen;

  4. 4°.

   een andere krachtens artikel 2, eerste lid, onder a, voor de toepassing van deze wet als school aangewezen onderwijsinstelling;

 3. instelling:

  1. 1°.

   een instelling voor educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

  2. 2°.

   een andere krachtens artikel 2, eerste lid, onder b, voor de toepassing van deze wet als instelling aangewezen cursus of instelling, waar onderwijs of vorming wordt gegeven;

 4. hoofd:

  1. 1°.

   hij die met de leiding van de school is belast;

  2. 2°.

   hij die met de leiding van de instelling is belast;

 5. ambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in artikel 28;

 6. startkwalificatie:

  1. 1°.

   een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 2.4 onderscheidenlijk artikel 2.5 van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

  2. 2°.

   een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen diploma van onderwijs aan een instelling voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.68 van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

  3. 3°.

   een ander krachtens artikel 2, eerste lid, onderdeel c, voor de toepassing van deze wet aangewezen diploma;

 7. openbaar lichaam: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

 8. inspectie: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht;

 9. persoonsgebonden nummer BES: het ID-nummer dat van de jongere is opgenomen in de basisadministratie persoonsgegevens van het openbaar lichaam dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer.

Artikel 2. Aanwijzing scholen, instellingen en diploma’s

1.

Bij ministeriële regeling dan wel bij beschikking van Onze Minister kunnen:

 1. onderwijsinstellingen dan wel groepen daarvan worden aangewezen als school bedoeld in artikel 1, onderdeel b subonderdeel 4,

 2. cursussen of instellingen waar onderwijs of vorming wordt gegeven dan wel groepen daarvan worden aangewezen als instelling bedoeld in artikel 1, onderdeel c, subonderdeel 2, en

 3. diploma’s, van een opleiding aan een school als bedoeld in onderdelen a en b, worden aangewezen als startkwalificatie, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, subonderdeel 2.

Aan de aanwijzing kunnen voorwaarden worden verbonden.

2.

Onze Minister kan de aanwijzing intrekken indien het hoofd of het personeel van de school of instelling niet binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking verleent die Onze Minister redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Indien het hoofd of het personeel van de school of instelling uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen zij het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.

Artikel 3. Scholen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3

Artikel 4. Meerderjarige jongeren

Artikel 5. Maatregelen

§ 2. Leerplicht

Artikel 6. Verantwoordelijke personen

Artikel 7. Begin en einde van de verplichting tot inschrijving

Artikel 8. Vervangende leerplicht

Artikel 9. Vervangende leerplicht laatste schooljaar

Artikel 10. Begin en einde van de verplichting tot geregeld schoolbezoek

§ 3. Kwalificatieplicht

Artikel 11. Inschrijving

Artikel 12. Begin en einde verplichting tot inschrijving

Artikel 13. De invulling van de verplichting tot geregeld schoolbezoek

§ 4. Vrijstellingen

Artikel 14. Gronden voor vrijstelling van inschrijving

Artikel 15. Kennisgeving

Artikel 16. Lichamelijke of psychische ongeschiktheid

Artikel 17. Bedenkingen tegen richting van school

Artikel 18. Bezoeken van school buiten een van de openbare lichamen

Artikel 19. Uitschrijving

Artikel 20. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Artikel 21. Leeftijd leerling

Artikel 22. Ziekte

Artikel 23. Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging

Artikel 24. Vakantie

Artikel 25. Kennisgeving bij beroep op vrijstelling

Artikel 26. Andere gewichtige omstandigheden

Artikel 27. Vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs

Artikel 27a. Vrijstelling en vertrek van een openbaar lichaam

§ 5. Toezicht op de naleving van de wet

Artikel 28. Leerplichtambtenaren

Artikel 28a. Inspectie van het onderwijs

Artikel 29. Toezicht op de naleving

Artikel 29a. Controle op naleving leerplicht door ambtenaren belast met de grensbewaking

Artikel 30. Gemeenschappelijke regeling betreffende toezicht

Artikel 31. Kennisgeving in- en uitschrijvingen

Artikel 32. Controle absoluut schoolverzuim door het bestuurscollege

Artikel 33. Kennisgeving relatief verzuim

Artikel 34. Onderzoek door leerplichtambtenaar

Artikel 35. Overtreding arbeidsverbod

Artikel 36. Bevoegdheden politie

Artikel 37. Jaarverslag openbaar lichaam en verstrekking statistische gegevens

§ 6. Sanctiebepalingen

Artikel 38. Strafbedreiging verantwoordelijke personen

Artikel 39. Bestuurlijke boete hoofd

Artikel 40. Overtreding

§ 7. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 41. Nadere voorschriften

Artikel 42. Oude ontheffingen, vrijstellingen en verzoeken

Artikel 43. Overgangsbepaling scholen waaraan aan leerplicht wordt voldaan

Artikel 43a. Inwerkingtreding

Artikel 44. Citeertitel