Home

Wet ambulancezorgvoorzieningen

Geldig vanaf 5 oktober 2023
Geldig vanaf 5 oktober 2023

Wet ambulancezorgvoorzieningen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 05-10-2023]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat de continuïteit en permanente beschikbaarheid van ambulancezorg van goede kwaliteit gewaarborgd moeten zijn;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

2.

Deze wet is niet van toepassing op ambulancezorg met gebruikmaking van militaire ambulances.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze wet is het grondgebied van Nederland verdeeld in regio’s overeenkomstig de verdeling, bedoeld in artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s.

Hoofdstuk 2. De organisatie van de ambulancevoorzieningen

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Hoofdstuk 3. Eisen aan de regionale ambulancevoorzieningen

Paragraaf 3.1. Nadere eisen

Artikel 8

Paragraaf 3.2. Eisen met betrekking tot de kwaliteit van de ambulancezorg

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Paragraaf 3.3. Eisen met betrekking tot de transparantie

Artikel 12

Artikel 13

Paragraaf 3.4. Eisen met betrekking tot de interne organisatie van de Regionale Ambulancevoorzieningen

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Paragraaf 3.5. Eisen met betrekking tot de zeggenschap over een Regionale Ambulancevoorziening

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Hoofdstuk 4. Bijzondere ambulancezorg

Artikel 20

Hoofdstuk 5. Toezicht en handhaving

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Hoofdstuk 6. Wijzigings-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 31a

Artikel 31b

Artikel 32

Artikel 33