Home

Tijdelijke wet ambulancezorg

Geldig van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021
Geldig van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021

Tijdelijke wet ambulancezorg

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2020 tot 01-01-2021]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe tijdelijke regels vast te stellen inzake de organisatie van de ambulancezorg;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. a.

  Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 2. b.

  ambulance: een voor het vervoer van zieken of gewonden ingericht motorvoertuig, vaartuig of helikopter;

 3. c.

  ambulanceverpleegkundige: verpleegkundige als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Besluit functionele zelfstandigheid;

 4. c1.

  ambulancezorgprofessional: zorgprofessional als bedoeld in artikel 10a;

 5. d.

  ambulancezorg: zorg, erop gericht een zieke of gewonde ter zake van zijn aandoening of letsel:

  1. 1°.

   hulp te verlenen door een ambulancezorgprofessional of een ambulanceverpleegkundige, en in spoedeisende gevallen hulp te verlenen door een ambulanceverpleegkundige, en per ambulance te vervoeren, of

  2. 2°.

   hulp te verlenen door een ambulancezorgprofessional of een ambulanceverpleegkundige, en in spoedeisende gevallen hulp te verlenen door een ambulanceverpleegkundige, met een speciaal daartoe uitgerust en als zodanig herkenbaar voertuig;

 6. e.

  meldkamer: een meldkamer als bedoeld in artikel 25a, eerste lid, van de Politiewet 2012;

 7. f.

  regio: een regio als bedoeld in artikel 2;

 8. g.

  veiligheidsregio: veiligheidsregio als bedoeld in artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s;

 9. h.

  vergunning voor buitenlandvervoer: op grond van de Wet ambulancevervoer verleende vergunning die uitsluitend strekt tot het op grond van artikel 7, eerste lid, derde volzin, van de Wet ambulancevervoer verrichten van ambulancevervoer vanuit het buitenland, met inbegrip van het ambulancevervoer vanaf de Nederlandse luchthavens van patiënten voor wie ambulancevervoer is aangewezen vanwege een in het buitenland opgelopen ziekte of ontstaan ongeval.

2.

Deze wet is niet van toepassing op ambulancezorg met gebruikmaking van militaire ambulances.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze wet is het grondgebied van Nederland verdeeld in regio’s overeenkomstig de verdeling, bedoeld in artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s.

Artikel 3

Hoofdstuk II. Regionale ambulancezorg

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10a

Hoofdstuk III. Bijzondere ambulancezorg

Artikel 11

Hoofdstuk IV. Toezicht en handhaving

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 14

Hoofdstuk V. Invoerings- en overgangsbepalingen

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Hoofdstuk VI. Overige bepalingen

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21