Home

Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen

Geldig van 29 december 2018 tot 4 maart 2023
Geldig van 29 december 2018 tot 4 maart 2023

Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen

Besluit 2018-28514

Voorafgaande besluiten
DGB2005/3299M, DGB2005/6722M, 2017-126948
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 29-12-2018 tot 04-03-2023]
[Regeling ingetrokken per 11-07-2023]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948 ( Stcrt. 2017, 70301-n1 ). Het besluit voorziet in voortgezette deelname aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling door een beroepsbeoefenaar. Het aantal aanwijzingen is uitgebreid voor situaties van (premievrij) voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag bij arbeidsongeschiktheid. Naast enkele redactionele wijzigingen trekt het besluit verder vier besluiten in die hun belang hebben verloren.

1. Inleiding

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948 (Stcrt. 2017-70301-n1). In onderdeel 2.3. zijn de voorwaarden voor vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw tot 10 jaar na ontslag opgenomen. Onderdeel 2.3.1. gaat over de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na het beëindigen van de dienstbetrekking door een werknemer. Het nieuw toegevoegde onderdeel 2.3.2. heeft betrekking op de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw door een IB-ondernemer of resultaatgenieter na het beëindigen van de arbeidsverhouding op grond waarvan werd deelgenomen aan een bedrijfstak- of beroepspensioenregeling als bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdeel b, Wet IB 2001. In een nieuw onderdeel 3.5. is een goedkeuring opgenomen met betrekking tot het pensioengevend inkomen van een IB-ondernemer of resultaatgenieter in geval van arbeidsongeschiktheid. De onderdelen 3.5., 3.6. en 3.7. (oud) zijn als gevolg hiervan vernummerd tot 3.6., 3.7. respectievelijk 3.8.

In verband met een nieuw onderdeel 8.2. zijn de onderdelen 8.2. tot en met 8.8. (oud) vernummerd tot 8.3. tot en met 8.9.

In onderdeel 8.2. zijn vier nieuwe aanwijzingen opgenomen voor de (premievrij) voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag wegens arbeidsongeschiktheid.

Onderdeel 11. voorziet in de intrekking van het besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948 (Stcrt. 2017-70301-n1) dat door dit besluit wordt vervangen. Verder leidt het arrest van de Hoge Raad van 22 juni 2018, 16/06236, ECLI:NL:HR:2018:958 tot intrekking van het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299m, het besluit van 8 december 2005, nr. DGB2005/6722M en het besluit van 18 december 2013, nr. BLKB2013/2200M.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

2. Dienstjaren en diensttijd

2.1. Inleiding

2.2. Perioden van verlof

2.3. Vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw

2.3.1. Na het beëindigen van de dienstbetrekking van een werknemer

2.3.2. Na het beëindigen van de arbeidsverhouding door een IB-ondernemer of resultaatgenieter aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling

2.4. VUT- en prepensioenjaren volgend op uitkeringen na onvrijwillig ontslag

2.5. Dienstjaren bij hernieuwde opbouw van pensioen na eerder prijsgeven

2.6. Uitbreiding begrip dienstjaren bij partner- en wezenpensioen op risicobasis

3. Pensioengevend loon

3.1. Inleiding

3.2. Bestanddelen van het pensioengevend loon

3.2.1. Fiscaal loon

3.2.2. Niet in geld genoten loon

3.2.3. Vergoedingen en verstrekkingen

3.2.4. Ingehouden werknemersbijdragen

3.2.5. Eindheffingsbestanddelen

3.3. Pensioengevend loon bij demotie

3.4. Pensioengevend loon bij arbeidsongeschiktheid

3.5. Pensioengevend inkomen bij arbeidsongeschiktheid

3.6. Pensioengevend loon in perioden van verlof en dergelijke

3.7. Pensioengevend loon bij werkloosheid

3.8. Bereikbaar pensioengevend loon

4. Ruil van beloningsbestanddelen

4.1. Inleiding

4.2. Verlaging van het pensioengevend loon

4.3. Onder voorwaarden geen verlaging van het pensioengevend loon

5. Wet uitfasering PEB

5.1. Inleiding

5.2. Overgangsrecht artikel 36b Wet LB

5.3. Overgangsrecht artikel 38j Wet LB (tekst 2016)

5.4. Reeds ingegane ODV aanwenden ter verkrijging van een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht

5.5. Overgangsrecht besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB2013/27M

6. Vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en samenloop met arbeidsinkomsten

6.1. Inleiding

6.2. Historie

6.3. Maatschappelijke ontwikkelingen

6.4. Aangepaste tegemoetkoming

7. Toezegging Sociaal Akkoord 2004

8. Aanwijzing van regelingen als pensioenregeling

8.1. Inleiding

8.2. Aanwijzing van pensioenregelingen waarin een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is opgenomen

8.2.1. Inleiding

8.2.2. Voortgezette pensioenopbouw bij beëindiging van de dienstbetrekking in WIA-wachttijd

8.2.3. Voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag zonder direct aansluitende inkomensvervangende loongerelateerde uitkering

8.2.4. Voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag met een onderbroken loongerelateerde uitkering

8.2.5. Voortgezette pensioenopbouw bij re-integratie na onvrijwillig ontslag

8.3. Aanwijzing van pensioenregelingen waarbij de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is ingegaan

8.4. Aanwijzing van pensioenregelingen met recht op een eenmalige overlijdensuitkering

8.5. Aanwijzing van regelingen met recht op pensioen tot het einde van de maand van overlijden

8.6. Aanwijzing van pensioenregelingen die voorzien in het terugvloeien van bijzonder partnerpensioen

8.7. Aanwijzing pensioenvervangende regelingen voor gemoedsbezwaarden

8.8. Aanwijzing combinatie-pensioenregelingen met samenloop middelloon- en eindloonfranchise

8.9. Aanwijzing regelingen die na het verhogen van de pensioenrichtleeftijd een hoger opbouwpercentage hanteren dan het wettelijke maximum

9. Overgangsrecht prepensioen

9.1. Inleiding

9.2. Overlijdensuitkeringen uit een prepensioenregeling ( artikel 38a (oud), tweede lid, Wet LB )

9.3. Overschrijden van de 100%-grens prepensioen door indexatie of waardeoverdracht ( artikel 38a (oud), zevende lid, Wet LB )

9.4. Pensioengevend loon voor de 100%-toets voor prepensioen in geval van niet-regelmatig genoten loon

9.5. Uitstel pensioendatum bij doorwerken als ondernemer of als resultaatgenieter na einde dienstbetrekking

10. Overgangsrecht in verband met de invoering van de Wet VAP en de Wet Witteveen 2015

10.1. Overgangsrecht partner- en wezenpensioen voor werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1950

10.2. Fiscale behandeling van partner- en wezenpensioen op risicobasis bij beperking van de opbouwruimte

10.3. Conversie opgebouwde pensioenaanspraken met recht op indexatie

11. Ingetrokken regelingen

12. Inwerkingtreding