Aflevering 42

Gepubliceerd op 19 oktober 2022

NTFR 2022/3472 - Nederland belastingparadijs? Wat ik tegen het Europees Parlement heb gezegd

Aflevering 42, gepubliceerd op 19-10-2022 geschreven door mr. A.F. Gunn MA
Op 13 oktober 2022 sprak staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij het Europese Parlement (EP) toe over de stand van zaken in Nederland belastingland. Een gevaarlijke exercitie, zou je denken, nu het EP Nederland al jaren als een belastingparadijs beschouwt en niet bekend staat als groot warm bad voor stoute lidstaten. Het bezoek van Van Rij was echter een onverwacht en eclatant succes. Nederland heeft de afgelopen jaren behoorlijke stappen gezet tegen belastingontwijking, want we willen van ons slechte fiscale imago af. En ja, de rinkelende geldstroom door Nederland blijft formidabel. Maar toch. ‘De aanwezigheid en open houding van de staatssecretaris in het Europees parlement maakt duidelijk dat Nederland een nieuwe weg is ingeslagen,’ zei Paul Tang tegen de NOS, ‘de erfenis van belastingontwijking is niet van de ene op de andere dag verdwenen. Dat vergt veel noeste arbeid.’1

NTFR 2022/3473 - Reactie VNO-NCW en MKB-Nederland op pakket Belastingplan 2023

Aflevering 42, gepubliceerd op 19-10-2022
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het kabinet gehoor geeft aan de maatschappelijke zorgen over de extreem gestegen energielasten. Tegelijkertijd zien VNO-NCW en MKB-Nederland dat de koopkracht van ondernemers veel harder daalt dan de koopkracht van gezinnen. De reparatie van de koopkracht van gezinnen komt ten laste van het besteedbaar inkomen van ondernemers. Denk daarbij aan de volgende aangekondigde maatregelen:

NTFR 2022/3476 - Kosten gemaakt ter voorkoming van beslaglegging op uitkering vormen geen aftrekbare kosten

ECLI:NL:HR:2022:1463, datum uitspraak 14-10-2022, publicatiedatum 14-10-2022
Aflevering 42, gepubliceerd op 19-10-2022 met annotatie van mr. J. de Haan
Belanghebbende ontvangt op grond van de Participatiewet een uitkering van de gemeente van € 15.269. Belanghebbende heeft in zijn aangifte onder meer incassokosten en advocaatkosten in aftrek gebracht op de uitkering. Deze kosten hebben betrekking op het sluiten van een betalingsregeling met een derde. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden (31 augustus 2021, nr. 20/00735, NTFR 2021/3003) zijn deze kosten niet aftrekbaar, omdat deze niet zijn gemaakt tot verwerving, inning of behoud van de uitkering. De Hoge Raad onderschrijft dat oordeel. Dit wordt niet anders als het sluiten van de betalingsregeling met een derde mede tot doel heeft eventuele beslaglegging door de derde, zoals in dit geval op de uitkering, te vermijden of op te heffen.

NTFR 2022/3478 - Kamerbrief over het toekomstige box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement

Aflevering 42, gepubliceerd op 19-10-2022
De staatssecretaris van Financiën heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het toekomstige box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement. Met de brief geeft hij uitvoering aan de moties en toezeggingen die hij heeft gedaan in het commissiedebat op 29 juni 2022, het tweeminutendebat op 5 juli 2022 over het toekomstige box 3-stelsel en in het tweeminutendebat over toeslagen op 7 juli 2022.

NTFR 2022/3485 - Antwoorden op Kamervragen over tienjaarstermijn in erf- en schenkbelasting

Aflevering 42, gepubliceerd op 19-10-2022
De staatssecretaris van Financiën beantwoordt vragen over de tienjaarstermijn in de erf- en schenkbelasting. Als een Nederlander langer dan tien jaar niet meer in Nederland woont, kan Nederland de erfenis niet meer belasten met erfbelasting. De hoofdregel voor de heffing van erfbelasting is dat de erflater op het tijdstip van overlijden in Nederland moet wonen. Het gaat erom dat de erflater feitelijk in Nederland woont. Daarnaast kent de wet een fictiebepaling die inhoudt dat een Nederlander die nadat hij Nederland metterwoon verlaten heeft, nog tien jaar lang in de heffing van Nederlandse erfbelasting kan worden betrokken. Deze fictiebepaling sterkt ertoe een belastingvlucht te voorkomen.

NTFR 2022/3495 - Aanbiedingsbrief toezegging en antwoorden Kamervragen btw-nultarief groente en fruit en alcohol- en tabaksaccijns

Aflevering 42, gepubliceerd op 19-10-2022
Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) komen hun toezeggingen na over (het vervroegen van) de btw-verlaging voor groente en fruit en de verhoging van alcohol- en tabaksaccijns. Het kabinet wil zorgvuldig onderzoek doen naar een btw-nultarief op groente en fruit. Daarom doet een onderzoeksbureau, in opdracht van het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, momenteel onderzoek naar de afbakeningsmogelijkheden voor groente en fruit binnen de btw, waarbij verschillende aspecten tegen elkaar worden afgewogen. De resultaten van dit onderzoek en de conclusies die daaraan worden verbonden zullen naar verwachting begin 2023 worden opgeleverd. Het kabinet benadrukt dat het verstandig is om de conclusies van dit onderzoek af te wachten voordat tot eventuele invoering van een btw-nultarief op groente en fruit wordt overgegaan. De snelste mogelijkheid om via de gebruikelijke begrotings- en besluitvormingsprocessen zorgvuldig een wetgevingstraject te doorlopen is met inwerkingtreding per 1 januari 2024.

NTFR 2022/3498 - Wetsvoorstel afschaffing verhuurderheffing naar de Tweede Kamer

Aflevering 42, gepubliceerd op 19-10-2022 geschreven door drs. R. van Haperen
Op 6 oktober 2022 heeft het Kabinet het wetsvoorstel Intrekking van de Wet Maatregelen woningmarkt 2014 II naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel is in de volksmond beter bekend onder de naam afschaffing verhuurderheffing. In dit wetsvoorstel wordt de WMW 2014 II ingetrokken. Enkele zaken die waren gekoppeld aan de WMW 2014 II, zoals de jaarlijkse bijdrage huurcommissie worden ook in deze intrekkingswet geregeld.

NTFR 2022/3510 - Kamerbrief verzuimboetebeleid Belastingdienst

Aflevering 42, gepubliceerd op 19-10-2022
De staatsecretaris heeft uitleg gegeven over het verzuimboetebeleid van de Belastingdienst. Dit is ingegeven door signalen van ondernemers die het bezwaarlijk vinden dat een verzuim met betrekking tot het tijdig indienen van een aangifte of betalen van een belastingschuld automatisch en zonder voorafgaande waarschuwing kan worden beboet. Bovendien vinden zij dat de hoogte van de verzuimboete niet in redelijke verhouding staat tot de aard en ernst van het verzuim. Hieruit valt af te leiden dat te weinig rekening wordt gehouden met de menselijke maat.

NTFR 2022/3513 - Nota van wijziging Wetsvoorstel delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

Aflevering 42, gepubliceerd op 19-10-2022
Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft een Nota van wijziging van het Wetsvoorstel delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet stelt voor om een evaluatiebepaling in de wet op te nemen, waarin is opgenomen dat vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen, deze zal worden geëvalueerd.