Ga verder naar content

Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Geldig vanaf 30 december 2020
Geldig vanaf 30 december 2020

Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Besluit 2017-1209

Voorafgaande besluiten
BLKB2016/19
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-12-2020]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit is een actualisering van het Besluit fiscaal bestuursrecht van 15 februari 2016 nr. BLKB2016/19, Stcrt. 9680 . Naast enkele redactionele wijzigingen is het beleid op punten verduidelijkt en zijn enkele onderwerpen toegevoegd.

1. Inleiding

In dit besluit heb ik mijn beleid dat ziet op het fiscale bestuursrecht neergelegd. Ook wordt aandacht besteed aan enkele civielrechtelijke aspecten. Dit besluit bevat enkele goedkeuringen met toepassing van de zogenoemde hardheidsclausule (zie artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen). Naast actualisering van teksten en verwijzingen en redactionele wijzigingen is het volgende toegevoegd of aangepast ten opzichte van het besluit van 15 februari 2016, nr. BLKB2016/19:

  • Paragraaf 3 inzake vooroverleg is verduidelijkt en uitgebreid met specifieke regels voor vooroverleg inzake grensoverschrijdende rulings met de Belastingdienst.

  • In Paragraaf 10, vijfde lid is benadrukt dat de inspecteur ook bij bezwaar tegen eigen aangifte kan volstaan met één bezwaar als er sprake is van ongewijzigde situaties over meerdere tijdvakken.

  • Paragraaf 24 inzake de geheimhoudingsplicht is nieuw en bevat richtlijnen over een aantal bijzondere onderwerpen op het gebied van het strafrecht en het civiele recht. Aan de orde komen onder meer het afleggen van getuigenverklaringen, de aangifte van strafbare feiten en het verstrekken van informatie aan opsporingsdiensten door medewerkers van de Belastingdienst. In deze paragraaf is tevens een ontheffing van de geheimhoudingplicht opgenomen ten aanzien van bepaalde gegevens die de Belastingdienst internationaal deelt in het kader van de verplichte uitwisseling van informatie over rulings. De aanvrager van de ruling kan hiermee de aard van de te delen gegevens controleren.

  • In Paragraaf 27 is de FIOD toegevoegd als organisatieonderdeel voor de toepassing van het beleid inzake schade- en kostenvergoeding. Hiermee is geen wijziging van het beleid beoogd.

Dit besluit is gewijzigd bij besluit van 16 december 2020, nr. 2020-0000027173, (Stcrt. 2020, 66541). De wijziging bevat een verbod op het opnemen van een geheimhoudingsverplichting in een vaststellingsovereenkomst. Op de inhoud daarvan is de wettelijke geheimhoudingsplicht (artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen) van toepassing. Deze bepaling dekt alle door de wetgever beoogde situaties en mag in een vaststellingsovereenkomst niet worden beperkt of opgerekt. De inspecteur of de ontvanger doet geen beroep op bestaande afspraken over geheimhouding, gesloten voor 2 december 2020 of in de aanloop naar publicatie van dit besluit, voor zover deze verder gaan dan de wettelijke geheimhoudingsplicht.

1.1. Gebruikte afkortingen

2. Beleidsregels ( artikel 1:3, lid 4, Awb )

3. Vooroverleg

4. Fiscale grensverkenning en strijd met goede trouw

5. Weigeren gemachtigde ( artikel 2:2 Awb )

6. Elektronisch berichtenverkeer ( artikel 2:15 Awb )

7. Horen bij het vaststellen van de aanslag ( artikel 4:12 Awb )

8. Niet-ontvankelijk bezwaar ( artikel 6:6 Awb )

9. Horen in bezwaar ( artikel 7:2 Awb )

10. Uitstel beslissing op bezwaar ( artikel 7:10 Awb )

11. Ressortering ( 8.7 Awb )

12. Klachten ( titel 9.1 Awb )

13. Aangifte inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw ( artikel 6 AWR )

14. Aangifteplicht vennootschapsbelasting (Vpb) voor curatoren ( artikel 8 AWR )

15. Het tijdstip waarop aangifte wordt gedaan ( artikel 9 AWR )

16. Geen voorlopige teruggaaf als de vereiste aangifte over een voorafgaand jaar ten onrechte niet is gedaan ( artikel 13 AWR )

17. Doelmatigheidsgrens voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ( artikel 13 AWR )

18. Heffingsrente ( artikel 30f e.v. AWR , tekst t/m 2012, vóór invoering belastingrenteregeling)

1. Heffingsrente bij aanslagbelastingen

1a. Wijzigen boekjaar Vpb tot en met 2009 3

1b. Te hoge of onterechte verliesverrekening

Navordering

Goedkeuring

1c. Beperken van heffingsrente bij aanslagbelastingen

2. Heffingsrente bij aangiftebelastingen

2a. Naheffing wegens onterechte teruggaaf

2b. Vrijwillige verbetering van aangifte of betaling binnen drie maanden

2c. Ambtshalve verlenen van teruggaven

Goedkeuring

2d. In rekening brengen van heffingsrente bij kleineondernemersregeling en forfaitaire berekeningsmethoden

Goedkeuring

19. Belastingrente ( artikel 30f-30k AWR )

1. Belastingrente bij erfbelasting ( artikel 30g AWR )

20. Bewaarplicht ( artikel 52 AWR )

21. Informatieverstrekking door notarissen ( artikel 53a AWR )

22. Instemming doelmatige formalisering belastingschuld ( artikel 64 AWR )

23. Ambtshalve verminderen of teruggeven ( artikel 65 AWR )

24. Geheimhoudingsplicht ( artikel 67 AWR )

Oproep tot het afleggen van een getuigenverklaring

25. Rapport verzending documenten

26. Vaststellingsovereenkomst ( artikel 7:900 Burgerlijk Wetboek )

27. Kosten- en schadevergoeding

28. Coulancerentevergoeding

29. Landelijk coördinator civiele heffingsprocedures

30. Citeertitel

31. Intrekking besluiten

32. Inwerkingtreding