Home

Accijns, beleidsregels accijnswetgeving

Geldig van 30 oktober 2017 tot 1 januari 2018
Geldig van 30 oktober 2017 tot 1 januari 2018

Accijns, beleidsregels accijnswetgeving

Besluit 2017/18920

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2018]
[Regeling ingetrokken per 01-04-2019]

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit is een actualisering van het beleidsbesluit van 1 december 2015, nr. BLKB2015/1192M, Stcrt. 2015, 45343 , dat hiermee wordt ingetrokken.

Naast enige aanpassingen van redactionele aard zijn de volgende beleidsregels ingetrokken of nieuw opgenomen:

 • Onder 3.7 wordt een nieuwe beleidsregel opgenomen die de formaliteiten, die de exploitant van riviercruiseschepen voor het commercieel voorhanden houden van alcoholhoudende producten moet verrichten, vereenvoudigt. Op grond van deze beleidsregel kan de inspecteur goedkeuren dat voor de voorraden alcoholhoudende producten die aan boord van het schip Nederland binnenkomen periodiek aangifte wordt gedaan. Op het verschuldigde bedrag mag het in een tijdvak ontstane recht op teruggaaf in mindering worden gebracht.

 • De onder 4.2 opgenomen beleidsregel (vrijstelling van accijns door vermenging met methanol) wordt ingetrokken. Deze beleidsregel heeft zijn toegevoegde waarde verloren omdat de toestemming kan worden verleend op basis van bijlage A.2 van de regeling.

 • Onder 4.7 is een nieuwe beleidsregel opgenomen. Op grond van deze beleidsregel kan de inspecteur het stellen van zekerheid achterwege laten voor alcoholhoudende producten die met het oog op de vrijstellingsbestemming zijn vermengd op een wijze als bedoeld in bijlage A.2 van de regeling.

Gebruikte begrippen en inhoudsopgave

[Nog niet in werking]

In dit beleidsbesluit wordt verstaan onder:

 1. wet: Wet op de accijns;

 2. besluit: Uitvoeringsbesluit accijns;

 3. regeling: Uitvoeringsregeling accijns;

 4. richtlijn: Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG;

 5. Uitvoeringsverordening: Verordening (EG) nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad wat betreft de geautomatiseerde procedures voor de overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns;

 6. AGP: accijnsgoederenplaats als bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel b, van de wet;

 7. e-AD: elektronisch administratief document als bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel i, van de wet en artikel 1a, onderdeel c, van het besluit;

 8. bericht van ontvangst: het bericht, bedoeld in artikel 1a, onderdeel g, van het besluit;

 9. vereenvoudigd administratief geleidedocument: het document, bedoeld in artikel 1a, onderdeel l, van het besluit;

 10. accijnsgoederen: goederen genoemd in artikel 1, eerste lid, van de wet;

 11. derde land: een staat of grondgebied als bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel f, van de wet;

 12. ARC: de unieke administratieve referentiecode als bedoeld in artikel 1a, onderdeel d, van het besluit.

De hoofdstukindeling van dit besluit is voor zover mogelijk gelijk aan de hoofdstukindeling van de wet. De inhoudsopgave ziet er daarom als volgt uit:

 1. Inleidende bepalingen

 2. Definities van de accijnsgoederen en tarieven

 3. Uitslag tot verbruik

 4. Vrijstellingen en teruggaven

 5. Bijzondere bepalingen

 6. Verbodsbepalingen en strafbepalingen

 7. Intrekking besluiten

 8. Inwerkingtreding

De beleidsregels zijn onder de desbetreffende hoofdstukken (1 t/m 6) opgenomen.

1. Inleidende bepalingen

1.1. Tijdelijk buiten de AGP brengen

1.2. Vermelding van een code in plaats van het adres van de plaats van rechtstreekse aflevering in het e-AD

1.3. Achterwege laten van een maandverklaring als bedoeld in artikel 2a van het besluit

1.4. A-B-C transacties tussen vergunninghouders van een accijnsgoederenplaats voor minerale oliën voor afhaaltransacties per truck bij depots en raffinaderijlaadpunten

2. Definities van de accijnsgoederen en tarieven

2.1. Afronding alcoholpercentage voor overige alcoholhoudende producten

2.2. Omrekeningsfactor bij toepassing van het tarief voor vloeibaar gemaakt petroleumgas

2.3. Accijnsheffing op mengsmering en smeerolie voor tweetaktmotoren

2.4

3. Uitslag tot verbruik

3.1. Rechtstreekse verkoop van accijnsgoederen aan verbruikers vanuit een AGP

3.2. Levering vanuit AGP met tankauto’s en schepen

3.3. Mengen op de boei

3.4. Verkoop van accijnsgoederen aan reizigers aan boord van schepen en vliegtuigen in het verkeer tussen twee lidstaten

3.5. Voorhanden hebben van minerale oliën voorzien van herkenningsmiddelen in normale brandstofreservoirs

3.6. Onderbreken vervoer onder schorsing. Overlading en tijdelijke opslag buiten een accijnsgoederenplaats

3.7. Verkoop van alcoholhoudende producten aan passagiers aan boord van riviercruiseschepen voor onmiddellijk gebruik

4. Vrijstellingen en teruggaven

4.1

4.2

4.3

4.4. Vrijstelling van accijns voor minerale olie in brandstoftanks van nieuwe auto’s

4.5. Vrijstellingsvergunning voor handelaren in accijnsgoederen

4.6. Het zuiveren van met vrijstelling ingeslagen minerale oliën

4.7. Achterwege laten van de zekerheidstelling bij toepassing van de vrijstelling

4.8. Toepassing vrijstelling van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor het testen van luchtvaartuigen

4.9. Toepassing vrijstelling accijns voor de levering van minerale oliën aan een opslagplaats voor levering aan eigen schepen

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16 en 4.17

4.18

5. Bijzondere bepalingen

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7. Voorwaarden voor het salderen van meer- en minderbevindingen in AGP

5.8. Normen voor verliezen bij vervoer van accijnsgoederen

6. Verbodsbepalingen en strafbepalingen

6.1

6.2

6.3

6.4.

6.5. Kortingen op de kleinhandelsprijs door geschenken, bonnen en dergelijke

7. Ingetrokken regeling(en)

8. Inwerkingtreding