Aflevering 9

Gepubliceerd op 14 augustus 2023

JBN 2023/36 - De notaris-mediator: rechten en verplichtingen

Aflevering 9, gepubliceerd op 14-08-2023 geschreven door L.C. Dufour
Exacte cijfers zijn er niet maar een substantieel percentage van de (kandidaat- en toegevoegd-) notarissen heeft een mediation opleiding gevolgd, heeft zich laten registreren als mediator en/of treedt op als mediator. De rol van mediator, onafhankelijke bemiddelaar, kent belangrij-ke raakvlakken met de kernwaarden van een notaris (art. 17 Wna, onafhankelijkheid, onpar-tijdigheid en zorgvuldigheid). Omdat veel notarissen ook mediator zijn en de KNB haar leden actief aanmoedigt mediator te worden, is het goed om stil te staan bij de notaris-mediator. Ik begin met een verkorte samenvatting van de belangrijkste elementen van mediation, om daar-na in te gaan op specifieke aspecten van de notaris-mediator. Ik beperk me in deze bijdrage tot de vastomlijnde mediations; de situatie dat een notaris bij het voorbereiden van een akte tussen ruziënde partijen bemiddelingsgesprekken voert, laat ik buiten beschouwing.

JBN 2023/37 - De maatstaf bij uitleg van de hypotheekakte: hoeveel ruimte is er voor Haviltex?

Aflevering 9, gepubliceerd op 14-08-2023 geschreven door mr. dr. I. Visser
De hypotheekakte kan, naast de bepalingen die van belang zijn voor de vestiging, ook bepalingen bevatten van obligatoire aard, uit de overeenkomst tussen hypotheekge-ver/schuldenaar en hypotheekhouder/schuldeiser. Wat betekent dat voor de uitleg van de hypotheekakte? In deze bijdrage sta ik stil bij deze vraag, aan de hand van een vorig jaar gewezen arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch.

JBN 2023/38 - Inwerkingtreding twee nieuwe wettelijke regelingen in Boek 2 BW

Aflevering 9, gepubliceerd op 14-08-2023 geschreven door prof. mr. W.J.M. van Veen
In Staatsblad 2023/254 is het besluit van 10 juli 2023 gepubliceerd waarbij het tijdstip is vastgesteld voor de inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen en artikel I, onderdeel X, van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

JBN 2023/39 - De vereffenaar kan onder omstandigheden een (tussentijdse) uitdelingslijst intrekken

Aflevering 9, gepubliceerd op 16-08-2023 geschreven door mr. E.A. de Jong
Op 3 februari 2023 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:145) een arrest gewezen over de uitdeling door de vereffenaar van een nalatenschap. De kwestie betrof een tussentijdse uitdeling door de vereffenaar, waartoe hij tussentijds een uitdelingslijst had neergelegd (art. 4:218 lid 1 BW). Vervolgens trok de vereffenaar die uitdelingslijst weer in. Kan dat?

JBN 2023/40 - Notamail

Aflevering 9, gepubliceerd op 14-08-2023
In deze rubriek wordt opgenomen hetgeen op civielrechtelijk gebied door Notamail is bericht, maar (nog) niet in JBN is besproken. Bijbehorende trefwoorden zijn in het register opgenomen. De nummers voor de berichten corresponderen met dat van het desbetreffende bericht in Notamail.