Home

Wet langdurige zorg

Geldig van 20 april 2023 tot 1 juli 2023
Geldig van 20 april 2023 tot 1 juli 2023

Wet langdurige zorg

Opschrift

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te vervangen door een, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering voor langdurige zorg, waarin rekening wordt gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste decennia en die recht doet aan de eigen verantwoordelijkheid van de burgers voor de wijze waarop zij hun leven inrichten, deelnemen aan het maatschappelijk leven, en de wijze waarop zij elkaar naar vermogen daarin bijstaan;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en algemene bepalingen

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1.1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • ADL-woning: woning die deel uitmaakt van een aantal bij elkaar horende rolstoeldoorgankelijke woningen;

 • begeleiding: activiteiten waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven;

 • burgerservicenummer: het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 • CAK: het CAK, genoemd in artikel 6.1.1;

 • CIZ: het CIZ, genoemd in artikel 7.1.1;

 • cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;

 • continentaal plat: de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland;

 • dossier: de schriftelijk of elektronisch vastgelegde gegevens met betrekking tot de verlening van zorg aan een cliënt;

 • Fonds langdurige zorg: fonds, genoemd in artikel 89 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

 • indicatiebesluit: besluit van het CIZ waarbij beoordeeld wordt of en in welke omvang de verzekerde in aanmerking komt voor zorg;

 • inspecteur of ontvanger: de functionaris, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • instelling:

  1. 1°.

   een organisatorisch verband dat zorg verleent;

  2. 2°.

   een organisatorisch verband dat gevestigd is buiten het grondgebied van het Europese deel van Nederland en overeenkomstig de daar geldende wetgeving rechtmatig gezondheidszorg verstrekt als bedoeld bij of krachtens artikel 3.1.1;

 • mantelzorger: natuurlijke persoon die rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie zorg verleent zonder dat dit beroeps- of bedrijfsmatig geschiedt;

 • Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • persoonsgebonden budget: een subsidie waarmee de verzekerde onder de bij of krachtens artikel 3.3.3 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht gestelde voorwaarden aan hem te verlenen zorg kan inkopen;

 • persoonlijke verzorging: het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging, gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid;

 • Nederland: het Europese deel van Nederland;

 • solistisch werkende zorgverlener: een zorgverlener die, anders dan in dienst of onmiddellijk of middellijk in opdracht van een instelling beroepsmatig zorg verleent;

 • Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in artikel 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • verblijf: verblijf als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onder a;

 • verpleging: handelingen, gericht op herstel of voorkoming van verergering van de aandoening, beperking of handicap;

 • verzekeraar: verzekeringsonderneming als bedoeld in richtlijn nr. 73/239/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringbranche en de uitoefening daarvan (PbEG L 228);

 • vreemdeling: vreemdeling als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000;

 • Wlz-uitvoerder: rechtspersoon die geen zorgverzekeraar is, die zich overeenkomstig artikel 4.1.1 heeft aangemeld voor de uitvoering van deze wet, het zorgkantoor daaronder begrepen;

 • woningaanpassing: bouwkundige of woontechnische ingreep in of aan een woonruimte;

 • zorg: zorg en overige diensten als bedoeld in artikel 3.1.1;

 • zorg in natura: zorg, geleverd door zorgaanbieders op grond van schriftelijke overeenkomsten tussen zorgaanbieders en Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 4.2.2;

 • zorgaanbieder: een instelling dan wel een solistisch werkende zorgverlener;

 • zorgautoriteit: de zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

 • Zorginstituut: het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;

 • zorgkantoor: een ingevolge artikel 4.2.4, tweede lid, voor een bepaalde regio aangewezen Wlz-uitvoerder;

 • zorgplan: schriftelijk of elektronisch als zodanig vastgelegde uitkomsten van hetgeen met de verzekerde dan wel een vertegenwoordiger van de verzekerde is besproken met betrekking tot de in artikel 8.1.1 genoemde onderwerpen;

 • zorgverlener: een natuurlijke persoon die in persoon beroepsmatig zorg verleent;

 • zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet;

 • zorgverzekering: een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet.

Artikel 1.1.2

§ 2. Algemene bepalingen

Artikel 1.2.1

Artikel 1.2.2

Hoofdstuk 2. De verzekerden

§ 1. De kring van verzekerden

Artikel 2.1.1

Artikel 2.1.2

Artikel 2.1.3

§ 2. De inschrijving van verzekerden

Artikel 2.2.1

Artikel 2.2.2

Hoofdstuk 3. De inhoud van de verzekering

§ 1. De verzekerde zorg

Artikel 3.1.1

Artikel 3.1.2

Artikel 3.1.3 [Nog niet in werking]

§ 2. Het recht op zorg en het tot gelding brengen van het recht

Artikel 3.2.1

Artikel 3.2.2

Artikel 3.2.3

Artikel 3.2.4

Artikel 3.2.5

Artikel 3.2.6

Artikel 3.2.7

Artikel 3.2.8

§ 3. De leveringsvormen

Artikel 3.3.1

Artikel 3.3.2

Artikel 3.3.3

Artikel 3.3.4

Artikel 3.3.5

Artikel 3.3.6

Artikel 3.3.6a

Hoofdstuk 4. De Wlz-uitvoerders

§ 1. De aan- en afmelding en de statuten

Artikel 4.1.1

Artikel 4.1.2

Artikel 4.1.3

Artikel 4.1.4

§ 2. De taken van de Wlz-uitvoerder

Artikel 4.2.1

Artikel 4.2.2

Artikel 4.2.3

Artikel 4.2.4

Artikel 4.2.5

Artikel 4.2.6

§ 3. Verslaglegging

Artikel 4.3.1

Artikel 4.3.2

Artikel 4.3.3 [Nog niet in werking]

§ 4. Overig

Artikel 4.4.1

Hoofdstuk 5. Het Zorginstituut

§ 1. Taken

Artikel 5.1.1

Artikel 5.1.2

Artikel 5.1.3

Artikel 5.1.3a

Artikel 5.1.4

§ 2. Planning, financiering en verslaglegging

Artikel 5.2.1 [Vervallen per 19-03-2020]

Artikel 5.2.2

Artikel 5.2.3

Hoofdstuk 6. Het CAK

§ 1. Instelling en taak

Artikel 6.1.1

Artikel 6.1.2

Artikel 6.1.3

§ 2. Planning, financiering en verslaglegging

Artikel 6.2.1

Artikel 6.2.2

Artikel 6.2.3

Artikel 6.2.4

Artikel 6.2.5

Artikel 6.2.6

Hoofdstuk 7. Het CIZ

§ 1. Instelling en taak

Artikel 7.1.1

Artikel 7.1.2

Artikel 7.1.3

§ 2. Planning, financiering en verslaglegging

Artikel 7.2.1

Artikel 7.2.2

Artikel 7.2.3

Hoofdstuk 8. Zeggenschap van de verzekerde over zijn leven

Artikel 8.1.1

Artikel 8.1.2

Artikel 8.1.3

Hoofdstuk 9. Informatiebepalingen

§ 1. Verwerking van gegevens, waaronder bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Artikel 9.1.1

Artikel 9.1.2

Artikel 9.1.3

Artikel 9.1.4

Artikel 9.1.5

Artikel 9.1.6

Artikel 9.1.7

§ 2. Beleidsinformatie

Artikel 9.2.1

Hoofdstuk 10. Overige bepalingen

§ 1. Innovatie, zorg voor bedreigde personen en ADL-assistentie

Artikel 10.1.1

Artikel 10.1.2

Artikel 10.1.3

Artikel 10.1.4

§ 2. De invloed van de verzekering op het burgerlijk recht

Artikel 10.2.1

Artikel 10.2.2

Artikel 10.2.3

Artikel 10.2.4

Artikel 10.2.5

§ 3. Bezwaar en beroep

Artikel 10.3.1

Artikel 10.3.2

§ 4. Toezicht en handhaving

Artikel 10.4.1

Artikel 10.4.2

Artikel 10.4.3

Artikel 10.4.4

§ 5. Gedwongen verblijf in een instelling

Artikel 10.5.1

Hoofdstuk 11. Invoeringsbepalingen en overgangsrecht

§ 1. Overgangsrecht verzekerden

Artikel 11.1.1

Artikel 11.1.2

Artikel 11.1.3

Artikel 11.1.4

Artikel 11.1.5

Artikel 11.1.6

Artikel 11.1.7

Artikel 11.1.8

Artikel 11.1.9

§ 2. Overgangsrecht uitvoerders en afwikkeling Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Artikel 11.2.1

Artikel 11.2.2

Artikel 11.2.3

Artikel 11.2.4

Artikel 11.2.5

Artikel 11.2.6

Artikel 11.2.7

Artikel 11.2.8

Artikel 11.2.9

Artikel 11.2.10

Artikel 11.2.11

Artikel 11.2.12

Artikel 11.2.13

Artikel 11.2.14

Artikel 11.2.15

§ 3. Invoeringsbepalingen met betrekking tot het CIZ

Artikel 11.3.1

Artikel 11.3.2

Artikel 11.3.3

Artikel 11.3.4

Artikel 11.3.5 [Vervallen per 27-11-2019]

§ 4. [Vervallen per 20-04-2023]

Artikel 11.4.1 [Vervallen per 20-04-2023]

Artikel 11.4.2 [Vervallen per 20-04-2023]

§ 5. [Vervallen per 20-04-2023]

Artikel 11.5.1 [Vervallen per 20-04-2023]

Hoofdstuk 12. Wijziging van andere wetten

§ 1. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 12.1.1

Artikel 12.1.2

Artikel 12.1.3

Artikel 12.1.4

Artikel 12.1.5

Artikel 12.1.6

Artikel 12.1.7

Artikel 12.1.8

Artikel 12.1.9

Artikel 12.1.10

Artikel 12.1.11 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 12.1.12

Artikel 12.1.13

Artikel 12.1.14

Artikel 12.1.15

Artikel 12.1.16

Artikel 12.1.17

Artikel 12.1.18

Artikel 12.1.19

Artikel 12.1.20

Artikel 12.1.21

Artikel 12.1.22

Artikel 12.1.23

§ 2. Financiën

Artikel 12.2.1

Artikel 12.2.2

Artikel 12.2.3

Artikel 12.2.4

Artikel 12.2.5

§ 3. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 12.3.1

Artikel 12.3.2

Artikel 12.3.3

Artikel 12.3.4

Artikel 12.3.5

Artikel 12.3.6

Artikel 12.3.7

Artikel 12.3.8

Artikel 12.3.9

Artikel 12.3.10

Artikel 12.3.11

Artikel 12.3.12

Artikel 12.3.13

Artikel 12.3.14

Artikel 12.3.15

Artikel 12.3.16

Artikel 12.3.17

§ 4. Veiligheid en Justitie

Artikel 12.4.1

Artikel 12.4.2

Artikel 12.4.3

Artikel 12.4.4

Artikel 12.4.5

Artikel 12.4.6

Artikel 12.4.7

Artikel 12.4.8

§ 5. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 12.5.1

Artikel 12.5.2

Artikel 12.5.3

Artikel 12.5.4

Hoofdstuk 13. Slotbepalingen

Artikel 13.1.1

Artikel 13.1.2

Artikel 13.1.3