Home

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China

Geldig vanaf 1 september 2017
Geldig vanaf 1 september 2017

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-09-2017]

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden (hierna te noemen Nederland of „de verdragsluitende partij”)

en

de Regering van de Volksrepubliek China (hierna te noemen China of „de verdragsluitende partij”),

Ernaar strevend de vriendschappelijke betrekkingen tussen Nederland en China te ontwikkelen, en

Geleid door de wens hun wederzijdse samenwerking op het gebied van sociale zekerheid te bevorderen, met name ter voorkoming van dubbele verzekering van bepaalde elementen uit hoofde van de stelsels van sociale zekerheid van beide landen,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1.

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

 1. de uitdrukking „grondgebied”, wat de Volksrepubliek China betreft, het volledige grondgebied van de Volksrepubliek China waarop de Socialezekerheidswet van de Volksrepubliek China en overige relevante wet- en regelgeving van toepassing zijn, met inbegrip van haar landgebied, binnenwateren, territoriale zee en het luchtruim daarboven, alsmede elk gebied buiten haar territoriale zee waarbinnen de Volksrepubliek China soevereine rechten uitoefent of rechtsmacht heeft in overeenstemming met het internationale recht en haar nationale recht; en

  wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, het Europese deel van Nederland, met inbegrip van zijn territoriale zee en elk gebied buiten en grenzend aan zijn territoriale zee waarbinnen het Koninkrijk der Nederlanden, in overeenstemming met het internationale recht, rechtsmacht heeft of soevereine rechten uitoefent;

 2. de uitdrukking „wetgeving”, wat China betreft, de wetten, de administratieve, ministeriële en lokale regels en voorschriften en de overige wettelijke bepalingen met betrekking tot de socialezekerheidsstelsels die onder de reikwijdte van dit Verdrag vallen [als genoemd] in artikel 2, eerste lid, onderdeel i; en

  wat Nederland betreft, de in artikel 2, eerste lid, onderdeel ii, genoemde wet- en regelgeving;

 3. de uitdrukking „bevoegde autoriteit”, wat China betreft, het ministerie van Human Resources en Sociale Zekerheid; en

  wat Nederland betreft, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 4. de uitdrukking „bevoegde orgaan”, wat China betreft, de Sociale Verzekeringsadministratie van het ministerie van Human Resources en Sociale Zekerheid of andere door bovengenoemd ministerie aangewezen lichamen; en

  wat Nederland betreft, de Sociale Verzekeringsbank of andere door bovengenoemde minister aangewezen lichamen.

2.

Elke uitdrukking die niet wordt omschreven in het eerste lid van dit artikel heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in de van toepassing zijnde wetgeving.

Artikel 2. Reikwijdte van de wetgeving

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Artikel 4. Gelijkheid van behandeling

Artikel 5. Algemene bepaling

Artikel 6. Gedetacheerde werknemers

Artikel 7. Zeevarenden

Artikel 8. Bemanning van luchtvaartuigen

Artikel 9. Ambtenaren, leden van diplomatieke vertegenwoordigingen en consulaire posten

Artikel 10. Uitzonderingen

Artikel 11. Woonplaats

Artikel 12. Afgifte van verklaringen

Artikel 13. Uitvoeringsregelingen

Artikel 14. Uitwisseling van informatie en wederzijdse bijstand

Artikel 15. Voertaal

Artikel 16. Beslechting van geschillen

Artikel 17. Vertrouwelijkheid van informatie

Artikel 18. Overgangsbepaling

Artikel 19. Toetsing

Artikel 20. Inwerkingtreding

Artikel 21. Duur en beëindiging

Agreement on Social Security between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the People’s Republic of China

Preambule

Article 1. Definitions

Article 2. Scope of Legislation

Article 3. Personal Scope

Article 4. Equal Treatment

Article 5. General Provision

Article 6. Posted Workers

Article 7. Seafarers

Article 8. Aircraft Crew

Article 9. Civil Servants, Members of Diplomatic Missions and Consular Posts

Article 10. Exceptions

Article 11. Residence

Article 12. Issue of Certificates

Article 13. Implementing Arrangements

Article 14. Exchange of Information and Mutual Assistance

Article 15. Language of Communication

Article 16. Settlement of Disputes

Article 17. Confidentiality of Information

Article 18. Transitional Provision

Article 19. Review

Article 20. Entry into Force

Article 21. Period of Duration and Termination