NTFR 2021/4497 - Overzicht 2022 wetswijzigingen per wetsartikel

NTFR 2021/4497

NTFR 2021/4497 - Overzicht 2022 wetswijzigingen per wetsartikel

Gegevens

Publicatie
NTFR 2021/4497
Jaargang
2021
Relevante informatie
Overzicht 2022 wetswijzigingen per wetsartikel

Algemeen: steunmaatregelen CORONA-crisis (COVID-19)

Selectie wijzigingen per 1 januari 2022

NOW en Regeling subsidiefinanciering vaste lasten MKB COVID-19

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
divDe hoogte van de NOW blijft in het eerste kwartaal van 2022 gelijk aan die van het vierde kwartaal 2021.Minister EZ en Klimaat, CE/21312594
divDe TVL voor het eerste kwartaal 2022 sluit aan bij de TVL zoals deze gold in het vierde kwartaal van 2021Minister EZ en Klimaat, CE/21312594

TRSEC en ATE

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
divDe garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) zijn verlengd tot en met derde kwartaal 2022.Minister EZ en Klimaat, CE/21312594

Verlenging vereenvoudigd Bbz

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
divVanwege de afschaffing van de Tozo is het vereenvoudigde Bbz verlengd tot 1 april 2022Minister EZ en Klimaat, CE/21312594

Winst

Selectie wetswijzigingen per 1 januari 2022

Wet Inkomstenbelasting 2001

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
3.8Niet tot de winst rekenen van de tegemoetkoming op grond van de regeling voor Subsidie vaste lasten en Subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen.Belastingplan 2022
3.42aVerhoging steunpercentages milieu-investeringsaftrek.Belastingplan 2022

Arbeid, loon en resultaat

Selectie wetswijzigingen per 1 januari 2022

Wet op de loonbelasting 1964

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
12a + 35oVerlenging geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups tot 1 januari 2023Belastingplan 2022
31a lid 2Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding van € 2 per dag.Belastingplan 2022
31a lid 3Codificatie achteraf van de regeling voor het jaar 2021, vrije ruimte voor de eerste schijf van € 400.000 van de fiscale loonsom is 3% i.p.v. 1,7%.Belastingplan 2022

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
21 en 22Vereenvoudiging van de aanvraag- mededeling- en verrekensystematiek voor de WBSO.Overige fiscale maatregelen 2022

Sociale Zekerheid

Selectie wetswijzigingen per 1 januari 2022

Wet financiering sociale verzekeringen

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
17 lid 3Private uitvoerders die namens een eigenrisicodrager de ZW-uitkering of WGA-uitkering betalen hoeven voor berekening van het premieloon van een werknemer geen rekening meer te houden met het loon van die werknemer bij de werkgever waarvoor die private uitvoerder de ZW of WGA uitvoert.Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen
34Vervanging van de basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) door een gedifferentieerde premie.Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen
36Wijze waarop de gedifferentieerde premie Aof wordt vastgesteld.Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen

Zorgverzekeringswet

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
42Private uitvoerders die namens een eigenrisicodrager de ZW-uitkering of WGA-uitkering betalen hoeven voor berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage van een werknemer geen rekening meer te houden met het loon van die werknemer bij de werkgever waarvoor die private uitvoerder de ZW of WGA uitvoert.Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen

Eigen Woning

Selectie wetswijzigingen per 1 januari 2022

Wet inkomstenbelasting 2001

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
3.119a, 3.119aa, 3.119d en 10bis.1Het voorkomen van onbedoelde renteaftrekbeperkingen door het rechtvaardiger maken van de bijleenregeling en aflossingsstand in partnerschapssituaties.Overige fiscale maatregelen 2022

Wet op belastingen van rechtsverkeer

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
9Het verduidelijken van de antimisbruikbepaling voor toepassing van de startersvrijstelling die voorkomt dat woningen gesplitst worden aangekocht om onder de woningwaardegrens van € 400.000 te blijven.Belastingplan 2022
14Tariefstoepassing voor situaties die onder de antimisbruikbepaling van artikel 9 vallen.Belastingplan 2022
15aVerruiming van de mogelijkheden om met onvoorziene omstandigheden rekening te houden bij toepassing van het hoofdverblijfcriterium.Belastingplan 2022

Selectie overgangsrecht tot 1 april 2022

Wet op belastingen van rechtsverkeer

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
15aArtikel 15a eerste tot en met het vierde lid blijven van toepassing voor de notaris die niet over de geschikte software beschikt om te voldoen aan de voorwaarden per 1 januari 2022Belastingplan 2022

Auto

Selectie wetswijzigingen per 1 januari 2022

Wet inkomstenbelasting 2001 + Wet op de loonbelasting 1964

Artikel Omschrijving van de wijzigingBron
3.20 IB, 13bis LBVervolg uitfasering vermindering bijtelling voor 0-emmissie auto's: bijtelling in 2022 naar 16% + verlaging cap voor elektrische auto's naar € 35.000.Wet fiscale maatregelen klimaatakkoord + Belastingplan 2021 en Belastingplan 2022

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
1Gelijke fiscale behandeling tussen binnenlandse handel en importhandel (belastbaar feit wordt de inschrijving in het kentekenregister, de grondslag bij gebruikte motorrijtuigen wordt bepaald op het moment van het onderzoek naar de inschrijving door de RDW).Belastingplan 2021 en overige fiscale maatregelen 2022
9Aanpassing CO2-schijfgrenzen en schijftarieven voor personenauto's en de CO2-grens en tarief voor de dieseltoeslag voor personenauto's vanwege technologische ontwikkelingen.Belastingplan 2022
10Het gebruik van een taxatierapport voor het bepalen van de vermindering van de BPM is uitsluitend mogelijk als het motorrijtuig voldoet aan de voorwaarden om van de weg gebruik te maken.Overige fiscale maatregelen 2022
10aTegengaan van de zogeheten U-bochtconstructie.Overige fiscale maatregelen 2022
16Teruggave van BPM voor motorrijtuigen die geen gebruikmaken van de weg en ook geen gebruik zullen maken van de weg.Overige fiscale maatregelen 2022

Aanmerkelijk Belang

Selectie wetswijzigingen per 1 januari 2022

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
4.6 Uitbreiding van het begrip aanmerkelijk belang voor participanten in een omgekeerd hybride lichaam die voor ten minste 5% delen in de winst van dat lichaam.Wet implementatie uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inkomsten, sparen en beleggen

Selectie wetswijzigingen per 1 januari 2022

Wet inkomstenbelasting 2001

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
9.4Het in lijn brengen van het partnerbegrip voor het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting en daaraan gekoppeld een beschikking bedrag groen beleggen met het partnerbegrip zoals dat voor het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting en daaraan gekoppeld een beschikking bedrag rendementsgrondslag geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.Overige fiscale maatregelen 2022
10.6terOpname van de berekeningswijze voor de herijking van de rendementspercentages in de wet.Overige fiscale maatregelen 2022

Inkomstenbelasting diversen

Selectie wetswijzigingen per 1 januari 2022

Wet inkomstenbelasting 2001

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
6.27 t/m 6.30Vervallen scholingsaftrek.Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven
8.14a lid 5Uitbreiding partnerbegrip voor buitenlands belastingplichtigen.Belastingplan 2022

Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting

Selectie wetswijzigingen per 1 januari 2022

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
Div.Temporele beperking verrekening voorheffingen met de vennootschapsbelasting (Sofina).Belastingplan 2022
8Niet tot de winst rekenen van de tegemoetkoming op grond van de regeling voor Subsidie vaste lasten en Subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen.Belastingplan 2022
8ba t/m 8bdHet wegnemen van verrekenprijsverschillen die ontstaan door een verschillende toepassing van het zakelijkheidsbeginsel waardoor de winst van een multinational niet of niet volledig in een naar de winst geheven belasting wordt betrokken.Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel
9 lid 2 letter fVermindering van de belastbare winst van een hybride lichaam met de winst die is toe te rekenen aan de houders van stemrechten, kapitaalbelangen of winstrechten ter voorkoming van dubbele belasting.Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
12abisVervallen coronareserve.Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
13Voorwaarden waaronder de deelnemingsvrijstelling van toepassing kan zijn op een lichaam dat voor ten minste 5% deelt in de winst van een omgekeerd hybride lichaam.Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
15aeUitsluiten verrekening voorvoegingshoudsterverliezen met niet-houdsterwinst van de fiscale eenheid.Overige fiscale maatregelen 2022
15bAanscherping earningsstrippingmaatregel door verlaging van de limiet van 30% naar 20% van de gecorrigeerde winst.Belastingplan 2022
20Beperking verliesverrekening tot 50% van de belastbare winst voor zover deze uitstijgt boven de € 1.000.000 in combinatie met onbeperkte voorwaartse verliesverrekening. De achterwaartse verliesverrekening is ook 50% voor zover deze uitkomt boven de € 1.000.000 maar dan is het verlies alleen verrekenbaar met de winst van het voorgaande jaar.Belastingplan 2021
22Verlenging 1e tariefschijf naar € 395.000.Belastingplan 2021
22Verhoging tarief vennootschapsbelasting in tweede schijf van 25% naar 25,8%Belastingplan 2022
23eAanvullende CFC-maatregel om het verschuiven van mobiele activa naar een in een laagbelastende staat gevestigd gecontroleerd lichaam of naar een in een laagbelastende staat gelegen vaste inrichting tegen te gaan zodat de met die activa samenhangende winst daar niet kan neerslaan.Overige fiscale maatregelen 2022
25Het uitsluiten als voorheffing van dividendbelasting bij een hybride lichaam voor zover het dividend betrekking heeft op bestanddelen van de winst die aftrekbaar zijn.Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
35Correctie van afschrijvingen op een bedrijfsmiddel bij een belastingplichtige die vanaf 1 juli 2019 tot 1 januari 2022 van een aan hem gelieerd lichaam een bedrijfsmiddel heeft verkregen en waarbij – als de regels inzake het tegengaan van mismatches van toepassing zouden zijn geweest – het bedrijfsmiddel voor een lagere waarde te boek zou zijn gesteld.Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Wet op de dividendbelasting 1965

ArtikelOmschrijving van de wijzigingenBron
4 lid 5Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor aangewezen banken en beleggingsinstellingen en voor vennootschappen die tot doel hebben de instandhouding van landgoederen in de zin van de NSW 1928.Fiscale verzamelwet 2022

Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
1.7Verlaging tarief verhuurderheffing.Wet verlaging tarief verhuurderheffing en maandeljikse wijziging bedragen heffingsverminderingen
1.11Aanpassingen van de heffingsverminderingen op elke eerste dag van de maand in plaats van een keer per kwartaalWet verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen

Wet bronbelasting 2021

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
2.1Verduidelijking belastingplicht hybride lichamen als geen van de achterliggende gerechtigden een kwalificerend belang heeft in het hybride lichaam met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021.Overige fiscale maatregelen 2022
3.3Aanvulling op het begrip vaste inrichting.Overige fiscale maatregelen 2022

Successiewet

Selectie wetswijziging per 1 januari 2022

Successiewet 1956

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
33Verlaging van de schenkingsvrijstelling voor kinderen en overige verkrijgers met € 1.000 vanaf 2022.Belastingplan 2021

Omzetbelasting

Selectie wetswijzigingen per 1 januari 2022

Wet op de omzetbelasting 1968

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
28rk, 28si en 28tmEen in het kader van de niet-Unieregeling, Unieregeling of invoerregeling door Nederland ontvangen negatieve btw-melding wordt geacht tevens een verzoek om teruggaaf in te houden. Aanpassing werkt terug tot 1 juli 2021.Overige fiscale maatregelen 2022

Selectie wetswijzigingen per 1 juli 2022

Wet op de omzetbelasting 1968

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
15 en 17aVrijstelling omzetbelasting en accijns op leveringen van goederen en diensten aan, of invoer van goederen door buitenlandse EU-strijdkrachten in Nederland.Wet implementatie richtlijnen accijns 2022

Internationaal

Selectie wets- en verdragswijzigingen per 1 januari 2022

Wet inkomstenbelasting 2001

ArtikelOmschrijvingBron
7.2Het onder voorwaarden aanmerken van stemrechten, kapitaalbelangen of winstrechten in een omgekeerd hybride lichaam als Nederlandse onderneming.Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

ArtikelOmschrijvingBron
17a letter gBepaling dat inkomsten door bepaalde houders van stemrechten, kapitaalbelangen of winstrechten in een omgekeerd hybride lichaam tot de in Nederland belaste winst worden gerekend.Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Wet op de dividendbelasting 1965

ArtikelOmschrijvingBron
Div.De inhoudingsplicht voor omgekeerde hybride lichamen.Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Wet bronbelasting 2021

ArtikelBeschrijvingBron
Div.De inhoudingsplicht voor omgekeerde hybride lichamen.Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

ArtikelBeschrijvingBron
10faAntimisbruikbepaling die beoogt rapportage- en identificatievoorschriften ook van toepassing te laten zijn als een constructie is opgezet om die rapportage- en het indentificatievoorschrift te omzeilenFiscale verzamelwet 2022

Belastingverdrag met België

ArtikelBeschrijvingBron
divVerlenging tot 1 april 2022 akkoord met België over de belastingheffing van grenswerkers in loondienst en thuiswerkdagen (mogelijkheid uit te blijven gaan van de oorspronkelijke werkplek).Minister EZ en Klimaat, CE/21312594
divToepassing MLI.OESO

Belastingverdrag met Duitsland

ArtikelBeschrijvingBron
divVerlenging tot 1 april 2022 akkoord met Duitsland over de belastingheffing van grenswerkers in loondienst en thuiswerkdagen (mogelijkheid uit te blijven gaan van de oorspronkelijke werkplek).Minister EZ en Klimaat, CE/21312594

Formeel Belastingrecht

Selectie wetswijzigingen per 1 januari 2022

Algemene wet inzake rijksbelastingen

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
2Uitbreiding van de AWR met gelijkstellingen met vennootschap voor het omgekeerde hybride lichaam en met aandeel voor het stemrecht, kapitaalbelang of winstrecht in een omgekeerd hybride lichaam.Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Invordering

Selectie wetswijzigingen per 1 januari 2022

Invorderingswet 1990

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
m.b.t. 25Bijzonder uitstel van betaling i.v.m. coronacrisis verlengd tot 1 februari 2022, vanaf 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 afbouw belastingbelastingschulden in 60 maandelijkse gelijke termijnen mogelijk.Besluit noodmaatregelen coronacrisis en brief van Minister van EZ en Klimaat, CE-AEP / 21298673
27quaterVergoeding van kredietrente voor zover een bedrag aan rechten bij invoer of rechten bij uitvoer geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald op grond van een beschikking van de inspecteur omdat de desbetreffende belasting in strijd met het Unierecht is gehevenFiscale verzamelwet 2022
m.b.t. 29 Verlaagd tarief invorderingsrente van 0,01% van toepassing tot 1 juli 2022, daarna 1% tot 1 januari 2023, vervolgens 2% tot 1 juli 2023, dan 3% en vanaf 1 januari 2024 4%.Brief van Minister van EZ en Klimaat, CE-AEP / 21298673
m.b.t. 34 + 35 Afbouw versoepelde deblokkeringsregeling vanaf 31 januari 2022 i.v.m. afbouw belastingschulden vanwege bijzonder uitstel van betalingBesluit noodmaatregelen coronacrisis

Belastingen van Rechtsverkeer

Selectie wetswijzigingen per 1 januari 2022

Wet op de belastingen van rechtsverkeer

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
15 Woningcorporaties of projectontwikkelaars die zogenaamde 'verkoop onder voorwaarden (VoV)'-woningen terugkopen van particulieren betalen geen overdrachtsbelasting.Belastingplan 2022

Overige Heffingen

Selectie wetswijzigingen per 1 januari 2022

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
9Verhoging leeftijdsgrens status kind van vergunninghouder.Belastingplan 2022
18Verduidelijking en opname rappelverplichting.Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen
20Herziening huurtoeslag mogelijk door wijzigingen in het vermogen van de toeslaggerechtigde.Overige fiscale maatregelen 2022
26aDoelmatigheidsgrens voor het terugvorderen van bedragen gebaseerd op artikel 9.4 Wet IB 2001.Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen
38Verplichting van kindercentra en gastouderbureaus om uit eigener beweging bepaalde gegevens van ingeschreven kinderen te verstrekken aan de Belastingdienst/Toeslagen.Overige fiscale maatregelen 2022
40Aanvullende waarborg voordat de Belastingdienst/Toeslagen een verzuimboete oplegt aan iemand die de door de Belastingdienst/Toeslagen gevraagde gegevens niet of te laat verstrekt.Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

Wet op de huurtoeslag

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
13Ook recht op huurtoeslag na tijdelijke huurgrensoverschrijding.Belastingplan 2022

Wet belastingen op milieugrondslag

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
47Aanpassing definitie van walstroominstallatie en definiëring begrippen energieopslag en energieopslagfaciliteit.Belastingplan 2022
50Voorkomen van dubbele belasting bij batterijopslag.Belastingplan 2022
59Verlaging van het tarief van de energiebelasting in 2022 als compensatie voor de hoge energieprijzenBelastingplan 2022
59cUitbreiding overgangsrecht postcoderoosregeling.Belastingplan 2022
63Verhoging van de belastingvermindering in de energiebelasting als compensatie voor de hoge energieprijzen.Belastingplan 2022
64Beperking toepassing van artikel 64 tot gevallen waarin geen sprake is van toepassing van het nihiltarief en geen sprake is van toepassing van de raffinarderijvrijstelling.Overige fiscale maatregelen 2022

Wet bankenbelasting

Artikel Omschrijving van de wijzigingBron
10 Ongedaanmaking tijdelijke verhoging bankbelastingBelastingplan 2021

Algemene douanewet

ArtikelOmschrijving van de wijzigingBron
1:26aBedrijven en instellingen die voordeel hebben van de aanwezigheid van de douane in hun gebouwen of op hun terreinen moeten kosteloos een ruimte aan de douane beschikbaar stellen.Fiscale verzamelwet 2022
1:34De verwijzing naar 'identificatiebewijs' wordt vervangen door 'document waarmee identiteit van hem kan worden vastgesteld'.Fiscale verzamelwet 2022
10:2Sanctiebepaling op het niet nakomen van de verplichting tot aanbrengen.Fiscale verzamelwet 2022
11:12Duur voor vasthouden wordt in overeenstemming gebracht met Wetboek van strafvorderingFiscale verzamelwet 2022