Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-09-2022, ECLI:NL:GHARL:2022:7919, 21/00899

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-09-2022, ECLI:NL:GHARL:2022:7919, 21/00899

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
13 september 2022
Datum publicatie
23 september 2022
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:7919
Formele relaties
Zaaknummer
21/00899
Relevante informatie
Art. 228a Gemw, Art. 229b lid 1 Gemw, Art. 8:31 Awb, Art. 8:42 Awb, Art. 8:78 Awb

Inhoudsindicatie

Rioolheffing. Opbrengstlimiet.

Uitspraak

locatie Leeuwarden

nummer: BK-ARN 21/00899

uitspraakdatum: 13 september 2022

Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[belanghebbende] B.V. te [vestigingsplaats] (hierna: belanghebbende)

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 8 juni 2021, nummers LEE 20/1232 en LEE 20/2686 in het geding tussen belanghebbende en

de heffingsambtenaar van de gemeente Midden-Groningen (hierna: de heffingsambtenaar)

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

Bij beschikking van 30 april 2019 heeft de heffingsambtenaar op grond van de Wet waardering onroerende zaken de waarde van de onroerende zaak aan de [adres1] te [plaats1] (hierna ook: de onroerende zaak) voor het belastingjaar 2019 vastgesteld op € 58.000 naar de waardepeildatum 1 januari 2018. Tegelijk met deze beschikking is, in één geschrift vervat, de aanslag rioolheffing 2019 ten bedrage van € 190 opgelegd.

1.2.

Belanghebbende heeft met betrekking tot deze beschikkingen een bezwaarschrift, gedateerd 10 juni 2019, ingediend, dat door de heffingsambtenaar op 11 juni 2019 is ontvangen. De heffingsambtenaar heeft bij uitspraak, verzonden op 3 maart 2020, het bezwaar (het Hof begrijpt: de bezwaren) ongegrond verklaard.

1.3.

Belanghebbende is tegen die uitspraak (het Hof begrijpt: uitspraken) in beroep gekomen. De rechtbank Noord-Nederland (hierna: de Rechtbank) heeft bij uitspraak van 8 juni 2021, in afschrift aan partijen verzonden op 9 juni 2021, de beroepen ongegrond verklaard. De uitspraak is op 14 juni 2021 in het openbaar uitgesproken.

1.4.

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld bij het Hof.

1.5.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 5 juli 2022. Namens belanghebbende is verschenen [naam1] . Namens de heffingsambtenaar zijn verschenen [naam2] en [naam3] . Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt, dat aan deze uitspraak is gehecht.

2 Feiten

2.1.

De heffingsambtenaar heeft aan belanghebbende als eigenaar van de onroerende zaak een aanslag in de rioolheffing opgelegd ten bedrage van € 190. De aanslag rioolheffing is opgelegd op grond van de “Verordening rioolheffing 2018” zoals op 28 september 2017 vastgesteld door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Slochteren en gepubliceerd op 10 oktober 2017 (hierna: de Verordening).

2.2.

De door de gemeente Midden-Groningen vastgestelde programmabegroting voor het jaar 2019, Taakveld 7.2, houdt in:

Begroot 2019 Midden-Groningen

Primaire

Begroting 2019

Taakveld

Grootboek_Omschrijving

7.2 Riolering lasten

Overige goederen en diensten*

1.514.026

Verzekeringen

1.647

Contributies, donaties, bijdragen

15.900

Waterschapslasten

850

Waterverbruik

1.000

Energieverbruik

149.600

Telefoon- en datacomm. Kosten

28.200

Loonkosten

739.960

Aandeel Tractie/ Huisvestingskosten

119.385

Portokosten

5.500

Diensten instellingen vrije beroepen

5.500

Dotatie voorziening dub deb

81.618

Kapitaallasten (rente)

394.975

Kapitaallasten (afschrijving)

656.232

Kapitaallasten Tractie (rente)

2.938

Kapitaallasten Tractie (afschrijving)

56.108

Dotatie voorziening riolering

564.791

Totaal 7.2 Riolering lasten

4.338.230

7.2 Riolering baten

Overige goederen en diensten_baten gemeentelijke leges

vergoeding voor verrichte diensten

rioolheffing

-1.000

-500

-42.224

-5.441.190

Totaal 7.2 Riolering baten

- 5.484.914

Totaal saldo taakveld 7.2 Riolering

-1.146.684

*) Het budget overige goederen en diensten is voor uitbestede werkzaamheden zoals het onderhoudscontract voor kolken zuigen en vegen (voor 50% toegerekend aan riool),

storingscontracten, onderhoudscontracten en reparaties. .

Kostendekkendheid rioolheffing

2019

7.2 Riolering

Totaal 7.2 Riolering lasten*

Totaal 7.2 Riolering baten excl. rioolheffing

4.338.230

-43.724

Saldo lasten-baten taakveld 7.2 Riolering excl. rioolheffing

4.294.506

Toe te rekenen lasten

Kwijtschelding

161.840

Perceptiekosten

45.856

oninbaar

52.159

Overhead 3% van taakveld 0.4 Overhead met maximum van € 350.000

350.000

BTW (exploitatie)

351.090

BTW op nieuwe investering per jaar € 855.756

179.709

Totaal toe te rekenen lasten -

1.140.654

Totaal lasten tbv kostendekkenheld rioolheffing

5.435.160

Opbrengst rioolheffingen

-5.441.190

Dekkingspercentage rioolheffingen

100%

* incl. storting in de egalisatievoorziening Rioolheffing

564.791

3 Geschil

In geschil is of de uitspraak van de Rechtbank dient te worden vernietigd omdat de uitspraak niet (tijdig) in het openbaar is geschied (artikel 8:78 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)), of de redelijke termijn waarbinnen uitspraak op de beroepen moet zijn gedaan is overschreden, of de opbrengstlimiet met betrekking tot de rioolheffing is overschreden en of de op de zaak betrekking hebbende stukken zijn overgelegd (artikel 8:42 Awb).

4 Beoordeling van het geschil

5 Griffierecht en proceskosten

6 Beslissing