Home

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12-10-2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5756, BRE 18/6597 tot en met BRE 18/6602 en BRE 18/6604

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12-10-2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5756, BRE 18/6597 tot en met BRE 18/6602 en BRE 18/6604

Gegevens

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
12 oktober 2022
Datum publicatie
24 oktober 2022
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:5756
Zaaknummer
BRE 18/6597 tot en met BRE 18/6602 en BRE 18/6604
Relevante informatie
Art. 27e lid 2 AWR, Art. 47 AWR, Art. 52a AWR, Art. 6 EVRM, Art. 8 EVRM

Inhoudsindicatie

Voor deze uitspraak is geen samenvatting beschikbaar.

Uitspraak

Belastingrecht, meervoudige kamer

Locatie: Breda

Zaaknummers BRE 18/6597 tot en met BRE 18/6602 en BRE 18/6604

uitspraak van 12 oktober 2022

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

[belanghebbende] , te [plaats] (Jersey),

belanghebbende,

en

de inspecteur van de Belastingdienst,

de inspecteur.

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

De inspecteur heeft aan belanghebbende ten behoeve van voor de jaren 2008 tot en met 2014 op te leggen navorderingsaanslagen in de inkomstenbelasting en premie volksverkeringen (IB/PVV) informatiebeschikkingen gegeven.

1.2.

De inspecteur heeft bij in één geschrift vervatte uitspraken op bezwaar de tegen de informatiebeschikkingen gemaakte bezwaren afgewezen.

1.3.

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak op bezwaar beroep ingesteld bij de rechtbank. Ter zake van dit beroep heeft de griffier van belanghebbende een griffierecht geheven van éénmaal € 46.

1.4.

De inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

1.5.

Belanghebbende heeft vóór de zitting nadere stukken met bijlagen ingediend, ingekomen bij de rechtbank op 1 augustus 2022. Deze stukken zijn in afschrift verstrekt aan de wederpartij.

1.6.

Voorafgaand aan de zitting heeft de inspecteur een pleitnota met bijlagen ingediend, ingekomen bij de rechtbank op 8 augustus 2022.

1.7.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 10 augustus 2022 te Breda.

Ter zitting zijn verschenen en gehoord, belanghebbende en de gemachtigde van belanghebbende, mr. K.D. Smeele, verbonden aan Smeele Tax te Leiderdorp, en namens de inspecteur, [inspecteur] . Belanghebbende en zijn gemachtigde hebben aan de zitting deelgenomen door middel van een directe beeld- en geluidsverbinding via Microsoft Teams. Ter zitting zijn tevens behandeld de zaken met nummers BRE 18/6587 tot en met BRE 18/6591, BRE 18/6593 en BRE 18/6594 (betreffende [A] ), en de zaken met nummers BRE 18/7946 tot en met BRE 18/7953 (betreffende [A Limited] ). De gemachtigde van belanghebbende heeft tijdens de zitting per e-mail een pleitnota overgelegd. Van het verhandelde ter zitting is door de griffier één proces-verbaal opgemaakt, waarvan een afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

2 Feiten

Op grond van de stukken van het geding en het verhandelde ter zitting staat het volgende vast:

2.1.

Belanghebbende en [A] ( [A] ) wonen samen en hebben twee kinderen. Tot eind september 2013 wonen belanghebbende en [A] in Nederland. Vanaf 1 september 2013 huren zij een woning op Jersey. Op 14 oktober 2013 schrijven zij zich met hun kinderen uit in Nederland en schrijven zij zich in op Jersey.

2.2.

Belanghebbende houdt 5 van de 225 aandelen in het aandelenkapitaal van [B Ltd.] houdt via [C Ltd.] , [D Ltd.] . en [E Ltd.] , 100% van de aandelen in het aandelenkapitaal in [F Ltd.] .

2.3.

Belanghebbende en [A] voeren gezamenlijk de directie over [F Ltd.] . Belanghebbende is in de jaren 2011 en 2012 twee leningen van ieder € 200.000 bij [F Ltd.] aangegaan.

2.4.

Belanghebbende is werkzaam als IT-consultant. Tot begin 2008 verrichtte belanghebbende zijn werkzaamheden als IT-consultant zelfstandig en deed daarvoor jaarlijks aangifte IB/PVV ter zake van zijn in het betreffende jaar genoten winst uit onderneming.

2.5.

Vanaf oktober 2007 verrichte belanghebbende zijn werkzaamheden als IT-consultant voor [A BV] . Voormelde werkzaamheden heeft hij in de vorm van een eenmanszaak verricht via tussenkomst van een bemiddelaar, [B BV] .

2.6.

Op 31 maart 2008 heeft belanghebbende een arbeidsovereenkomst gesloten met [F Ltd.] . Belanghebbende verricht zijn werkzaamheden vanaf 1 april 2008 tot 1 oktober 2013 via [B BV] , door tussenkomst van [F Ltd.] . [F Ltd.] is eind 2013 geliquideerd. Vanaf 1 oktober 2013 heeft belanghebbende voormelde werkzaamheden via [C BV] verricht, door tussenkomst van [A Limited] . Belanghebbende en [A] houden gezamenlijk 100% van de aandelen in [A Limited] .

2.7.

Belanghebbende heeft voor de jaren 2008 tot en met 2014 aangiften IB/PVV gedaan.

2.8.

De inspecteur heeft bij brief van 5 april 2016 belanghebbende verzocht om informatie voor de behandeling van de aangiften IB/PVV 2010 tot en met 2014. De brief luidt, voor zover van belang, als volgt:

“Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting over de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 heb ik additionele informatie nodig. Middels deze brief wil ik u verzoeken mij onderstaand genoemde informatie toe te zenden.

- Kopie samenlevingscontract of vergelijkbaar indien opgemaakt;

- Overzicht van aandelenbelangen, inclusief aan- en verkochte belangen;

- Opgave van de waardering van de door u, niet als aanmerkelijk belang gehouden, aandelen

(inclusief een kopie van onderliggende stukken);

- Overzicht van kapitaalstortingen en/of terugbetalingen in de periode 2010 tot en met 2014;

- Overzichten ontvangen dividenden, welke betrekking hebben op de periode 2010 tot en met 2014 (inclusief de datum van ontvangst en opgave op welke bankrekening);

- Overzicht van ontvangen en/of toegezegde schenkingen in de periode 2010 tot en met 2014

(inclusief de datum van ontvangst en opgave op welke bankrekening);

- Bent u in de periode 2010 tot en met 2014 -in welke vorm dan ook- betrokken bij een

afgezonderd particulier vermogen? Zo ja, dan graag een toelichting op de betreffende APV's

en uw betrokkenheid bij deze(n), alsmede kopieën van de onderliggende stukken);

- Kopie directie- en managementovereenkomsten welke door u zijn afgesloten en/of welke van kracht waren over de periode 2010 tot en met 2014;

- Overzicht ontvangen directie en/of managementvergoedingen welke betrekking hebben op

door u uitgevoerde werkzaamheden in de periode 2010 tot en met 2014;

- Kopie van uw arbeidscontracten welke door u zijn aangegaan en/of welke van kracht waren in de periode 2010 tot en met 2014;

- Overzicht ontvangen inkomsten (voordelen) op basis van voornoemde arbeidscontracten,

welke betrekking hebben op door u uitgevoerde werkzaamheden in de periode 2010 tot en

met 2014;

- Overzicht van eventueel overige bezoldigde en onbezoldigde functies die u in de periode

2010 tot en met 2014 hebt bekleed;

- Kopie verkoopcontracten welke zijn gesloten en/of van kracht waren in de periode 2010 tot en met 2014 welke door u zijn gesloten in een andere hoedanigheid dan als directeur, bestuurder en/of medewerker van een rechtspersoon;

- Documentatie waaruit uw verhuizing naar Jersey, alsmede het moment van uw verhuizing

naar Jersey blijkt;

- Leningenovereenkomsten (ontvangen en verstrekte gelden) met verbonden entiteiten zoals

werkgevers of deelnemingen, welke zijn afgesloten en/of van kracht waren in de periode 2010 tot en met 2014;

- Verloopstaten van de rekening-couranten en leningen (ontvangen en verstrekte gelden) over de periode 2010 tot en met 2014;

- Overzicht binnenlandse- en buitenlandse rekeningen, inclusief PayPal-, bitcointaccounts en dergelijke op eigen naam gehouden in de periode 2010 tot en met 2014;

- Overzicht binnenlandse- en buitenlandse rekeningen, inclusief PayPal-, bitcointaccounts niet op eigen naam, waarover u wel kunt beschikken in de periode 2010 tot en met 2014;

- Overzicht binnenland en buitenlands onroerend goed (mede) op uw naam in de periode 2010 tot en met 2014;

- Overzicht van hypotheken en leningen (akten en jaaropgaves) welke zijn afgesloten of van

kracht waren in de periode 2010 tot en met 2014;

- Overzicht credit-, debit en overige paycards waarover u kon beschikken in de periode 2010 tot en met 2014;

- Overzicht pensioenproducten, lijfrentes etc;

- Verhuurcontracten van onroerend goed (mede) op uw naam in Nederland aangegaan of van

kracht in de periode 2010 tot en met 2015;

- Overzicht ontvangen huren in Nederland aangegaan of van kracht in de periode 2010 tot en

met 2015:

- Kopie van uw aangifte(n) inkomstenbelasting in Jersey over de periode 2010 tot en met 2015.

Graaq ontvanq ik bovenstaande informatie vóór 2 mei 2016. Ik verzoek u bovenstaande informatie ook te verstrekken indien u van mening zou zijn dat deze informatie niet relevant is voor de Nederlandse belastingheffing. Ik wil dan tevens verzoeken uw standpunt nader te onderbouwen.

Wellicht ten overvloede wil ik u erop wijzen dat ingevolge artikel 47, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) een ieder verplicht is desgevraagd aan de inspecteur de gegevens en inlichtingen te verschaffen en bescheiden over te leggen die voor de belastingheffing ten zijnen aanzien van belang kan zijn en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers waarvan de raadpleging van belang kan zijn voor de vaststelling van de feiten welke invloed kunnen uitoefenen op de belastingheffing te zijnen aanzien, voor dit doel beschikbaar te stellen. Ingevolge artikel 49 van de AWR dient het verstrekken van de inlichtingen en gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te geschieden.”

2.9.

Belanghebbende heeft bij brief met dagtekening 17 mei 2016 op de onder 2.8 vermelde vragenbrief van de inspecteur, als volgt gereageerd:

“Hieronder vindt u puntsgewijs antwoord op uw verzoek om informatie for de aangifte inkomstenbelastingen 2010, 2011, 2012, 2013 & 2014. Het volgende is daarbij in beschouwing genomen.

A. In de genoemde jaren heeft de heer [B] van het kantoor [Kantoor B] te laren de jaarlijkse inkomstenbelasting aangiftes opgesteld en ingediend bij de belastingdienst.

B. Aangenomen wordt dat u beschikking heeft over de jaaraangiftes, aanslagen & definitieve aanslagen.

C. Vanaf 21/10/2013 is [belanghebbende] ( [geboortedatum 1] ) met partner ( [A] [geboortedatum 2] ) en kinderen ( [kind 1] [geboortedatum kind 1] & [kind 2] [geboortedatum kind 2] ) woonachtig in Jersey ( [locatie] ).

D. De heer [B] heeft voor het jaar 2013 de eerste negen maanden (1/1/2013 —30/09/2013) meegenomen in de aangifte inkomstenbelasting 2013. De Jersey accountant is de inkomsten vanaf 1/10/2013 gaan administreren.

E. Gelet op C & D, is [belanghebbende] niet belastingplichtig in Nederland vanaf 1/10/2013.

F. Derhalve is inkomens gegevens toegevoed voor de jaren 2010, 2011, 2012 en tot 30/09/2013 voor het jaar 2013.

Puntsgewijs antwoordt op uw verzoek om informatie

1. Samenlevingscontract met mevrouw [A] ( [geboortedatum 2] ) d.d. 8/11/2002 [notariskantoor]

te Bussum. Zie kopie toegevoegd.

2. Overzicht van aandelenbelangen. Niet van toepassing. Zie kopien toegevoegd van aandelen [B Ltd.] voor de jaren 2010, 2011, 2012 & 2013.

3. Opgave van waarderingen aanmerkelijk belang. Niet van toepassing geweest.

4. Overzicht van kapitaalstortingen. Niet van toepassing geweest.

5. Overzicht ontvangen dividenden. Niet van toepassing geweest.

6. Overzicht van ontvangen en/of toegezegde schenkingen. Niet van toepassing geweest.

7. Betrokkenheid APV's. Niet van toepassing geweest.

8. Kopie directive-managementovereenkomsten. Niet van toepassing geweest.

9. Overzicht ontvangen directive en/of managementvergoedingen. Niet van toepassing

geweest.

10. Kopie arbeidscontracten. Zie kopie toegevoegd.

11. Overzicht ontvangen inkomsten o.b.v. arbeidscontracten.

a) 2010 —€ 52.693

b) 2011— € 50.822

c) 2012— € 52.036

d) 2013 —€ 37.818

12. Overzicht overige bezoldigde functies. Niet van toepassing geweest.

13. Kopie verkoopcontracten. Niet van toepassing geweest.

14. Documentatie waaruit verhuizing naar Jersey blijkt.

a. Zie kopie inschrijving gezinsleden Jersey social security department St Helier, Jersey op 21/10/2013.

b. Zie kopie inschrijving kinderen ( [kind 1] & [kind 2] ) [Preparatory School] autumn term 4/11/2013.

c. Zie kopie Child health registration States of Jersey [kind 1] & [kind 2] op 21/10/2013.

d. Zie verhuizingsfactuur van [verhuisbedrijf] . Een deel van de inboedel is verhuisd naar het vakantie huis Frankrijk en in dezelfde rit is het grootste deel van de inboedel naar [adres 1] , [plaats] , Jersey verhuisd. Uitvoeringsdatum van verhuizing is opgenomen op factuur (12/9/2013).

e. Zie kopie uitschrijvingen [gemeente] van alle gezinsleden op 14/10/2013.

f. Zie kopie huur contract [adres 1] [plaats] , [postcode] , Jersey per 1/9/2013.

15. Leningenovereenkomsten.

a. Leningen overeenkomst V December 2011, welke is gewijzigd op 10th October 2012. Zie kopien toegevoegd.

b. Leningen overeenkomst 4 September 2012, welke is gewijzid op 10 October 2012. Zie kopien toegevoegd.

16. Verloopstaten van rekening-couranten. Zie overzichten per jaar aan eind van deze brief.

17. Overzicht binnenlandse- en buitenlandse rekeningen op eigen naam.

Rekening

Rekening nummer

Bankcards nummer

ING Betaalrekening [belanghebbende] ING Credit card

[rekeningnummer 1]

[bankkaartnummer]

ING Betaalrekening [belanghebbende] en/of Mw [A]

[rekeningnummer 2]

?? Rekening is opgeheven in

2013

ING Profijt rekening [belanghebbende]

[rekeningnummer 1]

NVT

ING beleggingsrekening [belanghebbende]

[rekeningnummer 3]

NVT

ABN-AMRO Direct beleggen & eurostyle rekening [C]

[rekeningnummer 4]

??

Cotes-d’Armor Frankrijk [A] en/of [belanghebbende]

[rekeningnummer 5]

Momenteel is nieuwe pas aangevraagd.

ING Groeirekening [kind 1]

[rekeningnummer 6]

NVT

ING Groeirekening [kind 2]

[rekeningnummer 7]

NVT

18. Overzicht binnenlandse- en buitenlandse rekeningen niet op eigen naam.

Rekening

Rekening nummer

Bankcards nummer

Rabo rekening courant zonder krediet [F Ltd.] Credit card

[rekeningnummer 8]

?? opgeheven 2013

?? Opgeheven 2013

Rabo bedrijfstelerekening - [F Ltd.]

[rekeningnummer 9]

NVT

Rabo rekeningen bedrijfstelerekening - [E Ltd.]

[rekeningnummer 10]

NVT

Rabo rekening courant - [E Ltd.]

[rekeningnummer 11]

?? Opgeheven 2013

PAYPAL Concertos.nl

[rekeningnummer 12]

NVT

19. Overzicht binnenland en buitenlands onroerend goed.

A. Zie kopie hypotheekakte voor huis in Frankrijk ( [adres 2] ) van notaires Gour & Pollet op naam van [belanghebbende], 17/10/2008.

B. ING Lineaire hypotheek: [Lin. hypotheeknummer] . ING heeft de hypotheek nummers gewijzigd in 2012. Het nieuwe nummer werd: [Lin. hypotheeknummer]

C. ING aflossingsvrij hypotheek [afl.vrij hypotheeknummer] . ING heeft de hypotheek nummers gewijzigd in 2012.

D. Zie tevens leenovereenkomsten bij punt 15.

20. Overzicht credit-, debit & overage paycards. Zie tabelen bij 17 & 18.

21. Overzicht pensioen, lijfrentes etc;

A. AEGON lijfrente (polisnummer: [polisnummer 1] )

B. Atos pensioenfonds (relatienummer: [relatienummer] )

C. Centraal beheer (polisnummer: [polisnummer 2] )

D. ABP (klantnummer [klantnummer] )

22. Verhuurcontracten van onroerend. Niet van toepassing geweest.

23. Overzicht ontvangen huren in Nederland periode 2010 t/m 2015. Niet van toepassing geweest.

24. Kopie van aangiften inkomstenbelasting in Jersey 2010 — 2015.

m. [Belanghebbende] was niet belastingplichting in Jersey in de periode 01/01/2010 —30/09/2013 maar in Nederland.

n. Aangezien [belanghebbende] niet woonachtig is Nederland vanaf 01/10/2013 maar in Jersey, zijn de inkomsten gegevens vanaf 30/09/2013 niet relevant voor de Nederlandse belastingdienst.”

2.10.

De inspecteur heeft bij brief van 8 september 2016, voor zover van belang, als volgt gereageerd:

“Per brief van 5 april 2016 heb ik u informatie gevraagd over de door u ingediende aangiften

inkomstenbelasting 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014. U hebt hierop gereageerd per brief van 17 mei 2016. Naar aanleiding van deze brief en de informatie verkregen uit een boekenonderzoek bij de vennootschappen waar u tot datum liquidatie benoemd was als directeur, vraag ik uw aandacht voor het volgende.

In mijn brief van 5 april 2016 heb ik u gevraagd om kopieën te verstrekken van de ingediende aangiften inkomstenbelasting in Jersey. In uw brief van 17 mei reageert u op mijn verzoek als volgt:

"Aangezien [belanghebbende] niet woonachtig is Nederland vanaf 01/10/2013 maar in Jersey, zijn de inkomsten gegevens vanaf 01/10/2013 niet relevant voor de Nederlandse belastingdienst. "

In deze brief wil ik nader in gaan op het Nederlandse heffingsbelang ten aanzien van de periode vanaf 1 oktober 2013 en u om aanvullende inlichtingen en bescheiden verzoeken.

Het Nederlandse heffingsbelang

Theoretisch kader – heffingsbelang

Er bestaat een wettelijke grondslag voor de opvraag van de informatie, welke (onder andere) is neergelegd artikel 47 Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR). De grondslag van de verplichting tot overlegging van informatie ex artikel 47 AWR zal ik in dit onderdeel nader onderbouwen.

In artikel 47 AWR is onder andere het volgende bepaald:

'Ieder is gehouden desgevraagd aan de inspecteur.

a. de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de belastingheffing te zijnen aanzien van belang kunnen zijn

b. de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan - zulks ter keuze van de inspecteur - waarvan de raadpleging van belang kan zijn voor de vaststelling van de feiten welke invloed kunnen uitoefenen op de belastingheffing te zijnen aanzien, voor dit doel beschikbaar te stellen'

In HR 18 april 2003, nr. 38 122, BNB 2003/268, ECLI:NL:HR:2003:AF7498 is in r.o. 3.3. het navolgende opgenomen:

3.3.

Het middel faalt ook voorzover daarin wordt betoogd dat belanghebbende niet verplicht was te antwoorden omdat hij nu eenmaal niet beschikte over een vaste inrichting of een vaste vertegenwoordiger hier te lande. Voor het bestaan van die verplichting was voldoende dat de Inspecteur zich — zoals het Hof heeft geoordeeld — op basis van de hem ter beschikking staande informatie in redelijkheid op het standpunt kon stellen dat de gevraagde gegevens en inlichtingen van belang zouden kunnen zijn, omdat die opheldering zouden kunnen geven over de vraag of belanghebbende een vaste inrichting of een vaste vertegenwoordiger hier te lande had.

Uit het arrest van de Hoge Raad kan worden afgeleid, dat de informatie verstrekt moet worden door belastingplichtige als de inspecteur op basis van de hem ter beschikking staande gegevens in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen, dat de gevraagde inlichtingen en gegevens van belang zouden kunnen zijn voor de belastingheffing van belanghebbende. Voor de aanwezigheid van een belang in vorengenoemde zin is slechts vereist dat het gevraagde op zichzelf beschouwd van belang kan zijn voor de belastingheffing (Hoge Raad 8 januari 1986, nr. 23 034, BNB 1986/126

alsmede HR 18 april 2003, nr. 38 122, BNB 20031268). De inspecteur hoeft niet aan te tonen dat het gevraagde van belang is. Het inwinnen van informatie met een beroep op artikel 47 AWR is onder andere mogelijk indien de inspecteur zich een oordeel wilt

vormen over de mogelijke belastingplicht van een (rechts)persoon. Dit oordeel kan betrekking hebben op zowel de objectieve als de subjectieve belastingplicht.1

De inspecteur moet wel over feitenmateriaal beschikken op grond waarvan hij in redelijkheid kan vermoeden dat mogelijk sprake is van belastingplicht.2 Deze aanwijzingen mogen beperkt zijn, maar niet dusdanig beperkt dat het verder vragen van informatie een 'fishing expedition' wordt.3 De inspecteur behoeft echter niet te bewijzen of belanghebbende daadwerkelijk inwoner is/was van Nederland. Anders gezegd: niet van belang is dat de belastingplicht wordt aangetoond door de inspecteur. De opgevraagde gegevens zouden van belang kunnen zijn, omdat die opheldering zouden kunnen geven over de subjectieve en/of objectieve belastingplicht van belanghebbende in Nederland. Op de inspecteur rust de bewijslast om aannemelijk te maken dat hij met zijn informatieverzoek niet de grenzen der redelijkheid heeft overschreden.

Vorenstaand kader is onlangs bevestigd in HR 18 december 2015, nr. 15/00040 ECLI:NL:HR:2015:3603. Met name wordt in dit verband gewezen op no. 2.4.3.:

2.4.3.

Het Hof heeft bij zijn beoordeling van het geschil in onderdeel 4.2 van zijn uitspraak terecht als uitgangspunt genomen het arrest BNB 2003/268. Evenwel heeft het Hof in onderdeel 4.5, na te hebben geoordeeld dat op zijn minst twijfels bestaan over het antwoord op de vraag of de werkelijke leiding van belanghebbende bij het statutaire bestuur berustte, overwogen dat het erom gaat dat de Inspecteur een begin van bewijs levert op grond waarvan een vermoeden bestaat dat de werkelijke leiding in Nederland ligt. Vervolgens heeft het in onderdeel 4.6 van zijn uitspraak geoordeeld dat het in de stukken van het geding waarop de Inspecteur zich beroept ter staving van zijn vermoeden nog geen begin van bewijs heeft gezien dat de feitelijke leiding mogelijk aanwezig is in Nederland. Hetgeen het Hof in onderdeel 4.5 van zijn uitspraak heeft overwogen strookt niet met het in onderdeel 4.2 ervan verwoorde uitgangspunt, aangezien het in dat onderdeel 4.5 overwogene een verdergaande eis aan het door de Inspecteur te leveren bewijs behelst dan uit het in onderdeel 4.2 neergelegde uitgangspunt voortvloeit. Doordat onderdeel 4.5 van zijn uitspraak in dit opzicht niet overeenstemt met onderdeel 4.2 ervan kan uit 's Hofs uitspraak niet worden opgemaakt of het Hof een juiste rechtsopvatting ten grondslag heeft gelegd aan zijn oordeel in onderdeel 4.6 van zijn uitspraak. In het bijzonder kan uit 's Hofs uitspraak niet worden opgemaakt wat het Hof van de Inspecteur heeft verlangd voor het voeden van de veronderstelling dat belanghebbende belastingplichtig is in Nederland. Derhalve heeft het Hof onvoldoende inzicht gegeven in zijn gedachtegang. Het middel slaagt in zoverre.

Theoretisch kader toegepast op uw situatie.

Uit het arrest van de Hoge Raad van 18 december 2015 kan worden afgeleid, dat de informatie verstrekt moet worden door belastingplichtige als de inspecteur op basis van de hem ter beschikking staande gegevens in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen, dat de gevraagde inlichtingen en gegevens van belang zouden kunnen zijn voor de belastingheffing van belanghebbende.

Op grond van de navolgende gegevens ben ik van mening dat ik aan u informatie kan op vragen op grond van artikel 47 AWR.

In artikel 7.1 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 is de volgende bepaling opgenomen:

"Ten aanzien van de buitenlandse belastingplichtige wordt de inkomstenbelasting geheven over het door hem in het kalenderjaar genoten:

a. belastbare inkomen uit werk en woning in Nederland;

b. belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap en

c. belastbare inkomen uit sparen en beleggen in Nederland."

In artikel 7.2 Wet IB is dit nader uitgewerkt:

"1. Het belastbare inkomen uit werk en woning in Nederland is het inkomen uit werk en woning in Nederland verminderd met de verliezen uit werk en woning, berekend overeenkomstig de regels van hoofdstuk 3 en verminderd, met overeenkomstige toepassing van de artikelen 6.2., 6.2a en 6.31, met uitgaven voor monumentenpanden.

2.Het inkomen uit werk en woning in Nederland is het gezamenlijke bedrag van:

a.de belastbare winst uit Nederlandse onderneming, dat is de belastbare winst, bedoeld in de

artikelen 3.2 en 3.3 uit een onderneming die, of het gedeelte van een onderneming dat wordt

gedreven met behulp van een vaste inrichting in Nederland of een vaste vertegenwoordiger in Nederland (Nederlandse onderneming);..."

Uit informatie verkregen uit een derdenonderzoek is gebleken dat u via een Nederlandse tussenpersoon (onderneming) bij een Nederlandse eindopdrachtgever consultancywerkzaamheden (heeft) verricht.

In artikel 10 lid 1 van de Wet op de loonbelasting is het volgende opgenomen:

"Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking."

Alle voordelen uit dienstbetrekking behoren tot het loon. Het voordeel behoeft daarbij niet steeds het resultaat van verrichte arbeid te zijn. De basis is de rechtsverhouding die als dienstbetrekking wordt aangemerkt. De ontvangen beloning moet gekoppeld kunnen worden aan de dienstbetrekking als bron van die beloning. Er is sprake van loon als het genoten voordeel, rekening houdend met de maatschappelijke opvattingen, geacht kan worden zakelijk aan de dienstbetrekking te kunnen worden

toegerekend.

Mogelijk hebt u na liquidatie de van [D Ltd.] en/of haar in Nederland gevestigde deelnemingen, voordelen ontvangen die, voortkomen uit de (voormalig) dienstbetrekking.

Ik ben van mening dat ik mij op het standpunt kan stellen dat er sprake is van een (mogelijk)

Nederlands heffingsbelang.

Verzoek om informatie

Ik wil u verzoeken alle vragen zo uitgebreid mogelijk te beantwoorden en de antwoorden te voorzien van alle onderliggende communicatie. Daarmee bedoel ik (maar niet uitsluitend) agenda-items, telefoonnotities, emailverkeer, sms, notities, overeenkomsten, faxen, facturen en dergelijke.

1. Kopie aangifte inkomstenbelasting 2013, 2014 en 2015 Jersey.

2. Kopie aanslagen inkomstenbelasting door u werden betaald in Jersey.

3. Overzicht van opdrachtgevers waarvoor u consultancywerkzaamheden heeft verricht in de periode na uw emigratie naar Jersey tot heden, inclusief plaats van tewerkstelling en onderbouwende documentatie waaruit de opdrachtgever (en eindopdrachtgever) blijkt, de

vestigingsplaats van de opdrachtgever (en eindopdrachtgever) blijkt.

4. Kopie van opdrachtbevestigingen en contracten (eind)opdrachtgevers over de periode 2008 (eenmanszaak) en na 1 oktober 2013 tot heden.

5. Hebt u de consultancywerkzaamheden na verhuizing naar Jersey in dienstverband verricht

voor een werkgever?

a. Zo ja; gegevens van de werkgevertvennootschap;

b. Kopie arbeidscontract;

c. Hebt u een aanmerkelijk belang in deze vennootschap? Zo ja: kopie jaarrekeningen vanaf datum oprichting tot en met heden danwel liquidatiedatum.

6. Kopie bankrekening-mutaties van alle door u gehouden buitenlandse bankrekeningen 2013, 2014 en 2015 (van belang in verband met mogelijke betalingen welke verband houden met [D Ltd.] en voortkomen uit het dienstverband met [E Ltd.] ).

7. Kopieën van mutaties op uw American Expresskaart 2011 tot en met 2015.

8. Een overzicht van alle voordelen welke u direct of indirect hebt verkregen uit [E Ltd.] tussen 19 maart 2008 en heden. Behoudens uw direct verloonde salaris.

9. Overzicht van alle toezeggingen die u heeft verkregen van [D Ltd.] en/of haar in Nederland gevestigde deelnemingen.

10. Kopieën van alle communicatie vanuit privé met [D Ltd.] (Cyprus) en vice versa.

11. Kopieën van alle onderliggende stukken betreffende de oprichting van [E Ltd.] .

12. Kopieën van alle onderliggende stukken betreffende de inbreng van alle werkcontracten (bijvoorbeeld uw consultancy werkzaamheden voor de eindopdrachtgever [A BV] ).

13. Kopieën van alle onderliggende stukken en communicatie betreffende de verkoop van de aandelen [E Ltd.] .

14. Een onderbouwing van de verkoopprijs aandelen waarbij u ook een toelichting geeft op de hoogte van de verkoopprijs aandelen in relatie met het toegekende (interim)dividend van

2008 ad € 100.000,= en 2009 ad € 12.000,=.

15. Kopie van het bankafschrift waar de ontvangst van verkoopprijs aandelen in is vermeld.

16. Is het toegekende dividend in 2008 en 2009 ook als lening door [D Ltd.] aan u verstrekt? Zo ja;

a. Kopieën van banafschrift(en) waarop lening(en) Is (zijn) gestort;

b. Kopie leningsovereenkomsten;

c. Kopieën van alle onderliggende stukken en communicatie betreffende deze leningen.

17. Voor zover u deze niet al heeft verstrekt bij uw brief van 17 mei 2016: Alle lening

overeenkomsten afgesloten met [D Ltd.] en/of haar

bovenliggende moedermaatschappijen en/of haar deelnemingen in Nederland vanaf datum oprichting tot en met afwikkeling van de leningen danwel tot op heden.

18. Kopieën van alle communicatie met [D Ltd.] (Cyprus) enlof haar bovenliggende moedermaatschappijen inzake het aangaan, de rentebetalingen en afwikkeling van de leningen.

19. Bankafschriften van alle rentebetalingen die zijn gedaan voor alle leningen ontvangen van [D Ltd.] en/of haar deelnemingen in Nederland.

20. Kopieën van alle communicatie rondom overdracht en/of afwikkeling van de leningen na liquidatiedatum van [D Ltd.] en haar deelnemingen in Nederland.

21. Opgave van alle voordelen die u hebt genoten na aanleiding van liquidatie van [D Ltd.] en/of haar in Nederland gevestigde deelnemingen met kopieën van alle onderliggende stukken.

22. Kopie notariële akten lening verkregen van [D Ltd.] en/of deelnemingen in Nederland ten behoeve van onroerend goed.

23. Hebt u in de periode 2008 tot en met heden een schenking ontvangen van [D Ltd.] en/of haar bovenliggende moedermaatschappijen en/of haar in Nederland gevestigde deelnemingen? Zo ja graag kopieën van alle onderliggende stukken en stortingsbewijs.

24. U hebt in box 3 aandelen in [bedrijf] verantwoord;

a. Kopieën betreffende alle onderliggende stukken en communicatie betreffende de verwerving van deze aandelen;

b. Welke rechten zijn aan deze aandelen verbonden, graag kopieën van alle onderliggende stukken.

c. Specificatie van de voordelen verkregen uit deze aandelen en kopieën van alle onderliggende stukken.

Aanmerkelijk belang

In hoofdstuk 4 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 is een regeling opgenomen voor een

aandeelhouder met een 'aanmerkelijk belang' in een vennootschap. Op grond van deze wetgeving valt het inkomen dat een 'ab-houder' geniet uit zijn aanmerkelijk belang in box 2. Het belastingtarief van box 2 is 25%. In box 2 worden reguliere voordelen zoals dividend en andere winstuitkeringen belast maar ook vervreemdingsvoordelen.

U hebt o.a. een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% had van:

de aandelen (ook per soort) in een binnen- of buitenlandse vennootschap de winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap

de genotsrechten (ook per soort) van de aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap

de genotsrechten (ook per soort) van de winstbewijzen in een binnen- of buitenlandse vennootschap.

Vraag:

Bent u en/of uw partner de mevrouw [A] op enig wijze de Ultimate Beneficiary Owner(s) (geweest) van [E Ltd.] tussen 19 maart 2008 en opheffingsdatum. Graag met overzicht van de periode(n) waarin u de UBO bent geweest, alsmede de wijze waarop u UBO bent geweest.

Informatie verplichting

Gewezen wordt op de toepassing van artikel 47, lid 1, onderdeel a en b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). Op grond van dit artikel bent u verplicht de gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken. In artikel 49 AWR is bepaald dat deze gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud moeten worden verstrekt op de aangegeven wijze en binnen een door de inspecteur te stellen termijn.

Indien u de gevraagde gegevens en inlichtingen, onjuist of onvolledig verstrekt pleegt u een strafbaar feit als omschreven in artikel 68 en 69 AWR.”

2.11.

Belanghebbende heeft bij brief met dagtekening 27 september 2016 op de onder 2.10 vermelde brief, voor zover van belang, als volgt gereageerd:

“A. Op pagina 3 geeft uw aan:" Uit informatie verkregen uit een derdenonderzoek is gebleken dat u via een Nederlandse tussenpersoon (onderneming) bij een Nederlandse eindopdrachtgever consultancywerkzaamheden (heeft) verricht". Vervolgens geeft u uitleg over al hetgeen dat onder loon kan worden verstaan.

1. Ik werkte inderdaad vanuit Jersey waar ik woon via een in Nederland gevestigde tussenpersoon. De werkzaamheden werden in Jersey uitgevoerd met behulp van collaboration/virtual tools (internet). Fysieke aanwezigheid in Nederland werd niet verlangt van de eindopdrachtgever. Derhalve, ik heb niet "bij een Nederlandse eindopdrachtgever consultancywerkzaameheden verricht" maar voor een Nederlandse eindopdrachtgever werkzaamheden verricht. De eindopdrachtgever is een internationaal bedrijf met veel kantoren in diverse landen, een bewust beleid heeft gevoerd om interne en externe medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken om kantoorkosten te verminderen en om de work/health balance van medewerkers te ondersteunen.

2. Zie mijn brief van 17 mei 2016 waarin ik heb aangegeven niet meer in Nederland te wonen vanaf 30/9/2013 waarvoor tevens bewijs (bijlagen) zijn aangeleverd. Indien u het hier niet mee eens bent, verzoek u ik dit gaarne te onderbouwen.

3. Ik constateer verder dat u zeer persoonlijke gegevens (privacy) opvraagt van mij over de periode na 30/9/2013 (bijv. alle bankrekening mutaties na 30/9/2013) wanneer ik niet meer in Nederland woonachtig ben (niet binnenlands belastingplichtig), zonder eerst (bewust of onbewust) uw standpunt A. te veriferen bij mij of deze (bewust of onbewust) enigzins concreet aannemelijk te maken. Dit is mijn inziens onredelijk welk wordt bevestigd door mijn onderbouwing aangegeven in A.1.

4. U geeft aan tot uw standpunt te komen o.b.v. informatie verkregen uit een

derdenonderzoek. In uw brief geeft u geen verdere gedetailleerde informatie hierover.

Bijvoorbeeld de bronen van de verkregen informatie of de documenten/bewijsmaterialen

welk zijn verkregen uit het derdenonderzoek waarop u uw standpunt heeft gebaseerd. Ik

constateer verder dat u zeer persoonlijke gegevens (privacy) opvraagt van mij over de

periode na 30/9/2013 (bijv. alle bankrekening mutaties na 30/9/2013) wanneer ik niet

meer in Nederland woonachtig ben (niet binnenlands belastingplichtig) zonder de

betrouwbaarheid en/of de bewijsstukken van deze informatie eerst door mij te laten

veriferen of te weerleggen. Dit is mijn inziens onredelijk welk wordt bevestigd door mijn

onderbouwing aangegeven in A.1.

5. Op basis van punten A.1., A.2., A.3. & A.4. ben ik derhalve (principieel) van mening dat ik u geen informatie hoef te verstrekken m.b.t. de periode na 30/9/2013 aangezien ik niet in Nederland binnenlands belastingplichtig ben. Hierdoor ben ik van oordeel dat u op een 'fishing expedition' uit bent m.b.t. dit standpunt.

B. U geeft aan op pagina 4: "Mogelijk hebt u no liquidatie de van [D Ltd.] en/of haar in Nederland gevestigde deelnemingen, voordelenontvangen die, voortkomen uit de (voormalig) dienstbetrekking".

1. Ik heb begrepen dat [D Ltd.] is opgeheven na 30/9/2013. Derhalve is uw standpunt niet relevant, zie punt A. 2. hierboven.

2. In uw brief heb ik niet kunnen achterhalen op basis van welk informatie u tot uw standpunt komt. Hierdoor geeft u mij geen mogelijkheid (bewust of onbewust) om u standpunt op gerichte wijze te weerleggen voorafgaand aan u verzoek te moeten voldoen om zeer persoonlijke gegevens te verstrekken over de periode dat ik niet in Nederland woonachtig ben (niet binnenlands belastingplichtig). Dit is mijn inziens onredelijk.

3. U vraagt specifieke informatie (zie vraag 21) in dezelfde brief waarin u al een standpunt daarover heeft geformuleerd en waarbij u tevens geen aannamelijke onderbouwing geeft bij u ingenomen standpunt. Dit zou kunnen betekenen dat u weinig of geen aannamelijk onderbouwing heeft voor u ingenomen standpunt. Dit is derhalve mijn inziens onredelijk mede gelet op de zeer persoonlijke informatie (privacy) die u daarbij opvraagt (bijv. vraag 6 - alle bankrekening mutaties na 30/9/2013) over de periode dat ik niet meer in Nederland woonachtig ben (niet binnenlands belastingplichtig).

4. Gelet B. 1., B2. & 83., ben ik derhalve (principieel) van mening dat ik u geen informatie hoef te verstrekken m.b.t. de periode na 30/9/2013 voor standpund B. Hierdoor ben ik van oordeel dat u op een 'fishing expedition' uit bent m.b.t dit standpunt.

C. Ik verzoek ik u in verdere correspondentie:

1. Specifieker aan te geven welke wetten of rechtelijke uitspraken ("Theoretisch kaderheffingsbelang') volgens u van toepassing zijn ("theoretisch kader toegepast op uw situatie") voor elk standpunt dat u aandraagt (zie hierboven A. & B.). Dit is (bewust of onbewust) onduidelijk en onzorgvuldig in u brief.

2. Specifieker aan te geven welke vragen volgens u corresponderen met elk standpunt die u aandraagt. Dit is (bewust of onbewust) onduidelijk en onzorgvuldig in u brief.

3. Specifieker aan te geven waarom u vragen stelt over [F Ltd.] en [E Ltd.] (zie bijv. 4, 7, 11, 12, 13, 14,15 etc) in een brief die als doel heeft mijn aangifte inkomstenbelasting (prive persoon) te behandelen. Dit is (bewust of onbewust) onduidelijk en onzorgvuldig in u brief.

4. Gelet op C3., zou (bewust of onbewust) de indruk door u gewekt kunnen worden dat het boekenonderzoek van [E Ltd.] integraal en/of vermengd kan worden met mijn aangifte inkomstenbelasting. Dit is (bewust of onbewust) onduidelijk en onzorgvuldig in u brief.

5. Specifieker aan te geven waarom u bij sommige vragen (bijv. 4, 8, 17) informatie aanvraagt voorafgaand of na de periode waarover u de aangiften inkomstenbelasting in beschouwing neemt (2010 t/m 2014). Dit is (bewust of onbewust) onduidelijk en onzorgvuldig in u brief.

6. Ik heb op de website van de belastingdienst vernomen "U kunt een navorderingsaanslag krijgen binnen 5 jaar na het einde van het belastingtijdvak waarin uw belastingschuld is ontstaan (meestal het kalenderjaar).' U heeft niet aangegeven in uw brieven waarom u m.b.t. de aangifte inkomstenbelasting het jaar 2010 in beschouwing neemt. Dit is (bewust of onbewust) onduidelijk en onzorgvuldig in u brieven.

7. De rechtelijke uitspraken die u noemt verwijzen naar teksten welke vervolgens niet zijn opgenomen in uw brief. Dit maakt het kunnen beoordelen of het aan gedragen theoretisch kader uberhoudt relevant is (bewust of onbewust) erg moeilijk en tevens de indruk wekt dat alleen die teksten zijn opgenomen welke uw standpunten onderbouwen. Dit is (bewust of onbewust) onduidelijk en onzorgvuldig in u brief. Derhalve wordt verzocht alle relevante teksten op te nemen in uw toekomstige brieven.. Ik zou het opprijs stellen als u dit alsnog zou kunnen doen m.b.t. uw brief van 8 september 2016.

8. Een kopie mee te sturen van alle volledige rechterlijke uitspraken (BNB's) welk door u genoemd worden in uw brief en u toekomstige brieven als onderbouwing van uw standpunten. Dit gelet op het feit dat ik niet over een juridische bibliotheek bezit er derhalve niet kan beoordelen of de (volledige) rechterlijke uitspraken die u aandraagt om u standpunt te onderbouwen daadwerklijk van toepassing kunnen zijn. Dit is mijn inziens onredelijk. Ik zou het opprijs stellen als u dit alsnog zou kunnen doen m.b.t. uw brief van 8 september 2016.

9. Op pagina 4 geeft u aan "Ik wil u verzoeken all vragen zo uitgebreid mogelijk te beantwoorden en de antwoorden te voorzien van alle onderliggende communicatie. Daarmee bedoel ik (maar niet uitsluitend) agenda-items, telefoonnoties, emailverkeer, sms, notities, overeenkomsten, foxen, facturen endergelijk.' Gelet op het feit dat u for beide standpunten (A. & B.) geen concrete of aannamelijke onderbouwing aandraagt (zie o.a. A3, A4, B2 & B3) zou u verzoek om zo uitgebreid mogelijk te beantwoorden (bewust of onbewust) als het ware tot een sleepnet actie kunnen leiden. Indien uw standpunten (aannemelijk) onderbouwd werden, zou ik alleen die informatie hoeven aan te dragen welk specifiek en relevant zijn om u standpunten te weerleggen. U verzoek is derhalve mijn inziens onredelijk mede gelet op de zeer persoonlijke informatie (privacy)b die u daarbij opvraagt (bijv. vraag 6 – alle bankrekening mutaties na 30/9/2013) over de periode dat ik niet meer in Nederland woonachtig ben (niet binnenlands belastingplichtig) alsmede de onduidelijke relevantie van een aantal van uw vragen (zie bijvoorbeeld C3, C4, C5, C6).

10. Gelet op D 1 t/m D 9 leidt mij verder te beoordelen dat u op een fishing expedition uit bent m.b.t u standpunten genoemd in A & B.

D. Gelet op punt A. 4., B.4. & C.10, zijn al uw vragen in uw brief van 8 september 2016 en uw vorige brieven beantwoordt welke relevant zijn tot de periode 30/9/2013.

De vragen zoals door u gesteld, zijn hier beneden beantwoordt waarbij de hierboven beschreven punten (A, B & C) in rekening zijn genomen.

Zoals uit mijn vorige brieven en deze brief blijkt, wens ik mee te werken met uw aangiften inkomstenbelasting onderzoek.

(…)

1. Kopie aangifte inkomstenbelasting 2013, 2014 & 2015 Jersey.

• Niet relevant na 30/9/2013, zie punt D. hierboven.

• Niet relevant zie C5 hierboven

• Voor periode 1/1/2011- 30/9/2013 is informatie al eerder aangeleverd.

2. Kopie aanslagen inkomstenbelasting betaald in Jersey.

• Niet relevant na 30/9/2013, zie punt D. hierboven.

• Niet relevant zie C5 hierboven

3. Overzicht opdrachtgevers na emigratie.

• Niet relevant na 30/9/2013, zie punt D. hierboven.

• Niet relevant zie C5 hierboven

4. Kopie opdrachtbevestigingen en contracten 2008 t/m heden.

• Niet relevant na 30/9/2013, zie punt D. hierboven.

• Niet relevant zie C3, C4, C5 & C6 hierboven.

• Opdrachten/contracten van [F Ltd.] zijn in de brief van 29 augustus 2016 reeds aangeleverd mbt boekenonderzoek [E Ltd.] .

5. Consultancywerkzaamheden na verhuizing naar Jersey.

• Niet relevant na 30/9/2013, zie punt D hierboven.

• Niet relevant zie C5 hierboven.

6. Kopie bankrekeningen mutaties 2013-2015

• Niet relevant na 30/9/2013, zie punt D. hierboven.

• Niet relevant zie C5.

• Voor 2013 (tot 30/9/2013) is in mijn vorige brief van 17 mei 2016 de verloopstaten van de Franse bankrekening als bijlage opgenomen.

7. Kopieen mutaties American Expresskaart 2011-2015.

• Niet relevant na 30/9/2013, zie punt D. hierboven.

• Niet relevant zie C3, C4, C5 & C6.

8. Overzicht van alle voordelen verkregen uit [E Ltd.] .

Behoudens direct salaris tussen 19 maart 2008 en heden.

• Niet relevant na 30/9/2013, zie punt D. hierboven.

• Niet relevant zie CS & C6 hierboven.

• Geen voor periode 1/1/2011 tot 30/9/2013.

9. Overzicht van alle toezeggingen [D Ltd.] .

• Niet relevant na 30/9/2013, zie punt D. hierboven.

• Niet relevant zie C5& C6 hierboven.

• Geen voor periode 1/1/2011 tot 30/9/2013.

10. Kopieen van alle communicatie vanuit prive met [D Ltd.] .

• Niet relevant na 30/9/2013, zie punt D. hierboven.

• Zie mijn eerdere brief 17 mei 2016 (leningsoverenkomsten) voor periode 1/1/2011 tot 30/9/2013

11. Kopieen onderliggende stukken betreffende de oprichting [E Ltd.]

.

• Niet relevant zie C3, C4, CS & C6 hierboven.

12. Kopieen stukken betreffende de inbreng van alle werkcontracten.

• Niet relevant zie C3, C4, CS & C6 hierboven.

13. Kopieen stukken beftreffende de verkoop van de aandelen [E Ltd.]

.

• Niet relevant zie C3, C4, CS & C6 hierboven.

• Onduidelijk over welke verkoopprijs van de aandelen u op doelt?

14. Onderbouwing van de verkoopprijs aandelen en toelichting hoogte verkoopprijs aandelen in relatie dividend van 2008 & 2009.

• Niet relevant zie C3, C4, CS & C6 hierboven

• Onduidelijk over welke verkoopprijs van de aandelen u op doelt?

15. Kopie van het bankafschrift waar de ontvangst van de verkoopprijs aandelen is vermeld.

• Niet relevant zie D3, D4, DS & D6 hierboven

• Onduidelijk over welke verkoopprijs van de aandelen u op doelt?

16. Is het dividend in 2008 en 2009 ook als lening aan u vestrekt door [D Ltd.] ?

• Niet relevant zie CS & C6 hierboven.

17. Alle leningsovereenkomsten afgesloten met [D Ltd.] .

• Niet relevant na 30/9/2013, zie punt D. hierboven.

• Niet relevant zie CS & C6

• Zie brief 17 mei 2016 voor de periode tot 1/1/2011 tot 30/9/2013 (leningsovereenkomsten).

18. Kopieen van alle communicatie rente betalingen en afwikkeling leningen met [D Ltd.] Itd

• Niet relevant na 30/9/2013, zie punt D. hierboven.

• Niet relevant zie CS & C6

• Zie brief 17 mei 2016 voor de periode 1/1/2011 tot 30/9/2013 (leningsovereenkomsten).

19. Bankafschriften van rentebetalingen leningen [D Ltd.] Itd.

• Niet relevant na 30/9/2013, zie punt D. hierboven.

• Niet relevant zie CS & C6

• Zie bijlagen voorde periode 1/1/2011 tot 30/9/2013

20. Kopieen van alle communicatie van leningen na liquidatiedatum [D Ltd.] .

• ik heb begrepen dat [D Ltd.] is opgeheven na 30/9/2013.

• Niet relevant na 30/9/2013, zie punt D. hierboven.

21. Opgave van alle voordelen die u hebt genoten n.a.v. liquidatie [D Ltd.] of Nederlandse deelnemingen.

• Zie vraag 20.

• Zie vraag 8

22: Kopie notariele akten leningen van [D Ltd.] .

• Er bestaan geen notariele akten.

23. Hebt u in de periode 2008 tot op heden schenkingen ontvangen van [D Ltd.]

of bovenliggende moedermaatschappijen?

• Niet relevant na 30/9/2013, zie punt D. hierboven.

• Nee.

24. Aandelen [bedrijf]

• Niet relevant na 30/9/2013, zie punt D. hierboven

• Niet relevant zie C4 & C5

• Zie bijlage

25. Bent u en/of partner ultimate beneficiary owner geweest van [F Ltd.] tussen 19 maart 2008 en opheffing.

• Niet relevant na 30/9/2013, zie punt D. hierboven

• Nee”

2.12.

De inspecteur heeft bij brief van 13 oktober 2016, voor zover van belang, als volgt gereageerd:

“A. Met betrekking tot de informatie welke ik heb verkregen uit een derdenonderzoek,

waaruit blijkt dat u na opheffing van [H Ltd.] op 1 oktober 2013 via dezelfde Nederlandse tussenpersoon bij dezelfde Nederlandse eindopdrachtgever dezelfde

consultacywerkzaamheden bent blijven uitvoeren, stelt u het volgende:

1. "Ik werkte inderdaad vanuit Jersey waar ik woon via een in Nederland gevestigde

tussenpersoon. De werkzaamheden werden in Jersey uitgevoerd met behulp van collaboration/virtual tools (internet). Fysieke aanwezigheid in Nederland werd niet verlangt van de eindopdrachtgever. Derhalve, ik heb niet "bij een Nederlandse eindopdrachtgever consultancywerkzaameheden verricht maar voor een Nederlandse eindopdrachtgever werkzaamheden verricht. De eindopdrachtgever is een internationaal bedrijf met veel kantoren in diverse landen, een bewust beleid heeft gevoerd om interne en externe medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken om kantoorkosten te verminderen en work/health balance balance van medewerkers te ondersteunen."

Uit mijn informatie blijkt dat u tot 1 oktober 2013 woon-werkverkeer heeft gedeclareerd, welke is onderbouwd als dagelijks reizen naar de werkplek in Den Haag. Uit onze informatie blijkt dat uw werkzaamheden ook in Den Haag plaats hebben gevonden. Uit verdere informatie is geen wijziging opgetreden ten aanzien van de plaats van tewerkstelling. Ik moet dan verder constateren dat u uw stelling van thuiswerken niet heeft onderbouwd met documentatie, waaruit blijkt dat u vanaf 1 oktober 2013 voor uw werkzaamheden niet langer op de werkplek in Den Haag aanwezig hoefde te zijn. Ik verzoek u dan ook uw stelling met documentatie te onderbouwen.

2. "Zie mijn brief van 17 mei 2016 waarin ik heb aangegeven niet meer in Nederland te wonen vanaf 30/9/2013 waarvoor tevens bewijs (bijlagen) zijn aangeleverd. Indien u het hier niet mee eens bent, verzoek u ik dit gaarne te onderbouwen."

Vooralsnog volg ik u in uw stelling dat u vanaf 1 oktober 2013 in Jersey woonachtig bent. Dit laat onverlet dat inkomsten uit werkzaamheden in Nederland na 1 oktober 2013 mogelijk in Nederland belast zijn. Indien deze werkzaamheden door u in Jersey over de jaren 2013 en verder zijn aangegeven, zou dit een nadere onderbouwing kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden door u in Jersey en de belastbaarheid van deze werkzaamheden in Jersey.

3. “Ik constateer verder dat u zeer persoonlijke gegevens (privacy) opvraagt van mij over de periode na 30/9/2013 (bijv. alle bankrekening mutaties na 30/9/2013) wanneer ik niet meer in Nederland woonachtig ben (niet binnenlands belastingplichtig), zonder eerst (bewust of onbewust) uw standpunt A. te veriferen bij mij of deze (bewust of onbewust) enigzins concreet aannemelijk te maken. Dit is mijn inziens onredelijk welk wordt bevestigd door mijn onderbouwing aangegeven in A.1."

4. "U geeft aan tot uw standpunt te komen o.b.v. informatie verkregen uit een derdenonderzoek. In uw brief geeft u geen verdere gedetailleerde informatie hierover. Bijvoorbeeld de bronen van de verkregen informatie of de documenten/bewijsmaterialen welk zijn verkregen uit het derdenonderzoek waarop u uw standpunt heeft gebaseerd. Ik constateer verder dat u zeer persoonlijke gegevens (privacy) opvraagt van mij over de periode na 30/9/2013 (bijv. alle bankrekening mutaties na 30/9/2013) wanneer ik niet meer in Nederland woonachtig ben (niet binnenlands belastingplichtig) zonder de betrouwbaarheid en/of de bewijsstukken van deze informatie eerst door mij te laten veriferen of te weerleggen. Dit is mijn inziens onredelijk welk wordt bevestigd door mijn onderbouwing

aangegeven in A. 1."

5. "Op basis van punten A. 1., A. 2., A.3. & A.4. ben ik derhalve (principieel) van mening dat ik u geen informatie hoef te verstrekken m.b.t. de periode na 30/9/2013 aangezien ik niet in Nederland binnenlands belastingplichtig ben. Hierdoor ben ik van oordeel dat u op een 'fishing expedition' uit bent m.b.t. dit standpunt."

Ik merk op dat u op basis van artikel 47 AWR gehouden bent desgevraagd aan de inspecteur de gegevens en inlichten te verstrekken welke voor de belastingheffing te zijnen aanzien van belang kunnen zijn. De onderbouwing van het mogelijk fiscaal belang heb ik reeds in mijn brief van 8 september 2016 aan u medegedeeld. Ik verwijs u hiervoor dan ook naar mijn brief van 8 september 2016 en adviseer u, bij onduidelijkheid over uw juridische positie, advies in te winnen van een fiscaal adviseur.

B. Ten aanzien van de mogelijk ontvangen voordelen voortkomend uit de (voormalige)

dienstbetrekking, heeft u het volgende medegedeeld:

1. "Ik heb begrepen dat [D Ltd.] is opgeheven na 30/9/2013. Derhalve is uw standpunt niet relevant, zie punt A. 2. hierboven. "

Ik wil u erop attenderen dat ook voordelen uit een voormalige dienstbetrekking eveneens leiden tot fiscaal belast inkomen. Het opheffen van een entiteit leidt niet automatisch tot beëindiging van voordelen voorkomend uit (een (voormalige) dienstbetrekking bij) deze entiteit.

2. "In uw brief heb ik niet kunnen achterhalen op basis van welk informatie u tot uw standpunt komt. Hierdoor geeft u mij geen mogelijkheid (bewust of onbewust) om u standpunt op gerichte wijze te weerleggen voorafgaand aan u verzoek te moeten voldoen om zeer persoonlijke gegevens te verstrekken over de periode dat ik niet in Nederland woonachtig ben (niet binnenlands belastingplichtig). Dit is mijn inziens onredelijk."

3. "U vraagt specifieke informatie (zie vraag 21) in dezelfde brief waarin u al een standpunt daarover heeft geformuleerd en waarbij u tevens geen aannamelijke onderbouwing geeft bij u ingenomen standpunt. Dit zou kunnen betekenen dat u weinig of geen aannamelijk onderbouwing heeft voor u ingenomen standpunt. Dit is derhalve mijn inziens onredelijk mede gelet op de zeer persoonlijke informatie (privacy) die u daarbij opvraagt (bijv. vraag 6- alle bankrekening mutaties na 30/9/2013) over de periode dat ik niet meer in Nederland woonachtig ben (niet binnenlands belastingplichtig)."

4. "Gelet B. 1., B2. & 83., ben ik derhalve (principieel) van mening dat ik u geen informatie hoef te verstrekken m.b.t. de periode na 30/9/2013 voorstandpund B. Hierdoorben ik van oordeel dat u op een 'fishing expedition' uit bent m.b.t dit standpunt."

Ik herhaal hetgeen in onder A3, A4 en A5 reeds heb opgemerkt.

Onder C. en D. merk ik samengevat op, dat u stelt dat ik u onvoldoende informatie heb verstrekt om mijn standpunt te onderbouwen. Hierop herhaal ik dat ik het fiscaal belang in mijn brief van 8 september 2016 afdoende heb onderbouwd. De in mijn brief opgenomen jurisprudentie kunt u integraal op internet terugvinden onder de door mij opgenomen uitspraaknummers.

Ik herhaal mijn advies dat u, bij onduidelijkheid over uw juridische positie, advies kan inwinnen bij een fiscaal adviseur.

Ten aanzien van de door mij in mijn brief van 8 september 2016 gestelde vragen, merk ik op dat u geen van de vragen heeft beantwoord, met uitzondering van vraag 22, 23 en 25. Met betrekking tot uw antwoorden op vraag 23 en 25 merk ik op dat ik informatie heb ontvangen, welke tegenstrijdig is met de door u verstrekte antwoorden op vraag 23 en 25.

Voor de vragen die toezien op de periode van voor 2011, is het volgende van toepassing. De aandeelhouder van [E Ltd.] is een in Cyprus gevestigde entiteit. Indien de aandeelhouder u een beloning heeft verstrekt op basis van uw werkzaamheden voor [F Ltd.] , dan is er mogelijk sprake van in het buitenland opgekomen inkomen, waarop de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar van toepassing is.

Om een lang correspondentietraject te voorkomen, roep ik u op voor een gesprek met u in persoon op het Belastingkantoor te Utrecht. Dit gesprek kan plaatsvinden op één van de navolgende datums:

 1 november 2016;

 3 november 2016;

 14 november 2016;

 15 november 2016; of

 17 november 2016.

Bij dit gesprek verzoek ik u om de navolgende informatie mee te nemen:

1. Kopie aangifte inkomstenbelasting 2013, 2014 en 2015 Jersey.

2. Kopie aanslagen inkomstenbelasting door u werden betaald in Jersey.

3. Overzicht van opdrachtgevers waarvoor u consultancywerkzaamheden heeft verricht in de periode na uw emigratie naar Jersey tot heden, inclusief plaats van tewerkstellingen onderbouwende documentatie waaruit de opdrachtgever (en eindopdrachtgever) blijkt, de vestigingsplaats van de opdrachtgever (en eindopdrachtgever) en de plaats van tewerkstelling blijkt.

4. Kopie van opdrachtbevestigingen en contracten (eind)opdrachtgevers over de periode 2008 (eenmanszaak) van [belanghebbende] en na 1 oktober 2013 tot heden.

5. Hebt u de consultancywerkzaamheden na verhuizing naar Jersey in dienstverband verricht voor een werkgever?

a. Zo ja; gegevens van de werkgever/vennootschap;

b. Kopie arbeidscontract;

c. Hebt u een aanmerkelijk belang in deze vennootschap? Zo ja: kopie jaarrekeningen vanaf datum oprichting tot en met heden danwel liquidatiedatum.

6. Kopie bankrekening-mutaties van alle door u gehouden buitenlandse bankrekeningen 2013, 2014 en 2015 (van belang in verband met mogelijke betalingen welke verband houden met [D Ltd.] en voortkomen uit het dienstverband met [E Ltd.] ).

7. Kopieën van mutaties op uw American Expresskaart 2011 tot en met 2015.

8. Een overzicht van alle voordelen welke u direct of indirect hebt verkregen uit [E Ltd.] tussen 19 maart 2008 en heden. Behoudens uw direct verloonde salaris.

9. Overzicht van alle toezeggingen die u heeft verkregen van [D Ltd.] en/of haar in Nederland gevestigde deelnemingen.

10. Kopieën van alle communicatie vanuit privé met [D Ltd.] (Cyprus) en vice versa.

11. Kopieën van alle onderliggende stukken betreffende de oprichting van [E Ltd.] .

12. Kopieën van alle onderliggende stukken betreffende de inbreng van alle werkcontracten (bijvoorbeeld uw consultancy werkzaamheden voor de eindopdrachtgever [A BV] ).

13. Kopieën van alle onderliggende stukken en communicatie betreffende de verkoop van de aandelen [E Ltd.] .

14. Een onderbouwing van de verkoopprijs van de aandelen waarbij u ook een toelichting geeft op de hoogte van de verkoopprijs aandelen in relatie met het toegekende (interim)dividend van 2008 ad € 100.000,= en 2009 ad 12 000,=.

15. Kopie van het bankafschrift waar de ontvangst van verkoopprijs aandelen in is vermeld.

16. Is het toegekende dividend in 2008 en 2009 ook als lening door [D Ltd.] aan u verstrekt? Zo ja;

a. Kopieën van banafschrift(en) waarop lening(en) is (zijn) gestort;

b. Kopie leningsovereenkomsten;

c. Kopieën van alle onderliggende stukken en communicatie betreffende deze leningen.

17. Voor zover u deze niet al heeft verstrekt bij uw brief van 17 mei 2016: Alle leningovereenkomsten afgesloten met [D Ltd.] en/of haar bovenliggende moedermaatschappijen en/of haar deelnemingen in Nederland vanaf datum oprichting tot en met afwikkeling van de leningen danwel tot op heden.

18. Kopieën van alle communicatie met [D Ltd.] (Cyprus) en/of haar bovenliggende moedermaatschappijen inzake het aangaan, de rentebetalingen en afwikkeling van de leningen.

19. Bankafschriften van alle rentebetalingen die zijn gedaan voor alle leningen ontvangen van [D Ltd.] en/of haar deelnemingen in Nederland.

20. Kopieën van alle communicatie rondom overdracht en/of afwikkeling van de leningen na liquidatiedatum van [D Ltd.] en haar deelnemingen in Nederland.

21. Opgave van alle voordelen die u hebt genoten na aanleiding van liquidatie van [D Ltd.] en/of haar in Nederland gevestigde deelnemingen met kopieën van alle onderliggende stukken.

22. Deze vraag acht ik afdoende beantwoord.

23. Hebt u in de periode 2008 tot en met heden een schenking ontvangen van [D Ltd.] en/of haar bovenliggende moedermaatschappijen en/of haar in Nederland gevestigde deelnemingen? Zo ja graag kopieën van alle onderliggende stukken en stortingsbewijs.

24. U hebt in box 3 aandelen in [bedrijf] verantwoord;

a. Kopieën betreffende alle onderliggende stukken en communicatie betreffende de

verwerving van deze aandelen;

b. Welke rechten zijn aan deze aandelen verbonden, graag kopieën van alle

onderliggende stukken.

c. Specificatie van de voordelen verkregen uit deze aandelen en kopieën van alle

onderliggende stukken.

Hierbij verwacht ik tenminste de navolgende documenten:

Kopie letter of wishes, overeenkomst 'success by sharing' formule en de hierbij horende relevante communicatie.

25. Bent u en/of uw partner mevrouw [A] op enig wijze de Ultimate Beneficiary Owner(s) (geweest) van [E Ltd.] tussen 19 maart 2008 en opheffingsdatum.

Graag met overzicht van de periode(n) waarin u de UBO bent geweest, alsmede de wijze waarop u UBO bent geweest.

Informatie verplichting

Gewezen wordt op de toepassing van artikel 47, lid 1, onderdeel a en b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). Op grond van dit artikel bent u verplicht de gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken. In artikel 49 AWR is bepaald dat deze gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud moeten worden verstrekt op de aangegeven wijze en binnen een door de inspecteur te stellen termijn.

Indien u de gevraagde gegevens en inlichtingen, onjuist of onvolledig verstrekt pleegt u een strafbaar feit als omschreven in artikel 68 en 69 AWR.

Verder wil ik u er graag op wijzen dat, indien u de gevraagde informatie niet (volledig) verstrekt, ik een informatiebeschikking ex art. 52a AWR op kan leggen.”

2.13.

Belanghebbende heeft bij e-mail van 2 november 2016 de inspecteur om uitstel van vier weken verzocht voor het beantwoorden van de onder 2.12 vermelde brief.

2.14.

De inspecteur heeft bij e-mail van 7 november 2016, voor zover van belang, als volgt gereageerd:

“Helaas moet ik u berichten dat ik heb moeten constateren dat de heer [belanghebbende] en mevrouw [A] al geruime tijd niet aan hun informatieverplichting hebben voldaan. Ook de reactietermijn van mijn laatste brief, waarin ik [belanghebbende] en mevrouw [A] heb opgeroepen voor een gesprek, is reeds ruimschoots verstreken zonder enige reactie van de heer [belanghebbende] en/of mevrouw [A] .

Hoewel ik begrip heb voor uw behoefte om het dossier te kunnen bestuderen, ben ik van mening dat [belanghebbende] en mevrouw [A] u dan hiervoor eerder de gelegenheid hadden moeten bieden. Dit risico komt mijns inziens voor rekening van [belanghebbende] en mevrouw [A] .

Gezien de reeds aan uw cliënten geboden termijnen, alsmede de gezien de aanslagtermijnen kan ik uw cliënten helaas geen uitstel meer verlenen.”

2.15.

De inspecteur heeft met dagtekening 22 november 2016 de onderhavige informatiebeschikkingen gegeven. De inspecteur heeft de in de brief van 13 oktober 2016 vermelde vragen in de informatiebeschikkingen opgenomen (zie 2.12).

2.16.

Op 21 februari 2018 heeft een hoorgesprek plaatsgevonden.

2.17.

De inspecteur heeft met dagtekening 21 augustus 2018 bij in één geschrift vervatte uitspraken op bezwaar de bezwaren tegen de informatiebeschikkingen ongegrond verklaard.

2.18.

Op 14 maart 2017 heeft de inspecteur via de Central Liaison Office te Almelo (CLO) aan de bevoegde autoriteiten van Jersey op de voet van artikel 4 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staten van Jersey inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken (de TIEA)4 informatie gevraagd over belanghebbende, [A] en [A Limited] . In het verzoek is, voor zover hier van belang, het volgende opgenomen:

“On 14 October 2013, Mr [belanghebbende] and Mrs [A] officially emigrated to Jersey. As a result of an income tax audit it was established that Mr [belanghebbende] and possibly Mrs [A] incorporated [A Limited] and [G Ltd.] prior to the emigration.

In addition, information available to the Netherlands Tax and Customs Administration (NTCA) shows that after 14 October 2013, Mr [belanghebbende] and Mrs [A] received a structural income from activities for an (end) customer in the Netherlands. These activities were performed at the workplace of the (end) customer in the Netherlands at least until 14 October 2013. These activities may be subject to Dutch taxation.

It is not clear if Mrs [A] and Mr [belanghebbende] declare the income from these activities in their income tax returns in Jersey. Perhaps they perform these activities via one of their companies. In that case there may be a permanent establishment in the Netherlands or perhaps the fiscal residence of the company is actually the Netherlands.

During the audit by the NTCA it emerged that Mr [belanghebbende] at least has/had a bank account with [Bank Plc] .

Information requested

(…)

Mr [belanghebbende]

To gain insight into the assets and interests of Mr [belanghebbende] in 2013, and to gain insight into the income that Mr [belanghebbende] declared in Jersey, I would like to receive the following information from you:

1. Copies of income tax returns and income tax assessments of Mr [belanghebbende] regarding the period 2013 - 2015.

2. Overview regarding the period 2013 - 2016 of interests held by Mr [belanghebbende] in companies with start date and end date of the interest held.”

2.19.

Na verdere correspondentie gedurende 2018 heeft het CLO van de bevoegde autoriteiten van Jersey op 7 januari 2019 de “income tax returns” van belanghebbende voor de jaren 2013 tot en met 2015 ontvangen. Verder heeft het CLO van de bevoegde autoriteiten van Jersey op 22 februari 2019 informatie ontvangen afkomstig van [Bank Plc] Jersey Branch, PKF BBA Limited en het Companies Registry at the Jersey Financial Services Commission.

3 Geschil

3.1.

In geschil is het antwoord op de volgende vragen:

- of de informatiebeschikkingen terecht aan belanghebbende zijn gegeven;

- of de inspecteur de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft geschonden;

- of de inspecteur artikel 10 van de Grondwet, artikelen 6 en 8 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), artikel 1 van het Twaalfde Protocol bij het EVRM en artikelen 26 en 27 van het Verdrag van Wenen heeft geschonden; en

- of sprake is van schending van de TIEA.

3.2.

Partijen doen hun standpunten steunen op de gronden die daartoe door hen zijn aangevoerd in de van hen afkomstige stukken.

3.3.

Belanghebbende concludeert primair tot gegrondverklaring van het beroep, vernietiging van de uitspraken op bezwaar en vernietiging van de informatiebeschikkingen. Belanghebbende concludeert subsidiair tot gegrondverklaring van het beroep, gedeeltelijke vernietiging van de uitspraken op bezwaar en tot gedeeltelijke vernietiging van de informatiebeschikkingen.

3.4.

De inspecteur concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep.

4 Beoordeling van het geschil

5 Proceskosten en griffierecht

6 Beslissing