Home

Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

Geldig van 24 maart 2022 tot 1 januari 2023
Geldig van 24 maart 2022 tot 1 januari 2023

Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

Opschrift

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om vanaf 2014, als onderdeel van de maatregelen om de woningmarkt in zowel het huur- als het koopsegment beter te laten functioneren, een heffing in te voeren voor verhuurders van woningen in de gereguleerde sector en een tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning in de inkomstenbelasting in te voeren waardoor het fiscale voordeel ter zake van de aftrek van dergelijke kosten voor zover deze tegen het tarief in de vierde schijf worden vergolden stapsgewijs wordt verkleind, alsmede om enkele onduidelijkheden, onbedoelde gevolgen en omissies als gevolg van de invoering van de aflossingseis in de inkomstenbelasting te herstellen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

Onder de naam verhuurderheffing wordt een belasting geheven van de in artikel 1.4 bedoelde belastingplichtigen.

Artikel 1.2

Artikel 1.3 [Vervallen per 14-07-2020]

Afdeling 2. Belastingplicht

Artikel 1.4

Afdeling 3. Grondslag

Artikel 1.5

Artikel 1.6

Afdeling 3a. Gedeeld genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht

Artikel 1.6a

Afdeling 4. Tarief

Artikel 1.7

Afdeling 5. Wijze van heffing

Artikel 1.8

Artikel 1.9

Afdeling 6. Heffingsvermindering

Artikel 1.10

Artikel 1.11

Artikel 1.12

Artikel 1.13

Afdeling 7. Diensten van algemeen economisch belang

Artikel 1.14

Afdeling 8. Dwang- en strafbepalingen

Artikel 1.15

Hoofdstuk 2. Wijzigingen in Hoofdstuk 1

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Artikel 2.4a

Artikel 2.4b

Artikel 2.5

Artikel 2.6

Artikel 2.7

Hoofdstuk 3. Wijzigingen in de Wet inkomstenbelasting 2001

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

Artikel 3.7

Artikel 3.8

Artikel 3.9 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.10 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.11 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.12 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.13 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.14 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.15 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.16 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.17 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.18 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.19 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.20 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.21 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.22 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.23 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.24 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.25 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.26 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.27 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.28 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.29 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.30 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.31 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.32 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3.33 [Vervallen per 01-01-2019]

Hoofdstuk 4. Wijzigingen in de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

Artikel 4.1

Hoofdstuk 5. Wijzigingen in de Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Artikel 5.5

Artikel 5.6

Artikel 5.7 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.8 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.9 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.10 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.11 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.12 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.13 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.14 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.15 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.16 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.17 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.18 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.19 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.20 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.21 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.22 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.23 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.24 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.25 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.26 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.27 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.28 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.29 [Vervallen per 01-01-2019]

Hoofdstuk 6. Wijzigingen in de Wet financiering sociale verzekeringen

Artikel 6.1

Hoofdstuk 7. Wijzigingen in de Wet bevordering eigenwoningbezit

Artikel 7.1

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 8.1 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 8.2 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 8.2a

Artikel 8.3

Artikel 8.4

Bijlage 1. behorende bij artikel 1.11, tweede lid, onderdeel d , van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

Bijlage 2. behorende bij artikel 1.11, eerste lid, onderdeel o, en tweede lid, onderdeel j , van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II