Aflevering 43

Gepubliceerd op 26 oktober 2022

NTFR 2022/3523 - Werkprogramma IBTD aan de Tweede Kamer gestuurd

Aflevering 43, gepubliceerd op 26-10-2022
De minister van Financiën heeft het Werkprogramma 2023 van de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane (IBTD) aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarbij is een bijlage gevoegd waarin is aangegeven welke aandachtspunten het ministerie van Financiën de inspecteur-generaal bij het werkprogramma heeft meegegeven en hoe de inspecteur-generaal hiermee om is gegaan.

NTFR 2022/3524 - COVID-19: Aanvraag TVL-startersregeling voor het vierde kwartaal 2021 en het eerste kwartaal van 2022 verlengd naar 1 februari 2023

Aflevering 43, gepubliceerd op 26-10-2022
De datum waarop uiterlijk de aanvraag tot vaststelling van de TVL-subsidie door de startende mkb-onderneming voor het vierde kwartaal van 2021 en voor het eerste kwartaal 2022 moet zijn ingediend, is aangepast. Deze datum was oorspronkelijk 1 december 2022 en wordt gewijzigd in 1 februari 2023. De reden voor deze wijziging is dat veel subsidieontvangers niet voor 1 december 2022 het verzoek tot subsidievaststelling zullen kunnen indienen.

NTFR 2022/3530 - Schriftelijke antwoorden eerste wetgevingsoverleg Belastingplan 2023 (WGO I)

Aflevering 43, gepubliceerd op 26-10-2022
Staatssecretaris Van Rij (Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 17 oktober 2022 over het pakket Belastingplan 2023. De resterende vragen worden op maandag 31 oktober 2022 mondeling beantwoord. Hij beantwoordt ook een aantal gestelde vragen die niet direct betrekking hebben op de wetsvoorstellen die geagendeerd waren voor het wetgevingsoverleg. Ook worden nog een aantal moties en toezeggingen kort besproken.

NTFR 2022/3533 - Afschrijving erfpachtrechten mogelijk ook als waardedaling niet zeker is

ECLI:NL:HR:2022:1448, datum uitspraak 14-10-2022, publicatiedatum 14-10-2022
Aflevering 43, gepubliceerd op 26-10-2022 met annotatie van drs. N.E. Vis
Belanghebbende heeft landbouwgronden verkocht en geleverd aan verzekeringsmaatschappijen onder voorbehoud van erfpachtrechten. Bij het einde van de erfpachtperiode kan de erfpacht opnieuw worden uitgegeven of kan belanghebbende de gronden in volle eigendom verwerven tegen 85% van de marktwaarde. Belanghebbende wenst af te schrijven over het verschil tussen de waarde van de erfpachtrechten met inbegrip van het terugkooprecht, bij het begin en einde van de erfpachtperiode bij gelijkblijvende grondwaarde. Hof Arnhem-Leeuwarden (25 augustus 2020, nr. 19/00801, NTFR 2020/2538) heeft geen afschrijving toegestaan, omdat niet aannemelijk is dat de waarde van de erfpachtrechten zou dalen. De Hoge Raad acht dit oordeel onbegrijpelijk. Goed koopmansgebruik staat immers toe over de erfpachtrechten af te schrijven, ook als niet zeker is dat die rechten gedurende hun looptijd per saldo in waarde zullen dalen.

NTFR 2022/3535 - Motie aangenomen om de vrijstelling van belastingen voor leden van het Koninklijk Huis af te schaffen

Aflevering 43, gepubliceerd op 26-10-2022
De Tweede Kamer heeft 18 oktober de motie-Van Baarle (DENK) aangenomen over een grondwetswijziging om de vrijstelling van belastingen voor leden van het Koninklijk Huis af te schaffen over de aan hen overgemaakte rijksuitkeringen. De motie ziet op uitkeringen aan de Koning, de vermoedelijke opvolger en de Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap alsmede hun echtgenoten. Die leden van het Koninklijk Huis betalen op grond van art. 40 GW geen loon- of inkomstenbelasting over de aan hen overgemaakte rijksuitkeringen.

NTFR 2022/3536 - Wet aanpassing regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente in Staatsblad

Aflevering 43, gepubliceerd op 26-10-2022
De Wet van 28 september 2022 tot wijziging van de Penw, de Wet IB 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente is in het Staatsblad geplaatst. De wet wijzigt de Penw, de Wet IB 2001 en enkele andere wetten. Het voorstel voorziet in het realiseren van de uitbreiding van het op basis van de Wet waardeoverdracht klein pensioen al bestaande recht van pensioenuitvoerders op waardeoverdracht van klein ouderdomspensioen dat is ontstaan door einde deelneming. De uitbreiding betreft kleine pensioenen die een andere ontstaansgeschiedenis hebben dan einde deelneming.

NTFR 2022/3537 - Voor AOW wordt onder Nederland verstaan Europees deel van Nederland

ECLI:NL:HR:2022:1378, datum uitspraak 07-10-2022, publicatiedatum 07-10-2022
Aflevering 43, gepubliceerd op 26-10-2022 met annotatie van mr. D. Westerman
Belanghebbende is geboren in 1952. Zij woonde tot juli 2018 in Bonaire en sindsdien in Europees Nederland. De SVB heeft de aanvraag van belanghebbende voor een AOW-pensioen afgewezen. De Centrale Raad van Beroep heeft deze beslissing onderschreven. Weliswaar maakt Bonaire sinds 10 oktober 2010 als openbaar lichaam deel uit van het land Nederland, maar dit betekent niet dat belanghebbende in de periode van 10 oktober 2010 tot juli 2018 voor de AOW verzekerd is geweest. De Hoge Raad laat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in stand. In art. 4 Invoeringswet BES is bepaald dat onder Nederland in beginsel Europees Nederland wordt verstaan. Zo ook voor de toepassing van de AOW. De AOW is immers niet ingevolge art. 2 Invoeringswet BES van toepassing op het openbaar lichaam Bonaire. Ook bevat de AOW geen bepaling op basis waarvan het openbaar lichaam Bonaire tot Europees Nederland moet worden gerekend. Dit brengt mee dat belanghebbende vanaf 10 oktober 2010 geen ingezetene van Nederland in de zin van art. 2 AOW is geweest en daarom niet was verzekerd voor de AOW.

NTFR 2022/3538 - Inspecteur moet Liechtensteinse premies verrekenen zodra deze door Liechtenstein aan SVB of Belastingdienst zijn overgemaakt

ECLI:NL:PHR:2022:904, datum uitspraak 27-09-2022, publicatiedatum 14-10-2022
Aflevering 43, gepubliceerd op 26-10-2022 met annotatie van mr. dr. B.M.M. Didden
Dit betreft vier zaken over Rijnvarenden die volgens de Sociale verzekeringsbank (SVB) in Nederland sociaal verzekerd en premieplichtig waren, omdat zij substantieel in Nederland werkten op schepen van een in Nederland gevestigde eigenaar en exploitant, maar die volgens de Rijnvarenden zelf in Liechtenstein verzekerd en premieplichtig waren, omdat hun werkgever daar gevestigd was. Bij de vier conclusies hoort een gemeenschappelijke bijlage (PHR 27 september 2022, nrs. 21/05322, 22/00139, 22/00064 en 22/01270, ECLI:NL:PHR:2022:931) met de voor alle vier de zaken relevante regelgeving en rechtspraak.

NTFR 2022/3545 - Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging wetsvoorstel Overbruggingswet box 3

Aflevering 43, gepubliceerd op 26-10-2022
De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Overbruggingswet box 3 en een nota van wijziging daarop aan de Tweede Kamer gestuurd. Via de nota van wijziging wordt geregeld dat het bij enkele specifieke regelingen in aanmerking te nemen bedrag niet negatief kan worden. Daarnaast worden enkele redactionele verbeteringen aangebracht.

NTFR 2022/3548 - Antwoorden op Kamervragen over BNC-fiche verminderen ongelijke behandeling vreemd en eigen vermogen en beperking renteaftrek

Aflevering 43, gepubliceerd op 26-10-2022 geschreven door dr. H.J. Bresser
De Europese Commissie heeft op 11 mei 2022 een richtlijnvoorstel gepubliceerd. In het streven naar een fiscaal meer gelijke behandeling van vreemd en eigen vermogen introduceert dit voorstel een vermogensaftrek (Debt Equity Bias Reduction Allowance, kortweg ‘DEBRA’) in combinatie met een verdere renteaftrekbeperkende maatregel, de Interest Limitation Rule. Zie NTFR 2022/2128 en dan met name de uitgebreide noot van De Wilde. De vaste commissie voor Financiën heeft op 14 september 2022 over dit voorstel een aantal vragen gesteld die op 21 oktober 2022 door de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst zijn beantwoord.

NTFR 2022/3550 - Personal training en groepsles in fitnesscentrum delen als bijkomende prestatie in verlaagd btw-tarief (The Escape Center)

Aflevering 43, gepubliceerd op 26-10-2022 met annotatie van prof. mr. dr. J.B.O. Bijl
The Escape Center exploiteert een fitnesscentrum. Het gebruik van de fitnesstoestellen vindt ofwel individueel ofwel in groepsverband plaats, al dan niet met een beperkte begeleiding. The Escape Center biedt ook personal training en groepslessen aan. De verwijzende rechter vraagt zich af of de Btw-richtlijn zo moet worden uitgelegd dat de dienst die bestaat in de toekenning van het recht gebruik te mogen maken van de sportaccommodaties van een fitnesscentrum en in de verstrekking van individuele of groepsbegeleiding mag worden onderworpen aan een verlaagd btw-tarief.

NTFR 2022/3556 - Nota naar aanleiding verslag Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Aflevering 43, gepubliceerd op 26-10-2022
Staatssecretaris Van Rij (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs industrie ingediend. De staatssecretaris gaat in de nota in op vragen en opmerkingen vanuit de Tweede Kamer over het wetsvoorstel.

NTFR 2022/3557 - Geen recht op immateriëleschadevergoeding omdat spanning en frustratie waren beëindigd bij uitspraak op bezwaar (art. 81.1 Wet RO)

ECLI:NL:HR:2022:1500, datum uitspraak 21-10-2022, publicatiedatum 21-10-2022
Aflevering 43, gepubliceerd op 26-10-2022
Belanghebbende heeft te laat bezwaar gemaakt tegen de voldoening van BPM op aangifte. De inspecteur heeft het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. De bezwaarfase heeft langer dan een half jaar geduurd. In beroep heeft de rechtbank een immateriëleschadevergoeding toegekend omdat ten tijde van de uitspraak meer dan twee jaar was verstreken na het instellen van bezwaar.

NTFR 2022/3559 - Onjuiste tekst bij beëdiging raadsheren leidt niet tot vernietiging uitspraken

ECLI:NL:HR:2022:1509, datum uitspraak 21-10-2022, publicatiedatum 21-10-2022
Aflevering 43, gepubliceerd op 26-10-2022 met annotatie van mr. J.W. Bosman
Bij Hof Den Bosch zijn enkele raadsheren in de teams strafrecht en belastingrecht niet op de juiste manier beëdigd, omdat bij het afleggen van de ambtseed niet de juiste tekst is gebruikt. In plaats van het formulier dat is bestemd voor rechterlijke ambtenaren (rechters en raadsheren) is het formulier voor de beëdiging van gerechtsambtenaren (rijksambtenaren) gebruikt. Vanwege deze onvolkomenheid heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad cassatie in het belang der wet ingesteld (HR 13 september 2022, nr. 22/03034, NTFR 2022/3411). Daarbij is de vraag aan de orde of een uitspraak moet worden vernietigd als deze (mede) is gewezen door een raadsheer die de eed of belofte niet heeft afgelegd overeenkomstig het formulier voor rechterlijke ambtenaren. De belastingkamer van de Hoge Raad heeft deze vraag, onder verwijzing naar een gelijktijdig gewezen arrest van de strafkamer (HR 21 oktober 2022, nr. 22/02977, ECLI:NL:HR:2022:1438) ontkennend beantwoord.

NTFR 2022/3562 - Kamerbrief juridische vormgeving tegemoetkoming MSNP

Aflevering 43, gepubliceerd op 26-10-2022
Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft een brief naar de Tweede kamer gestuurd om deze te informeren over de verschillende juridische mogelijkheden ten aanzien van de nog vorm te geven tegemoetkomingsregelingen. Deze regelingen zijn bedoeld voor mensen die ten onrechte zijn afgewezen voor deelname aan een MSNP (Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen) -traject.