Home

Vennootschapsbelasting, artikel 28a; omzetting rechtspersoon

Geldig vanaf 26 oktober 2019
Geldig vanaf 26 oktober 2019

Vennootschapsbelasting, artikel 28a; omzetting rechtspersoon

Besluit 2017/116

Voorafgaande besluiten
BLKB2011/511M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 26-10-2019]

Dit besluit bevat het beleid met betrekking tot artikel 28a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en is meest recent gewijzigd bij besluit van 9 oktober 2019, nr. 2019-17461 . Deze laatste wijziging betreft het volgende. De standaardvoorwaarden zijn aangepast (en vernummerd) in verband met de earningsstrippingmaatregel van artikel 15b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. In de vernieuwde voorwaarde 5 wordt uitdrukkelijk bepaald dat een direct voorafgaand aan de omzetting bestaande artikel 15b aanspraak op voortwenteling van rentesaldi ook na de omzetting kan worden verrekend.

1. Inleiding

Artikel 28a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 regelt de fiscale gevolgen als een rechtspersoon wordt omgezet op voet van artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In de paragrafen 2 tot en met 10 van dit besluit staat mijn beleid voor de toepassing van dit artikel 28a van de Wet Vpb. Hier wordt onder andere ingegaan op de voorwaarden die in het algemeen worden gesteld in het kader van de fiscale begeleiding van de omzetting. Deze voorwaarden zijn opgenomen in bijlage 1 van dit besluit. Met nadruk wordt erop gewezen dat het algemene karakter van de voorwaarden meebrengt dat de voorwaarden worden gewijzigd of aangevuld al naar gelang de bijzondere omstandigheden van het geval.

In paragraaf 11 wordt een algemene toestemming verleend aan de inspecteur tot het afdoen van bepaalde verzoeken om toepassing van artikel 28a, derde lid, van de Wet Vpb.

In paragraaf 12 staat welke besluiten worden ingetrokken.

In paragraaf 13 is tot slot de inwerkingtreding geregeld van dit besluit.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

2. Systematiek van de regeling

3. Het omzettingstijdstip (met eventuele terugwerking)

4. Voorwaarden bij omzetting in een nv of bv

5. Step-up bij omzetting gedeeltelijk belaste stichting of vereniging in bv

6. Fiscale gevolgen deelgerechtigden; aanvullende opmerkingen

7. Omzetting van een coöperatie (of onderlinge waarborgmaatschappij) in een stichting

Goedkeuring

8. Omzetting van een bv in een coöperatie

9. Buitenlandse omzettingen

10. Samenloop met fiscale eenheid

11. Afdoening verzoeken door de inspecteur

12. Ingetrokken regeling

13. Inwerkingtreding

Overzicht bijlagen :

Bijlage 1. bij het besluit met kenmerk, nr. 2017/116

Bijlage 2. bij het besluit met kenmerk, nr. 2017/116

Bijlage 3. bij het besluit met kenmerk, nr. 2017/116