Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-09-2022, ECLI:NL:GHARL:2022:7917, 21/00702

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-09-2022, ECLI:NL:GHARL:2022:7917, 21/00702

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
13 september 2022
Datum publicatie
23 september 2022
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:7917
Formele relaties
Zaaknummer
21/00702
Relevante informatie
Art. 22 WOZ, Art. 2 Ub WOZ, Art. 8:88 lid 1 Awb

Inhoudsindicatie

Wet Woz. Verzoek schadevergoeding.

Uitspraak

locatie Leeuwarden

nummer BK-ARN 21/00702

uitspraakdatum: 13 september 2022

Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

de heffingsambtenaar van de gemeente Waadhoeke (hierna: de heffingsambtenaar)

en het incidenteel hoger beroep van

[belanghebbende] te [woonplaats] (hierna: belanghebbende)

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 7 mei 2021, nummer LEE 18/2831, in het geding tussen de heffingsambtenaar en belanghebbende.

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1

Belanghebbende heeft bij brief van 25 augustus 2018 bij rechtbank Noord-Nederland (hierna: de Rechtbank) een verzoek om schadevergoeding ingediend ter zake van de voor de jaren 1995 tot en met 2017 te veel betaalde onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en inkomstenbelasting.

1.2

De Rechtbank heeft bij uitspraak van 7 mei 2021 zich onbevoegd verklaard ter zake van het verzoek om schadevergoeding voor zover dat betrekking heeft op de WOZ-beschikkingen voor de jaren 1995 tot en met 2013, het verzoek om schadevergoeding voor zover dat betrekking heeft op de WOZ-beschikkingen voor de jaren 2014 tot en met 2016 toegewezen, de heffingsambtenaar veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan belanghebbende tot een bedrag van € 180,42 te vermeerderen met wettelijke rente, de Minister van Justitie en Veiligheid veroordeeld tot het betalen van een immateriële schadevergoeding aan belanghebbende tot een bedrag van € 1.000, de heffingsambtenaar opgedragen het betaalde griffierecht aan belanghebbende te vergoeden en de heffingsambtenaar veroordeeld in de proceskosten van belanghebbende.

1.3

De heffingsambtenaar heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld. Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend. Belanghebbende heeft incidenteel hoger beroep ingesteld. De heffingsambtenaar heeft dat incidenteel hoger beroep beantwoord.

1.4

Partijen hebben voor de zitting nadere stukken ingediend.

1.5

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 14 juni 2022 te Leeuwarden. Namens belanghebbende is verschenen drs. C. Atema, als gemachtigde van belanghebbende, alsmede [naam1] , namens de heffingsambtenaar, bijgestaan door [naam2] .

1.6

Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt, dat aan deze uitspraak is gehecht.

2 Vaststaande feiten

2.1

Belanghebbende is eigenaar van de onroerende zaak [adres1] te [woonplaats] (hierna: de onroerende zaak).

2.2

Belanghebbende heeft de heffingsambtenaar bij brief van 26 februari 2018 geschreven dat hij een schadeclaim voorbereidt tegen de heffingsambtenaar, omdat de heffingsambtenaar volgens belanghebbende de WOZ-waarde van de onroerende zaak sinds 1995 te hoog heeft vastgesteld. Belanghebbende heeft de heffingsambtenaar in dit verband verzocht nadere informatie te verschaffen.

2.3

In antwoord op de hiervoor - onder 2.2 - bedoelde brief van 26 februari 2018 heeft de heffingsambtenaar belanghebbende bij brief van 5 juni 2018 – voor zover hier van belang – het volgende geschreven:

5. Het college van B&W heeft besloten de WOZ-waardes van 1300 dijkwoningen te herzien. In verband met het gelijkheidsbeginsel worden niet alleen de aanslagen van de bewoners van de [adres1] die een bezwaarschrift indienden herzien. Alle aanslagen 2017 in het grondgebied van de gemeente Waadhoeke waarop deze uitzonderingsregeling van toepassing is, worden herzien. Wanneer het verschil tussen de oude en herziene WOZ-waarde meer dan 20% bedraagt en minimaal € 5.000, -. worden de eigenaren ook gecompenseerd over de jaren 2013 tot en met 2016. Dit overeenkomstig artikel 2 van het uitvoeringsbesluit Wet WOZ. De gemeente Waadhoeke houdt zich hiermee aan wet- en regelgeving en respecteert de jurisprudentie van de Hoge Raad.”.

2.4

Bij brief van 24 juni 2018 heeft belanghebbende bij de heffingsambtenaar een verzoek om vergoeding van schade ingediend. Belanghebbende stelt in dit verzoek dat hij schade heeft geleden doordat de heffingsambtenaar bij de vaststelling van de WOZ-waarde voor de onroerende zaak in het verleden de waarderingsuitzondering voor waterverdedigingswerken onjuist heeft toegepast en daarom sinds 1995 de WOZ-waarde van de onroerende zaak te hoog heeft vastgesteld. Belanghebbende verzoekt om vergoeding van de voor de jaren 1995 tot en met 2017 te veel betaalde onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en inkomstenbelasting. Belanghebbende heeft deze schade begroot op:

onroerendezaakbelasting € 819,94

waterschapsbelasting € 167,38

inkomstenbelasting € 525,61

totaal € 1.512,93.

2.5

De heffingsambtenaar heeft bij brief van 6 augustus 2018 gereageerd op het hiervoor – onder 2.4 – genoemde verzoek om schadevergoeding. De heffingsambtenaar heeft in deze brief – voor zover hier van belang – het volgende geschreven:

In uw brief van 24 juni 2018 verzoekt u de gemeente Waadhoeke om de schade van uw client [belanghebbende] , [adres1] , [woonplaats] te vergoeden welke zou zijn ontstaan door het niet toepassen van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken art. 2 lid 1 onder f. U stelt dat art. 2 lid 1 onder f (Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken) van toepassing is op de vastgestelde WOZ-waarde van 1995 t/m 2017 en dat er ambtshalve gecorrigeerd moet worden. Daarnaast verzoekt u tevens een schade vergoeding voor de ontstane doorwerking van de vastgestelde waarde die van toepassing is bij de Waterschapsbelasting en Inkomstenbelasting. De gemeente Waadhoeke erkent geen aansprakelijkheid.

Toelichting

Indien een vastgestelde WOZ-waarde onherroepelijk is komen vast te staan is een ambtshalve correctie buiten de gestelde termijn van 5 jaar na het nemen van de beschikking niet mogelijk (…). Wanneer het verschil tussen de oude en de herziene WOZ-waarde meer dan 20% bedraagt en minimaal € 5000,- wordt er ook een correctie toegepast over de jaren 2013 tot en met 2016. In het geval van het object [adres1] is een ambtshalve correctie niet van toepassing.

WOZ-beschikking

Vastgestelde waarde

Correctie

Percentage WOZ waarde

01-01-2016

€ 83.000

€ 9016,-

10,9%

01-01-2015

€ 82.000

€ 9016,-

11,0%

01-01-2014

€ 83.000

€ 9016,-

10,9%

01-01-2013

€ 92.000

€ 9016,-

9,8%

Indien een waarde correctie door de Gemeente Waadhoeke wordt doorgevoerd over de voorgaande belastingjaren geven wij dit door aan de belastingdienst en het waterschap.”.

2.6

Tot de stukken van het geding behoort een brief van 8 december 2018 van de heffingsambtenaar waarin hij informatie geeft over de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 4 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:364, over de waarderingsuitzondering voor waterverdedigingswerken. In deze brief, die belanghebbende ook heeft ontvangen, staat – voor zover hier van belang – het volgende:

Aanpassing WOZ-waarde

Onlangs heeft de Hoge raad uitspraak gedaan over zogeheten waterverdedigingswerken bij woningen en andere objecten. Op basis van deze uitspraak heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de WOZ-waardes van de betrokken objecten te herzien.

Wat valt er onder de vrijstelling voor waterverdedigingswerken?

Vrijgesteld wordt de grond die bij een zogeheten waterverdedigingswerk behoort. Het gaat hierbij niet alleen om percelen op een zichtbare dijk; het kunnen ook percelen zijn in waterbescherming of beheersingsgebieden die niet als zodanig herkenbaar zijn. Maatgevend is of de gronden onderdeel uitmaken van de kaart van het Waterschap (de zogenaamde legger). Verder wordt alleen ongebouwde grond vrijgesteld. Ondergrond van opstallen valt niet onder de vrijstelling. Bij het bepalen va de WOZ-waardes voor 2018 heeft de gemeente al rekening gehouden met de vrijstelling voor waterverdedigingswerken.

Wat gaat er nu gebeuren?

Alle WOZ-waardes geldig in 2017 in het grondgebied van de gemeente Waadhoeke waarop deze uitzonderingsregel van toepassing is, worden herzien en ambtshalve aangepast. Wanneer het verschil tussen de oude en de herziene WOZ-waarde meer dan 20 procent bedraagt en minimaal € 5.000, - worden de eigenaren ook gecompenseerd over de jaren 2013 tot en met 2016. (…)”.

3 Geschil

3.1

In geschil is primair of belanghebbende recht heeft op een vergoeding van schade die voortvloeit uit de voor de jaren 1995 tot en met 2016 op grond van artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken vastgestelde beschikkingen (hierna: WOZ-beschikkingen).

3.2

De heffingsambtenaar beantwoordt de bedoelde vraag ontkennend en concludeert tot vernietiging van de uitspraak van de Rechtbank en afwijzing van het verzoek om schadevergoeding.

3.3

Belanghebbende beantwoordt deze vraag bevestigend en concludeert tot vernietiging van de uitspraak van de Rechtbank en toewijzing van het verzoek om schadevergoeding.

4 Beoordeling van het geschil

5 Proceskosten

6 Beslissing