Aflevering 39

Gepubliceerd op 27 september 2023

NTFR 2023/1613 - Belastingpakket 2024

Aflevering 39, gepubliceerd op 28-09-2023
Het pakket Belasting 2024 (BP 2024) bestaat uit vijftien wetsvoorstellen met (fiscale) maatregelen op verschillende terreinen. In een begeleidende brief geeft staatssecretaris Van Rij een uitgebreide toelichting op de inhoud en achtergrond van het pakket Belastingplan 2024. Hij hoopt de Kamer hiermee inzichten te hebben gegeven die ook van pas zullen komen bij de Kamerbehandeling van het pakket.

NTFR 2023/1614 - Wetsvoorstel Belastingplan 2024

Aflevering 39, gepubliceerd op 28-09-2023 geschreven door dr. H.J. Bresser, mr. A.C. Smale, drs. R. van Haperen en mr. drs. W.A.P. Nieuwenhuizen
Het wetsvoorstel Belastingplan 2024 maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2024 dat op Prinsjesdag is ingediend bij de Tweede Kamer.

NTFR 2023/1616 - Wetsvoorstel Belastingplan BES Eilanden 2024

Aflevering 39, gepubliceerd op 28-09-2023
Met het wetsvoorstel wordt voorgesteld om het fiscale stelsel op de BES-eilanden op een aantal onderdelen aan te passen. Dit betreft wijzigingen in de Belastingwet BES, de Wet inkomstenbelasting BES (Wet IB BES), de Wet loonbelasting BES (Wet LB BES) en de Douane- en Accijnswet BES (DABES). De volgende onderdelen worden aangepast: opbrengstbelasting, wijzigingen in de algemene bestedingsbelasting, fiscale behandeling van (personen)auto’s, aanpassingen in het formele belastingrecht, introductie van een minimumbelasting van 15%, formeelrechtelijke aspecten.

NTFR 2023/1626 - Ontvangen bedragen via Panama-route aangemerkt als regulier voordeel

ECLI:NL:RBGEL:2023:4534, datum uitspraak 09-06-2023, publicatiedatum 05-09-2023
Aflevering 39, gepubliceerd op 27-09-2023 met annotatie van M. van Zijl MSc
Panama; aanmerkelijk belang; beneficial owner; box 2; dividend; Panama-route; navorderingstermijn; verlengd; omkering; verzwaring; regulier voordeel; vereiste aangifte; FIOD; gift; dividend-gift; service agreement; dividendconstructie; Luxemburg; navordering; redelijke termijn

NTFR 2023/1636 - Nog geen beslissing over btw-nultarief groente en fruit

Aflevering 39, gepubliceerd op 28-09-2023
Vanwege de demissionaire status van het kabinet is besluitvorming over de invoering van een btw-nultarief aan een volgend kabinet, evenals besluitvorming over de structurele voortzetting van de schoolmaaltijden en/of van andere gezondheidsbevorderende maatregelen. Staatssecretaris Van Rij en staatssecretaris Van Ooijen informeren de Tweede Kamer over het onderzoek naar het btw-nultarief op groente en fruit.

NTFR 2023/1638 - De verwachte grenseffecten van accijnsstijgingen

Aflevering 39, gepubliceerd op 28-09-2023
Er kan een grove inschatting gegeven worden van het effect op de accijnsopbrengsten doordat mensen gaan tanken over de grens. Dit komt neer op tussen € 122 miljoen en € 207 miljoen aan lagere accijnsopbrengsten per jaar voor benzine en tussen de € 32 miljoen en € 136 miljoen aan lagere accijnsopbrengsten per jaar voor diesel. Staatssecretaris Van Rij geeft antwoord op vragen over de verwachte grenseffecten van de stijging van de brandstofaccijns.

NTFR 2023/1640 - Voorstel van wet betere toepassing profijtbeginsel watersysteemheffing

Aflevering 39, gepubliceerd op 28-09-2023 geschreven door mr. B.S. Kats
Klimaatverandering heeft een grote impact op de taakuitoefening van de waterschappen. Gelet op deze ontwikkelingen wordt voorgesteld de Waterschapswet en de Waterwet op een aantal punten te wijzigen. Minister Harbers heeft een voorstel van wet bij de Tweede Kamer ingediend. Ten behoeve hiervan wordt de kostentoedelingsmethode aangepast en wordt voor specifieke voorzieningen (plusvoorzieningen) separate bekostiging mogelijk gemaakt. Verder willen en kunnen de waterschappen een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie. Allereerst wordt voorgesteld het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing beter toe te passen en daarmee de watersysteemheffing nog beter uitlegbaar en voorspelbaar te maken. Ook bevat dit wetsvoorstel een aantal aanpassingen in de zuiverings- en verontreinigingsheffing in verband met het oplossen van enkele knelpunten. Waterschappen hoeven daardoor niet langer gebruik te maken van mens- en milieubelastende stoffen, in het onderzoek dat nodig is om voor bedrijven met een groot aantal vervuilingseenheden de hoogte van de zuiverings- of verontreinigingsheffing vast te kunnen stellen. Daarnaast wordt een alternatieve methode voorgesteld voor het gebruik van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Bovenstaande maatregelen worden in één wijziging voorgesteld, omdat alle wijzigingen zien op aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. De (financiële) effecten van dergelijke wijzigingen moeten ook in samenhang worden bezien. Ten slotte worden enkele technische wijzigingen en verbeteringen aangebracht. Het betreft wijzigingen die geen materiële gevolgen met zich meebrengen.

NTFR 2023/1646 - Wetsvoorstel Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM

Aflevering 39, gepubliceerd op 28-09-2023 geschreven door mr. E.D. Postema
Het doel van de voorgestelde maatregelen is om de financiële prikkel weg te nemen om namens een belanghebbende een bezwaarprocedure te starten of door te procederen met de overwegende reden om een proceskostenvergoeding of een vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn te verkrijgen. Dit voorstel strekt ertoe dat doel te bereiken door de overcompensatie weg te nemen die er op dit moment is bij het toekennen van vergoedingen van kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand in het kader van procedures tegen een WOZ-beschikking, BPM-aangifte of BPM-naheffingsaanslag. En door de hoogte van de vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn, meer in lijn te brengen met de veronderstelde spanning en frustratie die gepaard gaan met het wachten op een uitspraak in die procedures. Benadrukt wordt, dat de proceskostenvergoeding niet is bedoeld als volledige schadevergoeding maar sinds de invoering ervan is bedoeld als tegemoetkoming in de daadwerkelijke kosten.

NTFR 2023/1649 - Geen kwalificerende buitenlandse belastingplicht; beroep op Schumacker-doctrine faalt

ECLI:NL:GHDHA:2023:1446, datum uitspraak 27-06-2023, publicatiedatum 30-08-2023
Aflevering 39, gepubliceerd op 27-09-2023 met annotatie van mr. H.J. Noordenbos
buitenlandse belastingplicht; Verdrag Nederland-België; Verdrag Nederland-Verenigde Staten; woonplaats; hypotheekrenteaftrek; Schumacker; permanent residence test; substantial presence test; winstuitdeling; omkering bewijslast; inkomensverklaring