Aflevering 10

Gepubliceerd op 10 maart 2022

NTFR 2022/973 - Het spook van de vermogensbelasting

Aflevering 10, gepubliceerd op 10-03-2022 geschreven door mr. M.M.Q. Wiezer
Een spook waart door Nederland: het spook van de vermogensbelasting. Een gevolg van het doodvonnis van box 3 dat de Hoge Raad net voor kerst voltrok (HR 24 december 2021, nr. 21/01243, NTFR 2022/37). Zodoende woedt er thans een discussie over de vraag hoe het verder moet met het belasten van (inkomen uit) vermogen. Er lijkt enige consensus te bestaan over het uitgangspunt dat vermogen een rol moet spelen bij belastingheffing. Maar over de vraag welke rol dat moet zijn, is allerminst overeenstemming.

NTFR 2022/974 - ATAD3 (en ATAD4) inzake shell-entiteiten: de deelnemingsvrijstelling verder onder druk?

Aflevering 10, gepubliceerd op 10-03-2022 geschreven door mr. S.R. Pancham
Op 22 december 2021 heeft de Europese Commissie een conceptrichtlijn het licht doen zien waarmee wordt beoogd om een nadere regeling te treffen tegen belastingontwijking (verder ook: ATAD3).COM(2021) 565 final. De conceptrichtlijn richt zich op de fiscale bestrijding van EU-entiteiten die weinig of geen ‘substance’ hebben. De bedoeling is dat de richtlijn per 1 januari 2024 in werking treedt. Voor bepaalde feiten kijkt de richtlijn twee jaren terug. Derhalve is de situatie vanaf 1 januari 2022 al van belang. Het wetgevingstraject dient echter nog wel te worden doorlopen, zowel op EU-niveau als op het niveau van de EU-lidstaten, zodat aanpassingen niet zijn uitgesloten. Interessant is ook dat de Europese Commissie heeft aangekondigd dat er een richtlijn zal komen die ziet op entiteiten buiten de EU die weinig of geen substance hebben, een ATAD4.

NTFR 2022/975 - COVID-19: Beëindiging steunpakket per 1 april 2022

Aflevering 10, gepubliceerd op 10-03-2022
Minister Adriaansens (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de beëindiging van het corona-steunpakket. Zij biedt daarbij ook een doorkijk voor de middellange termijn. Gezien de verreikende heropening van de samenleving, het gunstige economische perspectief en de toenemende ondoelmatigheid van steun kiest het kabinet ervoor het generieke steunpakket met ingang van het tweede kwartaal van 2022 te beëindigen. De minister heeft vragen beantwoord van de Eerste Kamer over het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en over de aanpassing van de steunmaatregelen.

NTFR 2022/976 - COVID-19: Tegemoetkoming voor derde sluiting buitenschoolse opvang

Aflevering 10, gepubliceerd op 10-03-2022
Minister Van Gennip (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de contouren van de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang (TTKO) over de sluiting van de buitenschoolse opvang (bso) vanaf 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022. In TTKO-3 worden ouders zo veel mogelijk tegemoetgekomen in de kosten voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald gedurende de derde sluitingsperiode. Verder is besloten om ouders die te weinig tegemoetkoming hebben ontvangen gedurende de eerste en/of tweede sluitingsperiode van de kinderopvangsector additioneel tegemoet te komen. Hiervoor wordt een additionele tegemoetkoming aan de TTKO toegevoegd.

NTFR 2022/977 - COVID-19: Vaststelling subsidieplafond subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten en tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuurkredieten

Aflevering 10, gepubliceerd op 10-03-2022
Minister Staghouwer (LNV) heeft de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 gewijzigd in verband met de vaststelling van het subsidieplafond van de subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten en tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuurkredieten (BL-C). Het gaat daarbij om de daarin opgenomen borgstellingsregeling voor corona-overbruggingskredieten voor de landbouw-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuursector. Met deze regeling wordt het subsidieplafond vastgesteld op € 100.000.000.

NTFR 2022/978 - COVID-19: Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod detailhandel 2

Aflevering 10, gepubliceerd op 10-03-2022
Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de tijdelijke subsidieregeling vastgesteld voor activiteiten van detailhandelaren die vuurwerk verkopen in verband met het vuurwerkverbod van de jaarwisseling 2021-2022. Deze subsidieregeling betreft zowel activiteiten ten behoeve van de voorbereiding van de eindejaarsverkoop 2021 als activiteiten naar aanleiding van de annulering van die verkoop. Voor deze activiteiten wordt een subsidie toegekend van € 4.500 per verkooplocatie met een maximum van vijf verkooplocaties vermeerderd met 6% van de in 2019 gerealiseerde omzet in eindejaarsvuurwerk van de aanvrager.

NTFR 2022/979 - COVID-19: Veertien weken uitstel mogelijk voor definitieve berekening NOW-2

Aflevering 10, gepubliceerd op 10-03-2022
Werkgevers hebben tot en met 31 maart 2022 de tijd om de definitieve berekening van NOW-2 of uitstel voor hun derden- of accountantsverklaring aan te vragen. Het UWV meldt dat 51% van de werkgevers dit nog moet doen. Net als bij de definitieve berekening voor de eerste periode NOW is het mogelijk om daar veertien weken uitstel voor te krijgen. De tweede periode NOW liep van juni tot en met september 2020.

NTFR 2022/984 - Nieuwe versie ‘Kennisdocument inkomstenverhouding’

Aflevering 10, gepubliceerd op 10-03-2022
Het ‘Kennisdocument inkomstenverhouding’ is geactualiseerd. Inhoudelijk zijn veel regels gelijk aan wat al is opgenomen in het Handboek Loonheffingen en de gegevensspecificaties loonaangifte. Nog steeds moet per rechtsbetrekking een IKV (inkomstenverhouding) worden aangemaakt. De belangrijkste verandering is dat de regels over de IKV zijn opgenomen in een besluit. De uitzondering dat opvolgende rechtsbetrekkingen in één IKV mogen worden aangeleverd, komt te vervallen. Verder mag de IKV van een uitkeringsrecht niet langer worden samengevoegd met de IKV van de dienstbetrekking. Het al bestaande advies om deze twee rechtsbetrekkingen als aparte IKV’s aan te leveren wordt nu een verplichting. Voor werkgevers kan er wel veel veranderen, afhankelijk van de inrichting van de loonadministratie en de HR-administratie.

NTFR 2022/986 - Gevolgen van het box 3-arrest voor de aangifte IB over 2021 en voor de voorlopige aanslag IB over 2022

Aflevering 10, gepubliceerd op 10-03-2022
De staatssecretaris van Financiën heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de gevolgen van het box 3-arrest voor de lopende processen van de Belastingdienst. Het kabinet koerst op besluitvorming naar aanleiding van het box 3-arrest (NTFR 2022/37) in het voorjaar. Dit heeft gevolgen voor deadlines in de uitvoering. Processen zoals de aangiftecampagne IB 2021 en de voorlopige aanslagen 2022 (VA 2022) lopen intussen door. In de brief informeert de staatssecretaris de Kamer over deze processen.

NTFR 2022/991 - Gewijzigd beleidsbesluit inzake art. 10a Wet VPB 1969

Aflevering 10, gepubliceerd op 10-03-2022 geschreven door dr. H.J. Bresser
Het besluit over de toepassing van art. 10a Wet VPB 1969, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 maart 2013, nr. BLKB2013/110M (NTFR 2013/806), is gewijzigd. De paragraaf over toepassing van fraus legis (voorheen par. 2.6) is uitgebreid en verplaatst naar par. 1.2. De paragraaf over parallelliteit (voorheen par. 4.2.2) is vervallen naar aanleiding van HR 9 juli 2021, nr. 19/05112 (NTFR 2021/2276). Naar aanleiding van de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2021 (Kamerstukken I, 2020-2021, 35 572, nr. F, p. 8) is aan par. 4.3.1 een voorbeeld toegevoegd dat ziet op de situatie dat sprake is van partiële verliesverrekening bij de ontvanger van potentieel in aftrek beperkte rente.

NTFR 2022/999 - Kamerbrief bij onderzoek invoering nieuwe kleineondernemersregeling

Aflevering 10, gepubliceerd op 10-03-2022 geschreven door mr. P.F. Zijlstra
Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over het gebruik van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). De Wet OB 1968 kent sinds 1 januari 2020 een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting voor kleine ondernemers. In de memorie van toelichting van het wetsvoorstel heeft het kabinet zijn voornemen uitgedrukt om het gebruik van de nieuwe kleineondernemersregeling te onderzoeken. Hierbij zou met name worden gekeken naar het aantal meldingen voor de toepassing van de nieuwe kleineondernemersregeling en het soort ondernemers dat kiest voor toepassing van de nieuwe regeling. Verder is bij de behandeling van het wetsvoorstel toegezegd te zullen monitoren of sprake is van eventuele knelpunten die bij of na de omzetting optreden. In de brief en in het onderzoeksrapport wordt op deze zaken ingegaan.

NTFR 2022/1000 - Verlenging facultatieve verleggingsregeling fraudegevoelige goederen en diensten

Aflevering 10, gepubliceerd op 10-03-2022 geschreven door mr. A.J. Blank
Dit voorstel van de Europese Commissie van 10 februari 2022 ziet op de verlenging van de mogelijkheid die de lidstaten hebben om de verleggingsregeling toe te passen om bestaande fraude met leveringen van goederen en diensten te bestrijden en daarnaast van de mogelijkheid om gebruik te maken van het snellereactiemechanisme om fraude te bestrijden door de toepassing van de verleggingsregeling in zeer specifieke gevallen. Uit de stand van zaken van de lopende onderhandelingen in de Europese Raad blijkt namelijk dat het definitieve btw-stelsel niet op 1 juli 2022 in werking zal kunnen treden. Om de onderhandelingen over het definitieve btw-stelsel te kunnen voortzetten zonder de beschikbare instrumenten ter bestrijding van btw-fraude in gevaar te brengen, is het passend de fraudebestrijdingsmaatregelen met een nieuwe, beperkte periode te verlengen.