Home

Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit

Geldig vanaf 22 maart 2018
Geldig vanaf 22 maart 2018

Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit

Besluit 2018-27139

Voorafgaande besluiten
BLKB2012/101M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 22-03-2018]

1. Inleiding

De volgende onderdelen in het besluit zijn nieuw, gewijzigd, dan wel verduidelijkt:

 • Onderdeel 2.2.: dit onderdeel ziet op de via een stichting administratiekantoor gecertificeerde aandelen en is ter verduidelijking opgenomen;

 • Onderdeel 3.2.: dit onderdeel ziet op de omstandigheden waaronder en het tijdstip waarop een onzakelijke lening of borgstelling tot een regulier voordeel kan leiden en is ter verduidelijking opgenomen;

 • Onderdeel 4.3.: dit onderdeel ziet op de omvorming van gewone in preferente aandelen en de verlettering van aandelen en bevat wijzigingen en toevoegingen;

 • Onderdeel 4.9.: dit onderdeel is nieuw en ziet op het tijdstip van de verdeling van een nalatenschap en huwelijksgemeenschap en is ter verduidelijking opgenomen;

 • Onderdeel 4.12.: dit onderdeel is nieuw en ziet op de omstandigheden waaronder en het tijdstip waarop sprake is van informeel kapitaal bij een onzakelijke lening of borgstelling door een aandeelhouder aan de BV;

 • Onderdeel 5.1.1.: dit onderdeel is nieuw en ziet op een juridische splitsing in het zicht van de verdeling van een huwelijksgemeenschap in verband met een echtscheiding;

 • Onderdeel 5.2.2.: dit nieuwe onderdeel betreft de toepassing van de doorschuifregeling door een vruchtgebruiker en is ter verduidelijking opgenomen;

 • Onderdeel 5.2.3.: dit onderdeel is nieuw en ziet op de toepassing van de doorschuifregeling op indirect gehouden gewone aandelen;

 • Onderdeel 5.4.3.: dit onderdeel ziet op de dienstbetrekkingeis middels een samenwerkingsverband bij doorschuiving via schenking en wordt verduidelijkt, een versimpeling van de schriftelijke verklaring van de verkrijger is toegevoegd;

 • Onderdeel 5.4.4: nieuw in dit onderdeel zijn de criteria aan de hand waarvan wordt bepaald of de uitzondering op de 36-maandeis van toepassing is in geval van doorschuiving bij schenking;

 • Onderdeel 5.4.5.: in dit onderdeel is een verduidelijking en uitbreiding opgenomen van de doorschuiving bij schenking, waarbij onder omstandigheden naast de werkzaamheden verricht vanuit een persoonlijke houdster ook de werkzaamheden via een eigen werkvennootschap van de verkrijger worden geacht te kwalificeren;

 • Onderdeel 5.4.6.: dit onderdeel ziet op de overdracht van aandelen tegen schuldig erkenning onmiddellijk gevolgd door een onherroepelijke kwijtschelding van de koopschuld en is verduidelijkt;

 • Onderdeel 5.5.1.: in dit onderdeel dat betrekking heeft op de preferente aandelen van vóór 2010 zijn een versoepeling en een verduidelijking aangebracht;

 • Onderdeel 5.5.3.: dit onderdeel is nieuw en ziet op de omstandigheden waaronder de preferente aandelen die zijn uitgereikt bij de toepassing van de faciliteit van de geruisloze omzetting kwalificeren voor de doorschuifregeling;

 • Onderdeel 7.2.: dit onderdeel ziet op de gedeeltelijke omzetting in een belastingkorting en hierin is een verduidelijking opgenomen.

Het volgende onderdeel (nummering uit het vorige besluit) is niet langer opgenomen:

 • Onderdeel 4.1.: dit onderdeel heeft betrekking op de uitgifte van winstbewijzen aan een volledige aandeelhouder.

Voor het overige is geen inhoudelijke wijziging beoogd. Wel zijn redactionele wijzigingen aangebracht. De in dit besluit opgenomen goedkeuringen zijn gebaseerd op artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

2. Het begrip aanmerkelijk belang

2.1. Overschrijding 5%-bezitscriterium bij beleggingsinstelling

2.2. Verschillende soorten aandelen

3. Reguliere voordelen

3.1. Terugbetaling aandelenkapitaal zonder nominale waarde

3.2. Onzakelijke lening en borg in de aanmerkelijkbelangsfeer

4. Vervreemdingsvoordelen

4.1. Verkrijgingsprijs; aandelen in volle en blote eigendom

4.2. Verkrijgingsprijs; gebruikelijk loon

4.3. Omvorming van gewone aandelen in preferente aandelen en verlettering van aandelen

4.4. Certificering van aandelen

4.5. Wijziging huwelijkse voorwaarden

4.6. Vervreemding aandelen aan echtgenoot

4.7. Buiten gemeenschap van goederen gehuwd; echtscheiding; verdeling aandelenbezit

4.8. Legaat van aanmerkelijkbelangaandelen

4.9. Tijdstip verdeling huwelijksgemeenschap en nalatenschap

4.10. Termijnverlenging bij verdeling nalatenschap of huwelijksgemeenschap

4.11. Vervreemdingsmoment bij blokkeringsregeling

4.12. Informeel kapitaal onzakelijke lening en borg

5. Doorschuifregelingen

5.1. Doorschuiven of afrekenen bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht anders dan door overlijden

5.1.1. Juridische splitsing in het zicht van verdeling huwelijksgemeenschap

5.2.1. Doorschuiven of afrekenen bij overlijden; verschillende keuze belanghebbenden

5.2.2. Recht van vruchtgebruik en doorschuiffaciliteit

5.2.3. Indirect aandeelhouder gewone aandelen

5.3. Partiële verdeling van een nalatenschap en doorschuiving

5.4. Doorschuiven bij schenking

5.4.1. Doorschuiven of afrekenen bij schenking; verschillende keuze belanghebbenden

5.4.2. Doorschuiving bij schenking; begrip dienstbetrekking

5.4.3. Doorschuiving bij schenking; toepassing van de dienstbetrekkingeis bij een samenwerkingsverband (personenvennootschap)

5.4.4. Doorschuiven bij schenking; toepassing van de 36-maandseis

5.4.5. Doorschuiving bij schenking; werkzaamheden verricht vanuit persoonlijke houdstervennootschap of eigen werkmaatschappij

5.4.6. Overdracht aandelen tegen schuldigerkenning onmiddellijk gevolgd door kwijtschelding van de koopschuld

5.5. Preferente aandelen

5.5.1. Preferente aandelen die zijn ontstaan vóór 2010

5.5.2. Preferente aandelen die vóór 1 januari 2010 zijn ontstaan door omwisseling van een vordering

5.5.3. Preferente aandelen uitgegeven bij toepassing van de geruisloze omzetting

5.6. Aandelenruil en ongelijke tegenprestatie

5.7. Aandelenruil zonder soortgelijke aandelen

6. Genietingstijdstip

6.1. Fictieve vervreemding van fictief aanmerkelijk belang

7. Verliesverrekening

7.1. Belastingkorting in box 1

7.2. Gedeeltelijke omzetting in belastingkorting

8. Rechtspersonen met natuurschoonwet-landgoederen (NSW-lichamen)

8.1. Transparantie NSW-rechtspersonen

9. Internationale aspecten

9.1. Verdragstoepassing; overgang onder algemene titel

10. Ingetrokken regeling

11. Inwerkingtreding