Home

Uitvoeringsregeling Overgangswet elektriciteitsproductiesector

Geldig vanaf 1 juli 2009
Geldig vanaf 1 juli 2009

Uitvoeringsregeling Overgangswet elektriciteitsproductiesector

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2009]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. minister: Minister van Economische Zaken;

  2. wet: Overgangswet elektriciteitsproductiesector;

  3. rechtspersoon: rechtspersoon als vermeld in bijlage 1 bij deze regeling.

2.

Onder de overige in deze regeling gebruikte termen wordt verstaan hetgeen daaronder verstaan wordt in de Elektriciteitswet 1998.

§ 2. Tegemoetkoming

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 10

Artikel 11

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5