Aflevering 12

Gepubliceerd op 19 maart 2024

NTFR 2024/509 - Het recht op een eerlijk belastingproces

Aflevering 12, gepubliceerd op 19-03-2024 geschreven door mr. M.B. Weijers
Op grond van art. 6 lid 1 EVRM heeft eenieder bij ‘het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging (…) recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld’ (hierna: een eerlijk proces). Daarnaast bestaat op grond van die bepaling het recht op openbaarheid van de uitspraak, en bevatten de overige leden van art. 6 EVRM een aantal rechten die specifiek op de strafprocedure zijn toegesneden.

NTFR 2024/515 - Kennisgroepstandpunt buitenlandse lening voor aankoop woning met aanvang aflossing na juridische levering

Aflevering 12, gepubliceerd op 19-03-2024
De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord over de situatie waarin een kwalificerende buitenlands belastingplichtige voor de aankoop van een bestaande woning in het buitenland een overeenkomst van geldlening bij een buitenlandse bank heeft afgesloten, waarin is overeengekomen dat de aflossing aanvangt op het moment dat de woning juridisch is geleverd.

NTFR 2024/519 - Kennisgroepstandpunt aftrek kosten en lasten bij geldboetes en dwangsommen

Aflevering 12, gepubliceerd op 19-03-2024
De Kennisgroep winstbepaling heeft een standpunt ingenomen betreffende kosten en lasten die gemaakt zijn voor de oplegging van een geldboete en een dwangsom vallende onder de posten van art. 3.14 lid 1 onderdeel c en i Wet IB 2001. Daarnaast is een standpunt ingenomen over het verband tussen interne kosten van een juridische afdeling en de opgelegde geldboetes en dwangsommen.

NTFR 2024/538 - Gewijzigd kennisgroepstandpunt verlenging verjaring

Aflevering 12, gepubliceerd op 19-03-2024
De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft het standpunt over de verlenging van de verjaring door uitstel verleend aan de aansprakelijk gestelde geüpdatet. Er is een verwijzing toegevoegd naar een uitspraak van rechtbank Zeeland-West-Brabant van 3 juni 2022 die in lijn ligt met het standpunt van de kennisgroep.

NTFR 2024/540 - Toelichting op Fiche Europese voorstellen BEFIT en transferpricing

Aflevering 12, gepubliceerd op 19-03-2024 geschreven door mr. S.J.P. Ubachs
Het kabinet staat positief tegenover het doel en ambitie ten aanzien van het verminderen van administratieve lasten en het versimpelen van het belastingsysteem, maar staat echter negatief over de invoering op deze wijze. Staatssecretaris Van Rij geeft antwoord op vragen over twee Fiches over een voorstel voor een Richtlijn verrekenprijzen.