Aflevering 14

Gepubliceerd op 7 april 2022

NTFR 2022/1410 - Anbi-verplichting publicatie namen bestuurders AVG-proof?

Aflevering 14, gepubliceerd op 07-04-2022 geschreven door prof. dr. S.J.C. Hemels
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). geeft de belangrijkste regels voor de rechtmatige omgang met persoonsgegevens. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens noteert als de belangrijkste bepalingenhttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg. dat persoonsgegevens alleen mogen worden verzameld met een gerechtvaardigd en vooraf welbepaald en omschreven doel. Als organisaties persoonsgegevens verwerken, dan moeten ze daarbij ‘zo min mogelijk’ als uitgangspunt hanteren. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.

NTFR 2022/1411 - COVID-19: Langetermijnvisie coronasteun

Aflevering 14, gepubliceerd op 07-04-2022
Het kabinet heeft de langetermijnvisie coronasteun gepresenteerd. In de Kamerbrief probeert het kabinet perspectief en duidelijkheid te verschaffen aan werkenden en ondernemers, vanuit de wetenschap dat het coronavirus langdurig onder ons blijft. Van bedrijven wordt in de toekomst verwacht dat ze zich aan de meeste contactbeperkende maatregelen kunnen aanpassen zonder steun.

NTFR 2022/1412 - COVID-19: Veel fouten bij belastingafdracht zorgbonus

Aflevering 14, gepubliceerd op 07-04-2022
Uit een steekproef onder zorgaanbieders die een zorgbonus in verband met COVID-19 uitkeerden, blijkt dat er veel fouten zijn gemaakt in de belastingafdracht. Minister Helder (VWS) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de verantwoording van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID19 voor zorgverleners die een uitzonderlijke prestatie hadden verricht in de strijd tegen COVID-19 in de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (de zorgbonus). In 2021 heeft een eerste groep zorgaanbieders zich verantwoord over subsidies tot € 125.000. In een steekproef zijn bij 35% van de gecontroleerde aanvragen fouten geconstateerd in de belastingafdracht. De zorgaanbieder heeft in deze situaties geen (juist) gebruik gemaakt van de bepaling de bonus door middel van eindheffing netto aan de zorgprofessional uit te betalen. De onjuiste belastingafdracht kan mogelijk gevolgen hebben voor de nettohoogte van de aan de zorgprofessional uitbetaalde bonus. Afdrachtfouten kunnen er ook toe leiden dat een zorgaanbieder niet aan de voorwaarden van de bonusregeling voldoet. Dit betekent een lagere subsidie en terugvordering van de te veel betaalde subsidie bij de zorgaanbieder, zo dit evenredig is. Er is besloten om het bij deze steekproef te houden, zodat zorgaanbieders niet langer in onzekerheid verkeren over hun definitieve subsidiebedrag. Het afronden van de steekproef weegt voor het kabinet zwaarder – mede gezien de crisisomstandigheden waaronder de regeling tot stand kwam en de hectische periode die zorgaanbieders gekend hebben – dan het volledig uitsluiten van mogelijke fouten. Alle zorgaanbieders die in 2021 hun verantwoording hebben ingediend, ontvangen op korte termijn een definitief besluit (vaststellingsbeschikking), waarmee zij duidelijkheid krijgen over het definitieve subsidiebedrag. De ervaring uit de steekproef 2021 wordt benut om zorgaanbieders waarvan verantwoording in 2022 en 2023 aan de orde is, actief voor te lichten over de juiste uitvoering van de bonusregeling. De ervaring uit de steekproef 2021 wordt benut om zorgaanbieders waarvan verantwoording in 2022 en 2023 aan de orde is, actief voor te lichten over de juiste uitvoering van de bonusregeling.

NTFR 2022/1413 - COVID-19: Regeling aanvullende ondersteuning Fonds Podiumkunsten aan culturele en creatieve sector voor meerjarig gesubsidieerde instellingen

Aflevering 14, gepubliceerd op 07-04-2022
Het Fonds Podiumkunsten heeft de aanvullende regeling voor meerjarig gesubsidieerde instellingen gepubliceerd. De subsidie is uitsluitend bedoeld voor instellingen die op dit moment een subsidie ontvangen op grond van de Deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024 of de Deelregeling meerjarige festivalsubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024.

NTFR 2022/1415 - Kabinet onderzoekt belasting op vlees

Aflevering 14, gepubliceerd op 07-04-2022
Het kabinet onderzoekt of belasting op vlees mensen ertoe kan brengen minder vlees te eten. Ook wordt onderzocht of zo’n heffing uitvoerbaar is. Dit schrijft minister Staghouwer bij de evaluatie van de voedselagenda over de periode 2016-2020.

NTFR 2022/1423 - Actualisering Beleidsbesluit subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen

Aflevering 14, gepubliceerd op 07-04-2022
Het besluit over de subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen (art. 6 Wet VPB 1969) is geactualiseerd. De aanleiding is HR 21 januari 2022, nr. 20/00772, NTFR 2022/405. Daarin oordeelde de Hoge Raad dat de in het besluit opgenomen pro-rata-uitleg van de tweede winstgrens in strijd is met het recht. De wijzigingen in het nieuwe besluit betreffen:

NTFR 2022/1426 - Monitoring gebruik startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Aflevering 14, gepubliceerd op 07-04-2022
Naar aanleiding van de toezeggingen in het nader rapport bij het Belastingplan 2022 stuurt de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst een brief met de toelichting op het gebruik van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting. In 2021 zijn er 104.700 akten gepasseerd waarop een beroep is gedaan op de startersvrijstelling, waarvan bij 13.435 van deze akten een beroep is gedaan op het 2%-tarief. In deze situaties is er sprake van een verkrijging door twee partners waarvan er slechts één partner aan alle voorwaarden van de startersvrijstelling voldoet. Daarnaast zijn er 124.008 akten gepasseerd waarin een beroep is gedaan op het 2%-tarief. In het jaar zijn er twee pieken waar te nemen. In januari is er een piek in de beroepen op de startersvrijstelling, waarbij de staatssecretaris ervan uitgaat dat er een anticipatie-effect is vanwege de introductie van de vrijstelling per 1 januari 2021. Ook was er een piek in maart. Hierbij lijkt het erop dat in maart geanticipeerd werd op de woningwaardegrens van € 400.000 per 1 april 2021. Er is vaker gebruikgemaakt van de vrijstelling dan begroot bij de introductie (104.700 versus 80.000). Voor ongeveer de helft is dit te verklaren door het verschuiven van transacties over de jaargrens heen naar januari 2021.

NTFR 2022/1430 - Kamervragen over verlaging tarief verhuurderheffing 2022

Aflevering 14, gepubliceerd op 07-04-2022
Op 21 maart 2022 geeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening antwoord op de vragen van de fracties van GroenLinks en PvdA. Deze fracties stellen vragen over de stijging van de WOZ, die hoger uitvalt dan begroot. Zij stellen voor deze stijging te begrenzen op de eerder geraamde 7,8%. De minister geeft aan dat de stijging 9,5% is. Hoewel een begrenzing van de stijging een extra investeringsruimte aan woningcorporaties kan geven, is dit naar het oordeel van de minister zeer beperkt. In het coalitieakkoord is een afschaffing van de verhuurderheffing per 2023 opgenomen, met afdwingbare prestatieafspraken. Deze afschaffing geeft grote investeringsruimte. Verder ziet de minister geen mogelijkheden voor verlaging van het tarief. Het tarief voor 2022 kon uiterlijk worden aangepast op 1 december 2021.

NTFR 2022/1432 - Hof heeft volgens A-G IJzerman terecht beslist dat bezwaar en beroep tegen aan een geliquideerde Curacaose nv opgelegde belastingaanslagen ontvankelijk is

ECLI:NL:PHR:2022:195, datum uitspraak 28-02-2022, publicatiedatum 18-03-2022
Aflevering 14, gepubliceerd op 07-04-2022 met annotatie van mr. T.J. Droog
Belanghebbende is in 2004 opgericht als nv naar het recht van Curaçao. In 2014 zijn de activiteiten van belanghebbende verkocht. Na in liquidatie te zijn getreden is belanghebbende opgehouden te bestaan, wegens een door de vereffenaar vastgesteld gebrek aan baten. De inspecteur heeft belanghebbende bij brief aan de voormalige vereffenaar zijn vermoeden kenbaar gemaakt dat belanghebbende mogelijk belastingplichtig is (geweest) voor de Nederlandse VPB, OB en kansspelbelasting. Nadat niet tijdig aan de informatieverzoeken van de inspecteur was voldaan, heeft de inspecteur aan belanghebbende belastingaanslagen opgelegd en heeft hij voor die belastingaanslagen informatiebeschikkingen vastgesteld. Na vergeefs bezwaar heeft Hof Arnhem-Leeuwarden (17 november 2020, nrs. 17/01172 t/m 17/01186, NTFR 2021/300) belanghebbende in het gelijk gesteld. Dit hof heeft in de onderhavige zaak betreffende de belastingaanslagen overwogen dat belanghebbende was opgehouden te bestaan op het moment van het opleggen van de belastingaanslagen en dat belanghebbende bezwaren en beroepen heeft ingesteld, terwijl aan de hoedanigheid van de indiener van de bezwaren en beroepen niet behoeft te worden getwijfeld. Het hof heeft de aan belanghebbende opgelegde aanslagen en informatiebeschikkingen vernietigd. Tevens heeft het hof geoordeeld dat de inspecteur de bezwaarbeslistermijn heeft laten verstrijken, waardoor dwangsommen zijn verbeurd.

NTFR 2022/1433 - Aan geliquideerde Curacaose nv gegeven informatiebeschikkingen zijn volgens A-G IJzerman terecht vernietigd door feitenrechters

ECLI:NL:PHR:2022:193, datum uitspraak 28-02-2022, publicatiedatum 18-03-2022
Aflevering 14, gepubliceerd op 07-04-2022 met annotatie van mr. T.J. Droog
Belanghebbende is in 2004 opgericht als nv naar het recht van Curaçao. In 2014 zijn de activiteiten van belanghebbende verkocht. Conform het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao, een verklaring van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en een mededeling in de Curaçaosche Courant van 31 juli 2015, is belanghebbende op 23 juli 2015, na in liquidatie te zijn getreden, opgehouden te bestaan, wegens een door de vereffenaar al spoedig vastgesteld gebrek aan baten.

NTFR 2022/1439 - Implementatie van sancties tegen Rusland

Aflevering 14, gepubliceerd op 07-04-2022
Minister Hoekstra (BZ) heeft, mede namens de minister en de staatssecretaris van Financiën, de Tweede Kamer een brief gestuurd over toezeggingen over de implementatie van sancties tegen Rusland. In de brief wordt onder meer ingegaan op de informatie-uitwisseling door de Belastingdienst. Namens de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst is reeds op 25 maart jl. ontheffing verleend van de geheimhoudingsplicht van art. 67 AWR en de Invorderingswet 1990 (IW 1990). Deze geheimhoudingsplicht staat dus niet langer aan de verstrekking in de weg. De Belastingdienst kan namelijk op grond van deze ontheffing desgevraagd informatie verstrekken aan de bevoegde autoriteiten voor zover relevant voor de uitvoering van de sanctiewet. Zoals toegezegd in de antwoorden op Kamervragen van het lid Omtzigt en toegezegd in het debat van 31 maart jl. zijn de drie gebundelde adviezen meegestuurd van de Landsadvocaat over onder andere de verstrekking van gegevens op basis van de AVG:

NTFR 2022/1441 - Kamerbrief bij PwC-rapporten FSV: MKB en query's aan de Poort

Aflevering 14, gepubliceerd op 07-04-2022
Staatssecretaris Van Rij (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt twee rapporten van PwC over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst naar de Tweede Kamer. Het gaat om een rapport over de effecten van door de directie MKB opgevoerde FSV-registraties en het rapport ‘Query’s aan de Poort’ over het proces detectie aan de Poort. De staatssecretaris gaat ook in op de conclusies uit de rapporten.

NTFR 2022/1442 - 1e deelbesluit WOB-verzoek gebruik persoonsgegevens door Belastingdienst

Aflevering 14, gepubliceerd op 07-04-2022
Uitgangspunt van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: WOB) is dat overheidsdocumenten in het belang van een goede en democratische bestuursvoering op verzoek openbaar worden gemaakt. De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst komt in zijn brief van 10 maart 2022 gedeeltelijk tegemoet aan een WOB-verzoek om informatie openbaar te maken over de aanwezigheid en het gebruik van gegevens betreffende een (dubbele) nationaliteit, afkomst, geboorteplaats en andere persoonsgegevens in de systemen bij of onder de Belastingdienst. De gevraagde informatie wordt in twee deelbesluiten bekendgemaakt en gaat over de volgende onderwerpen:

NTFR 2022/1443 - Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (DAC7) ingediend

Aflevering 14, gepubliceerd op 07-04-2022
Het wetsvoorstel transparantie over inkomsten digitale platformen (ook wel DAC7) is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (PbEU 2021, L 104) (Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie).

NTFR 2022/1445 - Kamerbrief over opstart gepauzeerde invorderingen toeslagen

Aflevering 14, gepubliceerd op 07-04-2022
De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, Aukje de Vries, heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin ze de Kamer laat weten dat de invordering van toeslagschulden zal worden hervat. Daarnaast informeert zij de Kamer hoe dat zal worden gedaan en doet zij uit de doeken dat zij voornemens is een wetstraject op te starten, zodat het mogelijk wordt om in bepaalde gevallen geen invorderingsrente te rekenen.

NTFR 2022/1446 - Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over BNC-fiche minimumniveau aan belastingheffing (Pijler 2)

Aflevering 14, gepubliceerd op 07-04-2022
Op 7 maart 2022 stuurde staatssecretaris Van Rij (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer een brief (nr. 2022-0000083651) waarin hij reageert op de vragen en opmerkingen die de vaste commissie voor Financiën hem op 16 februari 2022 voorlegde over het door de minister van Buitenlandse Zaken op 28 januari 2022 toegezonden BNC-fiche over het richtlijnvoorstel minimumniveau aan belastingheffing ter implementatie van Pijler 2 in de EU (Kamerstuk 22112, nr. 3278). De staatssecretaris beantwoordt vragen over uiteenlopende deelonderwerpen, waaronder enige kwantitatieve aspecten, de wisselwerking met het primaire Unierecht, de belastingverdragen en de vennootschapsbelasting, en enige administratieve aangelegenheden en perikelen van uitvoeringstechnische aard rondom de implementatie van de maatregelen. NTFR berichtte eerder over de ontwikkelingen in dit verband in NTFR 2020/548, NTFR 2020/615, NTFR 2021/397, NTFR 2021/1425, NTFR 2021/1457, NTFR 2021/1483, NTFR 2021/1484, NTFR 2021/1692, NTFR 2021/1744, NTFR 2021/2195, NTFR 2021/3793, NTFR 2022/83, NTFR 2022/244, NTFR 2022/677, NTFR 2022/884 en NTFR 2022/1326.