Home

Wet op de rechtsbijstand

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024

Wet op de rechtsbijstand

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede ter uitvoering van artikel 18, tweede lid, van de Grondwet, wenselijk is nieuwe wettelijke regels vast te stellen omtrent de verstrekking door de overheid van gefinancierde rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • bestuur: het bestuur, bedoeld in artikel 3;

 • inkomen: het inkomen, zoals berekend ingevolge de artikelen 34a tot en met 34d;

 • inkomensgegeven: inkomensgegeven als bedoeld in artikel 21, onderdeel e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • inspecteur: de inspecteur, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • Kaderwet: de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • mediation: het bemiddelen in een geschil waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige de onderhandelingen tussen de rechtzoekende en zijn wederpartij begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen;

 • mediator: de mediator als bedoeld in artikel 33a;

 • Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

 • peiljaar: het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de aanvraag om een toevoeging wordt gedaan;

 • raad: de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in Hoofdstuk II;

 • raad van advies: de raad van advies, bedoeld in artikel 6;

 • rechtsbijstand: rechtskundige bijstand aan een rechtzoekende ter zake van een rechtsbelang dat hem rechtstreeks en individueel aangaat, voor zover in deze wet en de daarop berustende bepalingen geregeld;

 • rechtsbijstandverlener: de advocaat, de medewerker van de voorziening voorzover belast met de verlening van rechtsbijstand en de personen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder c;

 • rechtshulp: het verlenen van rechtsbijstand bestaande uit het geven van eenvoudige juridische adviezen waarbij geen sprake is van vertegenwoordiging van de rechtzoekende, alsmede het met het oog op het verlenen van deze rechtsbijstand verstrekken van informatie, analyseren en verduidelijken van een probleem en het verwijzen naar terzake doende instanties en rechtsbijstandverleners;

 • rechtzoekende: degene die op grond van onvoldoende financiële draagkracht aanspraak kan maken op rechtsbijstand of mediation, voorzover in deze wet en de daarop berustende bepalingen geregeld, alsmede degene die zijn schade wil vorderen als slachtoffer van een misdrijf tegen de zeden of een geweldsmisdrijf;

 • toevoeging: de toevoeging ten behoeve van rechtsbijstand als bedoeld in artikel 24, eerste lid, of mediation als bedoeld in artikel 33a;

 • vermogen: de rendementsgrondslag, bedoeld in artikel 5.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001;

 • voorziening: een door het bestuur ingerichte voorziening als bedoeld in artikel 7, tweede lid, of 8, tweede lid.

2.

[Vervallen.]

3.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder advocaten mede verstaan de personen, bedoeld in artikel 16h van de Advocatenwet.

Hoofdstuk II. De raad voor rechtsbijstand

Afdeling 1. De raad en zijn organen

§ 1. Algemeen

Artikel 2

§ 2. Het bestuur

Artikel 3
Artikel 4

§ 3. De raad van advies

Artikel 5
Artikel 6

Afdeling 2. Taak en werkwijze van het bestuur

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 7b

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2010]

Afdeling 3. [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 10 [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2020]

Hoofdstuk III. De verlening van rechtsbijstand

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 12

Artikel 13

Afdeling 2. De inschrijving van advocaten door het bestuur

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Afdeling 3. [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 18 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 19 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 20 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 21 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 22 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 23 [Vervallen per 01-07-2009]

Hoofdstuk IIIa. De verlening van rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen binnen de Europese Unie

Artikel 23a

Afdeling 1. Rechtzoekenden die wonen in een andere lidstaat dan Nederland

Artikel 23b

Artikel 23c

Artikel 23d

Artikel 23e

Artikel 23f

Artikel 23g

Artikel 23h

Afdeling 2. Rechtzoekenden die wonen in Nederland

Artikel 23i

Artikel 23j

Afdeling 3. Afstemming andere regelgeving

Artikel 23k

Hoofdstuk IV. De toevoeging

Artikel 24

Artikel 24a

Artikel 25

Artikel 26 [Vervallen per 01-04-2006]

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31 [Vervallen per 01-04-2006]

Artikel 32

Artikel 33

Hoofdstuk IVa. Mediation

Artikel 33a

Artikel 33b

Artikel 33c

Artikel 33d

Artikel 33e

Hoofdstuk V. Financiële bepalingen

Afdeling 1. De normen voor de financiële draagkracht van de rechtzoekende

Artikel 34

Artikel 34a

Artikel 34b

Artikel 34c

Artikel 34d

Artikel 34e

Artikel 34f

Artikel 34g

Artikel 35

Artikel 36

Afdeling 2. De kosten van de verlening van rechtsbijstand

Artikel 37

Artikel 37a

Artikel 37b

Artikel 37c

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Afdeling 3. Subsidieverstrekking aan de raad en aan een voorziening

Artikel 42

Artikel 42a

Artikel 42b

Artikel 42c

Hoofdstuk VI. Rechtsbijstand in strafzaken

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 44a

Hoofdstuk VII. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 45 [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk VIII. Toezicht op de naleving

Artikel 47

Hoofdstuk IX. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 65 [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 66

Artikel 67