Aflevering 44

Gepubliceerd op 1 november 2023

NTFR 2023/1839 - Het Unierechtelijke en anderszins verdragsrechtelijk gewaarborgde evenredigheidsbeginsel. Alle wegen leiden naar Rome.

Aflevering 44, gepubliceerd op 01-11-2023 geschreven door mr. dr. H. Vermeulen
Deze Opinie wijd ik aan enige ontwikkelingen op het gebied van het evenredigheidsbeginsel, zoals dat is vervat in het primaire Unierecht of in ander verdragsrecht is gewaarborgd, zoals het EVRM. Het komt mij voor dat dit beginsel aan een opmars bezig is en dat het in de komende tijd een grotere rol gaat vervullen dan voorheen.1 Ik zie vooral een rol weggelegd waar het gaat om de toetsing van nationaal belastingrecht dat zijn oorsprong vindt in secundair Unierecht.2 Nu steeds meer richtlijnen op het gebied van de directe belastingen worden vastgesteld, krijgt dit onderwerp vanzelf meer aandacht.

NTFR 2023/1849 - Opties voor aanpassen arbeidskorting en arbeidsongeschiktheidsuitkering

Aflevering 44, gepubliceerd op 01-11-2023
De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben vragen beantwoord over arbeidskorting over een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de kabinetsreactie op de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 22 februari 2023 over het toepassen van de arbeidskorting over een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

NTFR 2023/1861 - Kennisgroepstandpunt Nederlandse subjectieve vrijstelling pensioenlichamen

Aflevering 44, gepubliceerd op 01-11-2023 geschreven door dr. H.J. Bresser
De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft de vraag beantwoord of een in een andere EU-lidstaat gevestigd lichaam, dat aldaar werkzaam is als pensioenfonds, subjectief zou zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting als het lichaam in Nederland gevestigd zou zijn. Daarbij is ook aandacht besteed aan de aanvaardbaarheid van de maatstaf die wordt gehanteerd voor de werkzaamhedentoets.

NTFR 2023/1878 - Kabinet plaatst kanttekeningen bij BEFIT

Aflevering 44, gepubliceerd op 01-11-2023 geschreven door prof. dr. M.F. de Wilde
Er zullen geen onomkeerbare stappen gezet worden in het onderhandelingsproces over het richtlijnvoorstel totdat hierover een overleg met de Kamer heeft plaatsgevonden. Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over de informatieafspraken in het kader van het parlementair behandelvoorbehoud op het richtlijnvoorstel Business in Europe: Framework in Taxation (BEFIT).