Home

Wet inburgering 2021

Geldig vanaf 1 januari 2023
Geldig vanaf 1 januari 2023

Wet inburgering 2021

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het huidige stelsel van inburgering in de Nederlandse samenleving te herzien opdat inburgeringsplichtigen, de gemeenten en de rijksoverheid optimaal in positie worden gebracht met als doel dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren op het voor hen hoogst haalbare niveau en volwaardig aan de Nederlandse samenleving gaan deelnemen, bij voorkeur door middel van betaald werk;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • brede intake: brede intake, bedoeld in artikel 14;

 • college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de inburgeringsplichtige woonplaats heeft als bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, en 11 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat als de inburgeringsplichtige rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, het gaat om de gemeente waar hij op grond van artikel 28 van de Huisvestingswet 2014 gehuisvest is;

 • cursusinstelling: de aanbieder van onderwijs, gericht op het voldoen aan de inburgeringsplicht;

 • geestelijke bedienaar: persoon die een geestelijk, godsdienstig of levensbeschouwelijk ambt bekleedt, werkzaamheden verricht als geestelijk voorganger, godsdienstleraar of zendeling, of voor een kerkgenootschap of ander genootschap op geestelijke of levensbeschouwelijke grondslag werkzaamheden van overwegend godsdienstige, geestelijke of levensbeschouwelijke aard verricht;

 • inburgeringsexamen: examen, bedoeld in artikel 7, eerste lid;

 • inburgeringsplicht: inburgeringsplicht, bedoeld in artikel 6, eerste lid;

 • inburgeringsplichtige: persoon die op grond van artikel 3 inburgeringsplichtig is;

 • leerroute: route, bedoeld in artikel 7, 8 of 9;

 • module Arbeidsmarkt en Participatie: module, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b;

 • onderwijsroute: route, bedoeld in artikel 8;

 • Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • participatieverklaringstraject: participatieverklaringstraject, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a;

 • taalschakeltraject: taalschakeltraject, bedoeld in artikel 8, tweede lid;

 • verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 28, van de Vreemdelingenwet 2000;

 • verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd: verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14, van de Vreemdelingenwet 2000;

 • Wet inburgering: de Wet inburgering, zoals die wet luidde de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet;

 • zelfredzaamheidsroute: traject, bedoeld in artikel 9, eerste lid.

2.

Bij ministeriële regeling kan de geestelijke bedienaar, bedoeld in het eerste lid, nader worden omschreven.

Artikel 2. Rechtshandelingen door minderjarigen

Een minderjarige is bekwaam de rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening en de nakoming van de voor hem uit deze wet en de daarop berustende bepalingen voortvloeiende rechten en verplichtingen.

Hoofdstuk 2. Inburgeringsplichtig

Artikel 3. Inburgeringsplichtig

Artikel 4. Vrijstelling van de inburgeringsplicht

Artikel 5. Ontheffing van de inburgeringsplicht

Hoofdstuk 3. De inburgeringsplicht

Artikel 6. De inburgeringsplicht

Artikel 7. De B1-route

Artikel 8. De onderwijsroute

Artikel 9. De zelfredzaamheidsroute

Artikel 10. Voorbereiding op de inburgering

Hoofdstuk 4. De inburgeringstermijn

Artikel 11. Duur en aanvang van de termijn

Artikel 12. Verlenging van de termijn

Hoofdstuk 5. De taak van het college

Artikel 13. Maatschappelijke begeleiding

Artikel 14. De brede intake

Artikel 15. Het persoonlijk plan inburgering en participatie

Artikel 16. Het inburgeringsaanbod voor asielstatushouders

Artikel 17. Ondersteuning en begeleiding en wijzigen leerroute

Artikel 18. Gemeentelijke samenwerking

Hoofdstuk 6. Sociale lening

Artikel 19. De doelgroep

Artikel 20. Het recht op de lening

Artikel 21. Terugbetaling van de lening

Hoofdstuk 7. Handhaving

Artikel 22. Boete niet verschijnen brede intake en meewerkplicht

Artikel 23. Boete tijdens het inburgeringstraject

Artikel 24. Boete participatieverklaringstraject en module Arbeidsmarkt en Participatie

Artikel 25. Boete leerroute

Artikel 26. Hoogte boete

Artikel 27. Geen boete als de bijstand is verlaagd

Hoofdstuk 8. Overheidscertificering en keurmerk

Artikel 28. Certificering

Artikel 29. Aanwijzen instelling

Artikel 30. Aanwijzing aan instelling

Artikel 31. Noodzakelijk voorzieningen treffen

Artikel 32. Keurmerk

Hoofdstuk 9. Informatiebepalingen

Artikel 33. Gegevensverstrekking door Onze Minister

Artikel 34. Gegevensverstrekking aan Onze Minister

Artikel 35. Gegevensverstrekking door en aan het college

Artikel 36. Gebruik burgerservicenummer

Artikel 37. Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Artikel 38. Wijze van gegevensuitwisseling

Artikel 39. Gegevens ten behoeve van statistiek, monitoring en evaluatie

Hoofdstuk 10. Financiering, toezicht en informatie

Artikel 40. Uitkering en verdeling over gemeenten

Artikel 41. Aanpassing van de uitkering

Artikel 42. Verantwoording en terugvordering uitkering

Hoofdstuk 11. Wijziging van andere wetten

Artikel 43. Wijziging van de Gemeentewet

Artikel 44. Wijziging van de Participatiewet

Artikel 45. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Artikel 46. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

Artikel 47. Wijziging van de Wet kinderopvang

Artikel 48. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Artikel 49. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Artikel 50. Wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers

Artikel 51. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Artikel 52. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht

Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 53. Evaluatie

Artikel 54. Intrekking van de Wet inburgering

Artikel 55. Inwerkingtreding

Artikel 56. Citeertitel