Aflevering 4

Gepubliceerd op 14 april 2016

MBB 2016, afl. 4 - Btw en fiscale eenheid

Aflevering 4, gepubliceerd op 14-04-2016 geschreven door Toet, drs. M.J.M.A.
Voor de btw-heffing kwalificeren zelfstandige personen die financieel, organisatorisch en economisch nauw met elkaar zijn verweven als een fiscale eenheid. Als sprake is van een fiscale eenheid, worden de onderdelen van de fiscale eenheid voor de btw-heffing als één ondernemer aangemerkt. Dit artikel bevat een uitgebreide beschouwing van de fiscale eenheid en gaat onder meer in op de Europeesrechtelijke aspecten, of niet-ondernemers ook deel kunnen uitmaken van de fiscale eenheid, de zogenoemde

MBB 2016, afl. 4 - De unierechtelijke houdbaarheid van de Nederlandse renteaftrekbeperkingen (deel 2)

Aflevering 4, gepubliceerd op 14-04-2016 geschreven door Mr. drs. P.B.N. van Os LL.M
De in de artikelen 10a, 10b, 13l en 15ad Wet VPB 1969 neergelegde renteaftrekbeperkingen ontlenen in essentie hun bestaan aan de grensoverschrijdende transacties en activiteiten van Nederlandse belastingplichtigen. In de regel is handhaving van die bepalingen namelijk weinig zinvol indien in relatie tot een lening naast de kredietnemer ook de kredietgever in Nederland belastingplichtig is,

MBB 2016, afl. 4 - Het fiscale invorderingsrecht en de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling: tijd om van een lappendeken een harmonieuze mantel te maken? (peer-reviewed artikel)

Aflevering 4, gepubliceerd op 14-04-2016 geschreven door Sanders, mr.drs. T.N.
Tot verdriet van menig fiscalist is sinds 1 juli 2009 de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling in titel 4.4 Awb van toepassing op het fiscale invorderingsrecht. Per saldo worden veel van de bepalingen echter weer teruggenomen door een bepaling in de IW 1990. Het gevolg is een onoverzichtelijke lappendeken. Geen winst van de harmonisatie dus, maar wel de nadelen ervan. In dit artikel wordt daarom onderzocht hoe van de lappendeken alsnog één harmonieus geheel kan worden gemaakt, zodat de burge

MBB 2016, afl. 4 - Uitleg winstbestemmingstoets zorgvrijstelling beperkt sectorontwikkelingen

Aflevering 4, gepubliceerd op 14-04-2016 geschreven door Moors MSc, M. en Reimert MSc M.A.H.
De zorgsector is sterk in beweging. Een van de ontwikkelingen is de wens van zorginstellingen om privaat kapitaal aan te trekken. In dit artikel stellen de auteurs dat het beleid van het Ministerie van Financiën ten aanzien van de toepassing van de zorgvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 strijdig is met de uitleg van de wet, en tegengesteld is aan de ontwikkelingen in de zorgsector en het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in dit kader.