Home

Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen

Geldig vanaf 14 april 2022
Geldig vanaf 14 april 2022

Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen

Besluit 2022-107231

Voorafgaande besluiten
2017/116
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 14-04-2022]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit bevat het beleid met betrekking tot artikel 28a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en is een actualisatie van het besluit van 3 april 2017, nr. 2017/116 ( stcrt. 2017, 38087 ) dat laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 9 oktober 2019, nr. 2019-17461 ( stcrt. 2019, 58240 ). Dit besluit bevat, naast redactionele wijzigingen nieuw beleid over de Regeling functionele valuta, terugwerking van het omzettingstijdstip en omzettingen waarbij buitenlands recht een rol speelt.

1. Inleiding

Dit besluit bevat het beleid met betrekking tot artikel 28a Wet Vpb 1969. Het is een actualisatie van het besluit van 3 april 2017, nr. 2017/116 (stcrt. 2017, 38087) dat laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 9 oktober 2019, nr. 2019-17461 (stcrt. 2019, 58240). Dit besluit bevat redactionele wijzigingen en het volgende nieuwe beleid:

  • In bijlage 1 heb ik twee voorwaarden toegevoegd. Met deze voorwaarden regel ik dat de omgezette rechtspersoon in de plaats treedt van de om te zetten rechtspersoon voor de verrekening van voorheffingen en dat de omgezette rechtspersoon niet opnieuw de Regeling functionele valuta hoeft aan te vragen als de om te zetten rechtspersoon van deze regeling gebruik maakte.

  • In onderdeel 3 heb ik toegevoegd dat terugwerking van het omzettingstijdstip alleen wordt verleend indien sprake is van een omzetting als bedoeld in artikel 28a, derde lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

  • Mijn beleid en standpunten met betrekking tot omzettingen waarbij buitenlands recht een rol speelt, heb ik verduidelijkt en uitgebreid in de onderdelen 10 en 11. Hierbij geef ik in onderdeel 11.1 een nieuwe goedkeuring voor situaties waarbij de om te zetten rechtspersoon of de omgezette rechtspersoon een rechtspersoon is naar het recht van een lidstaat van de EU/EER.

Ten slotte heb ik de tekst van onderdeel 8 aangepast naar aanleiding van de invoering van de inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties.

1.1. Opzet van het besluit

1.2. Gebruikte begrippen en afkortingen

2. Systematiek van de regeling

3. Het omzettingstijdstip (met eventuele terugwerking)

4. Voorwaarden bij omzetting in een nv of bv

5. Step-up bij omzetting gedeeltelijk belaste stichting of vereniging in bv

6. Fiscale gevolgen deelgerechtigden; aanvullende opmerkingen

6.1. Kapitaalstortingen

6.2. Wijziging van gerechtigdheid

6.3. Sfeerovergang naar privévermogen

7. Omzetting van een coöperatie (of onderlinge waarborgmaatschappij) in een stichting

8. Omzetting van een bv in een coöperatie

9. Samenloop fiscale eenheid en artikel 28a

10. Buitenlandsrechtelijke omzettingsregelingen niet onder reikwijdte artikel 28a Wet Vpb 1969

10.1. Fiscale gevolgen buitenlandsrechtelijke omzetting vergelijkbaar met artikel 2:18 BW

10.2. Samenloop fiscale eenheid en buitenlandsrechtelijke omzettingsregeling vergelijkbaar met artikel 2:18 BW

11. Omzetting van een vennootschap naar het recht van een lidstaat van de EU/EER in een nv of bv naar Nederlands recht en omgekeerd.

11.1. Goedkeuring gelijkstelling met omzetting van een nv in een bv

11.2. Samenloop goedkeuring en fiscale eenheid

12. Afdoening verzoeken door de inspecteur

13. Ingetrokken regeling

14. Inwerkingtreding

15. Citeertitel

Overzicht bijlagen:

Bijlage 1. bij het beleidsbesluit omzetting rechtspersonen

Bijlage 2. bij het beleidsbesluit omzetting rechtspersonen

Bijlage 3. bij het beleidsbesluit omzetting rechtspersonen