Aflevering 46

Gepubliceerd op 15 november 2023

NTFR 2023/1938 - Geen aanvullende maatregelen afbouw fossiele subsidies

Aflevering 46, gepubliceerd op 15-11-2023
Het kabinet heeft, gezien zijn demissionaire status, besloten geen aanvullende maatregelen voor te stellen voor de afbouw van fossiele subsidies. Dit schrijft minister Jetten in antwoord op Kamervragen over het rapport ‘Rechtvaardig afbouwen van fossiele subsidies: Minder CO2 en meer inkomsten’ van SOMO, OCI en Milieudefensie.

NTFR 2023/1943 - Kennisgroepstandpunt verhogen gegarandeerde kapitaal kapitaalverzekering eigen woning na eerdere verlaging

Aflevering 46, gepubliceerd op 15-11-2023 geschreven door H. van Toledo
De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst heeft in eerste instantie op 27 oktober 2023 vragen beantwoord over de gevolgen van het verhogen van het op 31 december 2012 overeengekomen gegarandeerde kapitaal van een KEW na een eerdere verlaging. Zowel de verlaging van de verhoging hebben plaatsgevonden na 31 december 2012. Op 3 november 2023 is de reikwijdte van het standpunt uitgebreid.

NTFR 2023/1945 - Box 3-heffing verminderd conform werkelijk behaald rendement

ECLI:NL:GHDHA:2023:2025, datum uitspraak 04-10-2023, publicatiedatum 25-10-2023
Aflevering 46, gepubliceerd op 15-11-2023 met annotatie van mr. J. Zandee-Dingemanse
ongerealiseerd rendement; koerswinst; immateriële schade; geen individuele en buitensporige last; compensatie; rechtsherstel; motiveringsbeginsel; zorgvuldigheidsbeginsel; fair play-beginsel; voordeel uit sparen en beleggen; kerstarrest; proportionaliteitstoets; werkelijk rendement

NTFR 2023/1947 - Anbi-status terecht met terugwerkende kracht ingetrokken (art. 81.1 Wet RO)

ECLI:NL:HR:2023:1525, datum uitspraak 10-11-2023, publicatiedatum 10-11-2023
Aflevering 46, gepubliceerd op 15-11-2023
Belanghebbende is verbonden met, en draagt de leer uit van een bepaalde kerk. Zij beschikt sinds 1 januari 2008 over een anbi-status. Medio 2013 heeft de Belastingdienst een anbi-onderzoek ingesteld en daarover is overleg gevoerd. Bij beschikking van 2 januari 2017 heeft de inspecteur de anbi-status met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 ingetrokken. In geschil is of dit terecht is. Hof Arnhem-Leeuwarden (27 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8231, NTFR 2022/3622) heeft geoordeeld dat de inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat belanghebbende in ieder geval vanaf 1 januari 2010 niet langer uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen nut beogend karakter heeft, zodat de anbi-status terecht per die datum is ingetrokken. Uit diverse documenten volgt dat de feitelijke werkzaamheden van belanghebbende bestonden uit het ondersteunen van humanitaire en charitatieve activiteiten ten dienste van zending en christelijk dienstbetoon en hulpvaardigheid door middel van het verlenen van financiële steun, het participeren in rechtspersonen met een christelijke en/of humanitaire doelstelling en het verstrekken van leningen aan rechtspersonen met een christelijke en/of humanitaire doelstelling. De financiële middelen hiervoor verkreeg belanghebbende uit haar fondswervende activiteiten, bestaande uit het ontvangen van donaties, het participeren in deelnemingen en het verstrekken van leningen tegen commerciële tarieven (daaronder begrepen leningen aan (indirecte) deelnemingen van belanghebbende). Uit de website van belanghebbende volgt dat belanghebbende voor de verwezenlijking van haar doelstelling een ondersteunende en faciliterende positie heeft gekozen in plaats van de projecten zelf uit te voeren. De feitelijke werkzaamheden van belanghebbende zijn naar het oordeel van het hof niet rechtstreeks gericht op het dienen van een door haar nagestreefd algemeen belang, maar slechts op het op indirecte wijze dienen van de belangen van rechtspersonen die zich tot belanghebbende wenden met het verzoek om financiële steun om de door die rechtspersonen nagestreefde activiteiten mogelijk te maken. Daarmee voldoet belanghebbende niet aan de eis dat haar werkzaamheden rechtstreeks zijn gericht op het dienen van een door haar nagestreefd algemeen belang. Ten overvloede heeft het hof overwogen dat belanghebbende in ieder geval met ingang van 1 januari 2010 eveneens niet (langer) voldoet aan de anti-oppoteis en de winstoogmerktoets.

NTFR 2023/1948 - Voorvoegingsverliezen dochters niet verrekenbaar wegens wijziging belang en omdat bezittingen van belanghebbende voor meer dan 50% bestaan uit beleggingen

ECLI:NL:PHR:2023:848, datum uitspraak 29-09-2023, publicatiedatum 13-10-2023
Aflevering 46, gepubliceerd op 15-11-2023 met annotatie van dr. M. van Dun
Belanghebbende verhuurt onroerende zaken aan particulieren in het belang van de volkshuisvesting en de leefbaarheid. Met twee dochters en haar moeder, een Stichting woningcorporatie, was zij tot 8 juli 2016 een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Op die datum heeft de stichting 55,02% van haar aandelen overgedragen aan vier andere partijen, waardoor de fiscale eenheid werd verbroken. Belanghebbende is op dezelfde dag als de moeder een nieuwe fiscale eenheid aangegaan met haar twee dochters. In de aangifte Vpb 2016 van die nieuwe eenheid heeft zij voorvoegingsverliezen van haar dochters verrekend met haar winst. De inspecteur heeft die verrekening geweigerd op grond van art. 20a lid 1 Wet Vpb 1969, dat voorwaartse verliesverrekening uitsluit als het belang in een verliesvennootschap voor 30% of meer wijzigt. Lid 4 bevat een uitzondering die verrekening wél toelaat, waarvoor is vereist dat de bezittingen van belanghebbende niet voor meer dan 50% bestaan uit beleggingen. Lid 8(a) merkt verhuur van onroerende zaken aan derden echter aan als beleggen.

NTFR 2023/1978 - Fiche Richtlijn Verrekenprijzen

Aflevering 46, gepubliceerd op 15-11-2023 geschreven door mr. S.J.P. Ubachs
Minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken heeft een Kamerbrief gestuurd met fiches over nieuwe Commissievoorstellen. In dit fiche deelt zij het kabinetsstandpunt over de Richtlijn Verrekenprijzen.