Home

Wet op de Kamer van Koophandel

Geldig vanaf 1 juli 2021
Geldig vanaf 1 juli 2021

Wet op de Kamer van Koophandel

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te komen tot één Kamer van Koophandel en in verband daarmee nieuwe regels te stellen omtrent bestuur, taken en financiering daarvan;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

  2. de Kamer: de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2.

2.

Onze Minister wijst de naar zijn oordeel algemeen erkende centrale algemene werkgeversorganisaties en de naar zijn oordeel algemeen erkende centrale algemene werknemersorganisaties aan als centrale werkgeversorganisaties onderscheidenlijk centrale werknemersorganisaties in de zin van deze wet.

3.

De Kamer wijst de naar zijn oordeel in de desbetreffende regio algemeen erkende werkgeversorganisaties en de naar zijn oordeel in de desbetreffende regio algemeen erkende werknemersorganisaties aan als regionale werkgeversorganisaties onderscheidenlijk regionale werknemersorganisaties in de zin van deze wet.

4.

Onze Minister en de Kamer doen mededeling in de Staatscourant van aanwijzing als bedoeld in het tweede onderscheidenlijk derde lid.

Hoofdstuk 2. Instelling en indeling van de Kamer

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk 3. Samenstelling van de Kamer

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Hoofdstuk 4. Centrale Raad en regionale raden

§ 1. Centrale Raad

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

§ 2. Regionale raden

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Hoofdstuk 5. Werkwijze van de Kamer

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Hoofdstuk 6. Taak en werkwijze van de Centrale Raad en de regionale raden

Artikel 22

Artikel 23

Hoofdstuk 7. Taken van de Kamer en voorwaarden voor de taakuitoefening

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Hoofdstuk 8. Financiering

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 35a

Hoofdstuk 9. Informatievoorziening

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Hoofdstuk 10. Financieel toezicht

§ 1. Begroting

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

§ 2. Beheer en verantwoording

Artikel 43

Artikel 44

Hoofdstuk 11. Informatievoorziening, sturing en toezicht

Artikel 45

Artikel 46

Hoofdstuk 12. Wijzigingen in andere wetten

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Hoofdstuk 13. Fusiebepalingen

§ 1. Beëindiging bestaande rechtspersonen

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

§ 2. Overgang personeel

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

§ 3. Overgang rechten en verplichtingen

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Hoofdstuk 14. Overgangsrecht

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Hoofdstuk 15. Slotbepalingen

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86