Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26-01-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:652, 19/01322

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26-01-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:652, 19/01322

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
26 januari 2021
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:652
Zaaknummer
19/01322

Inhoudsindicatie

Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld is een letselschadevergoeding voor brandweervrijwilliger volgens het hof toch belast.

Uitspraak

locatie Leeuwarden

nummer 19/01322

uitspraakdatum: 26 januari 2021

Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Groningen (hierna: de Inspecteur)

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 3 september 2019, nummer LEE AWB 18/3728, ECLI:NL:RBNNE:2019:3745, in het geding tussen de Inspecteur en

[X] te [Z] (hierna: belanghebbende)

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

Van belanghebbende is over de maand maart 2018 door zijn werkgever € 13.270,81 loonbelasting/premie volksverzekeringen (hierna: loonheffing) ingehouden op een letselschadevergoeding.

1.2.

Deze heffing is, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van de Inspecteur gehandhaafd.

1.3.

Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij de rechtbank Noord-Nederland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard, de Inspecteur opgedragen een teruggaaf te verlenen van de door de werkgever ingehouden loonheffing, de Inspecteur opgedragen het griffierecht te vergoeden en de Inspecteur veroordeeld in de proceskosten.

1.4.

De Inspecteur heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld.

1.5.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 1 december 2020. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden door middel van een tweezijdig elektronisch communicatiemiddel (hierna: digitale zitting). Van de digitale zitting is een proces-verbaal opgemaakt, dat aan deze uitspraak is gehecht.

2 Vaststaande feiten

2.1.

Belanghebbende is in dienst bij de [A] , die hem als vrijwilliger heeft aangesteld bij de brandweer van de gemeente [B] .

2.2.

Op 17 mei 2016 is belanghebbende tijdens bluswerkzaamheden betrokken geraakt bij een ernstig ongeval. Als gevolg van dit ongeval heeft belanghebbende blijvend letsel aan zijn pols en rug. Dit heeft geleid tot een blijvende bewegingsbeperking.

2.3.

Bij belanghebbende is de volgende blijvende invaliditeit vastgesteld:

- 7% voor de gehele mens;

- 7% voor de arm.

2.4.

Op personeel dat bij een gemeente werkt, is de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) van toepassing. Op basis van artikel 1:2, derde lid, van de CAR-UWO zijn alleen de hoofdstukken 19 en 19a van de CAR-UWO van toepassing op ambtenaren die zijn aangesteld als vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer.

2.5.

In artikel 19:25 van de CAR-UWO is bepaald dat het college - thans [A] - een ongevallenverzekering afsluit voor de als vrijwilliger aangestelde brandweer. Deze verzekering keert een kapitaal uit bij overlijden alsmede bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg van een dienstongeval.

2.6.

De ongevallenverzekering is door de werkgever van belanghebbende ten behoeve van haar werknemers/vrijwillige brandweer afgesloten. De werkgever geldt bij deze verzekering als begunstigde.

2.7.

Artikel 2 (dekking) van de Algemene Voorwaarden Veiligheidsregio Ongevallen Verzekering 2014/01 luidt als volgt:

"De verzekering verleent dekking voor ongevallen, verzekerde(n) overkomen in de gehele wereld, echter uitsluitend en alléén tijdens activiteiten onder verantwoordelijkheid van verzekeringnemer, evenals tijdens het rechtstreeks gaan naar/komen van de plaats waar de activiteiten plaatsvinden.”

2.8.

De letselschadevergoeding in verband met de invaliditeit van belanghebbende is vastgesteld op een, in een keer uit te keren, bedrag van € 32.375. Deze letselschadevergoeding (hierna: de letselschadevergoeding) is uitgekeerd op basis van de door de werkgever afgesloten verzekering.

2.9.

De letselschadevergoeding is op 19 maart 2018 aan belanghebbende uitgekeerd onder inhouding van loonheffing tot een bedrag van € 13.270,81.

3 Geschil

In geschil is of de werkgever terecht loonheffing heeft ingehouden op de letselschadevergoeding. Belanghebbende beantwoordt deze vraag ontkennend en de Inspecteur beantwoordt deze bevestigend.

4 Beoordeling van het geschil

5 Griffierecht en proceskosten

6 Beslissing