Aflevering 40

Gepubliceerd op 5 oktober 2022

NTFR 2022/3382 - Een vermogensaanwasbelasting: niet te ‘genieten’!

Aflevering 40, gepubliceerd op 05-10-2022 geschreven door prof. dr. J.P. Boer
Op 5 september 2022 heeft het kabinet bekendgemaakt dat de invoering van een nieuw box 3-stelsel niet eerder dan in 2026 haalbaar wordt geacht.1 Hiermee werd het voornemen uit het coalitieakkoord om box 3 ingaande 2025 te vervangen door een belasting op basis van werkelijk rendement dus met een jaar uitgesteld.2 De titel van het huidige coalitieakkoord, ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, mag voor het laatste gedeelte dus letterlijk worden genomen.

NTFR 2022/3385 - Vereenvoudiging en afschaffing fiscale regelingen

Aflevering 40, gepubliceerd op 05-10-2022
De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het onderzoek naar fiscale regelingen en de aanpak ervan. Het onderzoek is als bijlage bij de brief gevoegd en gaat over de langjarige budgettaire ontwikkeling van fiscale regelingen, over de ontwikkeling van de beleidsdiscussie rond fiscale regelingen en over de verhouding van de situatie in Nederland tot die in andere landen.

NTFR 2022/3387 - Grondslagen WBSO in 2023 gelijk

Aflevering 40, gepubliceerd op 05-10-2022
De grondslagen van de WBSO zijn in 2023 gelijk aan die van 2022. Wel is het de verwachting dat in 2024 en later door prijsstijgingen minder ondernemers een beroep kunnen doen op het budget. In het Belastingplanpakket 2023 zijn geen grondslagaanpassingen van de WBSO voorgesteld.

NTFR 2022/3388 - Eerste Kamer heeft wetsvoorstel Aanpassing regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente aangenomen

Aflevering 40, gepubliceerd op 05-10-2022
De Eerste Kamer heeft op 27 september 2022 het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente’ aangenomen.

NTFR 2022/3400 - Onderzoek naar forfaits in de BPM

Aflevering 40, gepubliceerd op 05-10-2022
Staatssecretaris Van Rij van Financiën informeert de Tweede Kamer over een onderzoek dat is uitgevoerd in verband met de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Het betreft een onderzoek van VMS Insight in opdracht van het ministerie van Financiën naar forfaits en andere grenswaarden in de BPM.

NTFR 2022/3402 - Wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs industrie

Aflevering 40, gepubliceerd op 05-10-2022 geschreven door mr. P.S. Schouten
Met dit wetsvoorstel wordt een minimum CO2-prijs voor de industrie ingevoerd met ingang van 1 januari 2023. Deze minimum CO2-prijs maakt onderdeel uit van de bestaande CO2-heffing industrie en vormt een aanvulling op de voorgestelde herijking en aanscherping hiervan.

NTFR 2022/3403 - Wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Aflevering 40, gepubliceerd op 05-10-2022 geschreven door mr. P.S. Schouten
Met dit wetsvoorstel wordt een correctiemechanisme voor de in het buitenland betaalde koolstofprijs over de invoer van bepaalde goederen geïntroduceerd, ook wel een koolstof(dioxide)correctie aan de grens of CBAM (carbon border adjustment mechanism) genoemd. In de meeste (overheids-)stukken wordt het CBAM genoemd, dus laten we ons die term maar vast eigen maken. Het wetsontwerp is onderdeel van het pakket Belastingplan 2023 (NTFR 2022/3338).