9 augustus 2022

8 augustus 2022

Wijziging van onderlinge verdeling omvat ook elementen die niet in de navorderingsaanslag zijn opgenomen

Gepubliceerd op 08-08-2022
Belanghebbende is gehuwd en in onderhavige jaren fiscaal partner van haar echtgenoot. Omdat abusievelijk inkomsten uit een onderneming in 2014 en 2015 niet in haar ingediende aangifte zijn opgenomen dient belanghebbende een verzoek om herziening in. Het herzieningsverzoek behelst de vraag om de winst uit onderneming alsnog te belasten alsmede het verzoek om de onderlinge verdeling van het negatieve inkomen uit eigen woning te wijzigen in die zin dat het gehele negatieve inkomen bij haar in aanmerking wordt genomen. De inspecteur komt aan het eerste verzoek tegemoet en stelt navorderingsaanslagen vast. Omdat de aanslagen van belanghebbende en haar echtgenoot reeds onherroepelijk vaststonden op het moment van indienen van het herzieningsverzoek wijst de inspecteur het verzoek om herverdeling af. , De rechtbank oordeelt dat de mogelijkheid om de onderlinge verdeling tussen fiscaal partners te wijzigen bestaat tot het moment dat aan (navorderings)aanslag onherroepelijk vaststaat. Naar het oordeel van de rechtbank wordt deze mogelijkheid tot wijziging niet beperkt tot onderdelen van de navorderingaanslag in gevallen waarin een navorderingsaanslag wordt vastgesteld. , Naar het oordeel van de rechtbank kan, ook in geval een navorderingsaanslag wordt vastgesteld waarvan de te verdelen elementen geen onderdeel uitmaken, de onderlinge verdeling van deze elementen nog worden gewijzigd. Een andersluidend oordeel vindt volgens de rechtbank geen steun in het recht en strookt ook niet met het karakter van de navorderingsaanslag., (Beroep gegrond.)

Wijziging Leidraad Invordering 2008

Gepubliceerd op 08-08-2022
De Leidraad Invordering 2008 is weer gewijzigd. Met dit wijzigingsbesluit wordt invulling gegeven aan de door het kabinet aangekondigde maatregel in de Kamerbrief van 11 oktober 2021.

5 augustus 2022

Wijziging van het besluit subjectieve vrijstellingen

Gepubliceerd op 05-08-2022
Het besluit over subjectieve vrijstellingen voor natuurschoon-lichamen, pensioenlichamen, lichamen die specifieke zorgwerkzaamheden verrichten en sociale werkbedrijf-lichamen is gewijzigd.
Bekijk ouder nieuws
Copyright © 2022 Sdu
Onderdeel van