Home

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

Geldig van 1 januari 2022 tot 2 juni 2023
Geldig van 1 januari 2022 tot 2 juni 2023

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

Besluit BLKB2016/695M

Voorafgaande besluiten
BLKB2015/1429M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 02-06-2023]

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit betreft een wijziging van het besluit van 23 december 2015, nr. BLKB2015/1429M, Stcrt. 2015, nr. 46501 (Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst) in verband met het verhogen van de boete bij inkeer van verzwegen vermogen van 60% naar 120% per 1 juli 2016. Deze wijziging is opgenomen in paragraaf 7. Daarnaast is een verouderde verwijzing in paragraaf 24a, derde lid, letter a aangepast.

Het voorgaande besluit wordt ingetrokken (zie paragraaf 40).

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1. Reikwijdte

  1. In dit besluit is het beleid neergelegd voor het opleggen van bestuurlijke boeten bij de heffing van rijksbelastingen waarop Hoofdstuk VIIIA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) van toepassing is. Het besluit is ook van toepassing op regelingen die onder het bereik van dit hoofdstuk van de AWR zijn gebracht, zoals de werknemersverzekeringen.

  2. Op beboetbare feiten die zijn begaan ná de inwerkingtredingsdatum van dit besluit (zie § 40) zijn de beleidsregels van dit besluit van toepassing.

  3. Op beboetbare feiten die zijn begaan vóór de inwerkingtredingsdatum van dit besluit blijven de (oude) beleidsregels van toepassing, zoals deze luidden ten tijde van het begaan het beboetbare feit. Indien ter zake van deze feiten op het moment van inwerkingtreding van dit besluit nog geen boete is opgelegd of de boetebeschikking nog niet onherroepelijk vaststaat, dan zijn de beleidsregels van dit (nieuwe) besluit van toepassing voor zover deze gunstiger zijn voor belanghebbende.

  4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op beleidsregels inzake inkeer (zie § 7, lid 2).

  5. Omdat zoveel mogelijk is aangesloten bij de paragraafindeling van de voorgangers van dit besluit komen bijvoorbeeld de volgende paragraafnummers in dit besluit niet voor: § 17 tot en met § 20 en § 31.

  6. Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van 20 december 2019, nr. 2019-22295 (Stcrt. 2019, 66184). De wijziging betrof de paragrafen 2, 5, 7, 8, 9, 25, 28b, 28c, 28f, 28h, 33 en 37. Het betrof de verwerking van enkele noodzakelijke actualisaties.

    Dit besluit werd voorts gewijzigd bij besluit van 14 december 2021, nr. 2021-23737 (Stcrt. 2021, 48225). De wijziging betrof de paragrafen 1 en 34. Het betrof de uitbreiding van § 34 BBBB met een derde lid met een bijzondere regeling voor het overgangsrecht voor oudere motorrijtuigen (artikel 84a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994).

§ 2. Begrip belanghebbende

§ 3. Ambtshalve vermindering

§ 4. Pleitbaar standpunt of avas

§ 5. Vrijwillige verbetering

§ 6. Straftoemeting

§ 7. Strafverminderende omstandigheden

§ 8. Strafverzwarende omstandigheden

§ 9. [Vervallen per 01-01-2020]

§ 10. Eenvoudige en uitvoerige procedure ( artikel 67pa van de AWR )

§ 11. Mededelingsplicht

§ 12. Kennisgeving en hoorplicht bij vergrijpboete

§ 13. Recht op inzage

§ 14. Verhoor

§ 15. Keuze tussen verzuimboete, vergrijpboete of strafvervolging

§ 16. Vergrijpboete na verzuimboete bij nieuwe bezwaren ( artikel 67q van de AWR )

Hoofdstuk 2. Verzuimboeten

§ 21. Aangifteverzuimboete aanslagbelasting artikel 67a van de AWR

§ 22. Aangifteverzuimboete aangiftebelasting artikel 67b, eerste lid, van de AWR

§ 22a. Aangifteverzuimboete loonbelasting artikel 67b, tweede lid, van de AWR

§ 23. Betalingsverzuimboete aangiftebelasting artikel 67c van de AWR

§ 24. Verzuimboete aangiftebelasting betalingsverzuim gebleken onjuistheden artikel 67c van de AWR

§ 24a. Verzuimboete aangiftebelasting betalingsverzuim suppletie / correctiebericht artikel 67c van de AWR

§ 24b. Verzuimboete artikel 67ca van de AWR

Hoofdstuk 3. Vergrijpboeten

§ 25. Vergrijpboete algemeen

§ 25a. Vergrijpboete verzoeken artikel 67cc van de AWR

§ 26. Vergrijpboete aanslag artikel 67d van de AWR

§ 27. Vergrijpboete navordering artikel 67e van de AWR

§ 28. Vergrijpboete aangiftebelasting naheffing artikel 67f van de AWR

§ 28a. Vergrijpboete informatieverplichting artikel 10a van de AWR

§ 28b. Vergrijpboete informatieverplichting artikel 10a van de AWR jo. artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

§ 28c. Vergrijpboete informatieverplichting artikel 10a van de AWR jo. de artikelen 8 en 9 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

§ 28d. Vergrijpboete informatieverplichting artikel 10a van de AWR jo. artikel 10c van het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956

§ 28e. Vergrijpboete informatieverplichting artikel 10a van de AWR jo. artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968

§ 28f. Vergrijpboete informatieverplichting artikel 11 van de WIB

§ 28g. Vergrijpboete informatieverplichting artikel 75 van de SW jo. artikel 10e, lid 7 van het UBSW 1956

§ 28h. Vergrijpboete informatieverplichting artikel 29h van de Wet Vpb

Hoofdstuk 4. Bijzondere verzuimboeten

§ 29. Verzuimboete artikel 13a en 15a van de Wet BPM

§ 30. Verzuimboete correcties artikel 28b van de Wet LB

§ 30a. Verzuimboete eerstedagsmelding EDM artikel 28c van de Wet LB

§ 31a. Verzuimboete omzetbelasting artikel 40 van de Wet OB

§ 31b. Verzuimboete niet of niet binnen de termijn indienen opgaaf ICP en indienen onjuiste of onvolledige opgaaf ICP artikel 40 van de Wet OB

§ 32. Verzuimboete onjuiste totaaltelling ICP artikel 40 van de Wet OB

§ 33. Verzuimboete betalingscontrole artikel 37 en 70 van de Wet MB 1994

§ 34. Verzuimboete overige naheffingen Wet MB 1994

§ 35. Verzuimboete bedrijfsvoertuigenpark artikel 37d van de Wet MB 1994

§ 36. Verzuimboete artikel 13 van de Wet BZM

§ 37. Verzuimboete artikel 102a van de Wet op de accijns

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

§ 38. Citeertitel

§ 39. Ingetrokken boetebesluit

§ 40. Inwerkingtreding