Home

Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken

Geldig vanaf 1 januari 2012
Geldig vanaf 1 januari 2012

Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2012]

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken A.G.M. van de Vondervoort;

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, 3, 4, 5, 6 en 7 van het Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2 [Vervallen per 22-02-2003]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3

1.

Het college van burgemeester en wethouders verzamelt, analyseert en registreert voortdurend de waarderelevante objectgegevens.

2.

Het college van burgemeester en wethouders verzamelt voortdurend marktgegevens met betrekking tot de volgende handelingen in het economische verkeer:

  1. verkooptransacties van woningen en niet-woningen;

  2. verhuurtransacties van niet-woningen;

  3. stichtingskosten van niet-woningen; en

  4. gronduitgifteprijzen.

3.

Het verzamelen van verhuurgegevens van niet-woningen geschiedt door middel van het inlichtingenformulier verhuurgegevens niet-woningen dat in overeenstemming is met het in bijlage 2 opgenomen model.

4.

Het verzamelen van gegevens over gebruikers van niet-woningen geschiedt door middel van het inlichtingenformulier gebruikers niet-woningen dat in overeenstemming is met het in bijlage 3 opgenomen model.

5.

Met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde handelingen wordt geanalyseerd in hoeverre de omstandigheden overeenstemmen met het voorschrift voor de waardebepaling, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de wet, in hoeverre de gegevens overeenstemmen met vergelijkbare handelingen in het economische verkeer en in hoeverre de bij deze handelingen betrokken onroerende zaken overeenstemmen met de onroerende zaken, bedoeld in artikel 16 van de wet.

6.

Het college van burgemeester en wethouders registreert de in het tweede lid bedoelde gegevens en de resultaten van de in het vijfde lid bedoelde analyses. Bij deze registratie wordt tevens vastgelegd de datum waarop de in het eerste lid bedoelde handelingen hebben plaatsgevonden.

7.

Het college van burgemeester en wethouders ziet erop toe dat taxateurs die zijn aangesteld als ambtenaar der gemeentelijke belastingen buiten bezwaar van den lande in tijdelijke dienst voor onbepaalde tijd en die het beroep van bemiddelaar bij transacties met onroerende zaken uitoefenen, niet de informatie ingevolge het Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken inwinnen bij de informatieplichtige, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 2° van dat besluit. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing indien de gegevensdragers van de in die volzin bedoelde informatieplichtige zich bevinden bij een administratiekantoor.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Bijlage 1 [Vervallen per 22-02-2003]

Bijlage 2. Model inlichtingenformulier verhuurgegevens niet-woningen

Bijlage 3. MODEL INLICHTINGENFORMULIER GEBRUIKERS NIET-WONINGEN

Bijlage 4

Bijlage 5. Model taxatieverslag niet-woningen (vervangingswaarde)

Bijlage 6. Model taxatieverslag niet-woningen (huurkapitalisatie)