Home

Wet voortgezet onderwijs 2020

Geldig van 13 juni 2024 tot 1 augustus 2024
Geldig van 13 juni 2024 tot 1 augustus 2024

Wet voortgezet onderwijs 2020

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 13-06-2024 tot 01-08-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede gelet op artikel 23 van de Grondwet, met het oog op de rechtszekerheid en de consistentie en toegankelijkheid van de wetgeving voor het voortgezet onderwijs in zowel Europees Nederland als Caribisch Nederland, wenselijk is om de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES te vervangen door een nieuwe wet voor het voortgezet onderwijs met een heldere ordening en duidelijk geformuleerde regels;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders is bepaald, verstaan onder:

Artikel 1.2. Toepassing bepalingen in openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt steeds gelezen voor:

Artikel 1.3. Reikwijdte

Artikel 1.4. Karakter en doelen voortgezet onderwijs

Artikel 1.5. Aard bepalingen bekostigd bijzonder onderwijs

Hoofdstuk 2. Onderwijs

Paragraaf 1. Schoolsoorten, doelen en structuren voortgezet onderwijs

Artikel 2.1. Schoolsoorten voortgezet onderwijs

Artikel 2.2. Actief burgerschap en sociale cohesie

Artikel 2.3. Karakter openbaar voortgezet onderwijs

Artikel 2.4. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Artikel 2.5. Hoger algemeen voortgezet onderwijs

Artikel 2.6. Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

Artikel 2.7. Voorbereidend beroepsonderwijs

Artikel 2.8. Praktijkonderwijs

Artikel 2.9. Dagscholen; contractactiviteiten

Paragraaf 2. Inrichting van het voortgezet onderwijs

Artikel 2.10. Reikwijdte

Artikel 2.11. Instructietaal

Artikel 2.12. Algemeen doel inrichting voortgezet onderwijs eerste twee leerjaren

Artikel 2.13. Kerndoelen eerste twee leerjaren

Artikel 2.14. Onderwijsprogramma eerste twee leerjaren

Artikel 2.15. Fries eerste twee leerjaren

Artikel 2.16. Vaststelling kerndoelen Fries

Artikel 2.17. Gronden onthouden goedkeuring verordening inzake kerndoelen Fries

Artikel 2.18. Ontheffingen delen onderwijsprogramma eerste twee leerjaren; bijzondere regels

Artikel 2.19. Onderwijsprogramma derde leerjaar vwo en havo

Artikel 2.20. Voorbereidend hoger onderwijs; profielen vwo en havo

Artikel 2.21. Opbouw en vakken van profielen vwo en havo

Artikel 2.22. Vmbo

Artikel 2.23. Leerwegen en profielen vmbo

Artikel 2.24. Opbouw en vakken van profielen vmbo

Artikel 2.25. Profielen in de theoretische leerweg

Artikel 2.26. Profielen in de beroepsgerichte leerwegen

Artikel 2.27. Profielen in de gemengde leerweg

Artikel 2.28 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 2.29. Doelgroep praktijkonderwijs

Artikel 2.30. Toelaatbaarheid en toelating praktijkonderwijs

Artikel 2.31. Inrichting praktijkonderwijs

Artikel 2.32. Maatschappelijke stage

Artikel 2.33. Voortgezet onderwijs in lichamelijke opvoeding

Artikel 2.34. Bestrijding achterstanden voortgezet onderwijs

Artikel 2.35. Godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs aan openbare scholen

Artikel 2.36. Volgen van lessen bijzondere school door leerlingen met andere levensovertuiging

Artikel 2.37. Vrijstelling en ontheffing onderwijsprogramma

Paragraaf 3. Onderwijstijd, vakanties

Artikel 2.38. Onderwijstijd

Artikel 2.39. Onderwijsdagen

Artikel 2.40. Meetellen onderwijstijd voortgezet speciaal onderwijs

Paragraaf 4. Extra begeleiding en ondersteuning van leerlingen

Artikel 2.41. Begeleiding van leerlingen met extra ondersteuning

Artikel 2.42. Doelgroep en inrichting leerwegondersteunend onderwijs

Artikel 2.43. Aangewezen zijn op leerwegondersteunend onderwijs

Artikel 2.44. Ontwikkelingsperspectief

Artikel 2.45. Voortgezet onderwijs aan zieke leerlingen

Artikel 2.46. Ondersteuning bij het voortgezet onderwijs aan zieke leerlingen

Artikel 2.47. Samenwerkingsverbanden

Artikel 2.47a. Ouder- en jeugdsteunpunt van het samenwerkingsverband [Nog niet in werking]

Artikel 2.48. Mogelijkheid afwijken van landelijke criteria, procedure, duur en licenties

Artikel 2.49. Taakverwaarlozing samenwerkingsverband

Paragraaf 5. Toetsen en eindexamens

Artikel 2.50. Reikwijdte

Artikel 2.51. Eindexamen

Artikel 2.51a. De examensecretaris

Artikel 2.52. Afnametaal bij toetsen en examens

Artikel 2.53. Inhoud eindexamen

Artikel 2.54. Examenprogramma’s

Artikel 2.55. Schoolexamen

Artikel 2.55a. Verstrekking beoordeling schoolexamen

Artikel 2.56. Centraal examen

Artikel 2.57. Vaststelling uitslag eindexamen

Artikel 2.58. Diploma’s, getuigschriften, certificaten en cijferlijsten

Artikel 2.59. Verklaring bij verlaten school en getuigschrift praktijkonderwijs

Artikel 2.60. Examenreglement: inhoud en vaststelling

Artikel 2.60a. Programma van toetsing en afsluiting: de inhoud

Artikel 2.60b. Programma van toetsing en afsluiting: vaststelling

Artikel 2.60c. Programma van toetsing en afsluiting: wijziging

Artikel 2.60d. Benoeming en samenstelling van de examencommissie

Artikel 2.60e. Taken en bevoegdheden van de examencommissie

Artikel 2.61. Onregelmatigheden; onvoorziene omstandigheden; maatregelen

Artikel 2.62. Intrekking examenbevoegdheid

Artikel 2.63. Administratief beroep bij besluiten inzake maatregelen

Artikel 2.64. Voorziening bij beslissingen inzake maatregelen

Artikel 2.65. Hardheidsclausule

Paragraaf 6. Aanwijzing als school met examenbevoegdheid

Artikel 2.66. Aanwijzing als school met examenbevoegdheid

Artikel 2.67. Aanvraag tot aanwijzing als school met examenbevoegdheid

Artikel 2.68. Toepasselijke regels aangewezen school met examenbevoegdheid

Artikel 2.69. Overige regels aangewezen school met examenbevoegdheid

Artikel 2.70. Intrekking aanwijzing

Artikel 2.71. Aanwijzing scholen voortgezet speciaal onderwijs met examenbevoegdheid

Paragraaf 7. Staatsexamens

Artikel 2.72. Staatsexamens en deelstaatsexamens

Artikel 2.73. Identificatie bij staatsexamen

Artikel 2.74. Afnametaal bij toetsen en examens

Artikel 2.75. Inhoud staatsexamen en deelstaatsexamen

Artikel 2.76. Examenprogramma’s

Artikel 2.77. College-examen

Artikel 2.78. Centraal examen van staatsexamen

Artikel 2.79. Vaststelling van de uitslag

Artikel 2.80. Diploma’s, certificaten en cijferlijsten

Artikel 2.81. Examenreglement; programma van toetsing en afsluiting

Artikel 2.82. Onregelmatigheden; onvoorziene omstandigheden; maatregelen

Artikel 2.83. Bezwaar bij College voor toetsen en examens

Artikel 2.84. Uitvoeringsregels over het staatsexamen

Artikel 2.85. Hardheidsclausule

Paragraaf 8. Andere vormen van voortgezet onderwijs

Artikel 2.86. Instellingen voor voortgezet onderwijs

Paragraaf 9. Kwaliteitszorg en communicatie

Artikel 2.87. Kwaliteit onderwijs

Artikel 2.88. Schoolplan: typering

Artikel 2.89. Schoolplan: onderwijskundig beleid

Artikel 2.90. Schoolplan: personeelsbeleid

Artikel 2.91. Schoolplan: stelsel van kwaliteitszorg

Artikel 2.92. Schoolgids

Artikel 2.92a. Inspraak ondersteuningsaanbod [Nog niet in werking]

Artikel 2.93. Aanduiding onderwijsaanbod in maatschappelijk verkeer

Artikel 2.94. Zeer zwak onderwijs en beoordeling leerresultaten

Artikel 2.95. Opheffing school of beëindiging bekostiging

Artikel 2.96. Informeren ouders bij zeer zwak onderwijs

Artikel 2.97. Rapportage vorderingen van leerlingen

Artikel 2.98. Leerlingenstatuut

Paragraaf 10. Onderwijskundige verbanden en samenwerking

Artikel 2.99. Samenwerking tussen scholen onderling en met instellingen voor educatie en beroepsonderwijs voor doelmatig en doeltreffend onderwijs

Artikel 2.100. Samenwerkingsovereenkomst

Artikel 2.101. Nadere regels samenwerkingsovereenkomst

Artikel 2.102. Entreeopleiding volgen in plaats van basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Artikel 2.103. Leer-werktraject als anders ingerichte basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Artikel 2.104. Samenwerkingsovereenkomst bij leer-werktraject vmbo

Artikel 2.105. Beoordeling kwaliteit en erkenning leerbedrijven bij leer-werktraject vmbo

Artikel 2.106. Uitvoeringsregels leer-werktrajecten

Artikel 2.107. Vervangende voorziening voor praktijkplaats bij leer-werktraject vmbo

Artikel 2.107a. Doorlopende leerroute vmbo-mbo

Artikel 2.107b. Samenwerking tussen VO-scholen en MBO-instellingen in het kader van doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Artikel 2.107c. Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo

Artikel 2.107d. Inrichting doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Artikel 2.107e. Inschrijving doorlopende leerroute vmbo-mbo

Artikel 2.107f. Verantwoordelijkheid van de school

Artikel 2.107g. Cursusduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

Artikel 2.107h. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BOL)

Artikel 2.107i. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BBL)

Artikel 2.107j. Examinering en diplomering VO binnen een doorlopende leerroute vmbo-mbo

Artikel 2.107k. Overstapoptie

Artikel 2.107l. Geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

Artikel 2.108. Onderwijs aan een andere school van hetzelfde bevoegd gezag

Artikel 2.109. Samenwerking aangewezen school met onbekostigde vavo-instelling

Artikel 2.109a. Samenwerking met onbekostigd mbo t.b.v. doorlopende leerroute vmbo-mbo

Paragraaf 11. Beschikbaar stellen van lesmateriaal aan leerlingen

Artikel 2.110. Beschikbaarstelling lesmateriaal aan leerlingen

Paragraaf 12. Beleidsinhoudelijke informatie

Artikel 2.111. Beleidsinhoudelijke informatie

Hoofdstuk 3. Bestuur

Paragraaf 1. Bestuur en intern toezicht

Artikel 3.1. Goed bestuur; scheiding bestuur en intern toezicht

Artikel 3.2. Code en branchecode goed bestuur

Artikel 3.3. Inhoud intern toezicht

Paragraaf 2. Openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

Artikel 3.4. Instelling openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

Artikel 3.5. Verordening openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

Artikel 3.6. Taken en bevoegdheden openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

Artikel 3.7. Gemeentelijke taken en bevoegdheden openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

Artikel 3.8. Openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs met raad van toezicht

Artikel 3.9. Taakverwaarlozing openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

Paragraaf 3. Stichting voor openbaar onderwijs

Artikel 3.10. Oprichting stichting voor openbaar onderwijs

Artikel 3.11. Statuten stichting voor openbaar onderwijs

Artikel 3.12. Taken en bevoegdheden stichting voor openbaar onderwijs

Artikel 3.13. Gemeentelijke taken en bevoegdheden stichting voor openbaar onderwijs

Artikel 3.14. Stichting voor openbaar onderwijs met raad van toezicht

Artikel 3.15. Taakverwaarlozing stichting voor openbaar onderwijs

Paragraaf 4. Stichting voor openbaar en bijzonder onderwijs

Artikel 3.16. Stichting voor openbaar en bijzonder onderwijs

Artikel 3.17. Statuten stichting voor openbaar en bijzonder onderwijs

Artikel 3.18. Taken en bevoegdheden stichting voor openbaar en bijzonder onderwijs

Artikel 3.19. Gemeentelijke bevoegdheid opheffing openbare school

Artikel 3.20

Artikel 3.21. Taakverwaarlozing stichting voor openbaar en bijzonder onderwijs

Paragraaf 5. Stichting voor instandhouding samenwerkingsschool

Artikel 3.22. Stichting voor instandhouding samenwerkingsschool

Artikel 3.23. Identiteitscommissie en statuten stichting voor instandhouding samenwerkingsschool

Artikel 3.24. Taken en bevoegdheden stichting voor instandhouding samenwerkingsschool; overdracht, opheffing of samenvoeging samenwerkingsschool

Artikel 3.25. Overige regels samenwerkingsschool

Artikel 3.26. Taakverwaarlozing stichting voor instandhouding samenwerkingsschool

Paragraaf 6. Niet bekostigd onderwijs

Artikel 3.27. Kennisgeving oprichting niet bekostigde school

Paragraaf 7. Fusies

Artikel 3.28. Bestuursoverdracht

Artikel 3.29. Institutionele fusie

Artikel 3.30. Instemming Minister

Artikel 3.31. Aanvraag en fusie-effectrapportage

Artikel 3.32. Beslistermijn; positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen

Artikel 3.33. Overdracht; splitsing

Paragraaf 8. Centrale diensten

Artikel 3.34. Centrale dienst

Paragraaf 9. Klachten, maatregelen en aanwijzingen

Artikel 3.35. Indiening klacht; klachtenregeling

Artikel 3.36. Klachtenbehandeling

Artikel 3.37. Maatregelen

Artikel 3.38. Aanwijzing

Artikel 3.38a. Spoedaanwijzing

Paragraaf 10. Veiligheid

Artikel 3.39. Verplichting tot overleg en aangifte zedenmisdrijven

Artikel 3.40. Zorgplicht veiligheid op school

Artikel 3.41. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Paragraaf 11. Overige bepalingen

Artikel 3.42. Overleg onderwijsachterstandenbeleid

Artikel 3.43. Verzending berichten aan bevoegd gezag [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 4. Voorzieningenplanning

Paragraaf 1. Aanspraak op bekostiging

Artikel 4.1. Bekostiging en voorzieningenplanning

Artikel 4.2. Nieuwe school of scholengemeenschap

Artikel 4.2a. Nieuwe nevenvestiging

Artikel 4.3. Toevoegen profiel vbo of school

Artikel 4.4. Voldoende openbaar onderwijs

Artikel 4.5. Aanvraagprocedure nieuwe school, scholengemeenschap, profiel vbo, nevenvestiging of school door splitsing

Artikel 4.5a. Verplichtingen voor aanvraag bekostiging

Artikel 4.6. Belangstellingsmeting

Artikel 4.7. Aanvang bekostiging en vervallen aanspraak bekostiging

Artikel 4.8. Leerwegondersteunend onderwijs

Artikel 4.9. Omzetting

Artikel 4.10. Samenvoeging scholen of scholengemeenschappen

Artikel 4.11 [Vervallen per 01-08-2022]

Paragraaf 2. Vestigingen

Artikel 4.12. Vestigingen

Artikel 4.13. Hoofdvestiging

Artikel 4.14. Nevenvestiging

Artikel 4.15. Uitbreiding onderwijsaanbod vestigingen

Artikel 4.16. Tijdelijke nevenvestiging

Artikel 4.17. Verplaatsing vestiging en gevolgen voor bekostigingsaanspraak

Paragraaf 3. Regionale samenwerking voorzieningenplanning

Artikel 4.18. Regionale samenwerking

Artikel 4.19. Regionaal plan onderwijsvoorzieningen

Artikel 4.20. Aanvraag onderwijsvoorzieningen deelnemers RPO

Artikel 4.21. Weigeringsgrond

Artikel 4.22. Huisvesting en aanvang bekostiging onderwijsvoorziening deelnemers RPO

Artikel 4.23. Voorbereiding besluiten

Paragraaf 4. Beëindiging van de bekostiging

Artikel 4.24. Opheffingsnormen

Artikel 4.25. Grondslag, afbouw en uitzonderingsmogelijkheden

Artikel 4.26. Beëindiging bekostiging bij einde looptijd regionaal plan onderwijsvoorzieningen

Artikel 4.27. Beëindiging bekostiging afdelingen voor havo

Paragraaf 5. Overige bepalingen

Artikel 4.28. Cursussen

Artikel 4.29. Overige uitvoeringsregels voorzieningenplanning

Hoofdstuk 5. Bekostiging en verantwoording

Paragraaf 1. Algemene bepalingen bekostiging

Artikel 5.1. Algemeen

Artikel 5.2. Bekostiging van school, scholengemeenschap en cursussen

Artikel 5.3. Toepassing hoofdstuk 5 op openbare scholen in stand gehouden door stichting of openbare rechtspersoon

Paragraaf 2. Grondslag bekostiging personeel en exploitatie scholen

Artikel 5.4. Bekostiging scholen en scholengemeenschappen

Artikel 5.5. Aanvullende bekostiging scholen met leerwegondersteunend onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs

Artikel 5.6. Bepalen van de hoogte van de bekostiging

Artikel 5.7 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 5.8. Teldatum aantal leerlingen en vestigingen voor berekening bekostiging

Artikel 5.9. Verstrekken aanvullende bekostiging bij bijzondere ontwikkelingen

Artikel 5.10. Aanvraag en verstrekken aanvullende bekostiging bij bijzondere omstandigheden

Artikel 5.11. Verstrekken middelen in aanvulling op bekostiging

Artikel 5.12. Verstrekken subsidie godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs op openbare scholen

Paragraaf 3. Grondslag bekostiging personeel en exploitatie samenwerkingsverbanden

Artikel 5.13. Bekostiging lichte ondersteuning samenwerkingsverband

Artikel 5.14. Vermindering bekostiging bij uitputting lichte ondersteuning samenwerkingsverband

Artikel 5.15. Bekostiging zware ondersteuning samenwerkingsverband

Artikel 5.16. Vermindering bekostiging bij uitputting bekostiging zware ondersteuning samenwerkingsverband

Artikel 5.17 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 5.18. Bekostiging samenwerkingsverband materiële instandhouding [Nog niet in werking]

Artikel 5.19. Vermindering bekostiging materiële instandhouding bij uitputting bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband

Artikel 5.20. Aanvullende bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband

Artikel 5.21. Vermindering bekostiging materiële instandhouding bij uitputting aanvullende bekostiging samenwerkingsverband

Paragraaf 4. Rol gemeente

Artikel 5.22. Verstrekken bedrag belastingen voor onroerende zaken aan bijzondere school

Artikel 5.23. Gemeentelijk beleid als gemeente geen openbare scholen in stand houdt of als openbare scholen ontbreken

Artikel 5.24. Gemeentelijk beleid als gemeente zelf openbare scholen in stand houdt

Artikel 5.25. Vaststellen uitgaven en inkomsten personeels- en exploitatiekosten

Artikel 5.26. Vaststellen percentage voor niet door de gemeente in stand gehouden scholen

Artikel 5.27. Vaststellen overschrijdingsbedrag voor niet door de gemeente in stand gehouden scholen

Artikel 5.28. Uitkeren overschrijdingsbedrag aan niet door de gemeente in stand gehouden scholen

Artikel 5.29. Overschrijdingsregeling voor nevenvestigingen

Artikel 5.30. In overschrijdingsregeling buiten beschouwing laten van bepaalde gemeentelijke uitgaven voor eigen openbare scholen

Paragraaf 5. Vaststellen, verstrekken en betalen

Artikel 5.31 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 5.32. Vaststellen bekostiging kalenderjaar

Artikel 5.33. Vermindering bekostiging voor kosten van wachtgelduitkeringen; gebruik burgerservicenummer door Minister

Artikel 5.34. Vermindering bekostiging

Artikel 5.35. Verstrekken en verrekenen voorschotten op bekostiging

Artikel 5.36. Verrekenen van vorderingen

Paragraaf 6. Overige voorschriften bekostiging

Artikel 5.37. Terugstorten exploitatie-overschot

Artikel 5.38. Boekhouding

Artikel 5.39. Besteden bekostiging bevoegd gezag

Artikel 5.40. Besteden bekostiging samenwerkingsverband

Artikel 5.41. Besteden overeenkomstig bestemming

Artikel 5.42. Overdracht bekostiging bij overstap leerling tijdens schooljaar

Artikel 5.42a. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

Artikel 5.43. Beleggen en belenen

Artikel 5.43a. Beheer van de middelen

Artikel 5.44. Geen vergoeding na schade door schuld of nalatigheid; subrogatie wegens schade aan gebouwen van scholen

Artikel 5.45. Subsidie voor taken leer-werktrajecten

Paragraaf 7. Verantwoording

Artikel 5.46. Jaarverslag

Paragraaf 8. Overige uitvoeringsregels

Artikel 5.47. Overige uitvoeringsregels bekostiging

Artikel 5.48. Informatie over bekostiging

Artikel 5.49. Onderzoek vanwege de minister en correctie bekostiging

Hoofdstuk 6. Huisvesting

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 6.1. Huisvestingsvoorziening door de gemeente

Artikel 6.2. Huisvestingsvoorzieningen

Paragraaf 2. Bekostigingsplafond; programma huisvestingsvoorzieningen; overzicht

Artikel 6.3. Vaststelling door college van burgemeester en wethouders van bekostigingsplafond voor nieuwe huisvestingsvoorzieningen

Artikel 6.4. Indiening aanvraag

Artikel 6.5. Programma huisvestingsvoorzieningen

Artikel 6.6. Overzicht

Artikel 6.7. Geen vaststelling van programma en overzicht

Artikel 6.8. Aanvragen met een spoedeisend karakter

Artikel 6.9. Tijdstip aanvang bekostiging; vervallen aanspraak op bekostiging

Artikel 6.10. Weigeringsgronden

Artikel 6.11. Toetsing in verband met wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden

Paragraaf 3. Verordening

Artikel 6.12. Gemeentelijke verordening

Paragraaf 4. Bouwen

Artikel 6.13. Bouwheerschap

Artikel 6.14. Instemming met eigen bouwplannen voor een niet door de gemeente in stand gehouden school

Artikel 6.15. Totstandbrenging huisvestingsvoorziening voor een niet door de gemeente in stand gehouden school

Paragraaf 5. Bijzondere bepalingen gebruik

Artikel 6.16. Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en bezwaring

Artikel 6.17. Vorderingsrecht

Artikel 6.18. Verhuur en medegebruik gebouw of terrein

Artikel 6.19. Huisvestingsvoorziening niet ten laste van de gemeente

Artikel 6.20. Einde gebruik gebouw of terrein door een niet door de gemeente in stand gehouden school

Paragraaf 6. Doordecentralisatie; verticale scholengemeenschappen; informatie

Artikel 6.21. Jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van een niet door de gemeente in stand gehouden school

Artikel 6.22. Huisvesting verticale scholengemeenschap

Artikel 6.23. Informatieverstrekking aan gemeenteraad of college van burgemeester en wethouders

Hoofdstuk 7. Personeel

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 7.1. Toepassing begrippen; toepassingsbereik voor personeel zonder benoeming

Artikel 7.2. Personeelscategorieën, formatie, taken en functies

Artikel 7.3. Verklaring omtrent het gedrag en door de rechter opgelegde beroepsverboden

Artikel 7.4. Centrale directie

Artikel 7.5. Overdracht wettelijke taken en bevoegdheden

Artikel 7.6. Managementstatuut

Artikel 7.7. Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities

Paragraaf 2. Verantwoordelijkheid, bekwaamheid en bevoegdheid van leraren

Artikel 7.8. Het beroep van leraar

Artikel 7.9. Algemene vereisten voor leraren

Artikel 7.10. Bekwaamheidseisen voor leraren

Artikel 7.11. Bevoegdheid

Artikel 7.12. Educatieve minor en educatieve module voor onderwijs in het vbo, het mavo en in de eerste drie leerjaren van het havo en vwo

Artikel 7.13. Werken in teams bij vakoverstijgende programmaonderdelen in de eerste twee leerjaren

Artikel 7.13a. Werken in teams bij vak- en sectoroverstijgende programmaonderdelen in doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Paragraaf 3. Voorwaarden voor tijdelijke benoeming van de onbevoegde, onderbevoegde of andersbevoegde leraar

Artikel 7.14. Vervanging bij tijdelijke afwezigheid of bij een onvervulbare vacature

Artikel 7.15. Benoembaarheid voor ander vak dan waarvoor de bevoegdheid geldt

Artikel 7.16. Afwijking bevoegdheidseis leraren bovenbouw havo en vwo (voorbereidend hoger onderwijs)

Artikel 7.17. Tijdelijke benoembaarheid van de leraar in opleiding

Artikel 7.18. Benoembaarheid zij-instromer met geschiktheidsverklaring

Artikel 7.19. Overige categorieën benoembare leraren

Artikel 7.20. Bekwaamheidsdossier en geordende gegevens over benoeming

Artikel 7.21. Maximering benoemingsperiode [Nog niet in werking]

Artikel 7.22. Mogelijkheid van afwijkende regels voor leraren in vaste dienst

Paragraaf 4. Voorwaarden voor benoeming van leidinggevend en onderwijsondersteunend personeel

Artikel 7.23. Benoembaarheid leidinggevend personeel

Artikel 7.24. Benoembaarheid onderwijsondersteunende functionarissen

Paragraaf 5. Bijzondere regels voor scholengemeenschappen

Artikel 7.25. Bijzondere regels voor scholengemeenschappen

Paragraaf 6. Zij-instroom in het beroep

Artikel 7.26. Begripsbepalingen

Artikel 7.27. Geschiktheidsonderzoek

Artikel 7.28. Geschiktheidsverklaring

Artikel 7.29. Uitvoeren geschiktheidsonderzoek

Artikel 7.30. Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom

Artikel 7.31. Bekwaamheidsonderzoek

Artikel 7.32. Uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek

Artikel 7.33. Kwaliteitsbewaking en inlichtingenplicht

Paragraaf 7. Rechtspositie personeel

Artikel 7.34. Rechtspositieregeling personeel

Artikel 7.35. Georganiseerd overleg

Artikel 7.36. Personeel voor contractactiviteiten

Artikel 7.37. Benoeming, schorsing en ontslag; benoeming in algemene dienst

Artikel 7.37a. Afschriften bewijsstukken

Artikel 7.38. Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door gedeputeerde staten

Artikel 7.39

Artikel 7.40

Artikel 7.41. Disciplinaire straf bij niet eerbiedigen godsdienst of levensovertuiging op openbare school

Paragraaf 8. Stages

Artikel 7.42. Bieden van stage door scholen

Artikel 7.43. Nadere regels stage

Paragraaf 9. Bekwaamheids- en zedelijkheidseisen personeel niet uit ’s Rijks kas bekostigde scholen

Artikel 7.44. Bekwaamheids- en zedelijkheidseisen personeel niet uit ’s Rijks kas bekostigde school

Paragraaf 10. [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 7.45 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 7.46

Artikel 7.47 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 7.48 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 7.49 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 7.50 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 7.51 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 7.52 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 7.53 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 7.54

Artikel 7.55

Artikel 7.56 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 7.57 [Vervallen per 01-08-2022]

Paragraaf 11. [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 7.58 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 7.59 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 7.60 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 7.61 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 7.62 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 7.63

Artikel 7.64 [Vervallen per 01-08-2022]

Hoofdstuk 8. Deelname

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 8.1. Toepassing begrip «ouders»

Artikel 8.2. Toegang tot openbare scholen

Artikel 8.3. Toegang tot bekostigde bijzondere scholen

Artikel 8.4. Toelaatbaarheid tot het voortgezet onderwijs

Artikel 8.5. Toelaatbaarheid tot het eerste leerjaar

Artikel 8.6. Beslissing toelating tot de school

Artikel 8.7. Maximumleeftijd voor volgen praktijkonderwijs

Artikel 8.8. Aanmelding en toelating

Artikel 8.9. Toelating leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; zorgplicht school

Artikel 8.9a. Doorstroom naar havo en vwo

Artikel 8.10. Te verstrekken gegevens bij toelating

Artikel 8.11. Leerlingenadministratie

Artikel 8.12. Inschrijving en uitschrijving

Artikel 8.13. Tijdelijke plaatsing

Artikel 8.14. Schorsing

Artikel 8.15. Verwijdering

Artikel 8.16. Voorwaardelijke bevordering

Paragraaf 2. Gebruik persoonsgebonden nummer

Artikel 8.17. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag

Artikel 8.18. Gebruik persoonsgebonden nummer door gemeente

Paragraaf 3. Bestrijding voortijdig schoolverlaten en volgen van jongeren in een kwetsbare positie

Artikel 8.19. Voortijdige schoolverlater

Artikel 8.20. Melding verzuim niet-leerplichtigen

Artikel 8.21. Melding verwijdering niet-leerplichtigen

Artikel 8.22. Bestrijding voortijdig schoolverlaten en volgen van jongeren in een kwetsbare positie door gemeente

Artikel 8.23. Contactgemeente

Artikel 8.24. Specifieke uitkering

Artikel 8.25. Effectrapportage

Artikel 8.26. Informatie over voortijdig schoolverlaten

Artikel 8.27. Regionaal programma, regionaal bestuurlijk overleg en regionale maatregelen

Paragraaf 4. Overige regels

Artikel 8.28. Leerlingenvervoer

Artikel 8.29. Gemeentelijke verordening leerlingenvervoer

Artikel 8.30. Melding langdurige afwezigheid in verband met WTOS

Artikel 8.31. Gegevensverstrekking leerlingen die naar verwachting overstappen naar het middelbaar beroepsonderwijs

Artikel 8.32. Deelname leerlingen aan extra activiteiten

Hoofdstuk 9. Experimenten, bijzondere inrichting en tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom ontheemden

Paragraaf 1. Experimenten

Artikel 9.1. Experimenten scholen

Artikel 9.2. Experimenten samenwerkende scholen of instellingen

Paragraaf 2. Bijzondere inrichting

Artikel 9.3. Afwijking regels vanwege bijzondere inrichting onderwijs aan school

Paragraaf 2a. Nieuwkomersonderwijs

Artikel 9.3a. Begripsbepalingen

Artikel 9.3b. Reikwijdte

Artikel 9.3c. Overlegplicht voldoende onderwijs voor nieuwkomers

Artikel 9.3d. Verzoek inrichting tijdelijke nieuwkomersvoorziening

Artikel 9.3e. Ambtshalve besluit minister inrichting tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

Artikel 9.3f. Regierol en taak college burgemeester en wethouders

Artikel 9.3g. Tijdelijke nieuwkomersvoorziening

Artikel 9.3h. Inrichting en melding van een tijdelijke nieuwkomersvoorziening

Artikel 9.3i. Onderwijsprogramma

Artikel 9.3j. Tijdelijke nieuwkomersvoorziening als tijdelijke nevenvestiging

Artikel 9.3k. Onderwijspersoneel

Artikel 9.3l. Regels over de inrichting

Artikel 9.3m. Regels over de opheffing

Artikel 9.3n. Horizonbepaling tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

Paragraaf 3. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.4 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.5 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.6 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.7 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.8 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.9 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.10 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.11 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 10. Sancties

Artikel 10.1. Opschorting en inhouding bekostiging

Hoofdstuk 11. Caribisch Nederland

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 11.1. Begripsbepalingen

Artikel 11.2. Reikwijdte hoofdstuk 11

Artikel 11.3. Toepasselijkheid Wet administratieve rechtspraak BES

Paragraaf 2. Wijze van toepassing hoofdstuk 2

Artikel 11.4. Instructietaal

Artikel 11.5. Profielen mavo, havo en vwo

Artikel 11.6. Toepassing praktijkonderwijs

Artikel 11.7. Doelgroep praktijkonderwijs

Artikel 11.8. Toelaatbaarheid en toelating praktijkonderwijs

Artikel 11.9. Maatschappelijke stage en onderwijs in lichamelijke opvoeding

Artikel 11.10. Bestrijding (taal)achterstand

Artikel 11.10a. Meetellen onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo

Artikel 11.11. Meetellen onderwijstijd bij het EOZ

Artikel 11.12. Extra begeleiding en ondersteuning van leerlingen

Artikel 11.13. Leerwegondersteunend onderwijs

Artikel 11.14. Handelingsplan

Artikel 11.15. Voortgezet onderwijs aan zieke leerlingen

Artikel 11.16. Samenwerkingsverband CN

Artikel 11.17. Eilandelijk zorgplan

Artikel 11.18. Expertisecentrum onderwijszorg

Artikel 11.19. Overige regels expertisecentrum onderwijszorg

Artikel 11.20. Subsidie expertisecentrum onderwijszorg

Artikel 11.21. Toezicht expertisecentrum onderwijszorg

Artikel 11.22. Taakverwaarlozing door expertisecentrum onderwijszorg

Artikel 11.23. Grondslag bekostiging zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte

Artikel 11.24. Gedragscode afnametaal bij toetsen en examens

Artikel 11.24a. Vaststelling en wijziging examenreglement en pta

Artikel 11.25. Toepassing predicaat zeer zwak onderwijs bij aangewezen scholen

Artikel 11.26. Staatsexamens

Artikel 11.27. Schoolplan

Artikel 11.28. Zeer zwak onderwijs

Artikel 11.29. Toepassing leer-werktrajecten

Artikel 11.30. Leer-werkovereenkomst

Artikel 11.31. Beoordeling kwaliteit leerbedrijven

Artikel 11.32. Vervangende voorziening voor praktijkplaats bij leer-werktraject vmbo

Paragraaf 3. Wijze van toepassing hoofdstuk 3

Artikel 11.33. Samenstelling medezeggenschapsraad

Artikel 11.34. Personeelsgeleding medezeggenschapsraad

Artikel 11.35. Lidmaatschap medezeggenschapsraad

Artikel 11.36. Medezeggenschap

Artikel 11.37. Oprichting openbare rechtspersoon, en stichting voor openbaar onderwijs; totstandkoming samenwerkingsschool

Artikel 11.38. Fusies

Artikel 11.39. Centrale dienst

Artikel 11.40. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Artikel 11.41. Overleg onderwijsachterstandenbeleid

Paragraaf 4. Wijze van toepassing hoofdstuk 4

Artikel 11.42. Toepassing nieuwe school, scholengemeenschap of profiel

Artikel 11.43. Nieuwe school, scholengemeenschap of nevenvestiging

Artikel 11.44. Toevoegen profiel vbo of school

Artikel 11.45. Aanvraagprocedure nieuwe school, scholengemeenschap of profiel vbo

Artikel 11.45a. Verplichtingen voor aanvraag bekostiging

Artikel 11.45b. Belangstellingsmeting

Artikel 11.45c. Aanvang bekostiging en vervallen aanspraak bekostiging

Artikel 11.46. Toepassing leerwegondersteunend onderwijs

Artikel 11.47. Samenvoeging en afsplitsing

Artikel 11.48. Toepassing verticale scholengemeenschappen

Artikel 11.49. Vestigingen

Artikel 11.50. Nevenvestiging

Artikel 11.51. Verplaatsing vestiging en gevolgen voor bekostigingsaanspraak

Artikel 11.52. Regionale samenwerking voorzieningenplanning

Artikel 11.53. Opheffingsnormen

Artikel 11.54. Toepassing cursussen

Paragraaf 5. Wijze van toepassing hoofdstuk 5

Artikel 11.55. Bekostigingsregels samenwerkingsverbanden niet van toepassing

Artikel 11.56. Bekostiging scholen

Artikel 11.57. Aangepaste regels besteden bekostiging door bevoegd gezag

Artikel 11.58. Subsidie Raad onderwijs arbeidsmarkt voor taken leer-werktrajecten

Artikel 11.59. Jaarverslag

Paragraaf 6. Wijze van toepassing hoofdstuk 6

Artikel 11.60. Huisvesting

Artikel 11.61. Reikwijdte van hoofdstuk 6

Artikel 11.62. Voorziening in huisvesting door het openbaar lichaam

Artikel 11.63. Voorzieningen in de huisvesting

Artikel 11.64. Vaststelling door het bestuurscollege van bekostigingsplafond voor nieuwe voorzieningen in de huisvesting

Artikel 11.65. Indiening aanvraag

Artikel 11.66. Beschikkingen op aanvragen

Artikel 11.67. Aanvragen met een spoedeisend karakter

Artikel 11.68. Weigeringsgronden

Artikel 11.69. Tijdstip aanvang bekostiging; vervallen aanspraak op bekostiging

Artikel 11.70. Toetsing in verband met wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden

Artikel 11.71. Bouwheerschap

Artikel 11.72. Instemming met eigen bouwplannen voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

Artikel 11.73. Totstandbrenging voorziening voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

Artikel 11.74. Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en bezwaring

Artikel 11.75. Vorderingsrecht

Artikel 11.76. Verhuur en medegebruik gebouw of terrein

Artikel 11.77. Voorziening niet ten laste van het openbaar lichaam

Artikel 11.78. Einde gebruik gebouw of terrein door niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

Artikel 11.79. Jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van niet door het openbaar lichaam in stand gehouden scholen

Artikel 11.80. Informatieverstrekking aan het bestuurscollege

Paragraaf 7. Wijze van toepassing hoofdstuk 7

Artikel 11.81. Centrale directie

Artikel 11.82. Beroep van leraar

Artikel 11.83. Bijhouden geordend geheel personeelsgegevens

Artikel 11.84 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 11.85. Rechtspositieregeling personeel

Artikel 11.86. Georganiseerd overleg

Artikel 11.87. Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door Rijksvertegenwoordiger

Artikel 11.87a. Akte van benoeming

Artikel 11.87b. Afschriften bewijsstukken

Artikel 11.88 [Vervallen per 01-08-2022]

Paragraaf 8. Wijze van toepassing hoofdstuk 8

Artikel 11.89 [Vervallen per 01-08-2023]

Artikel 11.90. Aanmelding

Artikel 11.91. Toepassing toelating leerlingen die extra ondersteuning behoeven

Artikel 11.92. Toepassing te verstrekken gegevens bij toelating

Artikel 11.93. Te verstrekken gegevens bij toelating

Artikel 11.94. Toepassing tijdelijke plaatsing

Artikel 11.95. Toepassing verwijdering

Artikel 11.96. Toepassing bestrijding voortijdig schoolverlaten

Artikel 11.97. Bestrijding voortijdig schoolverlaten

Artikel 11.98. Gegevensverstrekking leerlingen die naar verwachting overstappen naar het middelbaar beroepsonderwijs

Paragraaf 8a. Wijze van toepassing van hoofdstuk 9

Artikel 11.98a

Paragraaf 9. Wijze van toepassing Wet administratieve rechtspraak BES

Artikel 11.99. Beroep en termijn beschikking

Hoofdstuk 12. Invoerings- en overgangsrecht

Paragraaf 1. Invoeringsrecht WVO 2020

Artikel 12.1. Omzetting lopende aanvragen toelating tot praktijkonderwijs

Artikel 12.2. Omzetting lopende aanvragen tot het zijn aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs

Artikel 12.3. Omzetting lopende aanvragen tot aanwijzing school met examenbevoegdheid

Artikel 12.4. Omzetting lopende aanvragen tot aanwijzing vso-school met examenbevoegdheid

Artikel 12.5. Handhaving erkenning leerbedrijven

Artikel 12.6. Omzetting lopende aanwijzingen in geval van wanbeheer

Artikel 12.7. Aanspraak op bekostiging

Artikel 12.8. Voorzieningenplanning

Artikel 12.9. Voortzetting dienstverband personeel

Artikel 12.10. Aanvangsmoment herzieningstermijn bekwaamheidseisen leraren

Artikel 12.11. Invoeringsrecht benoembaarheid leidinggevend personeel en onderwijsondersteunende werkzaamheden

Artikel 12.12. Omzetting lopende aanvragen geschiktheidsonderzoek zij-instroom

Artikel 12.13. Omzetting geschiktheidsverklaringen

Artikel 12.14. Omzetting bevoegdheid geschiktheidsonderzoek zij-instroom

Artikel 12.15. Omzetting lopende aanvragen bevoegdheid tot uitvoeren geschiktheidsonderzoek zij-instroom

Artikel 12.16. Omzetting melding zij-instroom

Artikel 12.17. Omzetting lopende aanvragen bevoegdheid tot uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek zij-instroom

Artikel 12.18. Omzetting lopende experimenten

Artikel 12.19. Sancties

Artikel 12.20. Aanvragen, bezwaren en beroepen over periode voor inwerkingtreding WVO 2020

Paragraaf 2. Overgangsrecht Wet voortgezet onderwijs BES

Artikel 12.21. Begripsbepalingen

Artikel 12.22. Reikwijdtebepaling hoofdstuk 12 , paragraaf 2

Artikel 12.23. Overgangsrecht voorziening in de huisvesting in Caribisch Nederland

Artikel 12.24 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 12.25. Benoembaarheid bevoegde leraren Caribisch Nederland

Artikel 12.26. Benoembaarheid leidinggevend personeel Caribisch Nederland

Paragraaf 3. Overgangsrecht Wet van 4 juli 1996, houdende wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, alsmede de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen (Stb. 1996, 402)

Artikel 12.27. Vergoeding restantboekwaarde van investeringen gedaan door bevoegd gezag voor 1997, bij einde gebruik gebouw

Paragraaf 4. Overgangsrecht in verband met de Wet van 29 april 2004 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met verbeteringen van uiteenlopende, voornamelijk uitvoeringstechnische aard (Stb. 2004, 216)

Artikel 12.28. Overgangsrecht voorziening verticale scholengemeenschap met vakinstelling

Paragraaf 5. Overgangsrecht Wet op de beroepen in het onderwijs

Artikel 12.29. Overgangsrecht bestaande bewijzen van bekwaamheid en bestaande bevoegdheden

Artikel 12.30. Overgangsrecht voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en voor het verrichten van onderwijsondersteunende werkzaamheden daarvoor

Paragraaf 6. Overgangsrecht Wet van 29 mei 2006 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs inzake vervanging van de basisvorming door een nieuwe regeling voor de onderbouw (regeling onderbouw VO) (Stb. 2006, 281)

Artikel 12.31. Overgangsbepaling bevoegdheden combinatievakken

Paragraaf 7. Overgangsrecht Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de beroepen in het onderwijs onder meer in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de regels over de bekwaamheid van onderwijspersoneel zoals deze komen te luiden door de Wet op de beroepen in het onderwijs (aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel) (Stb. 2006, 329)

Artikel 12.32. Invoering onderhoudsplicht bekwaamheid

Paragraaf 8. Overgangsrecht Wet van 11 juli 2008 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen (Stb. 2008, 296)

Artikel 12.33. Overgangsrecht aanvullende personele bekostiging nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak

Paragraaf 9. Overgangsrecht Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533)

Artikel 12.34. Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering

Paragraaf 10. Overgangsrecht Wet van 23 februari 2013 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten behoeve van (oud) studenten van de lerarenopleiding omgangskunde (Stb. 2013, 120)

Artikel 12.35. Overgangsrecht Wet op de beroepen in het onderwijs inzake brede benoembaarheid leraren omgangskunde

Paragraaf 11. Overgangsrecht Wet van 7 mei 2014 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal (Stb. 2014, 185)

Artikel 12.36. Kerndoelen Friese taal en cultuur

Paragraaf 12. Overgangsrecht Wet van 1 april 2015 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (integratie lwoo en pro in passend onderwijs) (Stb. 2015, 149)

Artikel 12.37 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 12.38 [Vervallen per 01-08-2022]

Paragraaf 13. Overgangsrecht Wet van 10 februari 2016 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma’s in het voorbereidend beroepsonderwijs (Stb. 2016, 88)

Artikel 12.39 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 12.40 [Vervallen per 01-08-2023]

Paragraaf 14. Overgangsrecht Wet van 19 augustus 2017 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool) (Stb. 2017, 327)

Artikel 12.41 [Vervallen per 01-08-2022]

Paragraaf 15. Overgangsrecht Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) (Stb. 2020, 160)

Artikel 12.42. Overgangsrecht lopende aanvragen

Artikel 12.43. Overgangsrecht lopende geschillen in fase bezwaar en beroep

Artikel 12.44. Overgangsrecht fusietoets

Paragraaf 16. Overgangsrecht Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (Stb. 2020, 233)

Artikel 12.45. Overgangsrecht afschaffing rekentoets eindexamens

Artikel 12.46. Overgangsrecht afschaffing rekentoets staatsexamen

Paragraaf 17. Overgangsrecht Wet van 28 oktober 2020 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen) (Stb. 2020, 437)

Artikel 12.47. Overgangsrecht toegroeien naar nieuwe bekostiging

Hoofdstuk 13. Voorhang en evaluaties

Artikel 13.1. Voorhangprocedure

Artikel 13.2 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 13.3. Evaluatie regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (Stb. 2001, 636)

Artikel 13.4. Evaluatie om niet ter beschikking stellen lesmaterialen (Stb. 2008, 206)

Artikel 13.5. Evaluatie beoordelen kwaliteit onderwijs (Stb. 2010, 80)

Artikel 13.6. Evaluatie Wet zorgplicht veiligheid op school (Stb. 2015, 238)

Artikel 13.7. Evaluatie Wet lerarenregister en registervoorportaal (Stb. 2017, 85)

Artikel 13.8. Evaluatie Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (Stb. 2017, 327)

Artikel 13.9. Evaluatie Wet pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer (Stb. 2017, 508)

Artikel 13.10. Evaluatie Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo (Stb. 2020, 121)

Artikel 13.11. Evaluatie Wet sterk beroepsonderwijs (Stb. 2020, 157)

Artikel 13.12. Evaluatie Wet meer ruimte voor nieuwe scholen (Stb. 2020, 160)

Artikel 13.13. Evaluatie Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (Stb. 2020, 318)

Artikel 13.14. Evaluatie Wet vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen (Stb. 2020, 437)

Hoofdstuk 14. Slotbepalingen

Artikel 14.1. Intrekking WVO en WVO BES

Artikel 14.2. Inwerkingtreding

Artikel 14.3. Horizonbepaling tijdelijke onderwijsvoorziening

Artikel 14.4. Uitfasering tijdelijke onderwijsvoorziening

Artikel 14.5. Citeertitel