Home

Penitentiaire beginselenwet

Geldig vanaf 1 oktober 2022
Geldig vanaf 1 oktober 2022

Penitentiaire beginselenwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de penitentiaire regelgeving te herzien, in het bijzonder aangaande het differentiatie- en selectiestelsel, en in verband daarmee de Beginselenwet gevangeniswezen te vervangen door de Penitentiaire beginselenwet alsmede enige bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister voor Rechtsbescherming;

 2. inrichting: een penitentiaire inrichting als bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 3. afdeling: een afdeling van een inrichting als bedoeld in artikel 8, tweede lid;

 4. directeur: de persoon, bedoeld in artikel 3, derde lid, alsmede diens vervanger of vervangers, bedoeld in artikel 3, vierde lid;

 5. gedetineerde: een persoon ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel in een inrichting plaatsvindt;

 6. ambtenaar of medewerker: een persoon die een taak uitoefent in het kader van de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel;

 7. [vervallen;]

 8. reclasseringswerker: een reclasseringswerker als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Reclasseringsregeling 1995;

 9. rechtsbijstandverlener: de advocaat of de medewerker van de voorziening, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand, voor zover belast met de verlening van rechtsbijstand anders dan rechtshulp;

 10. Raad: de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming;

 11. commissie van toezicht: een commissie als bedoeld in artikel 7, eerste lid;

 12. beklagcommissie: een commissie als bedoeld in artikel 62, eerste lid;

 13. beroepscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid;

 14. verblijfsruimte: de aan een gedetineerde door de directeur ingevolge artikel 16, tweede lid, toegewezen ruimte;

 15. penitentiair programma: een programma als bedoeld in artikel 4;

 16. huisregels: regels als bedoeld in artikel 5, eerste lid;

 17. activiteiten: activiteiten als bedoeld in hoofdstuk VIII;

 18. vrijheidsstraf: gevangenisstraf, (vervangende) hechtenis, militaire detentie en (vervangende) jeugddetentie;

 19. vrijheidsbenemende maatregel: voorlopige hechtenis, vreemdelingenbewaring, gijzeling, lijfsdwang, terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging, plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders en vrijheidsbeneming die op andere dan de in artikel 1, onder s, genoemde gronden plaatsvindt;

 20. goed gedrag: een zodanige opstelling van een gedetineerde dat hij heeft doen blijken van een bijzondere geschiktheid tot terugkeer in de samenleving;

 21. elektronisch toezicht: een technische voorziening waarbij, gebruik makend van signalen, met regelmatige tussenpozen de aanwezigheid van een bepaalde persoon op een bepaalde tijd en plaats gecontroleerd wordt.

Hoofdstuk II. Doelstelling, beheer en toezicht

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 5b

Artikel 6

Artikel 7

Hoofdstuk III. Bestemming

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Hoofdstuk IV. Selectie en selectieprocedure

Paragraaf 1. Plaatsing en overplaatsing

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 16

Paragraaf 2. Bezwaar- en verzoekschriftprocedure

Artikel 17

Artikel 18

Hoofdstuk IVa. Detentie- en re-integratieplan

Artikel 18a

Artikel 18b

Hoofdstuk IVb. Inrichtingen voor stelselmatige daders

Artikel 18c

Artikel 18d

Artikel 18e

Hoofdstuk IVc. Vervoer

Artikel 18f

Artikel 18g

Hoofdstuk V. Bewegingsvrijheid

Paragraaf 1. Mate van gemeenschap

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Paragraaf 2. Ordemaatregelen

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 24a

Artikel 25

Paragraaf 3. Verlaten van de inrichting

Artikel 26

Hoofdstuk VI. Controle en geweldgebruik

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 34a

Artikel 35

Hoofdstuk VII. Contact met de buitenwereld

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Hoofdstuk VIII. Verzorging, arbeid en andere activiteiten

Paragraaf 1. Verzorging

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Paragraaf 1a. Verblijf in een bijzondere afdeling in verband met de geestelijke gezondheidstoestand

Artikel 46a

Artikel 46b

Artikel 46c

Artikel 46d

Artikel 46e

Paragraaf 2. Arbeid en andere activiteiten

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Hoofdstuk IX. Disciplinaire straffen

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 51a

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Hoofdstuk X. Informatie, hoor- en mededelingsplicht en dossier

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Hoofdstuk Xa. Bemiddeling

Artikel 59a

Hoofdstuk XI. Beklag

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Hoofdstuk XIa. Beklag inzake vervoer

Artikel 68a

Artikel 68b

Hoofdstuk XII. Beroep tegen de uitspraak van de beklagcommissie

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Hoofdstuk XIIa. Beroep inzake vervoer

Artikel 71a

Hoofdstuk XIIb. Beroep tegen medisch handelen

Artikel 71b

Artikel 71c

Artikel 71d

Artikel 71e

Artikel 71f

Hoofdstuk XIII. Beroep inzake plaatsing, overplaatsing, deelname aan een penitentiair programma, verlof en strafonderbreking

Artikel 72

Artikel 73

Hoofdstuk XIV. Overleg en vertegenwoordiging

Artikel 74

Artikel 75

Hoofdstuk XV. Bijzondere bepalingen met betrekking tot veroordeelden ten aanzien van wie artikel 13 of 19 van het wetboek van strafrecht is toegepast

Artikel 76

Hoofdstuk XVI. Bijzondere bepalingen betreffende inrichtingen tot klinische observatie bestemd

Artikel 77

Hoofdstuk XVIa. Experimenten

Artikel 77a

Artikel 77b

Hoofdstuk XVII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95