Aflevering 33-34

Gepubliceerd op 24 augustus 2022

NTFR 2022/3098 - Toepassing rechtszekerheidsbeginsel leidt tot ‘spanning en frustratie’!

Aflevering 33-34, gepubliceerd op 24-08-2022 geschreven door dr. R.M.P.G. Niessen-Cobben
In een procedure voor Hof Amsterdam1 voert de belanghebbende aan dat zijn ‘spanning en frustratie’ over de te lange behandelduur van zijn fiscale geschil pas eindigt op het moment dat hij kennis draagt van de inhoud van de uitspraak. In zijn verzoek om toekenning van een immateriëleschadevergoeding neemt hij dan ook dat moment als eindpunt van de behandeltermijn.

NTFR 2022/3100 - IBO Vermogensverdeling naar de Tweede Kamer

Aflevering 33-34, gepubliceerd op 24-08-2022
De minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst hebben de Tweede Kamer het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) Vermogensverdeling toegestuurd. In de Voorjaarsnota is aangekondigd dat in augustus op basis van dit IBO Vermogensverdeling en de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zal worden gekeken naar de belasting op arbeid en op (inkomen uit) vermogen. Om die reden wordt het rapport direct doorgestuurd naar de Tweede Kamer. De kabinetsreactie op het IBO Vermogensverdeling volgt met Prinsjesdag.

NTFR 2022/3125 - Diensten aan pensioenfonds vallen onder beheer van beleggingsfondsen en zijn btw-vrijgesteld

ECLI:NL:RBGEL:2022:2612, datum uitspraak 24-05-2022, publicatiedatum 22-06-2022
Aflevering 33-34, gepubliceerd op 24-08-2022 met annotatie van mr. N.P. Arzini en mr. J.P.W.H.T. Becks
vrijstelling; pensioenfonds; naheffingsaanslag; service level agreement; managementovereenkomst; beleggingsinstelling; beleggingsbeleid; beleggingsprofiel; beleggingsfonds; collectieve belegging; beheer; vermogensbeheer; beheershandelingen; beschikkingshandelingen

NTFR 2022/3127 - Teruggaaf van omzetbelasting bij kortingen in verband met de tijdelijke toepassing verlaagd btw-tarief voor energie

Aflevering 33-34, gepubliceerd op 24-08-2022 geschreven door mr. A. Vroon
Dit btw-besluit van de staatssecretaris van Financiën bevat een goedkeuring voor de teruggaaf van belasting op grond van art. 29 Wet OB 1968 in verband met verleende kortingen bij de levering van energie. Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 geldt een tijdelijk 9%-tarief voor de levering van (1) aardgas dat wordt geleverd via een op het grondgebied van de Unie gesitueerd aardgassysteem of een op een dergelijk systeem aangesloten net, (2) stadsverwarming via een warmtenet en (3) elektriciteit die wordt geleverd via het elektriciteitsnet. Indien kortingen contractueel (mede) zien op een leveringsperiode waarin het verlaagde btw-tarief geldt, dan kan voor die periode slechts een verlaging van de maatstaf van heffing plaatsvinden tegen het 9%-tarief. Bij de art. 29-teruggaaf van belasting die voortvloeit uit kortingen moet namelijk worden uitgegaan van de over de kortingsperiode geleverde energie en de in die periode van toepassing zijnde btw-tarieven op de energie, ongeacht of de korting vooraf of achteraf wordt verleend. Het toerekenen van het kortingsbedrag over een periode waarin twee btw-tarieven gelden, leidt tot (te) zware administratieve lasten voor de energieleveranciers. De staatssecretaris keurt daarom goed dat voor de berekening van de teruggaaf van belasting op grond van art. 29 Wet OB 1968 over verleende (deel)kortingen mag worden uitgegaan van het btw-tarief dat geldt op het tijdstip waarop het contract dat de (deel)korting bevat, is overeengekomen.

NTFR 2022/3128 - Wijzigingsbesluit inzake btw-heffing bij vaste inrichting

Aflevering 33-34, gepubliceerd op 24-08-2022 geschreven door mr. P.F. Zijlstra
De wijzigingen in het beleidsbesluit houden verband met het HvJ EU-arrest Danske Bank van 11 maart 2021. Uitgangspunt is dat er tussen het hoofdhuis en een vaste inrichting geen prestaties plaatsvinden in het economische verkeer omdat zij samen één ondernemer vormen. De uitzondering op dit uitgangspunt vormt de situatie dat het hoofdhuis of de vaste inrichting deel uitmaakt van een fiscale eenheid in een lidstaat. Prestaties tussen een hoofdhuis dat of een vaste inrichting die tot zo’n fiscale eenheid behoort en een vaste inrichting die of een hoofdhuis dat buiten die lidstaat is gevestigd, zijn vanaf 1 januari 2024 onderworpen aan btw-heffing.

NTFR 2022/3129 - Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022; voorstel tijdelijk 9% btw op LPG (zoals propaan)

Aflevering 33-34, gepubliceerd op 24-08-2022
Kamerlid Van Haga stelt voor om ook de btw op LPG (zoals propaan), niet bedoeld voor transportdoeleinden, tijdelijk te verlagen van 21% naar 9%. De indiener beoogt hiermee het btw-tarief voor LPG gelijk te trekken met het btw-tarief voor energie (aardgas, stadsverwarming en elektriciteit). LPG wordt namelijk niet alleen als motorbrandstof gebruikt maar ook om bijvoorbeeld huizen te verwarmen die niet zijn aangesloten op het gasnetwerk in Nederland. De staatssecretaris van Financiën ontraadt dit voorstel echter vanwege meerdere redenen. Zo staat de BTW-richtlijn bijvoorbeeld géén (tijdelijke) btw-verlaging op LPG toe.

NTFR 2022/3140 - Wijziging Leidraad Invordering

Aflevering 33-34, gepubliceerd op 24-08-2022
De Leidr. Inv. is weer gewijzigd. Met dit wijzigingsbesluit wordt invulling gegeven aan de door het kabinet aangekondigde maatregel in de Kamerbrief van 11 oktober 2021. Door deze wijziging kan de ontvanger van 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 instemmen met een aan hem aangeboden saneringsakkoord, als het daarin aan hem geboden uitkeringspercentage ten minste hetzelfde uitkeringspercentage is als hetgeen aan concurrente crediteuren op hun vordering zal worden uitgekeerd. Met deze tijdelijke maatregel wil het kabinet de totstandkoming van minnelijke saneringsakkoorden bevorderen. Daarnaast wordt met dit besluit geregeld dat de ontvanger akkoord kan gaan met een saneringsakkoord als bepaalde publieke schuldeisers, zoals het UWV en de RVO, niet meedoen vanwege de omstandigheid dat zij hun vordering niet mogen kwijtschelden in verband met Europese regelgeving.

NTFR 2022/3141 - Verrekenprijsbesluit aangepast

Aflevering 33-34, gepubliceerd op 24-08-2022 geschreven door mr. S.J.P. Ubachs
Op 1 juli 2022 verscheen het nieuwe Verrekenprijsbesluit. Dit besluit vervangt het Verrekenprijsbesluit uit 2018 (zie NTFR 2018/1244). Het Verrekenprijsbesluit geeft aan op welke wijze invulling wordt gegeven aan de toepassing van het arm’s length-beginsel.