Aflevering 26

Gepubliceerd op 28 juni 2022

NTFR 2022/2474 - In the spotlight: nemo-teneturbeginsel en correctieberichten

Aflevering 26, gepubliceerd op 29-06-2022 geschreven door mr. W.E. Nent en mr. D.H.A. Bergmans
Het nemo-teneturbeginsel ligt sinds een aantal jaren weer behoorlijk onder het fiscale vergrootglas. Dat is vooral zo in de context van art. 10a AWR. Op grond van dit artikel is een belastingplichtige voor de omzetbelasting verplicht om een suppletie in te dienen indien hij constateert dat hij een aangifte over een tijdvak in de afgelopen vijf kalenderjaren onjuist of onvolledig heeft gedaan waardoor te veel of te weinig belasting is betaald.1 Door deze verplichting kan het zijn dat de belastingplichtige gehouden is om gegevens of inlichtingen te verstrekken die gebruikt zouden kunnen worden voor het opleggen van een bestuurlijke boete.

NTFR 2022/2478 - Rapport Toezicht op Algemeen Nut naar de Tweede Kamer

Aflevering 26, gepubliceerd op 28-06-2022
De staatssecretaris van Financiën heeft het rapport Toezicht op Algemeen Nut aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport is opgesteld door een commissie van deskundigen die is ingesteld naar aanleiding van Kamervragen over ongewenst gedrag door ANBI’s. De commissie heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het algemeen nut karakter beter tot uitdrukking te laten komen.

NTFR 2022/2483 - Kamerbrief over planning box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement

Aflevering 26, gepubliceerd op 28-06-2022
De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de planning van het box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement. Als gevolg van het Kerstarrest over box 3 (NTFR 2022/37) kan pas later gestart worden met de implementatie dan aangegeven in de oorspronkelijke planning. Dit heeft tot gevolg dat het onzeker is geworden of de gewenste inwerkingtreding per 2025 haalbaar is. Begin 2023 zal de Belastingdienst een Uitvoeringstoets opstellen en dan wordt definitief een uitspraak gedaan of de gewenste inwerkingtreding per 2025 haalbaar is. De staatssecretaris zal CapGemini opdracht geven om de in november 2021 afgegeven validatie van de planning te herijken om de gevolgen van het afwijken van de veronderstellingen die aan de validatie ten grondslag lagen en het niet halen van de randvoorwaarden op het tijdpad in kaart te brengen. Hij verwacht de Kamer vóór Prinsjesdag te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.

NTFR 2022/2493 - Europees parlement stemt voor CO2-grensheffing

Aflevering 26, gepubliceerd op 28-06-2022
Het parlement stemde uiteindelijk in met het afbouwen van gratis uitstootrechten voor CO₂ voor bedrijven tussen 2027 en 2032 en de invoering in 2027 van een importheffing op klimaatonvriendelijk gefabriceerde producten, zoals staal en cement. Door die heffing, die vanaf 2032 voor meer sectoren moet gaan gelden, worden Europese bedrijven beschermd tegen concurrentie van minder klimaatvriendelijke rivalen van buiten de Unie.

NTFR 2022/2501 - Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel geen invorderingsrente bij hervatting invordering toeslagschulden

Aflevering 26, gepubliceerd op 28-06-2022
Staatssecretaris De Vries (Financiën - Toeslagen en Douane) gaat in deze nota in op vragen van de vaste commissie voor Financiën. De vragen gaan over het wetsvoorstel geen invorderingsrente bij hervatting invordering toeslagschulden en zien onder meer op de doelgroep, hoe het wetsvoorstel werkt en het doel van het wetsvoorstel.

NTFR 2022/2502 - Heffing over pensioenaanspraak dga na zetelverplaatsing bv in strijd met Unierecht

ECLI:NL:RBZWB:2022:2591, datum uitspraak 12-05-2022, publicatiedatum 16-05-2022
Aflevering 26, gepubliceerd op 28-06-2022 met annotatie van mr. dr. J. Gooijer
vrij verkeer van diensten; zetelverplaatsing; vrijval pensioen; buitenlandse pensioenverzekeraar; gelijkwaardigheidsbeginsel; rechtvaardigingsgrond; pensioen in eigen beheer; directeiur-grootaandeelhouder; doeltreffendheid belastingcontrole en -inning

NTFR 2022/2503 - Antwoorden op Kamervragen over fiscale behandeling thuiswerkdagen in relatie met Duitsland en België

Aflevering 26, gepubliceerd op 28-06-2022
De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst bevestigt in antwoord op vragen van het Kamerlid Idsinga (VVD) dat de afspraken met Duitsland en België over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen tijdens corona per 1 juli 2022 aflopen. Omdat het hierbij gaat om crisismaatregelen die direct zijn gekoppeld aan corona, zullen deze overeenkomsten niet verder worden verlengd. Zonder coronamaatregelen met betrekking tot thuiswerken is er volgens de staatssecretaris geen rechtvaardiging meer om af te wijken van het belastingverdrag. Daarvoor is een verdragsaanpassing nodig. Na afloop van de thuiswerkovereenkomsten, gelden de regels van de belastingverdragen met België en Duitsland zoals die vóór corona ook golden. Deze regels voorkomen op adequate wijze dubbele belastingheffing, ook voor thuiswerkende grensarbeiders.