Home

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 augustus 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 augustus 2024

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Opschrift

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet tegemoetkoming studiekosten te wijzigen als uitvloeisel van het regeerakkoord 1998 en van de nota «Meer voor meer»;

dat het voorts wenselijk is de leesbaarheid van de Wet tegemoetkoming studiekosten te vergroten en aan te sluiten bij de terminologie van de Wet studiefinanciering 2000;

dat het in verband met het grote aantal wijzigingen wenselijk is de Wet tegemoetkoming studiekosten in te trekken en te vervangen door een nieuwe wet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

achterstallige schuld: achterstallige schuld als bedoeld in de WSF 2000, berekend op grond van artikel 6.3,

AWIR: Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen,

bovenbouw:

  1. voor havo: het vierde en vijfde leerjaar, of

  2. voor vwo: het vierde, vijfde en zesde leerjaar,

havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.5 WVO 2020,

ho-student: degene die hoger onderwijs volgt als bedoeld in de artikelen 2.11 en 2.12,

leerling: scholier of vavo-student,

lening: rentedragende lening die niet kan worden omgezet in een gift,

onderbouw:

  1. het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 2.93, derde lid, WVO 2020, alle leerjaren,

  2. het praktijkonderwijs, bedoeld in artikel 2.8 WVO 2020, alle leerjaren,

  3. voor havo: het eerste, tweede en derde leerjaar, of

  4. voor vwo: het eerste, tweede en derde leerjaar,

onderwijsbijdrage:

  1. lesgeld als bedoeld in artikel 5 van de Les- en cursusgeldwet,

  2. voor een niet uit 's Rijks kas bekostigde school de verschuldigde bijdrage aan de school,

  3. voor de toepassing van afdeling 5.1, voorzover het een uit 's Rijks kas bekostigde school betreft: het bedrag, bedoeld in artikel 5.3, of

  4. voor de toepassing van afdeling 5.2, voorzover het een uit 's Rijks kas bekostigde school betreft: de bedragen, bedoeld in artikel 5.10,

onderwijsnummer: door Onze Minister uitgegeven persoonsgebonden nummer, toegekend aan een persoon aan wie niet van overheidswege een burgerservicenummer is verstrekt,

Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

partner: degene die in het kalenderjaar waarin het school- of studiejaar aanvangt gedurende meer dan 6 maanden partner als bedoeld in artikel 3 AWIR van de aanvrager is, met dien verstande dat voor de toepassing van hoofdstuk 4 voor «belanghebbende» gelezen wordt: TOS-ouder,

peiljaar: tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin het schooljaar of studiejaar aanvangt,

reguliere studiefinanciering: studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, WSF 2000,

scholier: degene die voortgezet onderwijs volgt,

school: school of instelling in de zin van de Experimentenwet onderwijs, Wet op de erkende onderwijsinstellingen, WEC, WHW of WVO 2020,

schooljaar: tijdvak dat aanvangt op 1 augustus van enig kalenderjaar en eindigt op 31 juli daaropvolgend,

studiejaar: tijdvak dat aanvangt op 1 september van enig kalenderjaar en eindigt op 31 augustus daaropvolgend,

tegemoetkoming: door Onze Minister verstrekte toekenning in verband met het volgen van een opleiding in het onderwijs waarop uitsluitend op grond van deze wet aanspraak bestaat,

termijnbetaling: termijnbetaling als bedoeld in de WSF 2000, berekend op grond van artikel 6.3,

thuiswonende leerling: scholier of vavo-student die woont op het adres van de TOS-ouder of partner van de TOS-ouder,

toetsingsinkomen: inkomen als bedoeld in artikel 8, eerste en tweede lid, AWIR, met dien verstande dat voor «berekeningsjaar» gelezen wordt: peiljaar,

TOS-ouder: wettelijke vertegenwoordiger in het laatste kwartaal waarin de leerling nog 17 jaar was,

uitwonende leerling: scholier of vavo-student die niet een thuiswonende leerling is,

vavo: opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel a, WEB,

vavo-student: degene die vavo volgt als bedoeld in artikel 2.10,

voortgezet onderwijs: onderwijs in de zin van de WVO 2020, en, tenzij anders is bepaald, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de WEC,

vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000,

vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 2.4 WVO 2020,

WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs,

WEC: Wet op de expertisecentra,

WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,

WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000,

WVO 2020: Wet voortgezet onderwijs 2020.

Artikel 1.2. Peildatum

Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet is bepalend de toestand op de eerste dag van de maand, tenzij anders is bepaald.

Artikel 1.3. Aanvraag

Artikel 1.4 [Vervallen per 01-09-2005]

Artikel 1.5. Woonplaats

Artikel 1.6 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1.7. Gebruik burgerservicenummer of onderwijsnummer

Artikel 1.8. AWIR van toepassing

Hoofdstuk 2. Werkingssfeer

Paragraaf 2.1. Algemeen

Artikel 2.1. Reikwijdte en voorwaarden tegemoetkoming

Artikel 2.2. Nationaliteit

Artikel 2.3. Leeftijd

Paragraaf 2.2. [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 2.4 [Vervallen per 01-08-2009]

Artikel 2.5 [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 2.6 [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 2.7 [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 2.8 [Vervallen per 01-08-2009]

Paragraaf 2.3. Onderwijssoorten in de zin van hoofdstuk 4

Artikel 2.9. Voortgezet onderwijs

Artikel 2.10. Vavo

Paragraaf 2.4. Onderwijssoorten in de zin van hoofdstuk 5

Artikel 2.11. Lerarenopleidingen bekostigde en niet bekostigde instellingen hoger onderwijs

Artikel 2.12. Post-hoger onderwijs lerarenopleidingen en didactische cursus educatie en beroepsonderwijs

Artikel 2.13. Voortgezet onderwijs en vavo

Paragraaf 2.5. Aanspraak

Artikel 2.14. Geen aanspraak

Artikel 2.15. Geen aanspraak tegemoetkoming hoofdstuk 4

Artikel 2.16. Geen aanspraak tegemoetkoming hoofdstuk 5

Artikel 2.17. Aanspraak tegemoetkoming hoofdstuk 4

Artikel 2.18 [Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 2.19. Aanspraak bij einde studie hoofdstuk 4

Artikel 2.20 [Vervallen per 01-01-2006]

Paragraaf 2.6. Overige bepalingen

Artikel 2.21. Geen aanspraak bij aanspraak WSF 2000

Artikel 2.22. Geen aanspraak na hoger onderwijs

Artikel 2.22a. Rechtens ontnomen vrijheid

Artikel 2.22b. Geen aanspraak uitreiziger

Paragraaf 2.7. Inkomen

Artikel 2.23. Grensbedrag draagkracht

Artikel 2.24 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2.25. Korting op tegemoetkoming

Artikel 2.26. Verdeling bij korting op tegemoetkoming

Artikel 2.27. Verdeling kortingsbedrag wegens telkinderen

Artikel 2.28. Peiljaarverlegging bij terugval in inkomen

Artikel 2.29

Hoofdstuk 3. [Vervallen per 01-08-2015]

Paragraaf 3.1. [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 3.1 [Vervallen per 01-08-2015]

Paragraaf 3.2. [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 3.2 [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 3.3 [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 3.4 [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 3.5 [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 3.6 [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 3.7 [Vervallen per 01-08-2015]

Paragraaf 3.3. [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 3.8 [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 3.9 [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 3.10 [Vervallen per 01-08-2015]

Hoofdstuk 4. Leerlingen van 18 jaar en ouder in voortgezet onderwijs en vavo

Paragraaf 4.1. Reikwijdte

Artikel 4.1. Reikwijdte

Paragraaf 4.2. Tegemoetkoming

Artikel 4.2. Samenstelling tegemoetkoming

Artikel 4.3. Basistoelage

Artikel 4.3a. Verhoogde basistoelage in het schooljaar 2023–2024

Artikel 4.3b. Grondslag voor tijdelijke verhoging basistoelage

Artikel 4.4. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage vavo en niet bekostigd onderwijs

Artikel 4.5. Tegemoetkoming schoolkosten

Artikel 4.6. Overzicht hoogte tegemoetkoming schoolkosten

Artikel 4.7. Voorschot onderwijsbijdrage vavo en niet bekostigd onderwijs

Paragraaf 4.3. Toekenning

Artikel 4.8. Toekenning tegemoetkoming

Artikel 4.9. Gedeeltelijke toekenning

Artikel 4.10. Toekenningsperiode

Artikel 4.11. Weigerachtige ouders

Paragraaf 4.4. Langdurige afwezigheid

Artikel 4.12. Langdurige afwezigheid in het voortgezet onderwijs of vavo

Artikel 4.13. Weer aanwezig binnen 8 weken

Artikel 4.14. Langdurige afwezigheid in het niet bekostigd voortgezet onderwijs

Hoofdstuk 5. Leraren alsmede leerlingen in deeltijd vo 18+ en vavo

Afdeling 5.1. Leraren

Paragraaf 5.1.1. Reikwijdte

Artikel 5.1. Reikwijdte

Paragraaf 5.1.2. Tegemoetkoming

Artikel 5.2. Samenstelling tegemoetkoming
Artikel 5.3. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage
Artikel 5.4. Tegemoetkoming schoolkosten

Paragraaf 5.1.3. Toekenning

Artikel 5.5. Toekenning tegemoetkoming
Artikel 5.6. Toekenningsperiode

Afdeling 5.2. Leerlingen in deeltijd vo 18+ en vavo

Paragraaf 5.2.1. Reikwijdte

Artikel 5.7. Reikwijdte

Paragraaf 5.2.2. Tegemoetkoming

Artikel 5.8. Samenstelling tegemoetkoming
Artikel 5.9. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Artikel 5.10. Overzicht hoogte tegemoetkoming

Paragraaf 5.2.3. Toekenning

Artikel 5.11. Toekenning tegemoetkoming
Artikel 5.12. Toekenningsperiode

Hoofdstuk 6. Opbouw en terugbetaling studieschuld

Artikel 6.1. Verplichting debiteur terugbetaling lening uit hoofdstuk 4

Artikel 6.2. Omzetting niet meer verrekenbare schulden uit hoofdstuk 4 in hetzij lening, hetzij verrekenbare schuld op grond van de WSF 2000

Artikel 6.3. WSF 2000 van overeenkomstige toepassing

Hoofdstuk 7. Herziening

Artikel 7.1. Herziening door Onze Minister

Artikel 7.1a. Herziening van rechtswege

Artikel 7.2. Bezwaarschriftprocedure

Artikel 7.3. Verrekening teveel toegekende en uitbetaalde tegemoetkoming

Hoofdstuk 8. Uitbetaling, verrekening en invordering

Artikel 8.1. Uitbetaling en verrekening

Artikel 8.2. Invordering en dwangbevel

Hoofdstuk 9. Toezicht en sancties

Paragraaf 9.1. Toezicht

Artikel 9.1. Toezicht door onderwijsinspectie

Paragraaf 9.2. Verstrekken van inlichtingen

Artikel 9.2. Verstrekken van inlichtingen door personen

Artikel 9.3. Verschoningsrecht studentendecaan

Artikel 9.4. Verstrekken van inlichtingen door scholen

Artikel 9.5. Verstrekken van inlichtingen door organen met een publiekrechtelijke taak

Artikel 9.5a. Verwerking van gegevens voor de toepassing van artikel 2.22b

Artikel 9.6 [Vervallen per 01-01-2009]

Paragraaf 9.3. Administratieve sanctie

Artikel 9.7. Niet verstrekken van inlichtingen over langdurige afwezigheid van leerlingen als bedoeld in hoofdstuk 4

Artikel 9.8. Niet verstrekken van inlichtingen over studielast

Paragraaf 9.4. Strafbepalingen

Artikel 9.9. Niet verstrekken van inlichtingen

Artikel 9.10. Overtreding van een bepaling krachtens deze wet

Artikel 9.11. Overtreding

Hoofdstuk 10. [Vervallen per 01-04-2020]

Paragraaf 10.1. [Vervallen per 01-04-2020]

Artikel 10.1 [Vervallen per 01-04-2020]

Paragraaf 10.2. [Vervallen per 01-04-2020]

Artikel 10.2 [Vervallen per 01-04-2020]

Artikel 10.3 [Vervallen per 01-04-2020]

Artikel 10.4 [Vervallen per 01-04-2020]

Paragraaf 10.3. [Vervallen per 01-04-2020]

Artikel 10.5 [Vervallen per 01-04-2020]

Artikel 10.6 [Vervallen per 01-04-2020]

Paragraaf 10.4. [Vervallen per 01-04-2020]

Artikel 10.7 [Vervallen per 01-04-2020]

Artikel 10.8 [Vervallen per 01-04-2020]

Artikel 10.9 [Vervallen per 01-04-2020]

Hoofdstuk 11. Overige bepalingen

Artikel 11.1. Wijziging van bedragen

Artikel 11.2. Titel 4.2 Awb niet van toepassing

Artikel 11.3. Vervreemding, verpanding, belening en beslag

Artikel 11.4. Hardheidsclausule

Hoofdstuk 12. Overgangsbepalingen

Artikel 12.1 [Vervallen per 01-09-2005]

Artikel 12.2. Artikelen 1.1, 2.6, 2.21 en 3.1

Artikel 12.3. Afwijking van artikel 1.5

Artikel 12.3a. Afwijking van artikel 2.11

Artikel 12.4. Afwijking van artikel 2.22a

Artikel 12.4a [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 12.5 [Vervallen per 01-04-2020]

Artikel 12.6 [Vervallen per 01-08-2009]

Artikel 12.7 [Vervallen per 13-02-2004]

Artikel 12.8 [Vervallen per 13-02-2004]

Artikel 12.9 [Vervallen per 13-02-2004]

Artikel 12.10 [Vervallen per 01-04-2020]

Artikel 12.11. Afwijking in verband met de Aanpassingswet AWIR

Artikel 12.12. Afwijking in verband met de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht

Artikel 12.12a. Overgangsbepaling in verband met Wet op het kindgebonden budget

Artikel 12.13. Aanspraken en verplichtingen op grond van de Wet tegemoetkoming studiekosten

Artikel 12.14. Overgangsbepaling bezwaar en beroep

Artikel 12.15 [Vervallen per 01-04-2020]

Hoofdstuk 13. Wijzigingen in andere wetten

Artikel 13.1. Algemene bijstandswet

Artikel 13.2. Algemene Kinderbijslagwet

Artikel 13.3. Derde tranche algemene wet bestuursrecht

Artikel 13.4. Les- en cursusgeldwet

Artikel 13.5. Les- en cursusgeldwet

Artikel 13.6. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Artikel 13.7. Wet educatie en beroepsonderwijs

Artikel 13.8. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Artikel 13.9. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Artikel 13.10. Wet inkomstenbelasting 2001

Artikel 13.11. Wet inschakeling werkzoekenden

Artikel 13.12. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Artikel 13.13. Wet op het voortgezet onderwijs

Artikel 13.14. Wet studiefinanciering 2000

Artikel 13.15. Wet van 13 december 2000, Stb. 2001, 67

Artikel 13.16. Wet van 29 mei 1991, Stb. 283

Artikel 13.17. Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank

Hoofdstuk 14. Slotbepalingen

Artikel 14.1. Intrekking wet tegemoetkoming studiekosten

Artikel 14.2. Inwerkingtreding

Artikel 14.3. Citeertitel