Aflevering 22

Gepubliceerd op 31 mei 2022

NTFR 2022/2053 - Een nieuw Europees fiscaal samenwerkingsprogramma

Aflevering 22, gepubliceerd op 31-05-2022 geschreven door dr. F.P.J. Snel
Iedere jurist weet: ook de duidelijkste wettekst heeft interpretatie en nadere invulling nodig. Deels zullen die moeten komen vanuit de rechtspraak. Maar daaraan zitten wel verschillende nadelen: het kan lang duren; niet alle vragen komen aan de orde; en er zijn grenzen aan wat de rechter kan beslissen. Daarom is er grote behoefte aan lagere regelgeving (in de breedste zin des woords).

NTFR 2022/2054 - COVID-19: Kamervragen over het bericht ‘Rechter steunt grensondernemers over Tozo’

Aflevering 22, gepubliceerd op 31-05-2022
Minister Van Gennip (SZW) heeft Kamervragen beantwoord van de leden Palland en Amhaouch (beiden CDA) over het bericht in het Financieele Dagblad van 26 april 2022 ‘Rechter steunt grensondernemers over Tozo’. Rechtbank Limburg heeft op 25 april 2022 (nr. 20/3505, ECLI:NL:RBLIM:2022:3194) geoordeeld dat de woonplaatsvoorwaarde voor de Tozo in strijd is met de vrijheid van vestiging van art. 49 VWEU. De betekenis van deze uitspraak wordt bestudeerd. Omdat de gemeente Maastricht hoger beroep overweegt, wil de minister nog geen uitspraak doen over deze gevolgen van de uitspraak omdat dit de rechtsgang zou belemmeren.

NTFR 2022/2055 - COVID-19: Onregelmatigheden zorgbonus 2020 en 2021

Aflevering 22, gepubliceerd op 31-05-2022
Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) beantwoordt, mede namens staatssecretaris Van Rij (Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) Kamervragen van het lid Omtzigt over zeer forse onregelmatigheden bij de uitkering van de zorgbonus in 2020 en 2021. Omtzigt heeft de vragen gesteld over de uitkomst van de steekproef dat in 35% van de gevallen de uitkering van de zorgbonus fiscaal niet juist is toegepast.

NTFR 2022/2056 - COVID-19: Antwoorden op vragen uitvoering NOW

Aflevering 22, gepubliceerd op 31-05-2022
Minister Van Gennip (SZW) heeft vragen van de vaste commissie voor SZW over de uitvoering van de NOW beantwoord. De minister beantwoordt onder meer vragen over risicoanalyse en signalen van mogelijke overtreding van de NOW-regels. Tot nu toe lijkt het beeld te zijn dat de signalen over misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O-signalen) rondom de NOW beperkt zijn. De minister benadrukt dat de afhandeling van de NOW nog jaren zal duren en dat dit beeld nog kan veranderen. Het is daarom te vroeg om conclusies te trekken, maar het is goed om te zien dat de handhavingsstrategie effect lijkt te hebben.

NTFR 2022/2057 - COVID-19: Vaststelling NOW-5 en -6 bij een accountantsverklaring met beperking(en) of een verklaring met oordeelsonthouding

Aflevering 22, gepubliceerd op 31-05-2022
De Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie is gewijzigd voor de accountantsverklaring bij de vaststelling van de subsidies op grond van de Vijfde en Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-5 en -6). De aanpassing ziet op de situatie waarin de accountant bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie geen goedkeurende verklaring kan afgeven, maar in plaats daarvan een verklaring met beperking(en) of een verklaring met oordeelsonthouding afgeeft. Net zoals bij NOW-1, NOW-2, NOW-3 en NOW-4 wordt in dat geval de subsidie 10% lager vastgesteld indien de accountant van oordeel is dat de oordeelsonthouding louter het gevolg is van inherente beperkingen van Standaard 3900N. Is de oordeelsonthouding niet louter het gevolg van die inherente beperkingen, dan wordt de subsidie 100% lager vastgesteld.

NTFR 2022/2059 - COVID-19: Vierde aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds

Aflevering 22, gepubliceerd op 31-05-2022
Het Nederlands Letterenfonds heeft de Vierde aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Covid-19 gepubliceerd. De regeling voorziet in een verhoogde subsidie voor een deel van de literaire festivals en literair-educatieve instellingen die het Nederlands Letterenfonds in de periode 2021-2024 ondersteunt met een vier- of tweejarige subsidie.

NTFR 2022/2060 - Overzicht ADR-rapporten 2e halfjaar 2021

Aflevering 22, gepubliceerd op 31-05-2022
Minister Kaag (Financiën) heeft de Tweede Kamer de overzichten gestuurd van de rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het tweede halfjaar van 2021 heeft uitgebracht. De overzichten bevatten korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl.

NTFR 2022/2061 - Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Aflevering 22, gepubliceerd op 31-05-2022
Staatssecretaris Van Rij (Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij heeft meegestuurd een tabel met koopkrachtmaatregelen in andere landen binnen de Europese Unie, en een tabel met de verschillen in prijzen voor benzine en diesel tussen Nederland, België en Duitsland.

NTFR 2022/2067 - Nota van wijziging wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

Aflevering 22, gepubliceerd op 31-05-2022
Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft mede namens staatssecretaris Van Rij (Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) op 16 mei 2022 een nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen ingediend bij de Tweede Kamer. In deze nota van wijziging zijn een aantal technische en redactionele aanpassingen opgenomen van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) van onder meer de uniforme partnerdefinitie. Enkele opgenomen wijzigingen zien op fiscale wijzigingen in de Wet IB 2001 en de Wet LB 1964.

NTFR 2022/2070 - Staat aanslag met box 3-heffing onherroepelijk vast op 24 december 2021, dan geen rechtsherstel via ambtshalve vermindering

ECLI:NL:HR:2022:720, datum uitspraak 20-05-2022, publicatiedatum 20-05-2022
Aflevering 22, gepubliceerd op 31-05-2022 met annotatie van dr. J.H.M. Nieuwenhuizen
Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2015 t/m 2018 aanslagen IB/PVV opgelegd waarbij ook over box 3 is geheven. De inspecteur heeft de daartegen ingediende bezwaren niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. De bezwaarschriften zijn vervolgens aangemerkt als verzoeken om ambtshalve vermindering (art. 9.6 Wet IB) waarna deze verzoeken zijn afgewezen. Hof Den Haag (6 oktober 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1875, NTFR 2021/3537) heeft de inspecteur in het gelijk gesteld. De Hoge Raad laat de hofuitspraak in stand. Voor de jaren 2015 en 2016 hoeft sowieso geen rechtsherstel te worden geboden als in box 3 belasting wordt geheven over een hoger bedrag dan het werkelijk behaalde rendement. In dit geval behoeft echter ook voor de jaren 2017 en 2018 geen rechtsherstel te worden geboden. Een ambtshalve vermindering wordt immers niet verleend als de onjuistheid van de aanslag voortvloeit uit jurisprudentie die eerst is gewezen nadat de aanslag onherroepelijk is komen vast te staan (art. 9.6 Wet IB jo art. 45aa Uitv.reg. IB). Dat voor de jaren 2017 en 2018 rechtsherstel moet worden geboden, volgt uit het arrest HR 24 december 2021, NTFR 2022/37. Toen stonden de onderhavige aanslagen reeds onherroepelijk vast. Aan belanghebbende is voor de jaren 2017 en 2018 dan ook terecht geen ambtshalve vermindering verleend.

NTFR 2022/2072 - Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht

Aflevering 22, gepubliceerd op 31-05-2022
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft onderzocht in hoeverre de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregelingen (DSR) doeltreffend, noodzakelijk en doelmatig zijn. De conclusies van dit onderzoek staan in de ‘Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht’, die is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën.