Aflevering 41

Gepubliceerd op 12 oktober 2022

NTFR 2022/3422 - Art. 10a Wet Vpb 1969 onder vuur

Aflevering 41, gepubliceerd op 12-10-2022 geschreven door prof. dr. J.N. Bouwman
Op 2 september 2022 heeft de Hoge Raad opnieuw een arrest1 gewezen over art. 10a Wet Vpb 1969. In dit arrest heeft de Hoge Raad besloten prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie EU over de vraag of art. 10a Wet Vpb 1969 onder omstandigheden in strijd is met de verkeersvrijheden van art. 49, 56 en 63 VWEU. Dit arrest, een aantal eerder gewezen arresten en andere renteaftrekbeperkingen in de Wet Vpb 1969 doen de vraag rijzen of art. 10a Wet Vpb 1969 bij externe acquisities zodanig aan belang heeft ingeboet dat het kan worden geschrapt.

NTFR 2022/3424 - Nota van wijziging wetsvoorstel Belastingplan 2023

Aflevering 41, gepubliceerd op 12-10-2022 geschreven door mr. A.C. Smale
Staatssecretaris Van Rij (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 aan de Tweede Kamer gestuurd. De nota van wijziging bevat de resterende maatregelen uit de augustusbesluitvorming die niet tijdig voor het aanvragen van advies van de Raad van State waren afgerond.

NTFR 2022/3425 - Tweede nota van wijziging – Belastingplan 2023

Aflevering 41, gepubliceerd op 12-10-2022
Staatssecretaris Van Rij (Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de tweede nota van wijziging voor het wetsvoorstel Belastingplan 2023 ingediend. Het gebruikelijke loon voor Caribisch Nederland wordt verhoogd naar $25.000. Verder betreft het voornamelijk technische wijzigingen die niet de inhoud van het wetsvoorstel raken:

NTFR 2022/3427 - Kamerbrief met aanvullende reactie op WODC-rapport

Aflevering 41, gepubliceerd op 12-10-2022 geschreven door mr. E.D. Postema
De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst heeft, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Rechtsbescherming, de Tweede Kamer geïnformeerd over enkele stappen die zijn genomen naar aanleiding van het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De Kamerbrief vult verder de kabinetsreactie aan die tezamen met de aanbieding van het WODC-rapport op 12 februari 2021 aan de Tweede Kamer is toegezonden.

NTFR 2022/3428 - Tweede Kamervragen beantwoord over het belastingstelsel

Aflevering 41, gepubliceerd op 12-10-2022
De staatssecretaris van Financiën heeft Tweede Kamervragen beantwoord over de werking van het belastingstelsel. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een opiniestuk waarin aan de hand van de gevolgen van alimentatiebetalingen de werking van het belastingstelsel wordt geschetst. Uit het voorbeeld volgt een hoge marginale druk.

NTFR 2022/3431 - Ontvangen invaliditeitspensioen ziet op voorgaande jaren maar is belast in jaar van ontvangst (art. 81.1 Wet RO)

ECLI:NL:HR:2022:1396, datum uitspraak 07-10-2022, publicatiedatum 07-10-2022
Aflevering 41, gepubliceerd op 12-10-2022
Het pensioenfonds van belanghebbende heeft in 2018 vastgesteld dat belanghebbende voor de jaren 2001 tot en met 2018 recht had op een invaliditeitspensioen. Het pensioen is volledig uitbetaald en belast in 2018. Belanghebbende stelt dat het deel van het pensioen dat betrekking heeft op de jaren 2001 tot en met 2017 onterecht in de aanslag IB/PVV 2018 is betrokken.

NTFR 2022/3441 - Onterechte weigering btw-aftrek voor aankoop vastgoed van insolvente verkoper (HA.EN)

Aflevering 41, gepubliceerd op 12-10-2022 met annotatie van mr. M.W.C. Soltysik
Medicinos Bankas (de bank) heeft een lening verstrekt aan Sostines Bustai (de verkoper) voor de uitvoering van vastgoedontwikkelingsactiviteiten. Ter zekerheid heeft de bank een hypotheekrecht verkregen op een Litouws perceel grond met daarop een gebouw in aanbouw dat in eigendom was van verkoper. Krachtens een overeenkomst van cessie heeft HA.EN de rechten en verplichtingen van de bank overgenomen. Omdat de verkoper failliet gaat, tracht HA.EN de onroerende zaak openbaar te verkopen, echter zonder succes. Vervolgens werd aan HA.EN het aanbod gedaan de onroerende zaak zelf te verwerven waarbij haar schuldvorderingen gedeeltelijk zouden worden gerealiseerd. Ter zake van de levering van de onroerende zaak is btw in rekening gebracht aan HA.EN. De verkoper heeft deze btw nimmer afgedragen aan de belastingdienst. De verwijzende rechter vraagt zich af of de btw-aftrek bij HA.EN mag worden geweigerd omdat HA.EN wist of had moeten weten dat de leverancier wegens insolventie de btw niet zou kunnen afdragen.

NTFR 2022/3442 - Invoer van in strijd met douanewetgeving binnengebrachte auto in land daadwerkelijk gebruik belast (R.T.)

Aflevering 41, gepubliceerd op 12-10-2022 met annotatie van mr. B.A. Kalshoven
De in Duitsland woonachtige R.T. heeft in 2019 in Georgië een voertuig gekocht en daar geregistreerd. In maart 2019 is R.T. met dat voertuig vanuit Georgië via Turkije, Bulgarije, Servië, Hongarije en Oostenrijk naar Duitsland gereden zonder dat voertuig bij een douanekantoor van invoer te hebben aangegeven. R.T. heeft vervolgens in Duitsland gebruikgemaakt van het voertuig. De verwijzende rechter vraagt zich af in welke lidstaat de invoer voor btw-doeleinden heeft plaatsgevonden.

NTFR 2022/3445 - Geen btw-ondernemerschap omdat ontvangen vergoedingen geen rechtstreeks verband houden met activiteiten

ECLI:NL:GHARL:2022:7636, datum uitspraak 06-09-2022, publicatiedatum 16-09-2022
Aflevering 41, gepubliceerd op 12-10-2022 met annotatie van prof. mr. dr. R.A. Wolf
Belanghebbende is een stichting die onder meer beveiligingsdiensten inkoopt ten behoeve van ondernemers die op een bedrijfsterrein zijn gevestigd. Belanghebbende declareert haar kosten bij een andere stichting (hierna: stichting B) die door de gemeente in het leven is geroepen om ondernemersverenigingen en -stichtingen te ondersteunen. Stichting B verkrijgt haar middelen van de gemeente, die hiervoor een opslag heft op de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen. Belanghebbende is van mening dat zij ondernemer is voor de omzetbelasting en heeft verzocht om teruggave van in rekening gebrachte omzetbelasting. Het hof is van oordeel dat de activiteiten van belanghebbende niet zijn aan te merken als economische activiteiten. Er is geen sprake van verbruik van goederen en diensten door stichting B. De werkzaamheden zijn eigen activiteiten van belanghebbende die stichting B geen voordeel hebben opgeleverd. Een rechtstreeks verband tussen de activiteiten van belanghebbende en de vergoeding door stichting B ontbreekt. Omdat belanghebbende in de betreffende tijdvakken geen andere inkomsten had dan de betalingen van stichting B, is belanghebbende geen ondernemer voor de omzetbelasting. Het hof verwerpt het beroep van belanghebbende op de goedkeuring die is opgenomen in par. 6.3.7 van het Besluit van 25 november 2011, nr. BLKB 2011/641M (NTFR 2012/43) omdat zij niet aannemelijk heeft gemaakt dat de kosten feitelijk worden gedragen door de aangesloten ondernemers. Met de door haar overgelegde stukken en de daarop gegeven toelichting heeft belanghebbende de noodzakelijke relatie tussen de gemaakte kosten en de opslag die de bij belanghebbende aangesloten ondernemers betalen, niet aannemelijk gemaakt.

NTFR 2022/3453 - Kamerbrief over FSV-geregistreerden en tijdlijn Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Aflevering 41, gepubliceerd op 12-10-2022
Staatssecretaris Van Rij (Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd welke groepen FSV-geregistreerden wel of niet geïnformeerd zijn over hun FSV-registratie. Verder stuurt hij de Kamer een compleet overzicht van de genomen stappen en planning ten aanzien van FSV in de vorm van een tijdlijn. De Tweede Kamer heeft drie moties aangenomen. De regering moet onderzoek doen naar het informeren van rechtspersonen, naar andere lijsten die de Belastingdienst hanteert die in strijd zijn met de privacy en naar het verlenen van juridische bijstand aan FSV-geregistreerden.

NTFR 2022/3454 - Wijziging Leidraad Invordering 2008

Aflevering 41, gepubliceerd op 12-10-2022
De Leidraad Invordering 2008 (Leidr. Inv.) is weer gewijzigd. De wijzigingen zien vooral op het uitstelbeleid voor ondernemers met betalingsproblemen. Daarnaast zijn er enkele technische en redactionele wijzigingen doorgevoerd en is het beleid met betrekking tot het afgeven van verklaringen over het betalingsgedrag gewijzigd.