Home

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldig van 1 januari 2011 tot 1 juli 2011
Geldig van 1 januari 2011 tot 1 juli 2011

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2011 tot 01-07-2011]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter vereenvoudiging van de wetgeving inzake rijksbelastingen wenselijk is, regelen welke aan een aantal belastingen gemeen zijn, in een algemene wet samen te vatten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

De bepalingen van deze wet gelden in Nederland bij de heffing van rijksbelastingen, de heffing van heffingsrente, revisierente en bestuurlijke boeten welke ingevolge de belastingwet kunnen worden vastgesteld of opgelegd, alsmede bij de uitvoering van de basisregistratie inkomen, een en ander met uitzondering van de belastingen voor zover voor een belanghebbende na een door de inspecteur gedane uitspraak op bezwaar met betrekking tot deze belastingen beroep openstaat bij de Raad van Beroep voor belastingzaken, bedoeld in hoofdstuk VIII van de Belastingwet BES.

2.

Onder rijksbelastingen worden verstaan belastingen welke van rijkswege door de rijksbelastingdienst worden geheven.

3.

Met betrekking tot de heffing van rijksbelastingen blijven titel 5.2 en afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing.

Artikel 2

1.

Deze wet verstaat onder:

 1. belastingwet: zowel deze wet als andere wettelijke bepalingen betreffende de heffing van de onder artikel 1 vallende belastingen;

 2. lichamen: verenigingen en andere rechtspersonen, maat- en vennootschappen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens.

2.

Waar in de belastingwet wordt gesproken:

 1. van vereniging, is daaronder begrepen de samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid die met een vereniging maatschappelijk gelijk kan worden gesteld;

 2. met betrekking tot een lichaam van bestuurder, zijn daaronder begrepen de beherende vennoot van een maat- of vennootschap en de binnenlandse vertegenwoordiger van een niet in Nederland gevestigd lichaam, alsmede in geval van ontbinding hij die met de vereffening is belast;

 3. van Mogendheid, wordt daaronder mede begrepen een daarmee gelijk te stellen bestuurlijke eenheid;

 4. van staat, wordt daaronder mede begrepen Mogendheid;

 5. van verdrag, wordt daaronder mede begrepen regelen ter voorkoming van dubbele belasting die zijn overeengekomen met een in onderdeel c bedoelde bestuurlijke eenheid;

 6. van regeling ter voorkoming van dubbele belasting, wordt daaronder mede begrepen regelen ter voorkoming van dubbele belasting die zijn overeengekomen met een in onderdeel c bedoelde bestuurlijke eenheid.

3.

De belastingwet verstaat onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;

 2. directeur, inspecteur of ontvanger: de functionaris die als zodanig bij ministeriële regeling is aangewezen;

 3. open commanditaire vennootschap: de commanditaire vennootschap waarbij, buiten het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging van commanditaire vennoten kan plaats hebben zonder toestemming van alle vennoten, beherende zowel als commanditaire;

  1. 1°.

   Koninkrijk: Koninkrijk der Nederlanden;

  2. 2°.

   Rijk: het land Nederland, zijnde Nederland en de BES eilanden;

  3. 3°.

   Nederland: het in Europa gelegen deel van het Koninkrijk, met dien verstande dat voor de heffing van de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vennootschapsbelasting en de assurantiebelasting Nederland tevens omvat de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voorzover deze grenst aan de territoriale zee in Nederland;

  4. 4°.

   BES eilanden: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met daaronder begrepen, met inachtneming van de Rijkswet tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire en tussen Sint Maarten en Saba, het buiten de territoriale zee van de BES eilanden gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan, voor zover het Koninkrijk daar op grond van het internationale recht ten behoeve van de exploratie en de exploitatie van natuurlijke rijkdommen soevereine rechten mag uitoefenen, alsmede de in, op, of boven dat gebied aanwezige installaties en andere inrichtingen ten behoeve van de exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen in dat gebied;

 4. belastingaanslag: de voorlopige aanslag, de aanslag, de navorderingsaanslag en de naheffingsaanslag, alsmede de voorlopige conserverende aanslag, de conserverende aanslag en de conserverende navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting;

 5. aandeel: mede de deelgerechtigdheid van een commanditaire vennoot in een open commanditaire vennootschap;

 6. Communautair douanewetboek: verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG L 302);

 7. toepassingsverordening Communautair douanewetboek: verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG L 253);

 8. kind: eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn;

 9. burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 10. sociaal-fiscaalnummer: het nummer dat door de rijksbelastingdienst is toegekend aan de natuurlijke persoon aan wie geen burgerservicenummer is toegekend;

 11. partner: persoon als bedoeld in artikel 5a.

4.

Het in de belastingwet genoemde bestuur van ’s Rijks belastingen wordt uitgeoefend door de door Onze Minister aangewezen ambtenaren.

5.

Hetgeen bij of krachtens deze wet wordt bepaald inzake de in het derde lid, onderdeel e, bedoelde voorlopige aanslag, aanslag of navorderingsaanslag, is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in dat onderdeel bedoelde voorlopige conserverende aanslag, onderscheidenlijk conserverende aanslag of conserverende navorderingsaanslag, met dien verstande dat:

 1. een voorlopige aanslag en in de belastingwet daartoe aangewezen voorheffingen niet worden verrekend met een conserverende aanslag en een voorlopige conserverende aanslag niet wordt verrekend met een aanslag;

 2. een voorlopige conserverende aanslag niet wordt verrekend met een conserverende aanslag doch vervalt tegelijk met de vaststelling van de conserverende aanslag onder toerekening van het ter zake van de voorlopige conserverende aanslag verleende uitstel van betaling, de daaromtrent gestelde zekerheid, alsmede van de betalingen die op die conserverende voorlopige aanslag mochten zijn verricht, aan de conserverende aanslag.

6.

Bepalingen van de belastingwet die rechtsgevolgen verbinden aan het aangaan, het bestaan, de beëindiging of het beëindigd zijn van een huwelijk zijn van overeenkomstige toepassing op het aangaan, het bestaan, de beëindiging onderscheidenlijk het beëindigd zijn van een geregistreerd partnerschap.

7.

Voor de toepassing van de belastingwet en de daarop berustende bepalingen wordt een Europese coöperatieve vennootschap gelijkgesteld met een Europese naamloze vennootschap met dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur voor de toepassing van de in die algemene maatregel van bestuur genoemde bepalingen de rechtsvorm gelijkgesteld kan worden met een coöperatie.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Hoofdstuk II. Aangifte

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Hoofdstuk III. Heffing van belasting bij wege van aanslag

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 18a

Hoofdstuk IV. Heffing van belasting bij wege van voldoening of afdracht op aangifte

Artikel 19

Artikel 20

Hoofdstuk IVA. Basisregistratie inkomen

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 21b

Artikel 21c

Artikel 21d

Artikel 21e

Artikel 21f

Artikel 21g

Artikel 21h

Artikel 21i

Artikel 21j

Artikel 21ja

Artikel 21k

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 22a [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 22b [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 22c [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 22d [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 22e [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 22f [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 22g [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 22h [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 22i [Vervallen per 01-08-2008]

Hoofdstuk V. Bezwaar en beroep

Afdeling 1. Bezwaar

Artikel 22j

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 24a

Artikel 25

Artikel 25a

Artikel 25b

Afdeling 2. Beroep bij de rechtbank

Artikel 26

Artikel 26a

Artikel 26b

Artikel 26c

Artikel 27

Artikel 27a

Artikel 27b

Artikel 27c

Artikel 27d

Artikel 27e

Artikel 27f

Artikel 27g

Afdeling 3. Hoger beroep bij het gerechtshof

Artikel 27h

Artikel 27i

Artikel 27j

Artikel 27k

Artikel 27l

Artikel 27m

Artikel 27n

Artikel 27o

Artikel 27p

Artikel 27q

Artikel 27r

Artikel 27s

Afdeling 4. Beroep in cassatie bij de Hoge Raad

Artikel 28

Artikel 28a

Artikel 28b

Artikel 29

Artikel 29a

Artikel 29b

Artikel 29c

Artikel 29d

Artikel 29e

Artikel 29f

Artikel 29g

Artikel 29h

Artikel 29i

Artikel 30

Afdeling 5. [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 30a [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 30b [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 30c [Vervallen per 01-09-1999]

Artikel 30d [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 30e [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk VA. Heffingsrente en revisierente

Artikel 30f

Artikel 30g

Artikel 30h

Artikel 30i

Artikel 30j

Artikel 30k

Hoofdstuk VI. Bevordering van de richtige heffing

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Hoofdstuk VII. Bepalingen ter voorkoming van dubbele belasting

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2001]

Hoofdstuk VIII. Bijzondere bepalingen

Afdeling 1. Vertegenwoordiging buiten rechte

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Afdeling 2. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

Artikel 47

Artikel 47a

Artikel 47b

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 49a

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 52a [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 53

Artikel 53a

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Afdeling 3. Domiciliekeuze en uitreiking van stukken

Artikel 57

Artikel 58

Afdeling 4. Overschrijding van termijnen

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 60

Afdeling 5. Toekenning van bevoegdheden

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Afdeling 6. Geheimhouding

Artikel 67

Hoofdstuk VIIIA. Bestuurlijke boeten

Afdeling 1. Overtredingen

Paragraaf 1. Verzuimboeten

Artikel 67a
Artikel 67b
Artikel 67c
Artikel 67ca
Artikel 67cb

Paragraaf 2. Vergrijpboeten

Artikel 67d
Artikel 67e
Artikel 67f
Artikel 67fa

Afdeling 2. Aanvullende voorschriften inzake het opleggen van bestuurlijke boeten

Artikel 67g

Artikel 67h

Artikel 67i [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 67j [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 67k [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 67l [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 67m [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 67n

Artikel 67o [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 67p

Artikel 67pa

Artikel 67pb

Hoofdstuk IX. Strafrechtelijke bepalingen

Afdeling 1. Strafbare feiten

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 69a [Vervallen per 01-07-2009]

Afdeling 1A. Strafbare feiten in algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen

Artikel 70

Artikel 71

Afdeling 2. Algemene bepalingen van strafrecht

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75 [Vervallen per 11-06-1988]

Artikel 76

Afdeling 2A. [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 76a [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 76b [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 76c [Vervallen per 01-08-2008]

Afdeling 3. Algemene bepalingen van strafvordering

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79 [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Afdeling 4. [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 88a [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 88b [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 88c [Vervallen per 01-08-2008]

Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96