Home

Handelsregisterwet 2007

Geldig van 1 januari 2024 tot 19 juni 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 19 juni 2024

Handelsregisterwet 2007

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 19-06-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van een goede vervulling van publiekrechtelijke taken wenselijk is om het handelsregister uit te breiden en om te vormen tot een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 2. onderneming: een onderneming als bedoeld in artikel 5;

 3. rechtspersoon: een rechtspersoon als bedoeld in artikel 6;

 4. publiekrechtelijke rechtspersoon: een publiekrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

 5. kerkgenootschap: een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

 6. basisregister: een verzameling gegevens waarvan bij wet is bepaald dat deze authentieke gegevens bevat;

 7. authentiek gegeven: een in een basisregister opgenomen gegeven dat bij of krachtens wet als authentiek wordt aangemerkt;

 8. handelsregister: het register, bedoeld in artikel 2;

 9. Kamer: de Kamer van Koophandel, genoemd in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel;

 10. vestiging: een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van de activiteiten van een onderneming of rechtspersoon plaatsvindt;

 11. hoofdvestiging: een door een onderneming of een rechtspersoon als zodanig aangemerkte vestiging;

 12. nevenvestiging: een vestiging niet zijnde de hoofdvestiging;

 13. hoofdnederzetting: een in Nederland gelegen nevenvestiging van een buiten Nederland gevestigde onderneming of rechtspersoon of, indien er meer nevenvestigingen zijn, de door een onderneming of rechtspersoon als hoofdnederzetting aangemerkte nevenvestiging;

 14. verordening 2137/85: verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (PbEG L 199);

 15. verordening 2157/2001: verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) (PbEG L 294);

 16. uiteindelijk belanghebbende: uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

 17. Financiële inlichtingen eenheid: de Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

2.

Onder publiekrechtelijke rechtspersoon wordt mede verstaan een Europese groepering voor territoriale samenwerking als bedoeld in artikel 1 van verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (PbEU L 210).

Hoofdstuk 2. Het handelsregister

§ 2.1. Instellen handelsregister

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

§ 2.2. Inhoud handelsregister

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 16

Artikel 16a

Artikel 16b [Nog niet in werking]

Artikel 17

Hoofdstuk 3. De inschrijving in het handelsregister

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19a

Artikel 20

Hoofdstuk 4. De verstrekking en het gebruik van gegevens

§ 4.1. De verstrekking van gegevens, algemeen

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

§ 4.2. Publicatie inschrijvingen

Artikel 24

§ 4.3. Derdenwerking

Artikel 25

Artikel 26

§ 4.4. Verplichte vermelding nummer

Artikel 27

Hoofdstuk 5. Verstrekking van gegevens aan bestuursorganen en andere bevoegde autoriteiten en gebruik van gegevens door bestuursorganen

§ 5.1. Verstrekking aan bestuursorganen en andere bevoegde autoriteiten

Artikel 28

Artikel 29

§ 5.2. Gebruik door bestuursorganen

Artikel 30

§ 5.3. Eenmalige gegevensverstrekking

Artikel 31

Hoofdstuk 6. Wijziging van de in het handelsregister opgenomen gegevens

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 38a

Artikel 39

Hoofdstuk 7. Kwaliteitscontrole van het handelsregister

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 41a

Hoofdstuk 8. Toezicht en handhaving

§ 8.1. [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 42 [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 43 [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 44 [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 45 [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 46 [Vervallen per 01-07-2008]

§ 8.2. Handhaving

Artikel 47

Artikel 47a

Artikel 47b

Artikel 47c

§ 8.3. Klachtenbehandeling

Artikel 48

Hoofdstuk 9. Financiën

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 50a

Artikel 50b

Hoofdstuk 10. Overige bepalingen

Artikel 51

Artikel 51a

Artikel 52

Hoofdstuk 11. Wijziging andere wetten

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 55a

Artikel 55b

Artikel 55c

Artikel 55d

Artikel 55e

Artikel 55f

Artikel 55g

Artikel 55h

Artikel 55i

Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 62a

Artikel 62b

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65