Home

Regeling CO2-heffing industrie

Geldig vanaf 30 maart 2024
Geldig vanaf 30 maart 2024

Regeling CO2-heffing industrie

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-03-2024]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken en Klimaat;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. exploitant van een startende broeikasgasinstallatie: exploitant van een broeikasgasinstallatie gedurende het jaar waarin de vergunning, bedoeld in artikel 16.5, eerste lid, van de wet, is verleend, tot aan het moment waarop het bestuur van de emissieautoriteit beslist over de kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten, bedoeld in artikel 16.24, eerste lid, van de wet, of, indien het volgende moment eerder intreedt, tot aan het moment waarop het bestuur van de emissieautoriteit gebruik maakt van de mogelijkheid in artikel 7, onderdeel d;

  2. exploitant van een stoppende broeikasgasinstallatie: exploitant van een broeikasgasinstallatie waarvan de vergunning, bedoeld in artikel 16.5, eerste lid, van de wet, is ingetrokken;

  3. nieuwkomersaanvraag: aanvraag voor kosteloze toewijzing voor een nieuwkomer als bedoeld in artikel 5 van de Verordening kosteloze toewijzing van emissierechten;

  4. procesemissiefactor: de waarde waarmee het historisch activiteitsniveau wordt vermenigvuldigd om het voorlopige jaarlijkse aantal kosteloos toegewezen emissierechten te bepalen voor procesemissie-subinstallaties in het EU-ETS, genoemd in artikel 16, tweede lid, onderdeel e, van de Verordening kosteloze toewijzing van emissierechten;

  5. referentieperiode: referentieperiode als bedoeld in artikel 2, veertiende lid, van de Verordening kosteloze toewijzing van emissierechten;

  6. Verordening rendementsreferentiewaarden voor de gescheiden productie van elektriciteit en warmte: Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2402 van de Commissie van 12 oktober 2015 tot herziening van geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden voor de gescheiden productie van elektriciteit en warmte overeenkomstig Richtlijn 2012/27/EU van het Europees parlement en de Raad en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2011/877/EU van de Commissie (PbEU 2015, L 333);

  7. verslag over het activiteitsniveau: het verslag over het activiteitsniveau als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Verordening aanpassingen kosteloze toewijzing door verandering activiteitsniveau;

  8. wet: Wet milieubeheer.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze regeling heeft het toepassingsbereik van artikel 16b.2 van de wet.

Artikel 2a. Exploitant van een startende broeikasgasinstallatie

Artikel 3. Relatie Verordening monitoring en rapportage emissiehandel

Artikel 4. Relatie bijlagen Verordening monitoring en rapportage emissiehandel

Artikel 5. Definities Verordening monitoring en rapportage emissiehandel

Hoofdstuk 2. Monitoring en verslaglegging emissies industriële installatie

Artikel 6. Begripsbepalingen

Afdeling 2.1. Monitoring emissies industriële installatie

Artikel 7. Industrieel monitoringsplan

Artikel 8. Inhoud industrieel monitoringsplan voor lachgasinstallaties

Artikel 9. Inhoud industrieel monitoringsplan voor broeikasgasinstallatie zonder aanvraag gratis toewijzing EU-ETS

Artikel 10. Standaardformulier industrieel monitoringsplan

Artikel 11. Wijzigingen industrieel monitoringsplan

Artikel 11a. Industrieel monitoringsmethodiekplan

Afdeling 2.2. Bepaling en registratie industriële jaarvracht

Artikel 12. Berekening industriële jaarvracht broeikasgasinstallaties

Artikel 13. Opwekking van elektriciteit met warmtekrachtkoppelingen

Artikel 14. Restgassen

Artikel 15. Berekening industriële jaarvracht lachgasinstallaties

Afdeling 2.3. Historisch industrieel emissieverslag en industrieel emissieverslag

Artikel 16. Historische emissies afvalverbrandingsinstallaties, broeikasgasinstallaties voor de verbranding van stedelijk afval en lachgasinstallaties

Artikel 17. Verificatie industrieel emissieverslag

Artikel 18. Standaardformulier industrieel emissieverslag

Hoofdstuk 3. Dispensatierechten

Afdeling 3.1. Het register dispensatierechten industrie

Artikel 19. Algemeen

Artikel 20. Toegang tot het register

Artikel 21. Wijziging gegevens

Artikel 22. Melding toegang onbevoegd persoon

Afdeling 3.2. Bepaling activiteitsniveau

Artikel 23. Definities Verordening kosteloze toewijzing van emissierechten

Artikel 24. Productgerelateerd activiteitsniveau

Artikel 25. Warmtegerelateerd activiteitsniveau CO 2 -heffing

Artikel 26. Brandstofgerelateerd activiteitsniveau

Artikel 27. Procesemissiegerelateerd activiteitsniveau

Artikel 27a. Afwijkende bepaling waarden rekenkundig gemiddelde

Artikel 28. Activiteitsniveau broeikasgasinstallaties voor de verbranding van stedelijk afval

Artikel 29. Activiteitsniveau lachgasinstallaties

Afdeling 3.3. Berekening aantal dispensatierechten

§ 3.3.1. Berekening op basis van benchmarks

Artikel 30. Productbenchmark-subinstallaties
Artikel 31. Productbenchmark-subinstallaties met uitwisselbaarheid van elektriciteit en brandstof
Artikel 32. Uitzondering toepassing productbenchmark stoomkraken en vinylchloride

§ 3.3.2. Terugvalbenchmarks en procesemissie-subinstallaties

Artikel 33. Warmtebenchmark-subinstallaties
Artikel 34. Brandstofbenchmark-subinstallaties
Artikel 35. Procesemissie-subinstallaties

§ 3.3.2.a. Berekening voor broeikasgasinstallaties voor de verbranding van stedelijk afval

Artikel 36. Broeikasgasinstallaties voor de verbranding van stedelijk afval

§ 3.3.3. Berekening voor niet-ETS installaties

Artikel 37. Lachgasinstallaties

§ 3.3.4. Berekening voor nieuwkomers

Artikel 38

§ 3.3.5. Specifieke berekeningen voor gevestigde installatie en nieuwkomers

Artikel 39. Correctie warmte-import salpeterzuurbenchmark
Artikel 40. Correctie warmte-import niet-ETS installatie en broeikasgasinstallatie voor de verbranding van stedelijk afval
Artikel 40a. Correctie restgassen
Artikel 41. Fusies en splitsingen
Artikel 42. Aanpassingen als gevolg van veranderingen in (sub)installaties die geen productbenchmark omvatten

Afdeling 3.4. Verslag over het aantal dispensatierechten

Artikel 43. Standaardformulier verslag over het aantal dispensatierechten

Artikel 43a. Verificatie verslag over het aantal dispensatierechten voor een exploitant van een stoppende broeikasgasinstallatie

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 44. Inwerkingtreding

Artikel 45. Citeertitel

Bijlage 1

Bijlage 2. bij de artikelen 30 tot en met 35 , 39 en 40